Mae gwyddoniaeth data yn dod i'r amlwg yn gyflym mewn sefydliadau ac mae galw bellach am yr angen am wyddonwyr data, dadansoddwyr a rhaglenwyr sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. Mae busnesau'n dibynnu ar ddata mawr i ddatgelu patrymau cudd a chydberthynasau anhysbys i wneud penderfyniadau gwybodus a sbarduno llwyddiant busnes. Ar y cwrs Gwyddor Data, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso sgiliau a gwybodaeth ddadansoddol lefel uchel i ddatrys ystod o broblemau yn y byd go iawn.

Mae'r MSc Gwyddor Data wedi'i gynllunio i gefnogi'ch datblygiad o sgiliau ac arbenigedd trosglwyddadwy i chwarae rhan flaenllaw ar lefel dechnegol ac ymarferol yn y diwydiant. Yn ogystal, byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn fyd-eang, y Tystysgrif ar y Cyd SAS mewn Ystadegau Cymhwysol a Mwyngloddio Data. Bydd y Dystysgrif ar y Cyd yn dilysu eich sgiliau a'ch gallu i ddefnyddio meddalwedd SAS, gan roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae gan yr MSc Gwyddor Data chwe modiwl craidd a addysgir wedi'u rhannu'n ddwy ffrwd. Ar ddechrau pob ffrwd byddwch yn cael dysgu hanfodion ystadegaeth gymhwysol, technoleg gyfrifiadurol, rhaglennu a systemau cronfa ddata. Bydd eich sgiliau dadansoddol a thechnegol presennol yn cael eu datblygu i ddeall sut i ddefnyddio meddalwedd y diwydiant a ddefnyddir yn y gweithle, a bydd hyn yn ei dro yn eich paratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil unigol.

Ffrwd Un: MSc Gwyddor Data

 • Ystadegaeth gymhwysol ar gyfer gwyddor data
 • Cloddio data a rhagweld ystadegol
 • Rheoli prosiectau a methodoleg ymchwil

Ffrwd Dau: MSc Gwyddor Data

 • Egwyddorion cyfrifiadura
 • Dysgu peiriannyddol a gwneud penderfyniadau
 • Peirianneg a chymwysiadau data mawr

Ochr yn ochr â'r modiwlau hyn, byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil unigol. Bydd eich prosiect yn cael ei gynnig a'i gefnogi gan gyflogwyr lleol ar draws ystod o ddiwydiannau. Mae partneriaid blaenorol y prosiect yn cynnwys Admiral, Dŵr Cymru, EY, GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth Gofal Canser Felindre, Talent Intuition a'r Swyddfa Dywydd.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs MSc Gwyddor Data trwy gyfres o ddosbarthiadau a gweithdai ymarferol lle cewch gyfle i roi'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar waith trwy ymarferion ymarferol a phrosiectau dylunio. 

Mae'r cwrs Meistr Gwyddor Data yn cynnig dull hyblyg o ddysgu, sy'n eich galluogi i astudio ar sail amser llawn, rhan-amser neu drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Mae'r llwybr DPP yn llwybr hygyrch i gyflogwyr arfogi staff â chyfleoedd hyfforddi pellach i weithio tuag at gymhwyster ôl-raddedig. 

Fe'ch addysgir gan ymchwilwyr gweithredol a gweithwyr proffesiynol blaenllaw a fydd yn eich cyflwyno i broblemau bywyd go iawn presennol, methodolegau a thechnegau a meddalwedd safonol y diwydiant. 

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau bob wythnos. I'r rhai sy'n astudio'n rhan-amser, mae hyn yn cael ei ostwng i chwe awr bob wythnos. 

Mae pob ffrwd yn cael ei chyflenwi ar un diwrnod yr wythnos. 

Mae Ffrwd Un yn rhedeg ar ddydd Mercher a Ffrwd Dau ar ddydd Gwener. Bydd myfyrwyr amser llawn yn ymgymryd â'r ddwy ffrwd mewn un flwyddyn tra bydd myfyriwr rhan-amser yn cychwyn ar Ffrwd Un ym Mlwyddyn Un ac yna'n symud ymlaen i Ffrwd Dau ym Mlwyddyn Dau. 

Mae myfyrwyr yn ymgymryd ag un modiwl ar y tro ym mhob ffrwd ac mae pob modiwl mewn ffrwd yn rhedeg ar draws tri bloc olynol o wyth wythnos. 

Bydd pob myfyriwr hefyd yn ymgymryd â phrosiect unigol 60 credyd. Bydd myfyriwr amser llawn fel arfer yn gweithio ar y prosiect unigol rhwng Mehefin a Medi. 

Bydd myfyriwr rhan-amser yn cael cyfle i ddechrau gweithio ar ei brosiect unigol yn ystod yr haf cyntaf a bydd yn gorffen ei brosiect unigol yn ystod yr ail haf gan gwblhau erbyn mis Medi Blwyddyn Dau. 

Asesiad

Asesir pob modiwl yn gyfan gwbl trwy weithgareddau gwaith cwrs sy'n amrywio o adroddiadau, arddangosiadau, cyflwyniadau a thasgau codio.

Achrediadau

Wedi'i achredu gan BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG at ddibenion rhannol fodloni'r gofyniad academaidd ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig.

Cyfleusterau

Mewn diwydiant, mae pŵer cyfrifiadurol bellach yn hanfodol i gynorthwyo cyfrifiadau mathemategol cymhleth yn ddyddiol. Felly, trwy gydol eich gradd Meistr mewn Gwyddor Data, cewch eich cyflwyno i amrywiaeth o becynnau cyfrifiadurol allweddol y diwydiant i hwyluso eich dysgu. Byddwch hefyd yn cael dysgu sgiliau rhaglennu y mae galw mawr amdanynt. 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ddod i ddeall technegau gwyddor data cymhleth, a dyna pam mae gennym labordai cyfrifiadurol Gwyddor Data pwrpasol a mynediad i ystafelloedd gwaith myfyrwyr sy'n ymroddedig i'n myfyrwyr Gwyddor Data. Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch chi weithio'n unigol neu mewn grwpiau a chan eu bod wrth ymyl swyddfeydd y staff ni chewch unrhyw drafferth dod o hyd i help os ydych chi'n mynd yn sownd. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Yn addas ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2: 2 neu gyfwerth mewn disgyblaeth rifol ar draws unrhyw bwnc STEM neu fusnes. Gellir ystyried profiad perthnasol o'r diwydiant hefyd. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024 

 • Amser llawn y DU: £9500
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn

Datganiad derbyn

Mae rhagolygon cyflogaeth yn gryf yn y diwydiant hwn sy'n tyfu'n gyflym ac yn gofyn llawer. Mae nifer o yrfaoedd ar gael i'r rhai sydd wedi'u hyfforddi mewn gwyddor data - gallai myfyrwyr fynd ymlaen i fod yn wyddonwyr data, swyddogion ystadegau, dadansoddwyr busnes, modelwyr rhagfynegol neu raglenwyr cyfrifiaduron. Bydd y rhain yn parhau i dyfu wrth i sefydliadau addasu i dechnolegau sy'n gwella.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu gradd ymchwil.