Yr MSc Astudiaethau Dementia yw'r unig radd meistr yn Ne Cymru sy'n arbenigo mewn dementia. Datblygwyd yr MSc mewn Astudiaethau Dementia gan bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, cymdeithasol a chysylltiedig. 

Mae'r cwrs MSc Astudiaethau Dementia wedi'i gynllunio i'ch arfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r tueddfryd i weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Mae'r radd meistr hon ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio gyda phobl â dementia a'u gofalwyr naill ai mewn swyddogaeth broffesiynol neu wirfoddoli. 

Bydd astudio’r cwrs MSc Astudiaethau Dementia hwn yn eich galluogi i ddarparu gofal effeithiol i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. 

Sylwch fod y cwrs hwn ar gau i geisiadau rhyngwladol newydd ar gyfer mynediad Medi 2022 oherwydd diddordeb mawr yn y rhaglen. Rydym yn parhau i fod yn agored i ymgeiswyr Cartref ac UE. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol a dderbynnir ar gyfer derbyniad Medi 2022 yn cael eu tynnu'n ôl. Rydym nawr yn derbyn ceisiadau rhyngwladol ar gyfer derbyniadau Chwefror 2023 (os yw'r cwrs hwn ar gael yn y derbyniad hwn) a Medi 2023.

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Mae'r cwrs yn ddwy flynedd yn rhan-amser neu'n flwyddyn amser llawn ac mae'n cynnwys chwe modiwl. 

Mae'r tri modiwl cyntaf yn darparu sylfaen mewn dementia trwy ddadansoddiad beirniadol o faterion cyfredol, dulliau ymchwil ac archwiliad o sut beth yw hi i bobl sy'n byw gyda dementia. 

BLWYDDYN UN 

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Materion Cyfoes mewn Ymarfer Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw gwella gwell dealltwriaeth o faterion cyfredol a datblygiad proffesiynol ym maes ymarfer dementia. Bydd hefyd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac ymestyn y wybodaeth a'r sylfaen sgiliau bresennol ynghylch datblygiadau cyfoes i gefnogi unigolyn y mae dementia a gofalwyr dynodedig yn effeithio arno. 

Dulliau Ymchwil 

Nodau'r modiwl hwn yw darparu sylfaen gynhwysfawr mewn paradeimau a dulliau ymchwil. Bydd hefyd yn ystyried yn feirniadol y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dulliau a datblygu gwybodaeth. 

Byw gyda Dementia 

ddiagnosis i ofal diwedd oes a marwolaeth. Bydd y modiwl hefyd yn myfyrio'n feirniadol ar y ffactorau biopsychogymdeithasol, ysbrydol a gwleidyddol sy'n dylanwadu ar brofiad byw dementia.

  

BLWYDDYN DAU 

Mae'r ail flwyddyn yn archwilio'n feirniadol sut y dylid darparu gofal i wella iechyd a lles pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Yn ystod y flwyddyn hon, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Ymarfer Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i ddadansoddi materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol cyfoes mewn ymarfer dementia. Bydd hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu ac ymestyn sylfaen wybodaeth a sgiliau o amgylch materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol perthnasol yng ngofal a chefnogaeth unigolyn y mae dementia a'i ofalwyr yn effeithio arno. 

Cymhlethdodau mewn Ymarfer Dementia: Ymyriadau a Dulliau Helpu mewn Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth drylwyr a dealltwriaeth feirniadol o ystod o ymyriadau therapiwtig ar sail tystiolaeth a helpu dulliau i weithio'n effeithiol gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Bydd y modiwl yn arfogi myfyrwyr wrth weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia wrth wynebu cymhlethdod a newid. 

Prosiect Ymarfer 

Nod y modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i archwilio'n feirniadol fater allweddol a nodwyd trwy ei brofiad a'i ymarfer ei hun, gan ddatblygu ar wybodaeth a sgiliau a gafwyd trwy fodiwlau cydamserol, a gwneud argymhellion yn seiliedig ar werthuso beirniadol o lenyddiaeth a phrofiad y myfyriwr ei hun. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fod â thri phwynt ymadael: 

PGCert - Materion cyfredol mewn Ymarfer Dementia ynghyd ag un modiwl arall ym Mlwyddyn Un 

PGDip - Pob modiwl ac eithrio'r Prosiect Ymarfer 

MSc - Pob un o'r chwe modiwl 

Dysgu 

Mae'r MSc Dementia yn gwrs dwys sy'n cael ei ddarparu dros ddwy flynedd (rhan-amser) neu flwyddyn (amser llawn). 

