Thinks.53c30eca.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth

Mae electroneg a thechnoleg gwybodaeth yn hanfodol i ddiwydiannau byd-eang weithredu, ac mae cyfleoedd gyrfa yn parhau i gynyddu yn y sector. Bydd y cwrs MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth yn datblygu eich gallu i reoli technolegau newydd a sicrhau lefelau uchel o ansawdd cynnyrch. Mae'n ddelfrydol os ydych chi eisiau gyrfa yn y diwydiant electroneg neu TG, neu os ydych chi eisoes yn gweithio yn y diwydiant peirianneg ac eisiau gwella'ch potensial. 

Gyda'r cwrs Meistr hyblyg hwn mewn Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth, gallwch deilwra'ch cymhwyster i weddu i'ch anghenion unigol ac adeiladu ar eich astudiaethau a'ch profiad presennol. Mae'r cwrs electroneg yn cynnwys prosiect 15 wythnos, y gallwch ei gynnal mewn diwydiant a gallai arwain at gyfleoedd gwaith pan fyddwch chi'n graddio. Byddwch yn gweithio ar astudiaethau achos diwydiannol ac yn cymryd rhan mewn prosiectau bach 'byw'. Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser ac yn parhau i weithio yn y diwydiant electroneg, efallai y gallwch chi gysylltu'ch prosiect mawr ag agwedd ar waith eich cwmni. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Y modiwlau gorfodol yw Rheoli Cynnyrch a'r Prosiect Mawr. Yna byddwch yn dewis gweddill eich rhaglen astudio o'r modiwlau isod mewn trafodaeth ag arweinydd y cwrs. 

Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

 • Cyfathrebu Lloeren 

 • Systemau Cyfathrebu Digidol 

 • Prosesu Signalau Digidol Cymhwysol 

 • Electroneg Pŵer Modern 

 • Dylunio Systemau Corfforedig

 • Dyfeisiau Optoelectroneg ar gyfer Telathrebu 

 • Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth 

 • Prosiect Unigol Mawr Gradd Meistr (craidd) 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth mewn tri bloc mawr i gynnig patrwm dysgu dwys ond hyblyg, gyda dau bwynt cychwyn bob blwyddyn - Chwefror a Medi. Mae yna chwe modiwl a addysgir a phrosiect mawr 15 wythnos. 

Asesiad 

Fel arfer, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy 50% o waith cwrs a 50% o brofion yn y dosbarth. 

Lleoliadau

Mae'r cwrs Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth yn cynnwys prosiect 15 wythnos, y gallwch ei gynnal mewn diwydiant. Mae hyn yn ddibynnol ar y myfyriwr yn derbyn lleoliad addas a bod prosiect priodol yn cael ei gytuno rhwng y cwmni a'r Brifysgol. 

Cyfleusterau 

Yn ogystal â darparu labordai Mac a PC pwrpasol, mae gennym gyfleusterau arbenigol ar gyfer yr ystod gyfan o gyrsiau. Yn ddiweddar rydym wedi agor labordy Calypto, sydd â thrwyddedau meddalwedd a chefnogaeth ar gyfer set offer Catapult C. Defnyddir hyn i ddatblygu cynhyrchion electronig datblygedig, fel y genhedlaeth nesaf o ffonau clyfar, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol ac i helpu peirianwyr i oresgyn heriau dylunio ym myd cynyddol gymhleth dylunio byrddau a sglodion. Noddir y labordy gan Calypto Design Systems Inc, sy’n arwain ym maes awtomeiddio dylunio electronig. Rydym yn un o ddim ond pedair prifysgol yn y DU a 60 prifysgol yn fyd-eang sydd wedi cael caniatâd i ddefnyddio'r feddalwedd, sy'n werth £1.9m. 

Mae Lab Systemau Corfforedig Renesas newydd y Gyfadran yn cynnwys 25 o derfynellau newydd o’r radd flaenaf sy'n rhedeg offer blaengar. Dyluniwyd y cyfleuster mewn cydweithrediad â Renesas, prif gyflenwr microreolwyr y byd, y mae ei nawdd yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gweithio gyda'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Darlithwyr 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn disgyblaeth briodol, neu HNC ynghyd â phum mlynedd mewn diwydiant, neu HND ynghyd â thair blynedd mewn diwydiant. Os nad oes gennych y cymwysterau hyn, byddwn yn ystyried eich achos yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Amser llawn y DU: £9000 

 • Rhyngwladol amser llawn: £ 14300 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

Ar ôl graddio o'r MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth, mae yna lawer o yrfaoedd peirianneg a rheoli cyffrous ar agor i chi. Mae'r rhain yn amrywio o ddylunio a datblygu'r cynhyrchion electronig diweddaraf, i gymhwyso technoleg gwybodaeth i gefnogi cymwysiadau diwydiannol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL