Mae gan Gymru 49,000 o weithwyr yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, a rhagwelir y bydd twf pellach yn y 10 mlynedd nesaf. Wrth i'r sector dyfu, bydd cynnydd yn y galw am weithlu medrus. 

Bydd yr MSc Cyllid a Buddsodd yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddeall damcaniaethau, technegau ac amgylchedd rheoleiddio buddsoddiad yn y farchnad ariannol. Byddwch yn astudio ystod o fodiwlau cyllid a buddsoddi ac yn dysgu meddalwedd efelychu a chronfeydd data ariannol pwerus. 

Bydd astudiaeth o ddulliau ymchwil mewn cyd-destun cyllid a buddsoddi yn eich paratoi i ymgymryd â'ch prosiect ymchwil eich hun ym maes cyllid a buddsoddiad gyda goruchwyliaeth gan staff academaidd arbenigol. 

Dysgwch fwy am gyrsiau Cyfrifeg a Chyllid yn PDC:

Llyfryn Cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid Proffesiynol

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 Mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 Mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd meistr Cyllid a Buddsoddi yn sefydlu sylfaen gadarn yn theori ac ymarfer gwneud penderfyniadau ariannol. Byddwch yn ennill y sgiliau rheoli a dadansoddi sydd eu hangen i fynd â chi i flaen y byd ariannol. 

Materion Cyfoes ym maes Cyllid

Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i ymchwilio i faterion cyfoes penodol ym maes cyllid. Bydd y myfyriwr yn ymdrin â phedwar mater cyfoes, o ystyried natur y modiwl mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys enghreifftiau’n unig: Cyllid Islamaidd, ffynonellau cyllid busnesau bach a chanolig, gan gynnwys meicro-gyllid, economïau sy'n dod i'r amlwg, Cyllid Cynhwysol, Cyllid Amgylcheddol.

Dadansoddiad Buddsoddi a Phortffolio 

Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau beirniadol sydd eu hangen i allu buddsoddi'n llwyddiannus mewn cynnyrch sy'n cael eu masnachu ar farchnadoedd ariannol. Ymhlith y pynciau mae: masnachu ecwiti a nwyddau gan ddefnyddio pecyn efelychu, cyllid ymddygiadol a seicoleg masnachu, opsiynau a masnachu opsiynau, theori portffolio a modelau prisio, gan gynnwys cronfeydd portffolio. 

Dulliau Ymchwil mewn Cyfrifeg a Chyllid 

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ddulliau a methodoleg sy'n ymwneud ag ymchwil academaidd yn y disgyblaethau cyllid a chyfrifyddu, gan eu galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i gwblhau traethawd hir ar Lefel 7.

Cyllid Corfforaethol 

Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth o faterion strategol cyllid mewn lleoliad busnes. Bydd y pynciau'n cynnwys: dulliau gwerthuso buddsoddiad, rhaglenni gwerthuso prosiectau, proses buddsoddi cyfalaf ac archwiliad ôl-gwblhau, rheoli risg a’r drysorfa, cyfalaf gweithio a rheoli asedau tymor byr, strwythur cyfalaf, ffynonellau cyllid a phenderfyniadau difidend.

Dulliau Meintiol ar gyfer Cyllid a Rheoli Risg 

Rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr mewn mathemateg, ystadegau a sgiliau dadansoddi data ym maes cyllid. Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gymhwyso modelau meintiol a thechnegau rhagweld i allu prisio asedau ariannol a rheoli risgiau ariannol.

Rheoleiddio a Chydymffurfiaeth Gwasanaethau Ariannol Byd-eang 

Nod y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr â gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fframweithiau cyfreithiol, rheoliadol a moesegol sy'n berthnasol i wasanaethau ariannol yn fyd-eang a hefyd galluogi myfyrwyr i werthuso fframweithiau rheoleiddio mewn gwahanol wledydd.

Traethawd Hir - Cyfrifeg a Chyllid 

Addysgu 

Cyflwynir y radd Meistr Cyllid a Buddsoddi amser llawn neu ran-amser trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai cyfrifiadurol, dadansoddi astudiaethau achos a grwpiau trafod. 

Defnyddir dull ymarferol, dan arweiniad myfyrwyr, lle mae myfyrwyr yn cael blas ar sefyllfaoedd yn y byd go iawn ac yn ennill y sgiliau a'r cyfleoedd i ddod o hyd i atebion ymarferol. 

Asesiad 

Asesir trwy ystod o ddulliau, aseiniadau gwaith cwrs yn bennaf. 

Lleoliadau 

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr wirfoddoli yng Nghyfnewidfa PDC i adeiladu sgiliau cyflogadwyedd a chael profiad ymarferol. 

Menter Cyfadran Busnes a Chymdeithas yw'r Gyfnewidfa sy'n cysylltu busnesau, academyddion a myfyrwyr. 

Bydd sefydliadau sy'n mynd at y Gyfnewidfa yn ceisio cyngor yn cael eu cyfeirio at academyddion a myfyrwyr perthnasol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio ar brosiectau cleientiaid gyda chefnogaeth academyddion. 

Cyfleusterau 

Canolfan adnoddau dysgu gyda’r holl gyfarpar hanfodol ac ystafell fasnachu o'r radd flaenaf wedi'i phweru gan feddalwedd blaenllaw'r diwydiant fel Finance Lab (ecwiti a nwyddau) a Volcube (opsiynau) gan Thomson Reuters a gofodau addysgu rhyngweithiol. 

Darlithwyr 

Michael Daniels, arweinydd cwrs 

Dr Hugh Coombs 

Geraint Evans 

Jonathan Evans 

Martin Jarvis 

Alison Lane 

Simon McCarthy 

Yr Athro Atsede Woldie Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf  neu mae’n bosib y bydd gymhwyster rhyngwladol cyfatebol hefyd yn dderbyniol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £14100 

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost: £ 183 - £ 252

Mae copïau o'r holl destunau craidd ar gael yn y llyfrgell ond mae’n bosib y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Bydd yr MSc Cyllid a Buddsoddi hwn yn gwella eich sgiliau beirniadol, dadansoddol ac arfarnu wrth drin data busnes o safbwynt ariannol a buddsoddi. Bydd y sgiliau hyn, ynghyd â'ch cymwysterau blaenorol mewn astudiaethau busnes, cyfrifyddu neu archwilio, yn eich gwneud chi'n ymgeisydd dymunol iawn. 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.