P'un a oes gennych gefndir rheoli a busnes ai peidio, bydd yr MSc Rheoli yn datblygu eich gwybodaeth eang am reolaeth gyfoes trwy archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddarparu arfer gorau yn y gweithle, p'un a yw hynny yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector, ac yn eich galluogi i ysgogi, ysbrydoli a rheoli'n effeithiol.

Mae'r cwrs MSc Rheoli yn cynnig cyfle i chi astudio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a swyddogaethau busnes. Trwy raglen astudio wedi'i theilwra, byddwch chi'n dysgu meddwl yn feirniadol am sut mae busnesau'n rhedeg, tra hefyd yn cael mewnwelediad i pam mae sefydliadau wedi'u strwythuro ac yn gweithredu mewn ffordd benodol. Byddwch hefyd yn archwilio tueddiadau newidiol mewn meddwl strategol i ddatblygu dealltwriaeth gyfannol o sut mae sefydliadau'n rhyngweithio â'u hamgylcheddau yn wyneb newid cyflym ac amharhaol.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael nid yn unig yn helpu i ddyfnhau eich dealltwriaeth o natur busnes, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich cryfderau a'r meysydd busnes sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch yn archwilio disgyblaethau rheoli eang a’r berthynas rhwng sefydliadau a’u hamgylcheddau, gan ddod i gysylltiad â diwydiant a phrofiadau’r byd go iawn, fel eich bod yn graddio fel rheolwr hyderus a medrus ac arweinydd y dyfodol.

Tymor 1

Materion mewn Rheolaeth Ryngwladol

Bydd y modiwl hwn yn dangos yr heriau y mae mentrau rhyngwladol yn eu hwynebu yn yr amgylchedd byd-eang. Bydd yn eich helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r cydberthnasau cymhleth rhwng materion sy'n dod i'r amlwg ym maes rheolaeth ryngwladol a thrawswladol. Byddwch yn gwerthuso'r materion hyn yn feirniadol, gan ddefnyddio ystod o fframweithiau damcaniaethol a dadansoddol allweddol ac yn dod i gasgliadau priodol.

Damcaniaethau ac Arferion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel arweinydd/rheolwr y dyfodol, bydd y modiwl hwn yn ennyn eich diddordeb mewn modd deinamig i ddeall yn feirniadol bwysigrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth a sut i’w gymhwyso mewn byd busnes sy’n newid yn gyflym. Byddwch yn trafod ac yn gwerthuso’n feirniadol y cyd-destun cymdeithasol-economaidd a thechnolegol a’r sbardunau sy’n sail i ddamcaniaethau ac arferion arwain a rheoli, mewn ffyrdd a fydd yn ategu eich dyheadau fel arweinydd/rheolwr yn y dyfodol. Bydd eich sgiliau hunan-arweinyddiaeth a hunanreoli personol yn cael eu hysgogi'n gyson a byddwch yn cael eich cefnogi yn eich datblygiad i fod yr arweinydd/rheolwr gorau y gallwch fod.

Dulliau Ymchwil

Yn y modiwl hwn byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau megis casglu a dadansoddi data meintiol ac ansoddol, syntheseiddio ac adrodd ar syniadau a'r gallu i werthuso trylwyredd a dilysrwydd ymchwil gyhoeddedig mewn busnes a rheolaeth. Byddwch yn ennill profiad o asesu perthnasedd eich canfyddiadau a phriodoldeb eu cymhwyso i sefyllfaoedd a chyd-destunau newydd. Bydd hyn yn eich cefnogi fel rheolwr a/neu arweinydd yn y dyfodol i wneud penderfyniadau cyfrifol a moesegol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol

Darganfyddwch a datgloi eich potensial i fod yn llwyddiannus nid yn unig yn eich cwrs MSc Rheolaeth, ond hefyd yn eich gyrfa yn y dyfodol. Trwy gyfres o ddarlithoedd a gweithdai ymarferol, bydd y modiwl hwn yn cefnogi eich datblygiad o sgiliau meistr lefel uwch a'r sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd y mae darpar gyflogwyr yn gofyn amdanynt yn fawr. Bydd natur ddeniadol a chymhwysol y modiwl yn eich arfogi i ddod yn weithiwr proffesiynol gwydn, diwylliannol ymwybodol â meddylfryd byd-eang.

