Mae Fforensig Digidol yn faes sy'n ehangu'n gyflym, ac mae meddu ar y sgiliau hyn o fewn y diwydiant corfforaethol a gorfodi'r gyfraith yn hanfodol. Mae hyn yn arbennig o berthnasol wrth ymdrin ag ymchwilio i ymosodiadau seiber a throseddau a alluogir gan dechnolegau seiber a fydd yn cefnogi sefydliadau, y llywodraeth, a gorfodi'r gyfraith. Bydd yr MSc hwn mewn Fforensig Digidol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gorfodi'r gyfraith, y llywodraeth, a'r byd corfforaethol sy'n sgil sy'n tyfu'n barhaus wrth i seiberdroseddu ac ymosodiadau barhau i ddatblygu'n gyflym.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sy’n dod â’r Brifysgol, Llywodraeth Cymru, ac arbenigwyr y diwydiant ynghyd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau a chreu arbenigwyr a all frwydro yn erbyn seiberdroseddu. Mae PDC wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am bedair blynedd yn olynol yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol, ac rydym yn un o ddim ond 8 o Brifysgolion yn y DU i ennill Aur gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd.

Byddwch yn ymdrin â’r meysydd technegol a rheoli/llywodraethu sydd eu hangen i weithredu yn y proffesiwn seiberddiogelwch, gan ganiatáu i chi wella eich sgiliau presennol a datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy allweddol a werthfawrogir gan gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Byddwch hefyd yn elwa o gael eich addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Casnewydd C
Rhan amser 2 flynedd Medi Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Casnewydd C

Bydd y radd MSc Fforensig Ddigidol yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ym meysydd craidd Fforensig Digidol o fewn gorfodi'r gyfraith, corfforaethol a llywodraeth. Mae ennill y sgiliau hyn yn caniatáu dilyniant o fewn y sector Fforensig Digidol a datblygiad gyrfa i fyfyrwyr. Cyflawnir hyn trwy ddefnyddio amgylchedd dysgu “gweithle” sy'n efelychu sut brofiad yw gweithio ym maes fforensig digidol, defnyddio labordai seiber gyda'r systemau a'r offer diweddaraf yn ogystal â defnyddio'r Ganolfan Gweithrediadau Diogel (SOC) a'r Tŷ Safle Troseddau. Wrth efelychu dysgu “yn y gweithle”, cyflawnir ymgysylltiad diwydiant trwy gydol y cwrs trwy ddarlithoedd gwadd, seminarau diwydiant, aseiniadau a arweinir gan brosiectau, ac ati sy'n cynorthwyo dealltwriaeth a datblygiad sgiliau fforensig digidol ar gyfer pob myfyriwr.

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd wedi cwblhau gradd sy’n ymwneud â TG neu sy’n gweithio ar hyn o bryd yn y diwydiant Seiberddiogelwch/Fforensig Digidol ac sy’n dymuno datblygu sgiliau neu drosglwyddo i’r diwydiant seiberddiogelwch.

Modiwlau a astudir:

 • Technoleg Newydd a Fforensig Ddigidol (20 credyd)
 • Safonau Fforensig Digidol a Chydymffurfiaeth (20 credyd)
 • Technolegau Rhwydweithio (20 credyd)
 • Gweithrediadau Diogel a Rheoli Digwyddiadau (20 credyd)
 • Uwch Dechnegau Fforensig Digidol (20 credyd)
 • Fforensig Dyfeisiau Symudol (20 credyd)
 • Prosiect MSc (60 credyd)

Asesiad 

Rydym yn cynnig cyfleusterau tra modern sy'n golygu y byddwch yn dysgu mewn labordai Seiber arbenigol. Bydd dysgu ymarferol yn cael ei wneud o fewn amgylcheddau dysgu “gweithle” fel y Ganolfan Gweithrediadau Diogel (SOC) a'r Tŷ Safle Troseddau, bydd hyn yn caniatáu i'r dysgu efelychu gweithle.

Rydym yn un o ychydig o Brifysgolion i gynnig y cyfleuster hwn o safon diwydiant tra hefyd yn cydweithio â'r llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant i gefnogi dysgu a datblygu'r sector seiber.

Fel y cyfryw, mae'n wahanol i ddysgu traddodiadol a yrrir gan ddarlithoedd. O ystyried natur y radd MSc hon, nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol â chyfyngiad amser ac mae asesiadau yn gymysgedd o ymchwil academaidd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac asesiadau ymarferol sy'n seiliedig ar brosiectau.

Lleoliadau a phrofiad gwaith

Mae'r cwmnïau sy'n ymwneud â'r cwrs MSc Fforensig Digidol ar hyn o bryd yn cynnwys Tarian RCCU (Uned Seiberdroseddu Ranbarthol), Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent, Fforensig EX1, ac ati. Bydd y sefydliadau hyn yn ymwneud â'r cwrs drwy gydol y flwyddyn/blynyddoedd academaidd.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad sy’n golygu y byddwch yn defnyddio’r technolegau diweddaraf mewn labordai manyleb uchel, tŷ safle troseddau, a Chanolfan Gweithrediadau Diogel (SOC) sy’n nodweddiadol o’r rhai a ddefnyddir gan y diwydiant Fforensig Digidol i ymgorffori dysgu “gweithle” i’w ddarparu profiad dilys. Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr Fforensig Digidol. Gallwch ymuno â’r cwrs o fewn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o Arbenigwyr Fforensig Digidol. Er mwyn gallu cyflawni hyn, defnyddir y feddalwedd seiber ddiweddaraf, ymgysylltiad â diwydiant o fewn modiwlau, darperir digwyddiadau rhwydweithio ychwanegol i gefnogi dysgu ynghyd ag efelychu'r amgylchedd gwaith. Bydd hyn yn atgynhyrchu'r cyfrifoldebau y byddwch yn cael profiad ohonynt yn y byd go iawn. Byddwch yn cael

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu'n gyfannol ac yn unigol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion sydd ag o leiaf gradd Anrhydedd 2:2 neu gyfwerth. Dylai ymgeiswyr fod yn raddedigion mewn cyfrifiadura neu faes cysylltiedig a meddu ar sgiliau TG da iawn.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IETLS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob elfen neu gyfwerth.

https://www.southwales.ac.uk/international/your-country/

Cyfweliad:

Gellir gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad gydag arweinydd y cwrs neu aelod perthnasol o dîm y cwrs i benderfynu a ydynt yn addas ar gyfer y cwrs MSc.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn 

Mae cyfleoedd gyrfa i'r rhai sydd â chymhwyster Fforensig Digidol yn parhau i dyfu gyda llawer o rolau yn cynnig amgylchedd diddorol, heriol a gwerth chweil i weithio ynddo. O weithredu polisïau Fforensig Digidol, ymchwiliadau gorfodi'r gyfraith, ymchwiliadau corfforaethol, galluoedd ymateb i ddigwyddiadau ac ati. Mae amrywiaeth o gyfleoedd ledled y diwydiant fforensig digidol. Gallai graddedigion hefyd ystyried gradd ymchwil cyfrifiadura neu PhD cyfrifiadura.

Llwybrau gyrfa posibl

 • Gorfodi'r gyfraith
 • Dadansoddwr Diogelwch
 • Asiantaethau Cudd-wybodaeth y Llywodraeth
 • Dadansoddwr Ymateb i Ddigwyddiad

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu hyd yn oed ar Teams a dros e-bost trwy wasanaeth “Gofyn y Cwestiwn”. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn hysbysiadau swyddi bob wythnos ar e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth gyrfaoedd dimau ymroddedig. Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.