Mae meddygaeth acíwt yn arbenigedd sy'n esblygu'n gyflym, a gyda llawer o weithwyr gofal iechyd cyffredinol yn ymgymryd â meddygaeth acíwt fel rhan o'u harferion beunyddiol, mae'r MSc mewn Meddygaeth Acíwt yn ateb y galw am addysg bellach wedi'i theilwra. 

Agwedd nodedig ar ein cwrs MSc Meddygaeth Acíwt ar-lein yw ei fod yn caniatáu i weithwyr gofal iechyd proffesiynol astudio ar lefel ôl-raddedig heb eu rhyddhau o'r gwaith. Heb unrhyw ddarlithoedd na gweminarau ar adegau penodol, gall myfyrwyr ffitio eu hastudiaethau yn hyblyg o amgylch eu hymrwymiadau personol a phroffesiynol. 

Prif nodau'r cwrs yw arfogi myfyrwyr â dealltwriaeth systematig o feddygaeth acíwt, sgiliau mewn arfarnu beirniadol a chymhwyso gwybodaeth er budd uniongyrchol i gleifion. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn elwa o gael dysgu gydol oes a sgiliau datrys problemau uwch y gallant eu cymhwyso i ymarfer clinigol mewn meddygaeth acíwt. Cynigir y cwrs hwn gyda'n partner cydweithredol  Diploma MSc. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r MSc yn ddilyniant o'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Acíwt, ac ar ôl cwblhau'r cwrs byddwch yn derbyn MSc mewn Meddygaeth Acíwt gan Brifysgol Cymru. 

Gallwch astudio'r MSc mewn Meddygaeth Acíwt dros flwyddyn neu ddwy

I astudio dros flwyddyn bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Acíwt yn llwyddiannus - naill ai gyda Diploma MSc neu brifysgol arall yn y DU wedi cwblhau modiwlau tebyg. Gallwn drafod hyn gyda chi fel rhan o'ch cais. 

Yna byddwch chi'n cwblhau'r MSc hwn ym mlwyddyn dau. 

Os dewiswch astudio’r MSc dwy flynedd byddwch yn cwblhau’r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Acíwt ym mlwyddyn un, ac yna’r canlynol ym mlwyddyn dau. 

Modiwl Un: Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

Byddwch yn dysgu mewn ffordd debyg i sut y gwnaethoch chi ddysgu ar y Diploma Ôl-raddedig; fodd bynnag, mae'r modiwl hwn yn cael ei redeg dros 12 wythnos. 
Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau sy'n benodol i ymchwil meddygaeth arennol. The I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol byddwch yn parhau i astudio ar-lein; fodd bynnag, mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Byddwch yn datblygu eich gallu i werthuso'n feirniadol feysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a / neu sefydliadol a datblygu sgiliau mewn ymchwil annibynnol, astudio ac ysgrifennu i'w cyhoeddi. 
Bydd gennych diwtor ymroddedig y bydd disgwyl i chi ryngweithio ag ef bob wythnos. Byddwch yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect o oddeutu 1,500 o eiriau. Ar ôl i'ch cynnig gael ei gymeradwyo byddwch yn cwblhau'r Prosiect Proffesiynol 10,500 gair, dan oruchwyliaeth eich tiwtor. 

Modiwl Dau: Prosiect Proffesiynol 

Dysgu 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1200 gair). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,800 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. 

FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. 

Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr 

Dr Anil Kumar Pura Narayanaswamy, cyfarwyddwr cwrs a chyfarwyddwr clinigol meddygaeth acíwt yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac arweinydd sepsis ar gyfer meddygaeth acíwt. 

Mae Dr Narayanaswam yn oruchwyliwr addysgol achrededig ar gyfer hyfforddeion ôl-raddedig gan gynnwys cwrs hyfforddi CMT sydd wedi'i raddio yn y 5 uchaf yn arolwg GMC yn y Brifysgol ac mae'n rheoli addysgu PACES mewnol ar gyfer hyfforddeion CMT. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi cael eich siomi. 

Bydd mynediad i'r rhaglen MSc Meddygaeth Acíwt blwyddyn yn gofyn am gwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Acíwt (120 credyd) naill ai o Brifysgol Cymru neu o Brifysgol arall yn y DU. 

Gall myfyrwyr wneud cais am y Meistr mewn Meddygaeth Acíwt fel cwrs dwy flynedd sy'n cynnwys wyth modiwl (180 credyd), a'r 120 credyd cyntaf yw'r Diploma Ôl-raddedig. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

I astudio dros flwyddyn bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Acíwt yn llwyddiannus - naill ai gyda Diploma MSc neu brifysgol arall yn y DU wedi cwblhau modiwlau tebyg. Gallwn drafod hyn gyda chi fel rhan o'ch cais. 


Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad derbyn

Fel myfyriwr graddedig, bydd gennych radd meistr sy'n cydnabod eich hyfforddiant proffesiynol mewn Meddygaeth Acíwt.