Mae'r MSc Gwella Ymarfer Clinigol yn gwrs ôl-raddedig, a gynigir yn rhan-amser ac yn llawn amser, i ystod o weithwyr gofal iechyd proffesiynol gan gynnwys y rhai o wahanol feysydd nyrsio. Rhagwelir y bydd ymgeiswyr am ymestyn a datblygu cwmpas eu hymarfer y tu hwnt i gofrestriad proffesiynol cychwynnol, er mwyn deall cymhlethdodau'r amgylchedd gofal iechyd modern. Bydd y wobr yn canolbwyntio ar baratoi ystod o weithwyr gofal iechyd proffesiynol profiadol i reoli anghenion cymhleth defnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliadau gofal iechyd deinamig, tra hefyd yn datblygu naill ai fel addysgwr ymarferol neu reolwr clinigol neu wasanaeth.

Mae cynllun y cwrs wedi’i ysgogi gan yr angen i ddatblygu a gwella systemau ac arferion asesu, diagnosis a chynllunio gofal ar draws asiantaethau er mwyn sicrhau bod anghenion unigol pobl yn cael eu deall a’u diwallu. Dylid rhoi pwyslais ar ehangu sgiliau cyffredinol a ffyrdd newydd o weithio sy’n galluogi staff i weithio ar frig eu set sgiliau ac ar draws ffiniau proffesiynol, yn unol ag athroniaeth gofal iechyd darbodus. Er mwyn cyflawni hyn, dylai’r gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol (gan gynnwys y rheini mewn hyfforddiant arbenigol israddedig ac ôl-raddedig) fod yn fedrus mewn meysydd fel gwneud penderfyniadau ar y cyd â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, gweithio mewn tîm, atal ac iechyd a lles y boblogaeth a thechnegau gwella ansawdd ffurfiol. . Mae'r cwrs arfaethedig yn archwilio'r gofynion hyn ac yn rhoi'r sgiliau perthnasol i raddedigion llwyddiannus.

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn Amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan Amser 3 flwyddyn Medi Glyntaff A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn Amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan Amser 3 flwyddyn Medi Glyntaff A

Llawn amser

Dulliau Ymchwil (40 credyd)

 • I ddarparu sylfaen gynhwysfawr mewn dylunio ymchwil, dulliau a'r broses ymchwil.
 • Ystyried yn feirniadol y berthynas rhwng y cyd-destun ymchwil, cwestiwn ymchwil, dull a datblygu gwybodaeth. I arfogi'r myfyriwr â sgiliau gwerthuso beirniadol. Bydd y wybodaeth a'r sgiliau hyn yn drosglwyddadwy i leoliadau dysgu ac ymarfer eraill.

Asesiad clinigol a diagnosteg (40 credyd)

 • Galluogi'r myfyriwr i ddefnyddio dulliau beirniadol, systematig a chynhwysfawr o archwilio clinigol, asesu cleifion a diagnosis

Arwain timau effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (20 credyd)

 • Galluogi'r myfyriwr i archwilio'n feirniadol ddatblygiad perthnasoedd tîm effeithiol a'r effaith ar gyflenwi gwasanaeth o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwella ymarfer clinigol (40 credyd)

 • Dadansoddi'n feirniadol a chymhwyso ystod o ddulliau systematig a threfnus i bennu anghenion cymhleth cleifion a gallu dangos dealltwriaeth feirniadol o'r prosesau pathoffisiolegol sy'n gysylltiedig â meysydd ymarfer.

Prosiect Ymarfer Proffesiynol (40 credyd)

 • Nod y modiwl hwn yw galluogi’r myfyriwr i archwilio’n feirniadol fater allweddol a nodir trwy ei brofiad a’i ymarfer ei hun, gan ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd trwy fodiwlau cydamserol, a gwneud argymhellion yn seiliedig ar werthusiad beirniadol o lenyddiaeth a phrofiad y myfyriwr ei hun.

Neu 

Hwyluso Dysgu ac Addysgu ac Asesu yn y Cyd-destun Ymarfer (40 Credyd)

 • Galluogi’r cyfranogwr i ddatblygu ei wybodaeth, ei sgiliau a’i gymhwysedd i hwyluso a chefnogi dysgu’n effeithiol a chynnal asesiad o fyfyrwyr ac eraill o fewn cyd-destun maes ymarfer y cyfranogwyr.

Bydd cwblhau'r modiwl yn llwyddiannus hefyd yn cefnogi cyfranogwyr sydd wedi'u cofrestru â'r NMC i gyflawni rôl y corff rheoleiddio proffesiynol sy'n gofyn am Aseswr Ymarfer / Academaidd.


