Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn canolbwyntio ar syniadau dadleuol o 'Drosedd' a 'Chyfiawnder'. Nod cyffredinol yr MSc yw hwyluso datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach o faterion a dadleuon canolog ym maes cyfiawnder troseddol a meysydd cysylltiedig. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio materion troseddegol manwl ac i gwestiynu a gwerthuso'n feirniadol ddadleuon ynghylch syniadau o droseddu a chyfiawnder mewn ffyrdd athronyddol ac ymarfer, ac o amrywiaeth o wahanol safbwyntiau. 

Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn rhoi pwyslais ar bolisi ac ymarfer yn y DU gyfoes, fodd bynnag, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr i dynnu ar adnoddau damcaniaethol ehangach a dynnir o lwyfan rhyngwladol. Anogir myfyrwyr i ganolbwyntio ar feysydd ymchwil y mae ganddynt ddiddordeb arbennig ynddynt. Mae'r hyfforddiant yn tynnu ar arbenigedd staff ymchwil yn y Brifysgol sydd wedi'i hen sefydlu.  Canolfan Troseddeg

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae athroniaeth arweiniol yr MSc Trosedd a Chyfiawnder yn seiliedig ar y ddisgyblaeth amlochrog sef troseddeg, sydd nid yn unig yn canolbwyntio ar y troseddwr, y mathau o droseddau a’r ymatebion iddynt, ond sy’n cynnig persbectif llawer ehangach drwy edrych ar faterion cymdeithasol megis trais a chamddefnyddio sylweddau, gan roi gwybodaeth a phrofiad effeithiol i fyfyrwyr herio’r materion hyn yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Nod yr MSc hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth feirniadol o faterion a dadleuon canolog dros sbectrwm eang trosedd a chyfiawnder.

Damcaniaeth Droseddol

Mae damcaniaeth droseddegol yn mynd i’r afael ag un o gwestiynau sylfaenol troseddeg: pam mae rhai unigolion yn ymwneud â throseddu a gwyredd? Wrth geisio ateb y cwestiwn cymhleth hwn, mae damcaniaethwyr troseddegol wedi cynhyrchu gwahanol ddamcaniaethau a ddatblygwyd mewn gwahanol gyd-destunau disgyblaethol, cymdeithasol a gwleidyddol yn y Gogledd Byd-eang.

Prosiect Ymchwil

I ddechrau, cyflwynir myfyrwyr i faterion ac ystyriaethau ymchwil cyffredinol sy'n sail i ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a chyfiawnder troseddol. Bydd myfyrwyr yn archwilio materion allweddol sy’n gyffredin i bob prosiect ymchwil ysgolheigaidd, sy’n cynnwys datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r athroniaethau, y patrymau a’r damcaniaethau sy’n gosod cyd-destun eang y dulliau a’r confensiynau ymchwil a ddefnyddir mewn ymchwil gwyddor gymdeithasol a chyfiawnder troseddol.

Globaleiddio a Throsedd

Mae gan lawer o'r troseddau sy'n digwydd ar lefel gymdeithasol gysylltiadau byd-eang/trawswladol cymhleth, na ellid eu deall yn llawn a/neu ymateb iddynt gan wladwriaethau cenedlaethol. Bydd y modiwl hwn, felly, yn canolbwyntio ar astudio mathau allweddol o droseddau trawswladol gan gynnwys seiber, masnachu cyffuriau, masnachu mewn pobl, y cyfadeilad milwrol-diwydiannol a masnachu mewn arfau, terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, ac amgylcheddol.

Ymyriadau Cyffuriau

Nodweddion a natur camddefnyddio cyffuriau a phobl sy'n camddefnyddio cyffuriau. Bydd y modiwl yn archwilio mathau unigol o gyffuriau ac yn archwilio'r effeithiau y mae cyffuriau yn eu cael ar ddefnyddwyr (gan gynnwys niweidiau unigol a chymdeithasol). Bydd graddau camddefnyddio cyffuriau yn y DU, a gwledydd dethol eraill, hefyd yn cael eu hystyried.

Trais a Dynladdiad

Mae’r modiwl yn dechrau drwy ddadadeiladu ffenomenau trais yn gyffredinol a dynladdiad yn benodol, gan gysylltu myfyrwyr â natur gymdeithasol y categorïau ‘trosedd’ hyn. Anogir myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am y categorïau cyfreithiol o drais/lladdiad ac i ailystyried eu ffiniau trwy ystyried niweidiau cymdeithasol ehangach. Bydd hyn yn cael ei gyflawni, yn rhannol, trwy blymio'n ddwfn i drais corfforaethol.

Llywodraethu a Diogelu Seiberofod

Datblygu sgiliau archwilio beirniadol a dadansoddi cysyniadau a fframweithiau ym maes llywodraethu rhyngrwyd a seiberofod. Ar ben hynny, er mwyn hwyluso gwybodaeth feistrolgar myfyrwyr yn y materion cyfreithiol, cymdeithasol-ddiwylliannol a moesegol o fewn llywodraethu a diogelwch seiberofod.

Troseddau a Chosb Cymharol

Nod y modiwl hwn yw archwilio'n feirniadol safbwyntiau cymharol ar drosedd a chosb yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Bydd y modiwl yn archwilio sut mae systemau cyfiawnder troseddol amrywiol yn ymateb i droseddu, yn archwilio dulliau o gosbi, ac ymatebion amgen.

Dysgu

Wedi addysgu gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae'r addysgu ar ddydd Mercher rhwng 10:00 a 16:00 ac mae'r patrwm hyn yn debygol o barhau yn y dyfodol. Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 4 wythnos. Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan addysgir eu modiwlau.

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau MSc yn gwneud defnydd da o siaradwyr gwadd arbenigol. Mae'r rhain fel arfer yn weithwyr proffesiynol y gall eu harbenigedd a'u profiad helpu myfyrwyr i ystyried y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer a dod â meysydd ymarfer penodol 'yn fyw' i fyfyrwyr. Mae darlithwyr gwadd diweddar wedi cynnwys siaradwyr o’r heddlu, gwasanaethau carchardai a phrawf, cyfiawnder ieuenctid, asiantaethau camddefnyddio sylweddau, a Llywodraeth Cymru. 

Mae gan y Ganolfan Droseddeg hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel ailsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal safon uchel ymchwil i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol.

Asesiad 

Asesir aseiniadau mewn sawl ffordd. Mae'r mwyafrif yn cynnwys traethodau ysgrifenedig a rhyw fath o arholiad, ond defnyddir cyflwyniadau unigol, gwaith myfyriol, dadansoddi testun a dulliau eraill hefyd. Mae'r dyfarniad MSc yn gofyn am draethawd hir o oddeutu 18,000 o eiriau ar ddarn unigol o ymchwil ar bwnc yr ydych chi'n cytuno â'ch goruchwyliwr, a allai fod yn gysylltiedig â gwaith. 

Cyfleusterau

Mae ein Hystafell Efelychu Hydra yn galluogi ein myfyrwyr i brofi senarios a heriau byd go iawn. Credwn y dylai ein myfyrwyr gael eu herio a bod yn barod i wynebu heriau pan fyddant yn y byd gwaith.

Mae ein Hystafell Efelychu yn galluogi ein myfyrwyr i ymgolli mewn astudiaethau achos a gwneud penderfyniadau sy'n gofyn am resymeg glir. Mae'n golygu y gall ein myfyrwyr ddysgu o'u camgymeriadau heb effeithio ar eraill na cholli marciau.

Rydym am i’n myfyrwyr ddysgu a thrafod damcaniaethau allweddol, ond rydym am iddynt allu defnyddio a chymhwyso hynny mewn ffordd ystyrlon sy’n eu helpu nhw ac eraill.

Darlithwyr

Ian McKim, Arweinydd Cwrs
Yr Athro Fiona Brookman
Yr Athro Katy Holloway
Yr Athro Ali Wardak
Athro Cyswllt Jenny Maher

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig. 

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sefydledig yn cael eu hystyried yn unigol trwy'r Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) mecanwaith (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol bydd angen iddynt fod wedi cyflawni gradd cyffedinol IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol  i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am a cwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, a Erasmus / Cyfnewid rhaglen, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegiad eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr 

Ar ôl cwblhau’r radd Meistr hon yn llwyddiannus gallech ddilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, llysoedd, carchardai, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddwyr ifanc. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.