Mae electroneg a thechnoleg gwybodaeth yn hanfodol i ddiwydiannau byd-eang weithredu, ac mae cyfleoedd gyrfa yn parhau i gynyddu yn y sector. Bydd y cwrs MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth yn datblygu eich gallu i reoli technolegau newydd a sicrhau lefelau uchel o ansawdd cynnyrch. Mae'n ddelfrydol os ydych chi eisiau gyrfa yn y diwydiant electroneg neu TG, neu os ydych chi eisoes yn gweithio yn y diwydiant peirianneg ac eisiau gwella'ch potensial. 

Gyda'r cwrs Meistr hyblyg hwn mewn Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth, gallwch deilwra'ch cymhwyster i weddu i'ch anghenion unigol ac adeiladu ar eich astudiaethau a'ch profiad presennol. Mae'r cwrs electroneg yn cynnwys prosiect 15 wythnos, y gallwch ei gynnal mewn diwydiant a gallai arwain at gyfleoedd gwaith pan fyddwch chi'n graddio. Byddwch yn gweithio ar astudiaethau achos diwydiannol ac yn cymryd rhan mewn prosiectau bach 'byw'. Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser ac yn parhau i weithio yn y diwydiant electroneg, efallai y gallwch chi gysylltu'ch prosiect mawr ag agwedd ar waith eich cwmni. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Y modiwlau gorfodol yw Rheoli Cynnyrch a'r Prosiect Mawr. Yna byddwch yn dewis gweddill eich rhaglen astudio o'r modiwlau isod mewn trafodaeth ag arweinydd y cwrs. 

Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Cyfathrebu Lloeren 

Systemau Cyfathrebu Digidol 

Prosesu Signalau Digidol Cymhwysol 

Electroneg Pŵer Modern 

Dylunio Systemau Corfforedig

Dyfeisiau Optoelectroneg ar gyfer Telathrebu 

Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth 

Prosiect Unigol Mawr Gradd Meistr (craidd) 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth mewn tri bloc mawr i gynnig patrwm dysgu dwys ond hyblyg, gyda dau bwynt cychwyn bob blwyddyn - Chwefror a Medi. Mae yna chwe modiwl a addysgir a phrosiect mawr 15 wythnos. 

Asesiad 

Fel arfer, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy 50% o waith cwrs a 50% o brofion yn y dosbarth. 

Lleoliadau

Mae'r cwrs Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth yn cynnwys prosiect 15 wythnos, y gallwch ei gynnal mewn diwydiant. Mae hyn yn ddibynnol ar y myfyriwr yn derbyn lleoliad addas a bod prosiect priodol yn cael ei gytuno rhwng y cwmni a'r Brifysgol. 

Cyfleusterau 

Yn ogystal â darparu labordai Mac a PC pwrpasol, mae gennym gyfleusterau arbenigol ar gyfer yr ystod gyfan o gyrsiau. Yn ddiweddar rydym wedi agor labordy Calypto, sydd â thrwyddedau meddalwedd a chefnogaeth ar gyfer set offer Catapult C. Defnyddir hyn i ddatblygu cynhyrchion electronig datblygedig, fel y genhedlaeth nesaf o ffonau clyfar, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol ac i helpu peirianwyr i oresgyn heriau dylunio ym myd cynyddol gymhleth dylunio byrddau a sglodion. Noddir y labordy gan Calypto Design Systems Inc, sy’n arwain ym maes awtomeiddio dylunio electronig. Rydym yn un o ddim ond pedair prifysgol yn y DU a 60 prifysgol yn fyd-eang sydd wedi cael caniatâd i ddefnyddio'r feddalwedd, sy'n werth £1.9m. 

Mae Lab Systemau Corfforedig Renesas newydd y Gyfadran yn cynnwys 25 o derfynellau newydd o’r radd flaenaf sy'n rhedeg offer blaengar. Dyluniwyd y cyfleuster mewn cydweithrediad â Renesas, prif gyflenwr microreolwyr y byd, y mae ei nawdd yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gweithio gyda'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Darlithwyr 

Yr Athro Ifiok Otung, arweinydd cwrs 

Dr Ali Roula 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn disgyblaeth briodol, neu HNC ynghyd â phum mlynedd mewn diwydiant, neu HND ynghyd â thair blynedd mewn diwydiant. Os nad oes gennych y cymwysterau hyn, byddwn yn ystyried eich achos yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Ar ôl graddio o'r MSc Electroneg a Thechnoleg Gwybodaeth, mae yna lawer o yrfaoedd peirianneg a rheoli cyffrous ar agor i chi. Mae'r rhain yn amrywio o ddylunio a datblygu'r cynhyrchion electronig diweddaraf, i gymhwyso technoleg gwybodaeth i gefnogi cymwysiadau diwydiannol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.