Fel deiliad gradd mewn peirianneg, gallwch wella datblygiad eich gyrfa trwy ennill gwybodaeth eang am reoli cyfoes. Mae'r MSc Rheoli Peirianneg yn cynnig archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol, sy'n ddelfrydol os oes gennych gefndir peirianneg ymarferol a bod gennych ddiddordeb neu’ch bod yn gweithio mewn rôl reoli yn y sector preifat neu gyhoeddus. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd damcaniaethau rheoli yn cael eu trafod a'u rhoi ar waith mewn perthynas â'ch sector a'ch sefydliad.  

Byddwch yn astudio 180 credyd, a fydd yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

Damcaniaethau Arwain a Rheoli

Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ystod o ddamcaniaethau arweinyddiaeth a rheolaeth a'u defnydd cyfoes mewn ystod o leoliadau sefydliadol. 

Rheoli Datblygiad Proffesiynol 

Ymgymryd â datblygiad personol a phroffesiynol ar gyfer gyrfa broffesiynol gysylltiedig â busnes. Byddwch yn bersonol yn rheoli ac yn cynnal cyflogadwyedd trwy fyfyrio beirniadol i ddeall eich hun ac eraill. 

Materion ym maes Rheoli Rhyngwladol 

Datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r gydberthynas gymhleth rhwng datblygu materion mewn rheoli rhyngwladol a thraws-genedlaethol.

Rheoli Arloesi

Ennill dealltwriaeth o theori ac arfer rheoli arloesedd mewn sefydliadau. Byddwch yn dysgu am y fframweithiau a ddefnyddir gan sefydliadau i reoli arloesedd a ffynonellau arloesi y tu mewn a'r tu allan i'r sefydliad. 

Rheoli Gweithrediadau Strategol ac Ymchwil Weithredol

Ennill gwerthfawrogiad o brosesau gweithredol, technegau, systemau cynllunio a rheoli gan gyfeirio at y diwydiannau gweithgynhyrchu a gwasanaeth o safbwynt ansoddol a meintiol.

Dulliau Ymchwil 

Cynnal ymchwiliad gwyddonol cywir a'i gyflwyno ar ffurf ysgrifenedig. Bydd hyn yn datblygu eich sgiliau deall ac ymchwil mewn cyd-destun rheoli a/neu ddatblygiad proffesiynol.

Prosiect Traethawd Hir 

Darn sylweddol o ymchwil i faes astudio priodol. 

Byddwch hefyd yn dewis astudio dau fodiwl arall. 

Mae'r modiwlau dewisol yn cynnwys: 

  • Rheoli Prosiectau a Thechnegau 
  • Technegau a Dadansoddiad Ansawdd 
  • Gwerthuso a Rheoli yn y Gweithle 
  • Rheoli Busnes a Risg 
  • Modiwlau peirianneg perthnasol eraill 

Noder: Gallwch ddewis y modiwlau dewisol o unrhyw ddisgyblaeth beirianyddol ym mhortffolio'r Brifysgol, yn amodol ar gytundeb ag Arweinydd y Cwrs ac amserlen y modiwlau.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Addysgu 

Mae yna raglen ddarlithoedd a seminarau amrywiol, gyda gwaith grŵp helaeth, astudiaethau achos a siaradwyr gwadd o ystod o gefndiroedd. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad trwy aseiniadau sy'n seiliedig ar waith cwrs. Mae'r asesiad terfynol yn draethawd hir, lle byddwch chi'n archwilio maes rheoli sydd o ddiddordeb arbennig i chi, neu brosiect sy'n seiliedig ar gwmni. Rhaid i bwnc y traethawd hir hwn fod yn rheoli peirianneg. 

I gael eu derbyn ar gyfer y cwrs MSc Rheoli Peirianneg, fel rheol bydd yn ofynnol i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd 2il ddosbarth y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig mewn pwnc sy'n gysylltiedig â pheirianneg. Gellir ystyried profiad gwaith perthnasol hefyd a byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol. 

Ym mhob achos, bydd y Brifysgol yn bodloni ei hun bod ymgeisydd o'r safon academaidd ofynnol i gwblhau'r rhaglen astudio a gynigir a'i bod yn gallu cwrdd â gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol. Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9000 

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.  

*Rhwymedig 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost: 

Dim gwerslyfrau gorfodol i'w prynu. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r gallu i chi weld busnesau'n gyfannol a'r wybodaeth i arwain a rheoli'n llwyddiannus mewn cyd-destun peirianneg. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ehangach o theori ac ymarfer rheoli, sy'n berthnasol i chi a'ch sefydliad. 

Bydd astudio’r MSc Rheoli Peirianneg yn rhoi cyfle i’r rheini sydd â rhywfaint o brofiad rheoli roi eu harfer arweinyddiaeth sefydliadol yn ei gyd-destun. Bydd yn gwella rhagolygon arweinwyr a rheolwyr o'r sector peirianneg, ac yn eich helpu i fanteisio ar gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD peirianneg neu gradd ymchwil peirianneg. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.