Law Courts

MSc Trosedd a Chyfiawnder

Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn canolbwyntio ar syniadau dadleuol o 'Drosedd' a 'Chyfiawnder'. Nod cyffredinol yr MSc yw hwyluso datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth ddyfnach o faterion a dadleuon canolog ym maes cyfiawnder troseddol a meysydd cysylltiedig. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio materion troseddegol manwl ac i gwestiynu a gwerthuso'n feirniadol ddadleuon ynghylch syniadau o droseddu a chyfiawnder mewn ffyrdd athronyddol ac ymarfer, ac o amrywiaeth o wahanol safbwyntiau. 


Mae'r MSc Trosedd a Chyfiawnder yn rhoi pwyslais ar bolisi ac ymarfer yn y DU gyfoes, fodd bynnag, lle bo hynny'n bosibl, anogir myfyrwyr i dynnu ar adnoddau damcaniaethol ehangach a dynnir o lwyfan rhyngwladol. Anogir myfyrwyr i ganolbwyntio ar feysydd ymchwil y mae ganddynt ddiddordeb arbennig ynddynt. Mae'r hyfforddiant yn tynnu ar arbenigedd staff ymchwil yn y Brifysgol sydd wedi'i hen sefydlu.  Canolfan Troseddeg


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig] 


Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Telerau ac Amodau'n berthnasol - Dysgu mwy

Alumni Discount 2021-22

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A

Cam 1 

Tystysgrif PG (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at ddatblygu arbenigedd academaidd craidd ar Lefel 7 ym meysydd polisi troseddeg a chyfiawnder troseddol. 

Mae'r modiwlau Damcaniaethau Troseddegol, Materion Beirniadol mewn Polisi Cyfiawnder Troseddol a Dulliau o Ymchwil Troseddegol i gyd werth 20 credyd. Mae'r strategaeth addysgu yn canolbwyntio ar sgiliau a gwybodaeth graidd ac mae'n gysylltiedig â strategaeth aseinio, sy'n gwneud cysylltiadau penodol rhwng theori, polisi ac ymarfer sy'n cael eu harchwilio mewn modiwlau. 

Cam 2 

Diploma PG (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at wella sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd yn y cam tystysgrif ac mae'n caniatáu mynediad uniongyrchol i'r cam diploma ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd â chefndiroedd academaidd ac ymarfer perthnasol. 
Disgwylir i fyfyrwyr ar y lefel hon gydgrynhoi ystod o ddeunydd damcaniaethol yn feirniadol a dangos y gallu i ddefnyddio sgiliau arbenigol mewn amgylchedd ymchwil. Mae pob modiwl werth 20 credyd ac yn cynnwys: Ymchwil Droseddol: Cymhwyso ac Ymarfer; Trais a Lladdiad ac Ymyriadau Cyffuriau. 

Cam 3 

Traethawd MSc (60 credyd) wedi'i anelu'n bennaf at gydgrynhoi a chymhwyso'r sgiliau ymchwil a ddysgwyd yng Nghamau 1 a 2 y cwrs. Cyflawnir hyn trwy ymgymryd â phrosiect ymchwil annibynnol sy'n sail i fodiwl Traethawd Hir 60 credyd. 
Anogir myfyrwyr i ddewis maes ymchwil troseddegol a fydd yn eu galluogi i ymholi a gwneud cysylltiadau rhwng y fframweithiau damcaniaethol sy'n llywio ac yn cymell polisi ac ymarfer yn eu maes diddordeb penodol. 
Mae'r broses o ymgymryd â phrosiect ymchwil, datblygu annibyniaeth wybyddol, a'r ffocws ar faes diddordeb a ddewiswyd, o fudd i fyfyrwyr o ran eu sgiliau a'u datblygiad proffesiynol eu hunain. At hynny, bydd y maes ymchwil a ddewiswyd a dehongli unrhyw ddata a gesglir yn ystod y broses ymchwil hefyd o werth i unrhyw sefydliad sy'n ymwneud â'r astudiaeth. 

Addysgir y cwrs gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch chi'n dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Mae'r addysgu ar ddydd Llun rhwng 10:00 a 16:00 ac mae'n debygol y bydd hyn yn parhau i fod yn batrwm yn y dyfodol. Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 4 wythnos. Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan fydd eu modiwlau'n cael eu haddysgu. 

Dysgu

Mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau MSc yn gwneud defnydd da o siaradwyr gwadd arbenigol. Mae'r rhain fel arfer yn weithwyr proffesiynol y gall eu harbenigedd a'u profiad helpu myfyrwyr i ystyried y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer a dod â meysydd ymarfer penodol 'yn fyw' i fyfyrwyr. Mae darlithwyr gwadd diweddar wedi cynnwys siaradwyr o’r heddlu, gwasanaethau carchardai a phrawf, cyfiawnder ieuenctid, asiantaethau camddefnyddio sylweddau, a Llywodraeth Cymru. 

Mae gan y Ganolfan Droseddeg hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel ailsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal safon uchel ymchwil i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, a ymchwiliad troseddol.

Asesiad 

Asesir aseiniadau mewn sawl ffordd. Mae'r mwyafrif yn cynnwys traethodau ysgrifenedig a rhyw fath o arholiad, ond defnyddir cyflwyniadau unigol, gwaith myfyriol, dadansoddi testun a dulliau eraill hefyd. Mae'r dyfarniad MSc yn gofyn am draethawd hir o oddeutu 18,000 o eiriau ar ddarn unigol o ymchwil ar bwnc yr ydych chi'n cytuno â'ch goruchwyliwr, a allai fod yn gysylltiedig â gwaith. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig. 

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sefydledig yn cael eu hystyried yn unigol trwy'r Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) mecanwaith (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol bydd angen iddynt fod wedi cyflawni gradd cyffedinol IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 


Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 


Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 


Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 


Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Gwnewch gais yn uniongyrchol  i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am a cwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, a Erasmus / Cyfnewid rhaglen, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegiad eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr 


Bydd yr MSc Trosedd a Chyfiawnder yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddilyn neu ddatblygu gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, a'r asiantaethau allweddol yw: yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. Fe allech chi hefyd ddewis gyrfa mewn sefydliadau llywodraethol fel y Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. 


Mae graddedigion hefyd yn mynd ymlaen i yrfaoedd o fewn asiantaethau gwirfoddol fel adsefydlu troseddwyr, cefnogi dioddefwyr, diogelwch cymunedol a gwasanaethau trin cyffuriau. Mae hefyd yn sylfaen ardderchog ar gyfer ymchwil bellach fel a PhD trosedd troseddeg neu ymchwil troseddeg, neu yrfa addysgu academaidd. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL