Mae deall risgiau cymhleth a'r peryglon y maent yn eu hachosi, yn hanfodol i reoli diogelwch a gwrthsefyll bygythiadau mewn byd byd-eang.

Os ydych eisoes yn gweithio ym maes diogelwch, neu os oes gennych ddyheadau o weithio yn y maes, bydd ein MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg yn eich helpu i gael gwybodaeth ddyfnach am broblemau sy'n dylanwadu'n sylweddol ar gymdeithas.

Wedi’i ddatblygu gan academyddion blaenllaw o’r Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch, mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheini sy’n ceisio datblygu eu rhagolygon gyrfa ym myd y sectorau diogelwch cyhoeddus, preifat a milwrol.

Bydd myfyrwyr yn graddio gyda mwy o gyfleoedd cyflogaeth, ynghyd â'r gallu i ychwanegu mwy o werth at eu gweithle presennol.

Rydym yn falch o ddarparu'r ddarpariaeth ganlynol i gwrdd â'ch gofynion wrth i chi ddilyn eich dyheadau o fewn risg a diogelwch rhyngwladol:

MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg

 • Ar y campws (Llawn Amser neu Ran amser) - Canolfan Datblygiad Proffesiynol Trosedd, Diogelwch a Chyfiawnder (Campws Glyntaff)

 • Ar-lein (Hybrid) (Llawn Amser neu Ran Amser)

MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg (Gwrthderfysgaeth)

 • Ar y campws (Llawn Amser neu Ran amser) - Canolfan Datblygiad Proffesiynol Trosedd, Diogelwch a Chyfiawnder (Campws Glyntaff)
 • Ar-lein (Hybrid) (Llawn Amser neu Ran Amser)

Uchafbwyntiau'r cwrs:

 • Datblygu arbenigedd academaidd a phroffesiynol yn ymwneud â diogelwch.
 • Dewiswch fodiwlau sy'n ategu eich diddordebau a'ch nodau proffesiynol mewn pynciau sy'n cynnwys troseddau trefniadol, gwrthderfysgaeth, ac astudiaethau cudd-wybodaeth.
 • Cael eich addysgu gan academyddion blaenllaw ac ymarferwyr diogelwch o’r Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch gan gynnwys y Cyfarwyddwr Astudiaethau, yr Athro Christian Kaunert a Dr Joana Pereira.
 • Cael yr opsiwn i drosi dysgu blaenorol perthnasol neu brofiad gwaith o astudiaethau blaenorol, cyflogaeth, gwaith gwirfoddol a chyrsiau hyfforddi yn gredydau a chwblhau'r cwrs mewn llai o amser.

Sylwer: Mae cyfleoedd Cydnabod Dysgu Blaenorol drwy Brofiad (RPL/RPEL) yn bodoli o fewn y cwrs hwn.

Efallai bod gennych brofiad proffesiynol a/neu wedi dilyn cyrsiau proffesiynol drwy gydol eich gyrfa y gall y brifysgol eu cydnabod yn ffurfiol fel rhan o'ch cais.

Os teimlwch y gallai hyn fod yn berthnasol i chi ac yr hoffech drafod hyn cyn neu yn ystod eich cais, cysylltwch ag arweinydd y cwrs, a all eich cynghori a'ch helpu gyda'r broses hon.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 blynedd Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 blynedd Medi Ar-lein 8

Mae dwy fersiwn o’r cwrs hwn:

 • MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg
 • MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg (Gwrthderfysgaeth)

Mae'r ddau fersiwn ar gael mewn fformatau llawn amser a rhan amser ar y campws ac ar-lein.

Mae'n ofynnol i chi gwblhau modiwlau gwerth cyfanswm o 180 credyd ar gyfer cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus gan gynnwys 7 modiwl gwerth 20 credyd yr un ac 1 modiwl (prosiect ymchwil) gwerth 40 credyd.


Y modiwlau sydd ar yr MSc Rhyngwladol Diogelwch a Rheoli Risg yw:

Modiwlau 20 Credyd Craidd:

 • Damcaniaethau a Dulliau Diogelwch Rhyngwladol
 • Terfysgaeth a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop
 • Astudiaethau Cudd-wybodaeth
 • Rheoli Risg a Dadansoddi
 • Diogelwch yr Undeb Ewropeaidd
 • Llywodraethu a Diogelu Gofod Seiber

Modiwlau 20 Credyd Dewisol:

 • Diogelwch Cyffuriau Rhyngwladol, Troseddau Cyfundrefnol a Masnachu Pobl
 • Geowleidyddiaeth Adnoddau Naturiol

Modiwl Credyd 40 Craidd

 • Traethawd hir


Y modiwlau sydd ar yr MSc Rhyngwladol Diogelwch a Rheoli Risg (Gwrthderfysgaeth) yw:

Modiwlau 20 Credyd Craidd:

 • Damcaniaethau a Dulliau Diogelwch Rhyngwladol
 • Terfysgaeth a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop
 • Astudiaethau Cudd-wybodaeth
 • Rheoli Risg a Dadansoddi
 • Terfysgaeth, Rhyfela Hybrid A Dadansoddi Gwrthdaro Yn Ewrop A Thu Hwnt
 • Radicaleiddio, Seicoleg ac Ymfudo mewn Astudiaethau Terfysgaeth
 • Terfysgaeth, Gwrthdaro'r Dwyrain Canol ac Ewrop

Modiwl Credyd 40 Craidd

 • Traethawd hir

Dysgu

Defnyddir dysgu digidol â chymorth i ddarparu ac i wella'r cwrs hwn. Bydd ein hamgylchedd dysgu ar-lein, Blackboard, yn darparu adnoddau cwrs o ansawdd uchel i chi.

