busine.867b1a4d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Rheoli

P'un a oes gennych gefndir rheoli a busnes ai peidio, bydd yr MSc Rheoli yn datblygu eich gwybodaeth eang am reolaeth gyfoes trwy archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddarparu arfer gorau yn y gweithle, p'un a yw hynny yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector, ac yn eich galluogi i ysgogi, ysbrydoli a rheoli'n effeithiol. 

Mae'r cwrs MSc Rheoli yn cynnig cyfle i chi astudio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a swyddogaethau busnes. Trwy raglen astudio wedi'i theilwra, byddwch chi'n dysgu meddwl yn feirniadol am sut mae busnesau'n rhedeg, tra hefyd yn cael mewnwelediad i pam mae sefydliadau wedi'u strwythuro ac yn gweithredu mewn ffordd benodol. Byddwch hefyd yn archwilio tueddiadau newidiol mewn meddwl strategol i ddatblygu dealltwriaeth gyfannol o sut mae sefydliadau'n rhyngweithio â'u hamgylcheddau yn wyneb newid cyflym ac amharhaol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Telerau ac Amodau’n berthnasol - Dysgu mwy 

Alumni Discount 2021-22 LinkedIn
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael nid yn unig yn helpu i ddyfnhau eich dealltwriaeth o natur busnes, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich cryfderau a'r meysydd busnes sydd o ddiddordeb mwyaf ichi. Gallwch ganolbwyntio ar eich anghenion a'ch nodau astudio trwy ddewis modiwlau o ystod o feysydd rheoli a busnes arbenigol. 

Byddwch yn archwilio disgyblaethau rheoli eang a'r berthynas rhwng sefydliadau a'u hamgylcheddau, gan astudio cyfanswm o 180 credyd. 

Mae'r modiwlau astudio yn cynnwys: 

 • Damcaniaethau Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 • Materion mewn Rheolaeth Ryngwladol

 • Rheoli Trawsnewid Digidol

 • Rheoli Gweithrediadau Strategol ac Ymchwil Weithredol

 • Dulliau Ymchwil

 • Prosiect Traethawd Hir

Ynghyd ag 1 opsiwn o:

 • Rheoli Perfformiad (Cyd-destun HRM)
 • Yr Entrepreneur mewn Amgylchedd Byd-eang
 • Economïau, Marchnadoedd a Gwneud Penderfyniadau Strategol

  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Addysgu 

Pwyslais y cwrs yw datblygu eich sgiliau proffesiynol er mwyn eich paratoi chi fel rheolwr deniadol i gwmnïau. Cyflawnir hyn trwy raglen amrywiol o ddarlithoedd a seminarau gyda llawer o waith grŵp, astudiaethau achos a siaradwyr gwadd o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae sgiliau allweddol wedi'u hymgorffori mewn modiwlau ac yn gysylltiedig ag asesiadau perthnasol fel sy'n briodol. Byddai enghreifftiau o hyn fel arfer yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig megis traethodau, astudiaethau achos a phosteri, ynghyd â chyflwyniadau llafar ac arholiadau. 


Asesiad 

Asesir trwy aseiniadau yn seiliedig ar waith cwrs, yn ogystal â chyflwyniadau llafar ac arholiadau. Mae'r asesiad terfynol yn brosiect rheoli, lle byddwch chi'n archwilio maes rheoli sydd o ddiddordeb i chi neu brosiect sy'n seiliedig ar gwmni. 

Canolfan Datblygu Rheoli (MDC) 

Os oes gennych brofiad rheolaethol sylweddol neu gymwysterau gan sefydliad proffesiynol mae’n bosib y byddwch yn gymwys i astudio llwybr carlam MSc Rheoli ein partner cydweithredol, y Ganolfan Datblygu Rheoli. Mae'r cwrs yn rhedeg ddwywaith y flwyddyn yn y Gwanwyn a'r Hydref. 

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.managementmasters.co.uk 

I gael eu derbyn ar gyfer y cwrs MSc Rheoli, fel rheol bydd gofyn i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd 2il ddosbarth y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. Gellir ystyried profiad gwaith perthnasol hefyd a byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol. 

Ym mhob achos, bydd y Brifysgol yn bodloni ei hun bod ymgeisydd o'r safon academaidd ofynnol i gwblhau'r rhaglen astudio a gynigir a'i bod yn gallu cwrdd â gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol.  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9000   

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14300  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr.  

* Gorfodol

Eitem 

Cost  

Arall: Gwerslyfrau  

Does dim gwerslyfrau gorfodol i'w prynu. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022). Mae yna Delerau ac Amodau i hyn.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW 

Gall ennill cymhwyster Meistr mewn rheolaeth gyflymu eich rhagolygon gyrfa. Fel myfyriwr graddedig ym maes rheoli bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth ddatblygedig o theori rheoli ac, oherwydd union natur busnes, byddwch yn gallu cymhwyso hyn i faterion cymhleth mewn sawl sector o ddiwydiant a masnach. 

P'un a ydych chi'n cychwyn allan, neu eisoes mewn swydd reoli sefydledig, bydd y wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd trwy gydol y cwrs MSc Rheoli yn eich galluogi i ddod yn ymgeisydd deniadol i gyflogwyr. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhD neu gradd ymchwil. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL