Mae cyfrifeg fforensig a disgyblaeth gysylltiedig archwilio fforensig yn feysydd sy'n datblygu'n gyflym yn y byd masnachol. Bellach mae gan gwmnïau cyfrifyddu proffesiynol mawr adrannau sy'n cynnig gwasanaethau cyfrifeg ac archwilio fforensig, ac mae'r galw am arbenigedd yn y maes hwn yn tyfu'n esbonyddol. 

Mae cwrs meistr Archwilio Fforensig a Chyfrifeg adnabyddus PDC - yr unig gwrs o'i fath yn y DU - wedi bod yn rhedeg ers dros deng mlynedd ac mae'n darparu sgiliau arbenigol mewn ymchwilio i dwyll, prisio, datrys anghydfodau, adrodd arbenigwyr ac ymchwiliadau seiber.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn niferus, o gwmnïau arbenigol cyfrifwyr fforensig i adrannau fforensig/twyll pwrpasol o fewn cwmnïau cyfrifeg. Mae archwilio fforensig a chyfrifyddu fforensig yn feysydd pwysig i lywodraethau cenedlaethol, rheoleiddwyr a chyrff troseddau gwrth-ariannol yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu.

Dysgwch fwy am gyrsiau Cyfrifeg a Chyllid yn PDC:

Llyfryn Cyrsiau Cyfrifeg a Chyllid Proffesiynol

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A

Bydd yr MSc Archwilio Fforensig a Chyfrifeg yn magu eich hyder yn yr archwiliad fforensig o ddata busnes ac yn darparu sgiliau dadansoddi, gwerthuso a datrys problemau uwch i chi. Byddwch yn dysgu sut i werthuso egwyddorion llywodraethu corfforaethol da a chywirdeb rheolaeth, ac i ddeall rôl technegau fforensig cyfrifiadurol mewn cyd-destun ymchwilio a chyfreithiol. 

Dadansoddiad Ariannol Fforensig 

Yn darparu cyflwyniad a throsolwg o dadansoddiad ariannol, gan gynnwys meysydd megis prisio (asedau, busnesau, rhwymedigaethau), dadansoddi datganiadau ariannol, adnabod asedau cudd, adennill asedau, a meintioli colledion sy'n deillio o dorri contract a sefyllfaoedd trychinebus. Yn y modiwl hwn mae pwyslais hefyd ar ddatgelu a chanfod twyll datganiadau ariannol.

Archwilio, Llywodraethu a Rheoli Risg 

Yn cysylltu llywodraethu a thwyll yn benodol ac yn rhoi pwyslais ar reoli risg (twyll) a rheolaethau mewnol. Mae hefyd yn canolbwyntio ar archwilio fforensig yn hytrach na sgiliau archwilio statudol generig. 

Dulliau Ymchwil ym maes Cyfrifeg a Chyllid 

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddulliau a methodoleg ymchwil academaidd - gyda ffocws ar gyllid a chyfrifyddu. Mae'r sylw'n cynnwys llunio adolygiad llenyddiaeth, cyfeirio, ffynonellau gwybodaeth, y patrwm ymchwil, casglu data sylfaenol, dadansoddi dyddiad meintiol gan gynnwys defnyddio ystadegau disgrifiadol a chasgliadol.

Ymchwiliadau Seiber a Digidol 

Trosolwg o offer, technegau ac ymarfer fforensig ddigidol. Er y cydnabyddir nad oes angen i fyfyrwyr Cyfrifeg Fforensig fod yn arbenigwyr technegol; mae angen ymwybyddiaeth o'r technegau sydd ar gael a phryd i alw cymorth arbenigol i mewn. Mae'r modiwl hefyd yn cwmpasu'r gyfraith sy'n ymwneud â fforensig ddigidol, seiberdroseddu a lliniaru.

Trosedd Ariannol a Thystion Arbenigol 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar rôl y tyst arbenigol a datrys anghydfod. Yn ogystal, edrychir ar waith Timau Adfer Asedau Rhanbarthol, Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol a deddfwriaeth gysylltiedig gan gynnwys y Ddeddf Elw Troseddau, rheoliadau Gwyngalchu Arian ac ati ac amrywiol agweddau eraill ar droseddau ariannol.

Archwiliad Twyll 

Methodoleg archwilio twyll o gynllunio i ymgyfreitha, ymgysylltu i ysgrifennu adroddiadau a thechnegau ymchwilio. 

Uwch bynciau sy'n gysylltiedig â thwyll, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: seicoleg y twyllwr; cynlluniau twyll; technegau cyfweld ac ymchwilio; proffilio; casglu a rheoli tystiolaeth a seiberdroseddu.

Traethawd Hir - Cyfrifeg a Chyllid 

Addysgu

Cyflwynir y cwrs meistr Archwilio Fforensig a Chyfrifeg yn llawn amser trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai cyfrifiadurol, dadansoddi astudiaethau achos a grwpiau trafod. 

Byddwch yn cael blas ar sefyllfaoedd bywyd go iawn ac yn ennill y sgiliau a'r cyfleoedd i ddod o hyd i atebion ymarferol. 

Byddwch yn cael cyfle i ddefnyddio meddalwedd fforensig a dadansoddi data o'r radd flaenaf. 

Mae ein tiwtoriaid profiadol yn weithwyr proffesiynol cyfrifyddu, cyfreithiol a chyfrifiadura sydd â phrofiad helaeth ym myd diwydiant ac academaidd. Maent yn cynnal cysylltiadau cryf â chyrff proffesiynol a chyflogwyr ac mae nifer ohonynt yn Arholwyr Twyll ACFE cymwys.

Mae myfyrwyr yn elwa o gael cyflogwyr ar y campws yn rheolaidd trwy sgyrsiau DPP a darlithoedd gwadd. 

Asesiad

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arholiadau a gwaith cwrs ac aseiniadau ymarferol.

Cyfleusterau

Mae ein hystafell efelychu masnachu bwrpasol wedi'i phweru gan feddalwedd blaenllaw'r diwydiant a byddwch hefyd yn dysgu'r feddalwedd fforensig archwilio a chyfrifiadurol ddiweddaraf.

DarlithwyrRydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn cyfrifeg, archwilio neu gyllid. Fel arall, gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn busnes gyda lefel briodol o gynnwys ariannol, o brifysgol yn y DU. 

Mae cymwysterau rhyngwladol neu broffesiynol achrededig cyfatebol yn dderbyniol. Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae Archwilio Fforensig a Chyfrifeg yn faes arbenigol sy'n tyfu gyda chwmnïau archwilio a chyfrifeg yn chwilio am sgiliau arbenigol. 

Mae hefyd yn faes pwysig i lywodraethau cenedlaethol, yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu. O ganlyniad, mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth, o gwmnïau arbenigol cyfrifwyr fforensig i adrannau arbenigol o fewn cwmnïau cyfrifeg. 

Mae yna lawer o gyfleoedd yn y sectorau cyhoeddus a rheoliadol, yn ogystal â chyfleoedd am gyflogaeth mewn sefydliadau masnachol, fel rhan o adrannau ymchwilio, archwilio mewnol a chydymffurfiaeth. 

Cyflogir graddedigion diweddar yn adran gyfrifo fforensig un o’r ‘pedwar cwmnïau cyfrifyddu mawr’, ac fel Ymchwilydd Twyll ar gyfer archwilydd cenedlaethol yn y sector cyhoeddus. 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.