Mae ein MSc Rheoli Gwasanaethau Ariannol wedi'i greu ar gyfer y rhai sy'n dymuno cychwyn neu ddatblygu eu gyrfa yn y sector Gwasanaethau Ariannol bywiog.

Wedi’i addysgu gan academyddion sydd â blynyddoedd lawer o brofiad o weithio gyda’r sector gwasanaethau ariannol cynyddol yng Nghymru ar brosiectau byw, nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau a’r priodoleddau sydd eu hangen arnoch i ddod yn weithiwr proffesiynol cyflawn yn y sector gwasanaethau ariannol. Bydd yn helpu i'ch paratoi i weithio mewn amrywiaeth eang o rolau mewn meysydd fel marchnata, rheoli prosiectau, cyllid, risg, cydymffurfio a thrawsnewid/newid.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau, technegau, damcaniaethau ac arferion tueddiadau uwch sy'n berthnasol i'r sector gwasanaethau ariannol a'r sgiliau i'w gwerthuso'n feirniadol a'u cymhwyso yn y gweithle i greu gwerth.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae strwythur a chynnwys y cwrs yn aros am gymeradwyaeth derfynol y Gyfadran ar gyfer 2023/24

Bydd modiwlau cychwynnol yn rhoi cyflwyniad i’r sector gwasanaethau ariannol amrywiol ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau sy’n berthnasol i’r gweithle. Bydd y modiwl Dulliau Ymchwil yn cyflwyno’r sgiliau dadansoddi beirniadol a gwerthuso sydd eu hangen ar lefel meistr ac yn helpu i’ch paratoi ar gyfer y gwaith cwrs ysgrifenedig yn ogystal â’r prosiect ymchwil a gynhelir ar ôl cwblhau’r modiwlau a addysgir.

Bydd modiwlau diweddarach yn rhoi cyfleoedd i ddangos eich gallu i wneud penderfyniadau arweinyddiaeth effeithiol trwy'r arholiad astudiaeth achos synoptig ar gyfer Dadansoddiad Busnes Strategol ac i arddangos dealltwriaeth fanwl o fater ymarferol trwy'r Prosiect Ymchwil Gwasanaethau Ariannol.

Modiwlau i'w hastudio:

 • Cyflwyniad i Wasanaethau Ariannol a’r Amgylchedd Risg - 20 credyd
 • Dulliau Ymchwil Gymhwysol ar gyfer Gwasanaethau Ariannol - 10 credyd
 • Cipolwg ar Gwsmeriaid yn y Sector Gwasanaethau Ariannol - 20 credyd
 • Dulliau Prosiect Gwasanaethau Ariannol - 10 credyd
 • Arweinyddiaeth a Dylanwadu - 10 credyd
 • Technolegau Uwch ar gyfer Gwasanaethau Ariannol - 20 credyd
 • Arloesi a Sgiliau Entrepreneuraidd mewn Gwasanaethau Ariannol - 10 credyd
 • Dadansoddi Busnes Strategol - 20 credyd
 • Prosiect Ymchwil Gwasanaethau Ariannol- 60 credyd

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ennill cymhwyster rheoli prosiect a achredir yn allanol am ffi ychwanegol. Byddant yn gallu dewis rhwng:

 • Sefydliad APMG International AgilePM sef y cam cyntaf i ennill Tystysgrif Ymarferydd AgilePM

a/neu

 • Cymhwyster Hanfodion Prosiect (PFQ) sef y cam cyntaf tuag at ddod yn Weithiwr Prosiect Siartredig Proffesiynol.

Dysgu 

Bydd darlithwyr gwadd yn ymddangos drwy gydol y rhaglen.

Asesiad 

Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig (e.e. adroddiadau proffesiynol, papurau gwyn), cyflwyniadau, cwestiynau prawf gwrthrychol ac arholiad astudiaeth achos synoptig.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gall gradd Anrhydedd o leiaf 2:2 neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol fod yn dderbyniol hefyd.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Sylwch, er nad oes angen gwiriad DBS ar y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau yn ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a’ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda’r corff proffesiynol perthnasol neu’n cyfeirio at eu polisi recriwtio i wneud yn siŵr na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Dewisol:

Gall myfyrwyr sy'n dymuno ennill cymhwyster rheoli prosiect achrededig allanol ddewis:

AgilePM Sylfaen Atodol APMG International sef y cam cyntaf i ennill Tystysgrif Ymarferydd AgilePM. Ffi ychwanegol o oddeutu £150 fesul ymgeisydd.

a/neu

Cymhwyster Hanfodion Prosiect (APM) (PFQ) sef y cam cyntaf i ddod yn Weithiwr Proffesiynol Siartredig Prosiect. Ffi ychwanegol o oddeutu £175 fesul ymgeisydd.

Ar gyfer pob cymhwyster mae yna hefyd opsiwn i ddilyn cwrs ar-lein y gellir ei ddefnyddio fel adolygiad ar gost amcangyfrifedig o £60 fesul ymgeisydd.

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno ennill Dyfarniad Lefel 7 ILM drafod yr opsiwn hwn gyda’r Arweinydd Cwrs. Cost ychwanegol i'w gynghori ar sail unigol.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r rhaglen hon yn eich paratoi i weithio yn y sector gwasanaethau ariannol. Mae hyn yn cynnwys meysydd amrywiol fel bancio, yswiriant, benthyca morgeisi, prydlesu, cyllid ceir a rheoli buddsoddiad. FinTech, RegTech, InsurTech a WealthTech yw rhai o'r termau sy'n gysylltiedig â'r atebion technegol sy'n esblygu'n gyflym ac sy'n cael eu defnyddio yn y sector.


Cyflogwyd graddedigion o fewn cyflogwyr y sector gwasanaethau ariannol mewn rolau fel:


• Cyllid

• Marchnata

• AD

• Risg a Chydymffurfiaeth

• Benthyca Masnachol

• Rheoli/Dadansoddi Cronfa

• Dadansoddwr Cyllid

• Cudd-wybodaeth Busnes

• Rheoli Prosiectau

• Gwelliant Parhaus