Tymor 2

Rheoli Trawsnewid Digidol

Mae’r modiwl hwn yn archwilio ymddangosiad yr economi ddigidol sydd wedi datgloi cyfleoedd newydd i fusnesau yn fyd-eang. Mae llawer o sefydliadau'n dod yn fwy 'digidol' i gipio gwerth, arbed costau, gwella perfformiad a darparu cynnyrch a gwasanaethau newydd. Byddwch yn dysgu o heriau amhariad digidol/trawsnewid digidol ac yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o reoli newid, goblygiadau cymdeithasol-dechnegol ac arweinyddiaeth strategol lle mae 'digidol' wedi llwyddo neu fethu wrth ystyried 'dyfodol gwaith'.

Rheoli Gweithrediadau Strategol

Mae’r modiwl hwn yn cynnig cyfle cyffrous i ddatblygu eich galluoedd a’ch sgiliau mewn offer a thechnegau rheoli gweithrediadau strategol. Mae'n rhoi'r cyfle i chi archwilio'r perthnasoedd o fewn y gadwyn werth, gan gynnwys strategaeth, dylunio, rheolaeth, adnoddau dynol, caffael, a rhyngweithiadau eraill sy'n ymwneud â rheoli gweithgareddau gweithredol. Trwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol, byddwch yn gwella eich galluoedd datrys problemau ac yn syntheseiddio'r heriau sy'n gysylltiedig â rhoi penderfyniadau gweithredol strategol ar waith.

Yr Entrepreneur mewn Amgylchedd Byd-eang

Yn y modiwl hwn byddwch yn ystyried cyd-destunau allweddol y gall entrepreneuriaid a'u sefydliadau weithredu ynddynt mewn amgylchedd byd-eang. Byddwch yn ystyried cymhlethdod ac anrhagweladwy newidynnau o fewn yr amgylchedd byd-eang a datblygiad strategaethau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi ac ymateb i'r cyd-destunau a'r newidiadau hynny.

Tymor 3

Prosiect Rheoli Cymhwysol

Bydd hwn yn gyfle cyffrous i chi weithio ar broblem fusnes go iawn, i roi eich holl wybodaeth a sgiliau a ddatblygwyd ar y cwrs ar waith. Byddwch yn dewis o blith amrywiaeth o brosiectau diwydiant, o amrediad o fentrau bach a chanolig, sefydliadau rhyngwladol a thrydydd sector - er mwyn i chi allu archwilio ymhellach agweddau ar reolaeth sydd o ddiddordeb penodol i chi. Byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach i ddechrau i archwilio'r broblem/problemau sefydliadol ac i lunio cynllun prosiect, cyn dechrau ar eich ymchwil eich hun i hysbysu'ch adroddiad ac unrhyw argymhellion neu ddatrysiadau ar gyfer y sefydliad. Mae galw mawr gan gyflogwyr am y sgiliau hunan-gymhelliant, ymchwil a chyfathrebu sydd eu hangen i gwblhau'r prosiect hwn.

Yn amodol ar ailddilysu o 2024
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwlau'n ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall.

Addysgu 

Mae pwyslais y cwrs ar ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, i'ch arfogi i fod yn rheolwr moesegol, effeithiol a byd-eang ac yn arweinydd y dyfodol. Mae gan yr MSc Rheoli dîm cwrs amrywiol, sy'n dod â chymysgedd o brofiad diwydiant ac arbenigedd academaidd, i sicrhau bod eich dysgu yn gyfoes, yn ddeniadol ac yn heriol - i'ch ymestyn a'ch cefnogi i gyflawni'ch llawn botensial. Gwahoddir siaradwyr gwadd hefyd o amrywiaeth o sefydliadau a diwydiannau i rannu eu gwybodaeth a'u profiadau.

