Mae'r MSc Meddygaeth Gosmetig ar-lein, yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc, wedi'i anelu at feddygon, deintyddion a nyrsys sydd angen cymhwyster ôl-raddedig i gefnogi eu dysgu proffesiynol a'u datblygiad clinigol i ddod yn ymarferydd esthetig. 

Mae gofynion rheoliadol cynyddol ar gyfer y rhai sy'n perfformio gweithdrefnau esthetig, gan Addysg Iechyd Lloegr ac awdurdodau rheoleiddio fel y GDC, GMC ac NMC, yn golygu bod cymhwyster ôl-raddedig ffurfiol bellach yn elfen hanfodol o daith ymarferydd gofal iechyd i ddod yn ymarferydd esthetig. 

Wedi'i ddysgu'n llwyr ar-lein, mae'r Meistr mewn Meddygaeth Gosmetig wedi'i ddatblygu gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella'r wybodaeth broffesiynol sy'n sail i ymarfer mewn meddygaeth gosmetig. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol: Meddygaeth Gosmetig

Mae'r modiwl hwn, sy'n cael ei redeg dros 12 wythnos, wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau sy'n benodol i ymchwil Cosmetig.

Prosiect Proffesiynol: Meddygaeth Gosmetig

Bydd y modiwl yn dibynnu ar greu darn o waith yn seiliedig ar brosiect clinigol penodol sy'n berthnasol i ymarfer y myfyriwr. Gall y prosiect hwn gynnwys adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad o'r dystiolaeth; archwilio arfer gan gynnwys sefydliadol neu glinigol; adolygu a gweithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth; ymchwil ansoddol neu feintiol (ni ragwelir ymchwil ffurfiol sy'n cynnwys pynciau dynol); adolygiad yn seiliedig ar achos ac ansawdd gwasanaeth gydag arfarniad beirniadol; adroddiad achos, adolygiad o lenyddiaeth ac asesiad sefydliadol

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesiad 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar y maes trafod myfyrwyr / tiwtor pwrpasol neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau bydd gennych fynediad i dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion a thrafodion cynadleddau. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Bydd mynediad i'r rhaglen MSc blwyddyn yn gofyn am gwblhau'r Diploma Ôl-raddedig yn llwyddiannus (120 credyd) naill ai o Brifysgol Cymru neu o Brifysgol arall yn y DU. 

Gall myfyrwyr wneud cais am y Meistr mewn cwrs dwy flynedd sy'n cynnwys 8 modiwl (180 credyd), a'r 120 credyd cyntaf yw'r Diploma Ôl-raddedig. 

Disgwylir i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf isod hefyd: 


  • Gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig (ee meddyg, deintydd, nyrs â statws rhagnodydd annibynnol). 
  • Tystiolaeth o fod wedi ymgymryd ag o leiaf 10 triniaeth gosmetig yn ystod y 12 mis diwethaf 
  • Indemniad cyfredol ar gyfer gweithdrefnau cosmetig 

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr wedi cwblhau cwrs hyfforddi cydnabyddedig mewn defnydd esthetig o docsinau a Llenwyr Botulinwm ond gellir ystyried profiad perthnasol / addas. 

Dylai ymgeiswyr gyflwyno copïau o'r canlynol gyda'u cais: 


  • Tystysgrifau cymhwyster 
  • Un cyfeiriad ysgrifenedig 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae ein MSc mewn Meddygaeth Gosmetig yn paratoi graddedigion ar gyfer rôl arwain yn y maes.