Rhan amser 3 blynedd

Blwyddyn 1

 • Dulliau Ymchwil (40 credyd Craidd)
 • Gwella Ymarfer Clinigol (40 credyd Craidd)

Blwyddyn 2 

 • Asesiad Clinigol a Diagnosteg (40 credyd craidd)
 • Arwain timau effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (20 credyd)

Blwyddyn 3

 • Prosiect Ymarfer Proffesiynol

Neu

 • Hwyluso dysgu, addysgu ac asesu yng nghyd-destun ymarfer.

Dysgu

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno trwy ddull dysgu hybrid gydag amrywiaeth o ddarlithoedd wyneb yn wyneb a thiwtorialau pecynnau dysgu ar-lein, addysgu efelychu a sgiliau, efallai y bydd rhai sesiynau hefyd yn cael eu recordio ymlaen llaw ac ar gael ar yr amgylchedd dysgu rhithwir. Bydd y modiwlau clinigol yn cynnwys efelychiad o fewn y Ganolfan Efelychu Clinigol yn darparu cyfleoedd dysgu trochi i roi damcaniaethau yn eu cyd-destun a’u cymhwyso i senarios ymarferol, dilys. Mae'r Ganolfan Efelychu Clinigol yn darparu amgylchedd diogel i fyfyrwyr ymarfer gweithdrefnau allweddol sy'n seiliedig ar ymarfer a gweithdrefnau ymyrryd a chael profiad o'r rhain lle mae amlygiad yn gyfyngedig o fewn y lleoliad dysgu ymarfer.

Bydd gan y modiwlau 1 diwrnod cyswllt yr wythnos.

Cefnogaeth

Bydd myfyrwyr ar y dyfarniad hwn yn cael eu cefnogi gan arweinydd y Wobr a rheolwr y modiwl, gyda hyfforddiant academaidd ar gael. Bydd gan fyfyrwyr hefyd oruchwyliwr penodol ar gyfer pob aseiniad ysgrifenedig.

Asesiad

Bydd amrywiaeth o asesiadau ysgrifenedig, arholiad OSCE a chyflwyniadau crynodol o fewn y dyfarniad.

Cyfleusterau

Mae amgylchedd dysgu ar-lein y Brifysgol, Unilearn, yn darparu gwybodaeth am eich cwrs, gan gynnwys deunyddiau cymorth ac adnoddau ar gyfer pob un o'ch modiwlau. Mae yna Lyfrgellydd pwrpasol ar gyfer yr Ysgol Gwyddor Gofal, a all helpu myfyrwyr gyda llawer o wahanol ymholiadau, gan gynnwys cyfnodolion a llyfrau perthnasol, neu hyd yn oed gynorthwyo gyda chwiliadau llenyddiaeth. Mae gan y llyfrgell ystod ardderchog o lyfrau a chyfnodolion ar-lein y gellir eu defnyddio gan ddefnyddio'r system Find It bwrpasol.

Darlithwyr


Rydym yn ail-ddilysu cyrsiau yn rheolaidd ar gyfer sicrhau a gwella ansawdd

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn adolygu ein cyrsiau’n rheolaidd mewn ymateb i batrymau newidiol o ran cyflogaeth a’r galw am sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ac yn siarad â chi am y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw rhoi’r sgiliau a’r meddylfryd i’n myfyrwyr i lwyddo beth bynnag ddaw yfory. Eich dyfodol, wedi'i ddiogelu at y dyfodol.

RHAID i bob myfyriwr gael cofrestriad proffesiynol gyda’r corff rheoleiddio proffesiynol perthnasol h.y. NMC a HCPC.

Gradd berthnasol ar lefel 2:2 neu uwch, Neu fyfyrwyr heb radd gyntaf wedi ymgymryd ag o leiaf 100 Credyd Lefel 6 a thystiolaeth briodol bellach o brofiad (RPL) yn y maes ymarfer perthnasol.

Rhaid i bob myfyriwr fod o leiaf blwyddyn ar ôl cofrestriad proffesiynol gwreiddiol.

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos cymhwysiad y cwrs i'w maes ymarfer clinigol trwy ddatganiad personol priodol a manwl yn eu cais.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae ffioedd amser llawn yn flynyddol. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Byddem yn rhagweld y bydd graddedigion y wobr hon yn mynd ymlaen i:

 • Rolau nyrsys arbenigol yn eu maes ymarfer
 • Datblygu fel nyrsys datblygu ymarfer
 • Rheolwr gwasanaeth clinigol

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â chofrestriad proffesiynol gyda’r corff rheoleiddio proffesiynol perthnasol h.y. NMC a HCPC.