MSc Accounting & Finance course image - Atradius.jpg

MSc Cyllid a Buddsoddi

Mae gan Gymru 49,000 o weithwyr yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, a rhagwelir y bydd twf pellach yn y 10 mlynedd nesaf. Wrth i'r sector dyfu, bydd cynnydd yn y galw am weithlu medrus. 

Bydd yr MSc Cyllid a Buddsodd yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddeall damcaniaethau, technegau ac amgylchedd rheoleiddio buddsoddiad yn y farchnad ariannol. Byddwch yn astudio ystod o fodiwlau cyllid a buddsoddi ac yn dysgu meddalwedd efelychu a chronfeydd data ariannol pwerus. 

Bydd astudiaeth o ddulliau ymchwil mewn cyd-destun cyllid a buddsoddi yn eich paratoi i ymgymryd â'ch prosiect ymchwil eich hun ym maes cyllid a buddsoddiad gyda goruchwyliaeth gan staff academaidd arbenigol. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

/cymraeg/astudio/dysgu-cyfunol/

Telerau ac Amodau’n berthnasol - Dysgu mwy

Alumni Discount 2021-22
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 Mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 18 Mis Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd meistr Cyllid a Buddsoddi yn sefydlu sylfaen gadarn yn theori ac ymarfer gwneud penderfyniadau ariannol. Byddwch yn ennill y sgiliau rheoli a dadansoddi sydd eu hangen i fynd â chi i flaen y byd ariannol. 

 • Materion Cyfoes ym maes Cyllid

  Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i ymchwilio i faterion cyfoes penodol ym maes cyllid. Bydd y myfyriwr yn ymdrin â phedwar mater cyfoes, o ystyried natur y modiwl mae'r rhestr ganlynol yn cynnwys enghreifftiau’n unig: Cyllid Islamaidd, ffynonellau cyllid busnesau bach a chanolig, gan gynnwys meicro-gyllid, economïau sy'n dod i'r amlwg, Cyllid Cynhwysol, Cyllid Amgylcheddol.

 • Dadansoddiad Buddsoddi a Phortffolio 

  Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau beirniadol sydd eu hangen i allu buddsoddi'n llwyddiannus mewn cynnyrch sy'n cael eu masnachu ar farchnadoedd ariannol. Ymhlith y pynciau mae: masnachu ecwiti a nwyddau gan ddefnyddio pecyn efelychu, cyllid ymddygiadol a seicoleg masnachu, opsiynau a masnachu opsiynau, theori portffolio a modelau prisio, gan gynnwys cronfeydd portffolio. 

 • Dulliau Ymchwil mewn Cyfrifeg a Chyllid 

  Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ddulliau a methodoleg sy'n ymwneud ag ymchwil academaidd yn y disgyblaethau cyllid a chyfrifyddu, gan eu galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i gwblhau traethawd hir ar Lefel 7.

 • Cyllid Corfforaethol 

  Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth o faterion strategol cyllid mewn lleoliad busnes. Bydd y pynciau'n cynnwys: dulliau gwerthuso buddsoddiad, rhaglenni gwerthuso prosiectau, proses buddsoddi cyfalaf ac archwiliad ôl-gwblhau, rheoli risg a’r drysorfa, cyfalaf gweithio a rheoli asedau tymor byr, strwythur cyfalaf, ffynonellau cyllid a phenderfyniadau difidend.

 • Dulliau Meintiol ar gyfer Cyllid a Rheoli Risg 

  Rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr mewn mathemateg, ystadegau a sgiliau dadansoddi data ym maes cyllid. Datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gymhwyso modelau meintiol a thechnegau rhagweld i allu prisio asedau ariannol a rheoli risgiau ariannol.

 • Rheoleiddio a Chydymffurfiaeth Gwasanaethau Ariannol Byd-eang 

  Nod y modiwl hwn yw arfogi myfyrwyr â gwybodaeth a dealltwriaeth o'r fframweithiau cyfreithiol, rheoliadol a moesegol sy'n berthnasol i wasanaethau ariannol yn fyd-eang a hefyd galluogi myfyrwyr i werthuso fframweithiau rheoleiddio mewn gwahanol wledydd.

 • Traethawd Hir - Cyfrifeg a Chyllid 

Addysgu 

Cyflwynir y radd Meistr Cyllid a Buddsoddi amser llawn neu ran-amser trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai cyfrifiadurol, dadansoddi astudiaethau achos a grwpiau trafod. 

Defnyddir dull ymarferol, dan arweiniad myfyrwyr, lle mae myfyrwyr yn cael blas ar sefyllfaoedd yn y byd go iawn ac yn ennill y sgiliau a'r cyfleoedd i ddod o hyd i atebion ymarferol. 

Asesiad 

Asesir trwy ystod o ddulliau, aseiniadau gwaith cwrs yn bennaf. 

Lleoliadau 

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr wirfoddoli yng Nghyfnewidfa PDC i adeiladu sgiliau cyflogadwyedd a chael profiad ymarferol. 

Menter Cyfadran Busnes a Chymdeithas yw'r Gyfnewidfa sy'n cysylltu busnesau, academyddion a myfyrwyr. 

Bydd sefydliadau sy'n mynd at y Gyfnewidfa yn ceisio cyngor yn cael eu cyfeirio at academyddion a myfyrwyr perthnasol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio ar brosiectau cleientiaid gyda chefnogaeth academyddion. 

Cyfleusterau 

Canolfan adnoddau dysgu gyda’r holl gyfarpar hanfodol ac ystafell fasnachu o'r radd flaenaf wedi'i phweru gan feddalwedd blaenllaw'r diwydiant fel Finance Lab (ecwiti a nwyddau) a Volcube (opsiynau) gan Thomson Reuters a gofodau addysgu rhyngweithiol. 

Darlithwyr 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf  neu mae’n bosib y bydd gymhwyster rhyngwladol cyfatebol hefyd yn dderbyniol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14100 

 • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr.  

* Gorfodol 

Eitem

Arall: Gwerslyfrau 

Cost: £ 183 - £ 252

Mae copïau o'r holl destunau craidd ar gael yn y llyfrgell ond mae’n bosib y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain. 

Cyllid i helpu i gyfrannu at/dalu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022). Mae yna Delerau ac Amodau i hyn.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Bydd yr MSc Cyllid a Buddsoddi hwn yn gwella eich sgiliau beirniadol, dadansoddol ac arfarnu wrth drin data busnes o safbwynt ariannol a buddsoddi. Bydd y sgiliau hyn, ynghyd â'ch cymwysterau blaenorol mewn astudiaethau busnes, cyfrifyddu neu archwilio, yn eich gwneud chi'n ymgeisydd dymunol iawn. 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL