Dyluniwyd y radd Meistr aml-achrededig hon mewn Logisteg Ryngwladol a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi i roi'r sgiliau arbenigol i chi reoli ac addasu cadwyni cyflenwi yn hyderus, gan eich galluogi i ddod yn arloeswr strategaeth logisteg. Gyda phwyslais cryf ar gynaliadwyedd a rheoli risg, bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer yr heriau byd-eang sy'n wynebu busnes modern. 

Fe'ch anogir i ddatblygu dull blaengar o ddatblygu strategaeth, gan greu strategaethau gwydn a hyblyg a fydd yn rhoi mantais gystadleuol i chi wrth fynd i rolau uwch reolwyr neu weithredol. Mae'r MSc Rheoli Logisteg a Chadwyn Gyflenwi Ryngwladol wedi'i achredu gan dri chorff proffesiynol blaenllaw, gan gynnwys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi, a'r Sefydliad Rheoli Gweithrediadau. Mae cynnwys y cwrs hefyd yn cael ei adolygu gan banel o gynghorwyr diwydiant, felly gallwch fod yn sicr bod eich astudiaethau yn berthnasol i'r gweithle a bod eich arbenigedd newydd yn eich galluogi i ddod yn ased gwerthfawr i gyflogwyr. 

Os oes gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol a bod gennych dair i bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer eithriadau i gyflymu'ch astudiaethau. Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

  • Globaleiddio Logisteg a'r Gadwyn Gyflenwi (20 credyd)
  • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy (20 credyd)
  • Strategaeth Fyd-eang a Marchnadoedd Datblygol (20 credyd)
  • Perthnasoedd Masnachol (20 credyd)
  • Gweithrediadau a Rheoli Prosiectau (20 credyd)
  • Rheoli Gweithrediadau Logisteg (20 credyd)
  • Dulliau Ymchwil (20 credyd)
  • Traethawd hir (60 credyd)

Addysgu 

Bydd pob myfyriwr yn cael ei ddysgu gan dîm o arbenigwyr adnabyddus, sy'n dod â'r datblygiadau a'r ymchwil ddiweddaraf yn uniongyrchol i'r ystafell ddosbarth. Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp ymchwil y Gadwyn Gyflenwi, Rhagoriaeth Gweithrediadau a Chaffael (SCOPE) y Brifysgol. Mae llawer o'n staff addysgu yn chwarae rhan weithredol yn ein gwasanaethau masnachol a chanolfannau ymchwil ac yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant sy'n gwneud gwaith ymchwil ac ymgynghori. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu maes arbenigol.   

Asesiad 

Asesir pob modiwl trwy aseiniadau ac mae'n seiliedig ar waith cwrs yn llwyr, sy'n golygu nad oes raid i chi boeni am adolygu ar gyfer arholiadau. 

Darlithydd dan Sylw: 

Yr Athro Gareth White 

Professor gareth White


Mae ymchwil yr Athro Gareth White yn edrych ar yr amrediad o faterion sy'n gysylltiedig â gweithrediad busnes a chymdeithas. Yn benodol, mae'n archwilio rheolaeth ac effaith technolegau sy'n dod i'r amlwg, a'r mecanweithiau y gall sefydliadau a chymdeithas eu defnyddio i ddod yn gynaliadwy. 

Mae ei ymchwil wedi helpu sefydliadau i nodi deunyddiau gwastraff ac wedi helpu i ddylunio cynhyrchion a phecynnu cynaliadwy. Hefyd, mae wedi mynd i'r afael â'r cyfyngiadau a roddir ar Fentrau Cymdeithasol wrth wella anghenion cymdeithasol. Ac yn olaf, mae wedi darparu archwiliad beirniadol o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg sydd wedi arwain strategaethau mabwysiadu sefydliadau. 

Mae ei yrfa yn rhychwantu peirianneg modurol a Fformiwla 1, peirianneg systemau niwclear a gweithgynhyrchu bwyd mewn ystod o rolau Peirianneg a Rheoli Gweithrediadau. O ganlyniad, mae ei ddiddordebau ymchwil yn adlewyrchu'r cyfrifoldebau eang hynny a'r angen i ddeall sut y gweithiodd pob un o'r gwahanol rannau gyda'i gilydd ar y cyd. 

"Mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ymchwilwyr gweithredol. Mae hyn yn bwysig oherwydd mai nad  endid statig yw gwybodaeth ddynol. Er mwyn arfogi arweinwyr busnes a chymdeithas y dyfodol, mae angen iddynt fod yn agored i ddadleuon damcaniaethol cyfoes ac ymyriadau ymarferol. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau gydag ymchwilwyr gweithredol nid yn unig yn golygu bod gwybodaeth myfyrwyr yn gyfredol, ond mae hefyd yn creu meddwl beirniadol sy'n gallu mynd i'r afael â heriau'r dyfodol." 

Gweler yr ymchwil gyfredol i'r gadwyn gyflenwi a logisteg. 

Darlithwyr 

Stuart Milligan - Arweinydd Cwrs 

Chris Lee 

Dr Zheng Liu 

Yr Athro Gareth White Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf neu gymhwyster cyfwerth (busnes neu faes arall) neu mewn amgylchiadau eithriadol, tair blynedd neu fwy o brofiad rheoli arwyddocaol mewn maes cysylltiedig. 

Os oes gennych gymhwyster CIPS eisoes, mae’n bosib y byddwch yn gallu cael eithriadau o'r cwrs. 

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod am gyfweliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. Darganfyddwch fwy am ba ofynion mynediad yr ydym yn gofyn amdanynt ar gyfer eich gwlad neu ranbarth trwy ymweld â'n tudalennau rhyngwladol neu wefan Dubai

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9000 

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Pob myfyriwr 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd eich astudiaethau yn eich tywys i ddod yn rhagweithiol ac yn ymatebol i heriau busnes modern. Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol i wella'ch gallu i reoli ac arwain prosiectau a gweithrediadau, gan agor ystod o gyfleoedd gyrfa mewn rolau arbenigol mewn cwmnïau rhyngwladol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.