P'un a oes gennych gefndir rheoli a busnes ai peidio, bydd yr MSc Rheoli yn datblygu eich gwybodaeth eang am reolaeth gyfoes trwy archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddarparu arfer gorau yn y gweithle, p'un a yw hynny yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector, ac yn eich galluogi i ysgogi, ysbrydoli a rheoli'n effeithiol.

Mae'r cwrs MSc Rheoli yn cynnig cyfle i chi astudio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a swyddogaethau busnes. Trwy raglen astudio wedi'i theilwra, byddwch chi'n dysgu meddwl yn feirniadol am sut mae busnesau'n rhedeg, tra hefyd yn cael mewnwelediad i pam mae sefydliadau wedi'u strwythuro ac yn gweithredu mewn ffordd benodol. Byddwch hefyd yn archwilio tueddiadau newidiol mewn meddwl strategol i ddatblygu dealltwriaeth gyfannol o sut mae sefydliadau'n rhyngweithio â'u hamgylcheddau yn wyneb newid cyflym ac amharhaol.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Sylwch, dim ond o fis Chwefror 2024 y gall pob ymgeisydd rhyngwladol sydd â diddordeb mewn MSc mewn Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru wneud cais i astudio'r cwrs hwn, oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwyd ar gyfer derbyniad Medi 2023. Byddem yn argymell gwneud cais ar gyfer Chwefror 2024 cyn gynted â phosibl. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Yn anffodus, bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniad Medi 2023 yn cael eu tynnu'n ôl.

Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael nid yn unig yn helpu i ddyfnhau eich dealltwriaeth o natur busnes, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich cryfderau a'r meysydd busnes sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch yn archwilio disgyblaethau rheoli eang a’r berthynas rhwng sefydliadau a’u hamgylcheddau, gan ddod i gysylltiad â diwydiant a phrofiadau’r byd go iawn, fel eich bod yn graddio fel rheolwr hyderus a medrus ac arweinydd y dyfodol.

Tymor 1

Materion mewn Rheolaeth Ryngwladol

Bydd y modiwl hwn yn dangos yr heriau y mae mentrau rhyngwladol yn eu hwynebu yn yr amgylchedd byd-eang. Bydd yn eich helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r cydberthnasau cymhleth rhwng materion sy'n dod i'r amlwg ym maes rheolaeth ryngwladol a thrawswladol. Byddwch yn gwerthuso'r materion hyn yn feirniadol, gan ddefnyddio ystod o fframweithiau damcaniaethol a dadansoddol allweddol ac yn dod i gasgliadau priodol.

Damcaniaethau ac Arferion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel arweinydd/rheolwr y dyfodol, bydd y modiwl hwn yn ennyn eich diddordeb mewn modd deinamig i ddeall yn feirniadol bwysigrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth a sut i’w gymhwyso mewn byd busnes sy’n newid yn gyflym. Byddwch yn trafod ac yn gwerthuso’n feirniadol y cyd-destun cymdeithasol-economaidd a thechnolegol a’r sbardunau sy’n sail i ddamcaniaethau ac arferion arwain a rheoli, mewn ffyrdd a fydd yn ategu eich dyheadau fel arweinydd/rheolwr yn y dyfodol. Bydd eich sgiliau hunan-arweinyddiaeth a hunanreoli personol yn cael eu hysgogi'n gyson a byddwch yn cael eich cefnogi yn eich datblygiad i fod yr arweinydd/rheolwr gorau y gallwch fod.

