Mae'r Meistr hwn mewn diabetes sy'n canolbwyntio'n glinigol, yn rhedeg gyda'r partner cydweithredol  Diploma MSc, yn darparu paratoad ôl-gymhwyso ar gyfer rolau mewn timau arbenigol diabetes, nyrsio arbenigol diabetes, nyrsio practis a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau diabetes mewn gofal sylfaenol. 

Mae'r cwrs diabetes, a ddarperir yn gyfan gwbl ar-lein, wedi'i gynllunio i arfogi gweithwyr proffesiynol â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddarparu gwasanaeth diabetes o'r radd flaenaf. Byddwch yn ennill profiad o ddatblygu canllawiau lleol, llenyddiaeth gwybodaeth cleifion neu lwybrau gofal a fydd yn rhan o'u gweithgareddau unigol a grŵp. 

Byddwch yn datblygu mwy o hyder a dealltwriaeth o reolaeth pobl â Diabetes trwy astudiaethau achos a thrafodaeth ac yn gwella eich dadansoddiad beirniadol o ddata cyhoeddedig a dehongli data. 

Mae'r cwricwlwm yn seiliedig ar y Cwricwlwm Rhyngwladol ar gyfer Addysg Broffesiynol Iechyd Diabetes a gynhyrchir gan y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol ac mae'n cwrdd â'r safonau rhyngwladol uchaf ar gyfer addysg diabetes.  

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

MSc: Blwyddyn o hyd

Myfyrwyr yn symud ymlaen o'r Cwrs Diabetes Diploma PG gwnewch yr MSc blwyddyn sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 

  • Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 
  • Prosiect Proffesiynol 

MSc: Dwy flynedd o hyd

Bydd myfyrwyr sy'n penderfynu cofrestru'n uniongyrchol ar yr MSc (yn hytrach na'r Dip PG) yn gwneud y fersiwn dwy flynedd, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 

  • Egwyddorion Diabetes 
  • Dulliau o Ofalu 
  • Hyrwyddo Hunanofal 
  • Rheoli Diabetes 
  • Cymhlethdodau (Micro-fasgwlaidd) 
  • Cymhlethdodau (Macro-fasgwlaidd) 
  • Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 
  • Prosiect Proffesiynol 


Dysgu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). 

Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 


Asesiad 

Ym modiwl un cewch eich asesu ar yr un ffordd â'r Diploma Ôl-raddedig, ond dros 12 wythnos ar gyfer y modiwl yn hytrach na chwech.  

Asesiad modiwl dau yw eich canfyddiadau yn eich prosiect proffesiynol. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd.  

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs Dermatoleg MSc. 

Datganiad derbyn 

Mae gan gymhwyster MSc Diabetes berthnasedd uniongyrchol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd. Rhagwelir y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr mewn swyddi sy'n gysylltiedig â diabetes neu'n dyheu am swyddi o'r fath. 

Mae'r cwrs yn darparu paratoad ôl-gymhwyso priodol ar gyfer rolau mewn timau arbenigol diabetes, nyrsio arbenigol diabetes, nyrsio practis a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd sy'n anelu at ddarparu gwasanaethau diabetes mewn gofal sylfaenol. Yn yr un modd, mae cwmnïau fferyllol yn awyddus i gefnogi eu cynrychiolwyr mewn addysg ôl-raddedig a bydd y cymhwyster hwn yn cael ei ystyried yn ffafriol mewn dilyniant gyrfa ac arbenigedd.