Gyda soffistigeiddrwydd cynyddol y bygythiadau i’r dirwedd seiber ynghyd â’r cynnydd cyflym mewn ymdrechion i darfu ar ein systemau hanfodol ac ennill data masnachol a phersonol, mae galw cynyddol am raddedigion seiberddiogelwch medrus iawn i amddiffyn unigolion a sefydliadau rhag amrywiaeth o seiberdroseddau gyda rolau sy’n canolbwyntio ar agweddau risg, rheoli a chydnerthedd digwyddiadau’r sector seiber.

Trwy ystod o brofiadau dysgu, byddwch yn dod i wybod sut i adnabod a thrin risg a chreu gwydnwch cynlluniau a pholisïau Diogelwch Gwybodaeth a fydd yn cefnogi rheolaeth a gweithrediadau'r sefydliad. Mae’r cwrs yn rhan o’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sy’n dod â’r Brifysgol, Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr y diwydiant ynghyd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau a chreu arbenigwyr a all frwydro yn erbyn seiberdroseddu.

Byddwch yn ymuno â ni i ddysgu sut i amddiffyn ein cymunedau rhag seiberdroseddu trwy ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n cynnwys amgylcheddau dysgu blaengar gan gynnwys Academi Rhwydweithio CISCO, Canolfan Gweithrediadau Diogelwch, a Labordy Fforensig Digidol. Gan ganolbwyntio ar ystod o bynciau seiber fel diogelwch system, ymchwilio fforensig digidol, a risg a llywodraethu, byddwch yn ennill ystod eang o sgiliau seiberddiogelwch mewn amgylchedd ymarferol, dilys, gyda'r cyfle i weithio tuag at fod yn Gydymaith Ardystiedig Gweithrediadau Seiber, cyn arbenigo mewn naill ai fforensig digidol neu ddiogelwch.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Dinas Casnewydd C
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn cael eich addysgu mewn blociau o 8 wythnos yn y Ganolfan Rhagoriaeth Academaidd gyntaf i dderbyn y wobr Aur gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) y DU - sydd bellach yn un o ddim ond deg yn genedlaethol. Byddwch yn cael y technegau diweddaraf gan ein gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch a phartneriaid yn y diwydiant – mewn gweithdai ymarferol sy’n cyd-fynd â Chorff Gwybodaeth Seiberddiogelwch (CyBOK) yr NCSC. Yna byddwch chi'n cymhwyso'r sgiliau hyn i broblemau'r byd go iawn, gyda'r cyfle i weithio ar brosiectau gyda'n partneriaid yn y diwydiant.

Modiwlau

 • Prosiect MSc
  Defnyddio annibyniaeth a gwreiddioldeb wrth gymhwyso'r wybodaeth a ddatblygwyd ar y rhaglen a sgiliau ymchwil at broblem gymhleth. Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i'r myfyriwr ymchwilio'n fanwl i bwnc amserol, perthnasol o'u dewis. Cynhyrchu ateb y gellir ei gyfiawnhau i broblem sylweddol a gaiff ei lywio gan adolygiad beirniadol o ymchwil. Datblygu ymhellach sgiliau ymchwilio, archwilio, ysgrifennu a chyflwyno'r myfyriwr fel dysgwr hunangyfeiriedig, annibynnol.

 • Rheoli Diogelwch ac Ymateb i Ddigwyddiadau
  Datblygu sgiliau uwch a dealltwriaeth feirniadol o faterion cymhleth yn ymwneud â rheoli diogelwch, gweithrediadau ac ymateb i ddigwyddiadau.

 • Deddfwriaeth, Risg a Llywodraethu mewn Seiberddiogelwch
  Bydd y modiwl hwn yn sicrhau eich bod yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o ddeddfwriaeth y DU a'r UE a chyfrifoldeb sefydliadol mewn perthynas â Seiberofod a Thechnoleg Gwybodaeth.

 • Cod Diogel a Chryptograffeg Gymhwysol
  Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno arferion codio diogel, gweithdrefnau profi a chysyniadau rhaglennu. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o gryptograffeg gymhwysol fodern.

 • Arweinyddiaeth a newid trawsnewidiol mewn oes Ddigidol
  Bydd y modiwl hwn yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer arweinyddiaeth mewn cyd-destun digidol gan gefnogi newid trawsnewidiol a chyfleoedd mewn amgylcheddau sefydliadol cymhleth.

 • Risgiau Seiber a Gwydnwch
  Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau a gwybodaeth am y risgiau a'r gwendidau sy'n gysylltiedig â gweithredu seiber a sicrwydd gwybodaeth gyda systemau mewnol ac allanol.