Dulliau Ymchwil

Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau megis casglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol, syntheseiddio ac adrodd ar syniadau a'r gallu i werthuso trylwyredd a dilysrwydd ymchwil gyhoeddedig mewn busnes a rheolaeth. Byddwch yn ennill profiad o asesu perthnasedd eich canfyddiadau a phriodoldeb eu cymhwyso i sefyllfaoedd a chyd-destunau newydd. Bydd hyn yn eich cefnogi fel rheolwr a/neu arweinydd yn y dyfodol i wneud penderfyniadau cyfrifol a moesegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol

Darganfyddwch a datgloi eich potensial i fod yn llwyddiannus nid yn unig yn eich cwrs MSc Rheolaeth, ond hefyd yn eich gyrfa yn y dyfodol. Trwy gyfres o ddarlithoedd a gweithdai ymarferol, bydd y modiwl hwn yn cefnogi eich datblygiad o sgiliau meistr lefel uwch a'r sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd y mae darpar gyflogwyr yn gofyn amdanynt yn fawr. Bydd natur ddeniadol a chymhwysol y modiwl yn eich arfogi i ddod yn weithiwr proffesiynol gwydn, diwylliannol ymwybodol â meddylfryd byd-eang.

Tymor 2

Rheoli Trawsnewid Digidol

Mae’r modiwl hwn yn archwilio ymddangosiad yr economi ddigidol sydd wedi datgloi cyfleoedd newydd i fusnesau yn fyd-eang. Mae llawer o sefydliadau'n dod yn fwy 'digidol' i gipio gwerth, arbed costau, gwella perfformiad a darparu cynnyrch a gwasanaethau newydd. Byddwch yn dysgu o heriau amhariad digidol/trawsnewid digidol ac yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o reoli newid, goblygiadau cymdeithasol-dechnegol ac arweinyddiaeth strategol lle mae 'digidol' wedi llwyddo neu fethu wrth ystyried 'dyfodol gwaith'.

Rheoli Gweithrediadau Strategol

Mae’r modiwl hwn yn cynnig cyfle cyffrous i ddatblygu eich galluoedd a’ch sgiliau mewn offer a thechnegau rheoli gweithrediadau strategol. Mae'n rhoi'r cyfle i chi archwilio'r perthnasoedd o fewn y gadwyn werth, gan gynnwys strategaeth, dylunio, rheolaeth, adnoddau dynol, caffael, a rhyngweithiadau eraill sy'n ymwneud â rheoli gweithgareddau gweithredol. Trwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol, byddwch yn gwella eich galluoedd datrys problemau ac yn syntheseiddio'r heriau sy'n gysylltiedig â rhoi penderfyniadau gweithredol strategol ar waith.

Yr Entrepreneur mewn Amgylchedd Byd-eang

Yn y modiwl hwn byddwch yn ystyried cyd-destunau allweddol y gall entrepreneuriaid a'u sefydliadau weithredu ynddynt mewn amgylchedd byd-eang. Byddwch yn ystyried cymhlethdod ac anrhagweladwy newidynnau o fewn yr amgylchedd byd-eang a datblygiad strategaethau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi ac ymateb i'r cyd-destunau a'r newidiadau hynny.

Tymor 3

Prosiect Rheoli Cymhwysol

Bydd hwn yn gyfle cyffrous i chi weithio ar broblem fusnes go iawn, i roi eich holl wybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd ar y cwrs ar waith. Byddwch yn dewis o blith amrywiaeth o brosiectau diwydiant, o amrediad o fentrau bach a chanolig, sefydliadau rhyngwladol a thrydydd sector - er mwyn i chi allu archwilio ymhellach agweddau ar reolaeth sydd o ddiddordeb penodol i chi. Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach i ddechrau i archwilio'r broblem/problemau sefydliadol ac i lunio cynllun prosiect, cyn dechrau ar eich ymchwil eich hun i hysbysu'ch adroddiad ac unrhyw argymhellion neu ddatrysiadau ar gyfer y sefydliad. Mae galw mawr gan gyflogwyr am y sgiliau hunan-gymhelliant, ymchwil a chyfathrebu sydd eu hangen i gwblhau'r prosiect hwn.

Yn amodol ar ailddilysu o 2024
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwlau'n ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.