Mae'r modiwlau'n amrywio yn y ffyrdd y cânt eu haddysgu - mae rhai'n cael eu haddysgu'n wythnosol (ee Materion Cyfoes mewn Ymarfer Dementia), mae gan rai gymysgedd o ddysgu a addysgir ac ar-lein (ee Dulliau Ymchwil), tra bod rhai yn cael sesiynau misol (ee Prosiect Ymarfer). Gall y myfyriwr ddisgwyl bod yn y brifysgol o leiaf un diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Fodd bynnag, disgwylir y bydd myfyriwr yn astudio’n annibynnol trwy gydol y cwrs - naill ai trwy dasgau a gweithgareddau dan gyfarwyddyd ar-lein neu trwy astudio annibynnol ar gyfer eu gwahanol aseiniadau. 

Bydd sesiynau a addysgir yn cael eu cyflwyno gan academyddion, clinigwyr a defnyddwyr gwasanaeth. Dyluniwyd y cwrs fel y gall dysgu ddigwydd hefyd trwy'r myfyrwyr eu hunain (trwy drafodaethau dosbarth a gwaith grŵp). Ar gyfer pob modiwl, rhoddir manylion cyswllt rheolwr y modiwl a goruchwyliwr academaidd wedi'i ddyrannu i fyfyrwyr. 

Bydd ganddyn nhw hefyd fanylion cyswllt arweinydd y cwrs ar ddechrau eu hastudiaethau. 

Mae'r brifysgol hon yn ymfalchïo mewn cefnogi myfyrwyr ac mae systemau cymorth amrywiol ar waith y gall unrhyw un o'r myfyrwyr eu cyrchu (rhestrir y manylion yn llawlyfr y cwrs ac maent ar gael yn rhwydd gan reolwyr modiwlau / arweinydd cwrs). 

Asesiad 

Asesir mwyafrif y modiwlau ar y cwrs hwn gan aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau sy'n ymwneud â maes ymarfer neu ddiddordeb penodol y myfyrwyr. Bydd amrywiaeth o asesiadau gan gynnwys astudiaethau achos, adolygiadau llenyddiaeth, cynigion ymchwil, prosiect yn seiliedig ar ymarfer a chyflwyniad sy'n rhoi cyfle i gymhwyso'r dysgu i faes diddordebau ac ymarfer penodol y myfyrwyr. 

Lleoliadau 

Mae gan Brifysgol Cymru gyfleusterau rhagorol i gefnogi dysgu myfyrwyr. 

Bydd gan fyfyrwyr fynediad i'r Ganolfan Adnoddau Dysgu sydd â llyfrau a chyfnodolion (copïau caled a fersiynau electronig fel ei gilydd). 

Mae yna hefyd lyfrgellydd dynodedig ar gyfer y gyfadran sydd â chyfoeth o brofiad o gefnogi myfyrwyr gyda'r adnoddau sydd ar gael. Bydd gan fyfyrwyr hefyd fynediad i ganolfan efelychu o'r radd flaenaf sy'n ail-greu lleoliadau gofal cleifion mewnol a chymunedol. 

Darlithwyr 

Trwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan academyddion, clinigwyr a defnyddwyr gwasanaeth (pobl sy'n byw gyda dementia a gofalwyr). 

Mae tîm cwrs Dementia MSc yn cynnwys y canlynol: 

Darren Prince (arweinydd cwrs) 
Karyn Davies 
Owain Jones 
Carolyn Wallace 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf blwyddyn o brofiad o weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a bod yn gweithio gyda'r grŵp cleientiaid hwn ar hyn o bryd trwy gydol y cwrs hwn. Gall hyn fod mewn swyddogaeth broffesiynol (ee nyrs yn gweithio ar ward gofal dementia) neu mewn swyddogaeth bersonol (ee gofalu am berson sy'n byw gyda dementia). Er mwyn astudio'r cwrs hwn bydd angen i chi fodloni'r gofynion addysgol ar gyfer cwrs lefel meistr. Mae hyn yn golygu y byddwch wedi cyrraedd o leiaf 2: 1 ar lefel gradd a bod gennych lefel dda o Saesneg (hynny yw, IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth). Bydd cydnabod dysgu blaenorol achrededig hefyd yn cael ei ystyried ar gyfer y rhai sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn (cysylltwch ag arweinydd y cwrs). 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae'r MSc Dementia wedi'i gyd-gynhyrchu gan bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, a phobl o'r trydydd sector (ee Cymdeithas Alzheimer). 

Mae hefyd wedi ymgorffori fframweithiau diweddar y llywodraeth er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn gallu dangos y wybodaeth, y sgiliau a'r tueddfryd sy'n ofynnol ar gyfer gweithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Bydd yr MSc Dementia yn ddefnyddiol i'r rheini sy'n ceisio rolau o fewn rheolaeth yn y dyfodol (gan fod gradd lefel meistr yn aml yn ofyniad ar gyfer swyddi arweinyddiaeth o fewn sefydliadau fel y GIG) neu ymchwil (oherwydd gall y cwrs hwn ddarparu cyfleoedd i symud ymlaen i raddau ymchwil ôl-raddedig fel fel MPhil / PhD).