Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ganiatáu i weithwyr proffesiynol profiadol yn y gadwyn gyflenwi (fel y gwelir yn statws MCIPS) ychwanegu at eu cymwysterau a'u profiad presennol ac ennill Gradd Meistr trwy gwblhau dau fodiwl a addysgir a phrosiect traethawd annibynnol. 

Ffocws y cwrs hwn yw datblygu sgiliau dadansoddi a chyfathrebu datblygedig sy'n caniatáu i raddedigion ymgysylltu'n feirniadol â theori ar flaen y gad a'i roi ar waith yn eu hymarfer. P'un a ydych chi'n dewis astudio'r cwrs ar ein campws yn Ninas Casnewydd neu ar-lein, mae'r ddau fodd wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau gwaith presennol. Gan fod hwn yn gwrs llwybr cyflym, gellir ei gwblhau mewn 12-18 mis. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Rheoli Gweithrediadau Logisteg
 
Nod y modiwl yw rhoi i'r myfyriwr y gallu i ddadansoddi a deall materion cyfoes sy'n ymwneud â chludo nwyddau, gweithrediadau warysau a dylunio warws yng nghyd-destun strategol y gadwyn gyflenwi ehangach.
 
Dulliau ymchwil
 
Nodau'r modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau ymchwil myfyrwyr mewn disgyblaeth pwnc rheoli. Adolygu'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil a dewis un sydd fwyaf priodol i fynd i'r afael ag angen ymchwil. Adolygu'n feirniadol ystod o ddulliau ymchwil a dewis yr un (y rhai) mwyaf priodol i fynd i'r afael â dyluniad yr ymchwil ac i arfogi myfyrwyr â'r sgiliau gofynnol ar gyfer yr agweddau ymarferol ar gynllunio, cynnal a chynhyrchu gwaith ar lefel Meistr.

 
Traethawd Hir
 
Mae'r Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o ddysgu dan gyfarwyddyd myfyrwyr, yn seiliedig ar ymchwiliad manwl i ffenomenon sy'n gysylltiedig â busnes.

Mae'r traethawd hir yn gofyn i fyfyrwyr ddangos y canlynol:

  • Gwreiddioldeb
  • Diffiniad clir o destun yr ymchwiliad a datganiad clir o nodau'r astudiaeth
  • Dealltwriaeth a defnydd o fethodoleg ymchwil briodol sy'n nodi sgiliau casglu a dadansoddi data
  • Os yw'n briodol, dadansoddiad o'r arfer presennol o fewn y sefydliad(au) o ran y fframwaith damcaniaethol a sefydlwyd ar gyfer yr astudiaeth ac o ran arfer cymharol
  • I ba raddau y mae pob un o'r uchod yn arwain at set o gasgliadau sy'n gyson â'r ymchwil
  • Gosod argymhellion clir ar gyfer gweithredu, mabwysiadu neu fel arall

Addysgu

Cyflwynir pob un o'r modiwlau a addysgir dros gyfnod o 12 wythnos. I'r rhai sy'n mynychu dosbarthiadau ar gampws Dinas Casnewydd, mae 2 floc dysgu i bob modiwl.

Mae'r rhain yn cael eu cyflwyno ar y penwythnos (dydd Sadwrn a dydd Sul) ac maent yn cael eu cynnal bob 6 wythnos ar gyfartaledd. Ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dewis astudio'r cwrs ar-lein, addysgir y modiwlau gan ddefnyddio deunydd wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n cael ei gefnogi gan gyfres o 8 sesiwn cydamserol ar-lein sy'n para oddeutu awr yr un. 

Cyfanswm yr amser astudio a argymhellir ar gyfer modiwl 20 credyd yw 200 awr. Mae'r traethawd hir yn brosiect ymchwil unigol a gefnogir gan oruchwyliwr traethawd hir a roddir i bob myfyriwr i'w tywys a'u mentora trwy'r broses ymchwil. 


Ymchwil

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵpou ymchwil y Gadwyn Gyflenwi, Rhagoriaeth Gweithrediadau a Chaffael (SCOPE) y Brifysgol. Mae llawer o'n staff addysgu yn chwarae rhan weithredol yn ein gwasanaethau masnachol a chanolfannau ymchwil ac yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant sy'n gwneud gwaith ymchwil ac ymgynghori. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu maes arbenigol. 

Asesiad

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl gan waith cwrs.

Darlithydd dan Sylw:
Yr Athro Gareth White

Mae ymchwil yr Athro Gareth White yn edrych ar yr amrediad o faterion sy'n gysylltiedig â gweithrediad busnes a chymdeithas. Yn benodol, mae'n archwilio rheolaeth ac effaith technolegau sy'n dod i'r amlwg, a'r mecanweithiau y gall sefydliadau a chymdeithas eu defnyddio i ddod yn gynaliadwy. 

Mae ei ymchwil wedi helpu sefydliadau i nodi deunyddiau gwastraff ac wedi helpu i ddylunio cynhyrchion a phecynnu cynaliadwy. Hefyd, mae wedi mynd i'r afael â'r cyfyngiadau a roddir ar Fentrau Cymdeithasol wrth wella anghenion cymdeithasol. Ac yn olaf, mae wedi darparu archwiliad beirniadol o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg sydd wedi arwain strategaethau mabwysiadu sefydliadau. 

Mae ei yrfa yn rhychwantu peirianneg modurol a Fformiwla 1, peirianneg systemau niwclear a gweithgynhyrchu bwyd mewn ystod o rolau Peirianneg a Rheoli Gweithrediadau. O ganlyniad, mae ei ddiddordebau ymchwil yn adlewyrchu'r cyfrifoldebau eang hynny a'r angen i ddeall sut y gweithiodd pob un o'r gwahanol rannau gyda'i gilydd ar y cyd. 

"Mae ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ymchwilwyr gweithredol. Mae hyn yn bwysig oherwydd mai nad  endid statig yw gwybodaeth ddynol. Er mwyn arfogi arweinwyr busnes a chymdeithas y dyfodol, mae angen iddynt fod yn agored i ddadleuon damcaniaethol cyfoes ac ymyriadau ymarferol. Mae cymryd rhan mewn trafodaethau gydag ymchwilwyr gweithredol nid yn unig yn golygu bod gwybodaeth myfyrwyr yn gyfredol, ond mae hefyd yn creu meddwl beirniadol sy'n gallu mynd i'r afael â heriau'r dyfodol." 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am MCIPS neu gymhwyster cyfatebol.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol profiadol ym maes logisteg a’r gadwyn gyflenwi sy'n debygol o fod mewn swyddi amser llawn. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa posibl ar gyfer y radd hon mae : Rheolwr Gweithrediadau, Rheolwr Dosbarthu, Rheolwr Cyffredinol, Cyfarwyddwr y Gadwyn Gyflenwi, Rheolwr Rhanbarthol. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd


Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.