Byddwch yn cael y cyfle i ryngweithio â myfyrwyr eraill, trafod a chyflwyno eich gwaith, a chadw mewn cysylltiad â'ch hyfforddwyr.

Drwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn derbyn llawer o gymorth, gan gynnwys cyngor ar ysgrifennu a fformatio papurau academaidd, yn ogystal â sut i gynnal ymchwil moesegol.

Mae'r rhain yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd â myfyrwyr cyfadran a myfyrwyr eraill, yn ogystal â chymryd rhan mewn dulliau dysgu traddodiadol fel darlithoedd a thiwtorialau.

Gyda ffocws cryf ar sganio’r gorwel a dadansoddi risg, mae’r MSc hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio efelychwyr ymlaen llaw, fel Hydra, a bydd yn rhoi mantais iddynt yn y farchnad swyddi gan y byddant yn arbenigwyr ar ddylunio a gweithredu mewn gwahanol sefyllfaoedd adeiladu senario, i nodi bygythiadau a llunio atebion adeiladol wedi'u teilwra ar gyfer senarios diogelwch cymhleth.

Gan fod y Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch yn ymwneud ag EuroSim, efelychiad trawsatlantig blynyddol o'r Undeb Ewropeaidd, sy'n dod â 200 o fyfyrwyr a chyfadran o 20 coleg a phrifysgol yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop ynghyd, bydd ganddynt hefyd gyfle unigryw i weithio a dysgu mewn amgylchedd amlddiwylliannol cyffrous.

Ymunwch â diwrnodau astudio rhithwir gyda seminarau byw, cyfweliadau a sesiynau cwestiwn ac ateb.

Asesiad

Fe'ch asesir trwy arholiadau ysgrifenedig, arholiadau ymarferol a gwaith cwrs yn ogystal â thrwy efelychiadau bywyd go iawn (ee, Hydra Minerva, Cyfleuster Hyfforddi Golygfeydd Trosedd, cymryd rhan mewn gweithgareddau cudd - gwyliadwriaeth, gwrth-wyliadwriaeth, dadansoddi cudd-wybodaeth, gwneud penderfyniadau ac ati).   

Cyfleusterau

Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol yn ein Canolfan Efelychu Hydra, lle gallwch brofi ystod o senarios a fydd yn datblygu eich technegau wrth wneud penderfyniadau, cyfweld a rheoli ymchwiliadau. 

Darlithwyr

Bydd eich tiwtoriaid yn arbenigwyr yn eu maes, gyda llawer yn cynnal ymchwil arloesol i ddiogelwch a risg cenedlaethol a rhyngwladol tra bod gan eraill flynyddoedd o brofiad mewn plismona ac ym maes diogelwch a gwrthderfysgaeth. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 mewn pwnc perthnasol neu gymhwyster(cymwysterau) proffesiynol priodol. Mae pynciau perthnasol yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Plismona, Troseddeg/Cyfiawnder Troseddol, Cymdeithaseg, Rheoli Busnes, Gwasanaethau Cyhoeddus, a Seicoleg. Dylai eich cais ddangos diddordeb amlwg yn y cwrs.

Anogir y rhai heb y cymwysterau ffurfiol uchod i wneud cais os oes ganddynt brofiad perthnasol yn y sector. Byddwch yn cael eich ystyried yn unigol lle mae profiad priodol yn cael ei ystyried. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Amser llawn y DUE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i helpu personél y lluoedd arfog, sy’n gwasanaethu ac sydd wedi ymddeol, i adeiladu gyrfa newydd yn ôl yn y byd sifil. Fel Prifysgol fwyaf Cymru, ac un o’r mwyaf yn y DU, rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar ein tri champws yn Ne Ddwyrain Cymru – Pontypridd, Caerdydd a Chasnewydd.

Mae'r MSc Rhyngwladol Diogelwch a Rheoli Risg yn un cwrs sy'n denu cyllid o Gynllun Credydau Dysgu Gwell (ELC) MOD y DU.

Mae'r cynllun yn hybu dysgu gydol oes ymhlith aelodau'r Lluoedd Arfog. Mae’r cynllun yn darparu cymorth ariannol ym mhob un o uchafswm o dair blynedd ariannol ar wahân ar gyfer dysgu lefel uwch o gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar Lefel tri neu uwch neu, os dilynir ef dramor, cymhwyster rhyngwladol cyfwerth â darparwr dysgu cymeradwy.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.enhancedlearningcredits.com/ neu am wybodaeth benodol: MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg ar ELCAS.