 • Cymhwysiad Diogelwch Ymarferol
  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar adolygu cymwysiadau Gwe, cymwysiadau sy'n seiliedig ar IoT a Chymwysiadau symudol, cyflwyniad i amgylcheddau datblygu cymwysiadau, cyflwyniad i dechnolegau fel HTML, XML, PHP, MySQL, Node.JS, MongoDB, ac ati. Cymhwysiad tair haen.

Dysgu

Byddwch yn treulio rhwng 12-16 awr yr wythnos ar ddarlithoedd, tiwtorialau, a sesiynau ymarferol. Byddwch hefyd yn treulio tua phedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol, a pharatoi arall. Byddwch yn gweithio ar brosiect arwyddocaol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu ac arddangos casglu a dadansoddi data ac i dechnegau rheoli datblygiad.

Lleoliadau

Mae gan y Brifysgol berthynas rhagorol â diwydiant, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gyda'r Financial Services Authority (FSA), Cangen Ymchwil Datblygu Gwyddonol y Swyddfa Gartref (Llundain), GCHQ, Qinetiq, Cy4or, gwasanaethau ariannol, banciau rhyngwladol, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cwmnïau fforensig digidol ac amrywiol adrannau'r llywodraeth. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag asiantaethau diogelwch, sefydliadau ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymdrin ag ymosodiadau seiber a heddluoedd lleol.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran addysg seiber, sy’n golygu y byddwch yn defnyddio’r technolegau a’r meddalwedd diweddaraf yn ein labordai manyleb uchel. Mae yna Ganolfan Gweithrediadau Diogelwch (SOC), wedi’i modelu ar SOCs diwydiant a gynlluniwyd i ddarparu cymorth wedi’i reoli i sefydliadau sydd angen monitro eu gweithgaredd digidol neu sy’n wynebu digwyddiad seiber. Mae ein Labordy Ymchwilio Digidol yn gyfleuster fforensig digidol, sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith a sefydliadau corfforaethol i ddadansoddi ffeiliau digidol a chyfryngau i'w defnyddio i gefnogi ymchwiliadau corfforaethol a throseddol.

Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr Seiberddiogelwch. Gallwch ymuno â’r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf honno o Arbenigwyr Seiberddiogelwch. Ymhlith y dulliau a ddefnyddir i gyflawni hyn bydd defnyddio offer meddalwedd fforensig digidol blaenllaw, ymgysylltu â diwydiant o fewn partneriaid arbenigol ar draws ystod o’n modiwlau, yn ogystal byddwch yn defnyddio ein labordai arbenigol i ddeall cymhlethdod rhwydweithio ac efelychu’r amgylchedd gwaith.

Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at raddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2:2 neu gyfwerth a hoffai ehangu eu gwybodaeth bresennol ac agor llwybr gyrfa newydd.

Croesewir ceisiadau gan raddedigion Peirianneg, TG, Gwyddoniaeth, Mathemateg neu Fusnes yn arbennig.

Rhaid i bob ymgeisydd feddu ar sgiliau rhifedd a TG cryf.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Os nad yw ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf mynediad dymunol, dylid cynnig cyfweliad â’r Arweinydd Cwrs.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024    

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025   

 • Amser llaw y DU: I'w gadarnhau  
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026   

 • Amser llaw y DU: I'w gadarnhau  
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn

Gyrfaoedd graddedigion

Mae cyfleoedd gyrfaoedd yn rhagorol - mae'r galw am arbenigwyr yn y maes hwn yn parhau i godi wrth i gwmnïau ddod yn fwyfwy dibynnol ar gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd. Ar ôl graddio, byddwch yn barod ar gyfer gyrfaoedd sy'n gofyn am wybodaeth fanwl am faterion diogelwch technegol.

Gydag addysg hyd at lefel gradd Meistr bellach yn lefel broffesiynol gydnabyddedig o gymhwysedd, bydd graddedigion mewn gwell sefyllfa i ddilyn gyrfaoedd mewn diwydiant, neu barhau â’u diddordeb mewn diogelwch systemau cyfrifiadurol trwy radd ymchwil Cyfrifiadura neu PhD mewn Cyfrifiadura.

Llwybrau gyrfa posibl

Mae rolau posibl yn cynnwys gweinyddwr systemau, profwr hacio diogelwch neu ymgynghorydd diogelwch gwybodaeth, ac mae'r sgiliau a enillwyd yn ymwneud yn gryf â rolau dadansoddwr diogelwch gwybodaeth a chydlynydd diogelwch TG.

Llwybrau gyrfa poblogaidd:

 • Seiberddiogelwch
 • Cyfleustodau
 • Y Llywodraeth
 • Rheoli Risg Seiber
 • Rheolwr Prosiect

Cymorth gyrfaoedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn, neu hyd yn oed Teams a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth “Gofyn Cwestiwn”. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth gyrfaoedd dimau ymroddedig, tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol, tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge, a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.