Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn canolbwyntio ar syniadau dadleuol o 'Drosedd' a 'Chyfiawnder'. Nod cyffredinol yr MSc yw hwyluso datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach o faterion a dadleuon canolog ym maes cyfiawnder troseddol a meysydd cysylltiedig. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio materion troseddegol manwl ac i gwestiynu a gwerthuso'n feirniadol ddadleuon ynghylch syniadau o droseddu a chyfiawnder mewn ffyrdd athronyddol ac ymarfer, ac o amrywiaeth o wahanol safbwyntiau. 

Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn rhoi pwyslais ar bolisi ac ymarfer yn y DU gyfoes, fodd bynnag, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr i dynnu ar adnoddau damcaniaethol ehangach a dynnir o lwyfan rhyngwladol. Anogir myfyrwyr i ganolbwyntio ar feysydd ymchwil y mae ganddynt ddiddordeb arbennig ynddynt. Mae'r hyfforddiant yn tynnu ar arbenigedd staff ymchwil yn y Brifysgol sydd wedi'i hen sefydlu.  Canolfan Troseddeg

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A

Cam 1 

Tystysgrif PG (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at ddatblygu arbenigedd academaidd craidd ar Lefel 7 ym meysydd polisi troseddeg a chyfiawnder troseddol. 

Mae'r modiwlau Damcaniaethau Troseddegol, Materion Beirniadol mewn Polisi Cyfiawnder Troseddol a Dulliau o Ymchwil Troseddegol i gyd werth 20 credyd. Mae'r strategaeth addysgu yn canolbwyntio ar sgiliau a gwybodaeth graidd ac mae'n gysylltiedig â strategaeth aseinio, sy'n gwneud cysylltiadau penodol rhwng theori, polisi ac ymarfer sy'n cael eu harchwilio mewn modiwlau. 

Cam 2 

Diploma PG (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at wella sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd yn y cam tystysgrif ac mae'n caniatáu mynediad uniongyrchol i'r cam diploma ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â chefndiroedd academaidd ac ymarfer perthnasol. 
Disgwylir i fyfyrwyr ar y lefel hon gydgrynhoi ystod o ddeunydd damcaniaethol yn feirniadol a dangos y gallu i ddefnyddio sgiliau arbenigol mewn amgylchedd ymchwil. Mae pob modiwl werth 20 credyd ac yn cynnwys: Ymchwil Droseddol: Cymhwyso ac Ymarfer; Trais a Lladdiad ac Ymyriadau Cyffuriau. 

Cam 3 

Traethawd MSc (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at gydgrynhoi a chymhwyso'r sgiliau ymchwil a ddysgwyd yng Nghamau 1 a 2 y cwrs. Cyflawnir hyn trwy ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol sy'n sail i fodiwl Traethawd Hir 60 credyd. 
Anogir myfyrwyr i ddewis maes ymchwil troseddegol a fydd yn eu galluogi i ymholi a gwneud cysylltiadau rhwng y fframweithiau damcaniaethol sy'n llywio ac yn cymell polisi ac ymarfer yn eu maes diddordeb penodol. 
Mae'r broses o ymgymryd â phrosiect ymchwil, datblygu annibyniaeth wybyddol, a'r ffocws ar faes diddordeb a ddewiswyd, o fudd i fyfyrwyr o ran eu sgiliau a'u datblygiad proffesiynol eu hunain. At hynny, bydd y maes ymchwil a ddewiswyd a dehongli unrhyw ddata a gesglir yn ystod y broses ymchwil hefyd o werth i unrhyw sefydliad sy'n ymwneud â'r astudiaeth. 

Addysgir y cwrs gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch chi'n dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae'r addysgu ar ddydd Llun rhwng 10:00 a 16:00 ac mae'n debygol y bydd hyn yn parhau i fod yn batrwm yn y dyfodol. Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 4 wythnos. Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan fydd eu modiwlau'n cael eu haddysgu. 

Dysgu

Wedi addysgu gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae'r addysgu ar ddydd Mercher rhwng 10:00 a 16:00 ac mae'r patrwm hyn yn debygol o barhau yn y dyfodol. Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 4 wythnos. Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan addysgir eu modiwlau.

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau MSc yn gwneud defnydd da o siaradwyr gwadd arbenigol. Mae'r rhain fel arfer yn weithwyr proffesiynol y gall eu harbenigedd a'u profiad helpu myfyrwyr i ystyried y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer a dod â meysydd ymarfer penodol 'yn fyw' i fyfyrwyr. Mae darlithwyr gwadd diweddar wedi cynnwys siaradwyr o’r heddlu, gwasanaethau carchardai a phrawf, cyfiawnder ieuenctid, asiantaethau camddefnyddio sylweddau, a Llywodraeth Cymru. 

Mae gan y Ganolfan Droseddeg hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel ailsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal safon uchel ymchwil i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol.

Asesiad 

Asesir aseiniadau mewn sawl ffordd. Mae'r mwyafrif yn cynnwys traethodau ysgrifenedig a rhyw fath o arholiad, ond defnyddir cyflwyniadau unigol, gwaith myfyriol, dadansoddi testun a dulliau eraill hefyd. Mae'r dyfarniad MSc yn gofyn am draethawd hir o oddeutu 18,000 o eiriau ar ddarn unigol o ymchwil ar bwnc yr ydych chi'n cytuno â'ch goruchwyliwr, a allai fod yn gysylltiedig â gwaith. 

Darlithwyr

Ian McKim, arweinydd cwrs 
Yr Athro Fiona Brookman 
Dr John Deering 
Robert Jones 
Yr Athro Mike Maguire 
Dr Jennifer Maher 
Dr Harriet Pierpoint 
Dr Ali Wardak Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig. 

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sefydledig yn cael eu hystyried yn unigol trwy'r Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) mecanwaith (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol bydd angen iddynt fod wedi cyflawni gradd cyffedinol IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 


Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: £9000

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14500

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Gwnewch gais yn uniongyrchol  i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am a cwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, a Erasmus / Cyfnewid rhaglen, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegiad eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr 


Bydd yr MSc Trosedd a Chyfiawnder yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddilyn neu ddatblygu gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, a'r asiantaethau allweddol yw: yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. Fe allech chi hefyd ddewis gyrfa mewn sefydliadau llywodraethol fel y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. 


Mae graddedigion hefyd yn mynd ymlaen i yrfaoedd o fewn asiantaethau gwirfoddol fel adsefydlu troseddwyr, cefnogi dioddefwyr, diogelwch cymunedol a gwasanaethau trin cyffuriau. Mae hefyd yn sylfaen ardderchog ar gyfer ymchwil bellach fel a PhD trosedd troseddeg neu ymchwil troseddeg, neu yrfa addysgu academaidd. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.