Gan fod y cwrs hwn yn gymysg ac yn defnyddio dulliau cyflwyno cydamserol ac asyncronaidd bydd angen i chi sicrhau bod gennych fynediad at ddyfais addas a mynediad angenrheidiol i'r rhyngrwyd. Dangosir y gofynion TG lleiaf isod:

Isafswm Gofynion Caledwedd:

 • macOS (10.15 Catalina neu uwch) neu Windows 10 neu 11
 • 4GB RAM (argymhellir yn gryf 8GB RAM neu fwy)
 • 20GB o le gyriant caled sydd ar gael
 • Cydraniad sgrin wedi'i osod i 1280x1024
 • Mynediad band eang/cyflymder uchel i'r Rhyngrwyd yn ddi-dor
 • cyflymder llwytho i lawr a llwytho i fyny o 4Mbps o leiaf
 • Gwegamera, meicroffon a seinyddion (argymhellir clustffon gwisgadwy yn gryf)
 • Sylwch: ni chefnogir cyfrifiaduron Google Chromebook ar rai cymwysiadau.
 • Nid yw Microsoft bellach yn cefnogi apiau Office yn siop Google Play ar Chromebooks ar 11/2021.
 • Bydd angen gosod Apple Silicon Macs (Proseswyr M1) ar Amgylchedd Cyfieithu Rosetta Apple er mwyn gosod / rhedeg rhaglenni a ddyluniwyd ar gyfer proseswyr Intel / AMD.

Cysondeb Porwr

Mae'n hynod bwysig eich bod yn defnyddio porwr a gefnogir wrth ddefnyddio Blackboard Learn™ fel bod holl gynnwys y cwrs ac offer y cwrs yn cael eu harddangos yn gywir ac i osgoi gwallau defnyddioldeb sy'n gysylltiedig â ffurfweddiadau porwr.

Dylai'r rhifynnau diweddaraf o Mozilla Firefox, a Google Chrome, Apple Safari neu Microsoft Edge weithio'n iawn ar y mwyafrif o ddyfeisiau. Nid yw Microsoft Internet Explorer bellach yn borwr a gefnogir.

Rydym yn argymell gosod porwyr Chrome a Firefox i'w defnyddio gyda'n technolegau, yn enwedig os yw un yn arwain at neges gwall. Ceisiwch ddefnyddio porwr gwahanol i weld a ydych chi'n cael yr un canlyniadau cyn cysylltu â chymorth y ddesg gymorth.

Mae Ystyriaethau Ffurfweddu Porwr Ychwanegol yn cynnwys;

 • Dylai atalyddion ffenestri naid fod yn anabl, oherwydd gallant wrthdaro ag arholiadau ac aseiniadau ar-lein.


Ystyriaethau Ychwanegol:

Bydd llawer o'r modiwlau yn cynnwys testunau a chynnwys sy'n sensitif eu natur. O ganlyniad dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol y gall fod angen iddynt ystyried eu hamgylchedd dysgu yn ofalus ar adegau.

Oherwydd natur ddwys y cwrs gradd hwn, argymhellir yn gryf eich bod yn mynychu trafodaeth bwynt cyffwrdd academaidd gychwynnol i sicrhau bod disgwyliadau o ran ymrwymiad amser a lefelau ymgysylltu yn cael eu gosod a'u cytuno.

Gellir cynnal y drafodaeth ar-lein neu wyneb yn wyneb a bydd fel arfer yn para tua 30 munud.

Sut ydw i'n ymgeisio?

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwnewch gais am y cwrs rhan-amser hwn gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Mae ein cyrsiau'n llenwi'n gyflym, felly gwnewch gais cyn gynted ag y byddwch yn penderfynu pa gwrs yr hoffech ei ddilyn.

Ddim yn siŵr a ydych chi'n barod i wneud cais?

Ymwelwch â ni ar Ddiwrnod Agored i ddysgu mwy am ein cyrsiau, i weld y campws, ac i fynd o amgylch ein neuaddau preswyl.

Gall ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd gynorthwyo i'ch helpu i ddod o hyd i gyflogaeth sy'n adlewyrchu eich nodau gyrfa. 

Fe'ch cefnogir hefyd gan y tîm yma yn y Ganolfan Ryngwladol Plismona a Diogelwch a fydd yn cefnogi datblygiad CV ac yn darparu ystod o gyfleoedd datblygu gyrfa. 

Ar ddiwedd y cwrs diogelwch rhyngwladol, gall myfyrwyr greu gyrfaoedd cyffrous mewn asiantaethau gorfodaeth cyfraith, cudd-wybodaeth a diogelwch; newyddiaduraeth ymchwiliol; busnesau gwasanaeth sifil a diogelwch preifat, neu ymchwil. Bydd ein timau gyrfaoedd ac academaidd yn rhoi cymaint o gefnogaeth â phosibl i chi wrth ddod o hyd i gyflogaeth trwy gysylltiadau diwydiannol agos, digwyddiadau gyrfaoedd, ffeiriau recriwtio a chyngor unigol.