Mae’r cwrs yn defnyddio dull dysgu cyfunol gyda darlithoedd ar-lein, gweithdai rhyngweithiol mewn grwpiau llai a sesiynau llawn i atgyfnerthu a dwyn ynghyd eich dysgu o fewn ac ar draws modiwlau. Yn rhan annatod o’r modiwlau mae gweithgareddau fel gwaith grŵp, adeiladu tîm a chyflwyniadau i ddatblygu a gwella eich sgiliau cyflogadwyedd a chwricwlwm sy’n seiliedig ar her gydag astudiaethau achos lle byddwch yn archwilio problemau’r byd go iawn.

Fel cwrs llawn amser, byddwch ar y campws am o leiaf dri diwrnod yr wythnos, i gymryd rhan yn y dosbarthiadau sydd wedi'u hamserlennu. Y tu allan i hyn bydd disgwyl i chi hefyd fynychu'r campws ar gyfer gwaith grŵp, i ymgymryd â hunan-astudio, i fanteisio ar adnoddau TGCh rhagorol a'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn ogystal ag ymwneud â gweithgareddau allgyrsiol.

Asesiad 

Mae'r asesiadau ar y cwrs wedi'u cynllunio'n ofalus nid yn unig i asesu eich gwybodaeth, ond hefyd eich gallu i gymhwyso hyn i broblemau a senarios byd go iawn. Mae natur amrywiol y dulliau asesu, megis adroddiadau, cyflwyniadau a gweithio ar astudiaethau achos byw, yn rhoi profiad a hyder i chi wrth ddatblygu'r sgiliau, y priodoleddau a'r galluoedd y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig.

Bydd 2-3 blynedd neu fwy o brofiad perthnasol mewn rôl Uwch Reoli yn cael ei ystyried yn unigol.

Ym mhob achos, bydd y Brifysgol yn bodloni ei hun bod ymgeisydd o'r safon academaidd ofynnol i gwblhau'r rhaglen astudio a gynigir a'i bod yn gallu cwrdd â gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae'r ffioedd amser llawn ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae'r ffioedd rhan amser fesul 20 credyd. Unwaith i chi ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: £9500   
 • Rhyngwladol Llawn Amser:  £14950

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

 • Gliniadur - £170 neu fwy
  Argymhellir yn gryf bod gennych eich gliniadur personol eich hun, a fydd yn gallu rhedeg Microsoft Office 365. Fel myfyriwr byddwch yn gallu lawrlwytho copi am ddim o unrhyw feddalwedd sy'n berthnasol i'r cwrs.
 • Gwerslyfrau (Dewisol) - £300
  Nid oes angen gwerslyfrau gorfodol i'w prynu, ond gallwch ddewis prynu eich copïau unigol eich hun.
 • Teithiau, gweithgareddau diwylliannol, ymweliadau â diwydiant (Dewisol) - £50 i £100
  Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd yn ystod eich astudiaethau i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol lle gallai fod angen cyfraniad at gostau teithio a/neu fynediad

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gall ennill cymhwyster Meistr mewn rheolaeth gyflymu eich rhagolygon gyrfa. Fel myfyriwr graddedig ym maes rheoli bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth ddatblygedig o theori rheoli ac, oherwydd union natur busnes, byddwch yn gallu cymhwyso hyn i faterion cymhleth mewn sawl sector o ddiwydiant a masnach. 

P'un a ydych chi'n cychwyn allan, neu eisoes mewn swydd reoli sefydledig, bydd y wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd trwy gydol y cwrs MSc Rheoli yn eich galluogi i ddod yn ymgeisydd deniadol i gyflogwyr. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhD neu gradd ymchwil.