Yr MSc Astudiaethau Dementia yw'r unig radd meistr yn Ne Cymru sy'n arbenigo mewn dementia. Datblygwyd yr MSc mewn Astudiaethau Dementia gan bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr teulu, gweithwyr iechyd proffesiynol, cymdeithasol a chysylltiedig. 

Mae'r cwrs MSc Astudiaethau Dementia wedi'i gynllunio i'ch arfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r tueddfryd i weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Mae'r radd meistr hon ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio gyda phobl â dementia a'u gofalwyr naill ai mewn swyddogaeth broffesiynol neu wirfoddoli. 

Bydd astudio’r cwrs MSc Astudiaethau Dementia hwn yn eich galluogi i ddarparu gofal effeithiol i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r cwrs yn ddwy flynedd yn rhan-amser neu'n flwyddyn amser llawn ac mae'n cynnwys chwe modiwl. 

Mae'r tri modiwl cyntaf yn darparu sylfaen mewn dementia trwy ddadansoddiad beirniadol o faterion cyfredol, dulliau ymchwil ac archwiliad o sut beth yw hi i bobl sy'n byw gyda dementia. 

Blwyddyn Un

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Materion Cyfoes mewn Ymarfer Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw gwella gwell dealltwriaeth o faterion cyfredol a datblygiad proffesiynol ym maes ymarfer dementia. Bydd hefyd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ac ymestyn y wybodaeth a'r sylfaen sgiliau bresennol ynghylch datblygiadau cyfoes i gefnogi unigolyn y mae dementia a gofalwyr dynodedig yn effeithio arno. 

Dulliau Ymchwil 

Nodau'r modiwl hwn yw darparu sylfaen gynhwysfawr mewn paradeimau a dulliau ymchwil. Bydd hefyd yn ystyried yn feirniadol y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dulliau a datblygu gwybodaeth. 

Byw gyda Dementia 

ddiagnosis i ofal diwedd oes a marwolaeth. Bydd y modiwl hefyd yn myfyrio'n feirniadol ar y ffactorau biopsychogymdeithasol, ysbrydol a gwleidyddol sy'n dylanwadu ar brofiad byw dementia.

Blwyddyn Dau

Mae'r ail flwyddyn yn archwilio'n feirniadol sut y dylid darparu gofal i wella iechyd a lles pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Yn ystod y flwyddyn hon, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Ymarfer Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i ddadansoddi materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol cyfoes mewn ymarfer dementia. Bydd hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu ac ymestyn sylfaen wybodaeth a sgiliau o amgylch materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol perthnasol yng ngofal a chefnogaeth unigolyn y mae dementia a'i ofalwyr yn effeithio arno. 

Cymhlethdodau mewn Ymarfer Dementia: Ymyriadau a Dulliau Helpu mewn Dementia 

Nodau'r modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth drylwyr a dealltwriaeth feirniadol o ystod o ymyriadau therapiwtig ar sail tystiolaeth a helpu dulliau i weithio'n effeithiol gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Bydd y modiwl yn arfogi myfyrwyr wrth weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia wrth wynebu cymhlethdod a newid. 

Prosiect Ymarfer 

Nod y modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i archwilio'n feirniadol fater allweddol a nodwyd trwy ei brofiad a'i ymarfer ei hun, gan ddatblygu ar wybodaeth a sgiliau a gafwyd trwy fodiwlau cydamserol, a gwneud argymhellion yn seiliedig ar werthuso beirniadol o lenyddiaeth a phrofiad y myfyriwr ei hun. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fod â thri phwynt ymadael: 

PGCert - Materion cyfredol mewn Ymarfer Dementia ynghyd ag un modiwl arall ym Mlwyddyn Un 

PGDip - Pob modiwl ac eithrio'r Prosiect Ymarfer 

MSc - Pob un o'r chwe modiwl 

Dysgu 

Mae'r MSc Dementia yn gwrs dwys a gyflwynir dros ddwy flynedd (rhan-amser) neu flwyddyn (llawn amser).

Mae'r modiwlau'n amrywio yn y ffyrdd y cânt eu haddysgu. Mae dull cyfunol yn cynnwys gweithgaredd ar-lein/dysgu o bell ar y cyd â gweithgaredd wyneb yn wyneb/ar y campws. Gall myfyrwyr rhyngwladol ddisgwyl bod yn y brifysgol o leiaf un diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn academaidd.