Addysgu 

Mae pwyslais y cwrs ar ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, i'ch arfogi i fod yn rheolwr moesegol, effeithiol a byd-eang ac yn arweinydd y dyfodol. Mae gan yr MSc Rheoli dîm cwrs amrywiol, sy'n dod â chymysgedd o brofiad diwydiant ac arbenigedd academaidd, i sicrhau bod eich dysgu yn gyfoes, yn ddeniadol ac yn heriol - i'ch ymestyn a'ch cefnogi i gyflawni'ch llawn botensial. Gwahoddir siaradwyr gwadd hefyd o amrywiaeth o sefydliadau a diwydiannau i rannu eu gwybodaeth a'u profiadau.

Mae’r cwrs yn defnyddio dull dysgu cyfunol gyda darlithoedd ar-lein, gweithdai rhyngweithiol mewn grwpiau llai a sesiynau llawn i atgyfnerthu a dwyn ynghyd eich dysgu o fewn ac ar draws modiwlau. Yn rhan annatod o’r modiwlau mae gweithgareddau fel gwaith grŵp, adeiladu tîm a chyflwyniadau i ddatblygu a gwella eich sgiliau cyflogadwyedd a chwricwlwm sy’n seiliedig ar her gydag astudiaethau achos lle byddwch yn archwilio problemau’r byd go iawn.

Fel cwrs llawn amser, byddwch ar y campws am o leiaf dri diwrnod yr wythnos, i gymryd rhan yn y dosbarthiadau sydd wedi'u hamserlennu. Y tu allan i hyn bydd disgwyl i chi hefyd fynychu'r campws ar gyfer gwaith grŵp, i ymgymryd â hunan-astudio, i fanteisio ar adnoddau TGCh rhagorol a'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn ogystal ag ymwneud â gweithgareddau allgyrsiol.

Asesiad 

Mae'r asesiadau ar y cwrs wedi'u cynllunio'n ofalus nid yn unig i asesu eich gwybodaeth, ond hefyd eich gallu i gymhwyso hyn i broblemau a senarios byd go iawn. Mae natur amrywiol y dulliau asesu, megis adroddiadau, cyflwyniadau a gweithio ar astudiaethau achos byw, yn rhoi profiad a hyder i chi wrth ddatblygu'r sgiliau, y priodoleddau a'r galluoedd y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig.

Bydd 2-3 blynedd neu fwy o brofiad perthnasol mewn rôl Uwch Reoli yn cael ei ystyried yn unigol.

Ym mhob achos, bydd y Brifysgol yn bodloni ei hun bod ymgeisydd o'r safon academaidd ofynnol i gwblhau'r rhaglen astudio a gynigir a'i bod yn gallu cwrdd â gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae'r ffioedd amser llawn ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae'r ffioedd rhan amser fesul 20 credyd. Unwaith i chi ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: £9500   
 • Rhyngwladol Llawn Amser:  £14950

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

 • Gliniadur - £170 neu fwy
  Argymhellir yn gryf bod gennych eich gliniadur personol eich hun, a fydd yn gallu rhedeg Microsoft Office 365. Fel myfyriwr byddwch yn gallu lawrlwytho copi am ddim o unrhyw feddalwedd sy'n berthnasol i'r cwrs.
 • Gwerslyfrau (Dewisol) - £300
  Nid oes angen gwerslyfrau gorfodol i'w prynu, ond gallwch ddewis prynu eich copïau unigol eich hun.
 • Teithiau, gweithgareddau diwylliannol, ymweliadau â diwydiant (Dewisol) - £50 i £100
  Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd yn ystod eich astudiaethau i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol lle gallai fod angen cyfraniad at gostau teithio a/neu fynediad

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gall ennill cymhwyster Meistr mewn rheolaeth gyflymu eich rhagolygon gyrfa. Fel myfyriwr graddedig ym maes rheoli bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth ddatblygedig o theori rheoli ac, oherwydd union natur busnes, byddwch yn gallu cymhwyso hyn i faterion cymhleth mewn sawl sector o ddiwydiant a masnach. 

P'un a ydych chi'n cychwyn allan, neu eisoes mewn swydd reoli sefydledig, bydd y wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd trwy gydol y cwrs MSc Rheoli yn eich galluogi i ddod yn ymgeisydd deniadol i gyflogwyr. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhD neu gradd ymchwil.