Mae Diploma MSc yn bartner cydweithredol ym Mhrifysgol Cymru ac ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn MSc Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch. 

Mae'r MSc blwyddyn mewn Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch ar gael i'r rheini sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch yn llwyddiannus (120 credyd). Gall hyn ddod o Ddiploma MSc, Prifysgol Cymru neu o brifysgol arall yn y DU (ar ôl cwblhau modiwlau tebyg). 

I'r rhai nad ydynt wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig, gallwch wneud cais am yr MSc Alldaith Alldaith a Diffeithwch fel cwrs dwy flynedd, sy'n cynnwys wyth modiwl (180 credyd) gyda'r 120 credyd cyntaf yn deillio o'r Diploma Ôl-raddedig. 

Mae'r cwrs MSc Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch yn cychwyn gyda modiwl ar-lein cychwynnol 10 wythnos a fydd yn datblygu sgiliau mewn arfarnu beirniadol a gwybodaeth am fethodolegau ymchwil. Yna bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl prosiect proffesiynol, sy'n cynnwys cynnig 1,500 gair a phrosiect proffesiynol 10,500 gair (traethawd hir). 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Modiwl 1 

Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

Paratoi myfyrwyr ar gyfer y prosiect proffesiynol trwy ddatblygu eu sgiliau wrth ddewis, gwerthuso, gwahaniaethu, defnyddio a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd.

Cynnwys y Modiwl

 • Astudiaethau Meintiol
 • Dehongliad Dadansoddiad Ystadegol
 • Dehongli'r Dystiolaeth
 • Meta-ddadansoddiad ac Adolygiadau Systematig
 • Astudiaethau Ansoddol
 • Gwerthuso Tystiolaeth: Dehongli, Pwyso a Syntheseiddio'r Dystiolaeth
 • Archwiliad Clinigol, Llywodraethu a Gwella Ansawdd, Economeg Iechyd
 • Paratoi Cynnig Ymchwil: Adolygiad Pwyllgorau Ymchwil, Cydsyniad, Moeseg, Gwirionedd a Llenyddiaeth


Modiwl 2 

Prosiect Proffesiynol

Bydd y modiwl yn dibynnu ar greu darn o waith yn seiliedig ar brosiect penodol sy'n gysylltiedig â Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch sy'n berthnasol i ymarfer yr unigolyn.  


Gall y prosiect hwn gynnwys:

 • Adolygiad Llenyddiaeth Systematig ac arfarniad o'r dystiolaeth. 
 • Archwiliad o arfer gan gynnwys sefydliadol neu glinigol. 
 • Adolygu a gweithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 • Ymchwil ansoddol neu feintiol (ni ragwelir ymchwil ffurfiol sy'n cynnwys pynciau dynol). 
 • Adolygiad ar sail achos (ion) ac ansawdd gwasanaeth gydag arfarniad beirniadol. 
 • Adroddiad achos, adolygiad o lenyddiaeth ac asesiad sefydliadol. 


Dysgu

Modiwl 1 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

Mae'r modiwl yn rhedeg dros gyfnod o 12 wythnos ac wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau mewn arfarnu beirniadol a gwybodaeth am fethodolegau ymchwil a ddefnyddir mewn Meddygaeth Alldaith a Diffeithwch . 

Mae'r modiwl yn cynnwys gweithgareddau asesu ffurfiannol gorfodol i gefnogi'ch dysgu a'ch datblygiad cyn modiwl y prosiect proffesiynol. 


Modiwl 2 - Prosiect Proffesiynol

Bydd gofyn i chi gynhyrchu darn o waith yn seiliedig ar brosiect cysylltiedig â chlinigol sy'n berthnasol i'ch ymarfer. 

Ar ôl i chi ddewis prosiect penodol, byddwch yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect o oddeutu 1,500 o eiriau. Yn dilyn cymeradwyo'ch cynnig, byddwch wedyn yn cwblhau prosiect proffesiynol 10,500 gair. 

I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol byddwch yn parhau i astudio ar-lein. 

Mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig, fodd bynnag, byddwch chi'n derbyn arweiniad gan eich tiwtor trwy gydol y modiwl. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gan fod ein cyrsiau'n cael eu cynnal yn gyfan gwbl ar-lein, maent yn hygyrch i weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig y DU a rhyngwladol. 

Yn nodweddiadol, bydd gan ymgeiswyr radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Dogfennau Angenrheidiol 

 • Copi o'ch CV wedi'i ddiweddaru gan gynnwys eich cyfeiriad a'ch dyddiad geni. 
 • Copi o'ch tystysgrif gradd israddedig. 
 • Enw a chyfeiriad e-bost rhywun sy'n gallu darparu geirda, gall hwn fod yn gydweithiwr gwaith, yn gyflogwr neu'n gyn-diwtor. 
 • Datganiad personol manwl yn egluro pam yr hoffech chi ddilyn y cwrs. 
 • Copi o'ch prawf o gymhwysedd Saesneg (gweler isod).

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.