Fodd bynnag, disgwylir y bydd y myfyriwr yn astudio'n annibynnol trwy gydol y cwrs - naill ai trwy dasgau a gweithgareddau ar-lein dan gyfarwyddyd neu trwy astudiaeth annibynnol ar gyfer eu haseiniadau amrywiol.

Bydd sesiynau a addysgir yn cael eu cyflwyno gan academyddion, clinigwyr a defnyddwyr gwasanaeth. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio fel y gall dysgu ddigwydd hefyd trwy'r myfyrwyr eu hunain (trwy drafodaethau dosbarth a gwaith grŵp). Ar gyfer pob modiwl, bydd myfyrwyr yn cael manylion cyswllt rheolwr y modiwl a goruchwyliwr academaidd penodedig. Bydd ganddynt hefyd fanylion cyswllt arweinydd y cwrs ar ddechrau eu hastudiaethau.

Mae’r brifysgol hon yn ymfalchïo mewn cefnogi myfyrwyr ac mae systemau cymorth amrywiol ar waith y gall unrhyw un o’r myfyrwyr eu cyrchu (mae manylion wedi’u rhestru yn llawlyfr y cwrs ac ar gael yn rhwydd gan reolwyr modiwl/arweinydd cwrs).

Asesiad 

Asesir mwyafrif y modiwlau ar y cwrs hwn gan aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau sy'n ymwneud â maes ymarfer neu ddiddordeb penodol y myfyrwyr. Bydd amrywiaeth o asesiadau gan gynnwys astudiaethau achos, adolygiadau llenyddiaeth, cynigion ymchwil, prosiect yn seiliedig ar ymarfer a chyflwyniad sy'n rhoi cyfle i gymhwyso'r dysgu i faes diddordebau ac ymarfer penodol y myfyrwyr. 

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau rhagorol i gefnogi dysgu myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr yn cael mynediad i'r Ganolfan Adnoddau Dysgu sydd â llyfrau a chyfnodolion (copïau caled a fersiynau electronig).


Mae yna hefyd lyfrgellydd dynodedig ar gyfer y gyfadran gyda chyfoeth o brofiad o gefnogi myfyrwyr gyda'r adnoddau sydd ar gael. Bydd gan fyfyrwyr hefyd fynediad i ganolfan efelychu o'r radd flaenaf sy'n ail-greu lleoliadau cleifion mewnol a gofal cymunedol.

Darlithwyr 

Trwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan academyddion, clinigwyr, darlithwyr gwadd a defnyddwyr gwasanaeth (pobl sy'n byw gyda dementia a gofalwyr).

Mae tîm cwrs Dementia MSc yn cynnwys y canlynol:


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf blwyddyn o brofiad o weithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u cefnogi a'u bod ar hyn o bryd yn cefnogi'r grŵp cleient hwn trwy gydol y cwrs hwn. Gall hyn fod mewn rhywun sy’n gweithio mewn rôl ofalu/cefnogi o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol (e.e. nyrs yn gweithio ar ward oedolion hŷn/rheolwr cartref gofal mewn lleoliad cymunedol/gweithiwr trydydd sector/gweithiwr proffesiynol perthynol i iechyd) neu mewn rhinwedd bersonol (ee cefnogi person sy'n byw gyda dementia gartref).

Er mwyn astudio'r cwrs hwn, bydd angen i chi fodloni'r gofynion addysgol ar gyfer cwrs lefel meistr. Mae hyn yn golygu y byddwch wedi cyrraedd o leiaf 2:1 ar lefel gradd a lefel dda o Saesneg (hynny yw, IELTS 6.5 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth). Bydd cydnabyddiaeth o ddysgu blaenorol achrededig hefyd yn cael ei ystyried ar gyfer y rhai sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn (cysylltwch ag arweinydd y cwrs).

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: £16000
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae'r MSc Dementia wedi'i gyd-gynhyrchu gan bobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, a phobl o'r trydydd sector (ee Cymdeithas Alzheimer). 

Mae hefyd wedi ymgorffori fframweithiau diweddar y llywodraeth er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn gallu dangos y wybodaeth, y sgiliau a'r tueddfryd sy'n ofynnol ar gyfer gweithio gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Bydd yr MSc Dementia yn ddefnyddiol i'r rheini sy'n ceisio rolau o fewn rheolaeth yn y dyfodol (gan fod gradd lefel meistr yn aml yn ofyniad ar gyfer swyddi arweinyddiaeth o fewn sefydliadau fel y GIG) neu ymchwil (oherwydd gall y cwrs hwn ddarparu cyfleoedd i symud ymlaen i raddau ymchwil ôl-raddedig fel fel MPhil / PhD).