P'un a oes gennych gefndir rheoli a busnes ai peidio, bydd yr MSc Rheoli yn datblygu eich gwybodaeth eang am reolaeth gyfoes trwy archwiliad manwl o theori ac ymarfer meysydd allweddol. Bydd y cwrs ôl-raddedig hwn yn eich helpu i ddarparu arfer gorau yn y gweithle, p'un a yw hynny yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector, ac yn eich galluogi i ysgogi, ysbrydoli a rheoli'n effeithiol. 

Mae'r cwrs MSc Rheoli yn cynnig cyfle i chi astudio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a swyddogaethau busnes. Trwy raglen astudio wedi'i theilwra, byddwch chi'n dysgu meddwl yn feirniadol am sut mae busnesau'n rhedeg, tra hefyd yn cael mewnwelediad i pam mae sefydliadau wedi'u strwythuro ac yn gweithredu mewn ffordd benodol. Byddwch hefyd yn archwilio tueddiadau newidiol mewn meddwl strategol i ddatblygu dealltwriaeth gyfannol o sut mae sefydliadau'n rhyngweithio â'u hamgylcheddau yn wyneb newid cyflym ac amharhaol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd yr amrywiaeth o fodiwlau sydd ar gael nid yn unig yn helpu i ddyfnhau eich dealltwriaeth o natur busnes, ond bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am eich cryfderau a'r meysydd busnes sydd o ddiddordeb mwyaf ichi. Gallwch ganolbwyntio ar eich anghenion a'ch nodau astudio trwy ddewis modiwlau o ystod o feysydd rheoli a busnes arbenigol. 

Byddwch yn archwilio disgyblaethau rheoli eang a'r berthynas rhwng sefydliadau a'u hamgylcheddau, gan astudio cyfanswm o 180 credyd. 

Mae'r modiwlau astudio yn cynnwys: 

 • Damcaniaethau Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 • Materion mewn Rheolaeth Ryngwladol

 • Rheoli Trawsnewid Digidol

 • Rheoli Gweithrediadau Strategol ac Ymchwil Weithredol

 • Dulliau Ymchwil

 • Prosiect Traethawd Hir

Ynghyd ag 1 opsiwn o:

 • Rheoli Perfformiad (Cyd-destun HRM)
 • Yr Entrepreneur mewn Amgylchedd Byd-eang
 • Economïau, Marchnadoedd a Gwneud Penderfyniadau Strategol

  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Addysgu 

Pwyslais y cwrs yw datblygu eich sgiliau proffesiynol er mwyn eich paratoi chi fel rheolwr deniadol i gwmnïau. Cyflawnir hyn trwy raglen amrywiol o ddarlithoedd a seminarau gyda llawer o waith grŵp, astudiaethau achos a siaradwyr gwadd o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae sgiliau allweddol wedi'u hymgorffori mewn modiwlau ac yn gysylltiedig ag asesiadau perthnasol fel sy'n briodol. Byddai enghreifftiau o hyn fel arfer yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig megis traethodau, astudiaethau achos a phosteri, ynghyd â chyflwyniadau llafar ac arholiadau. 


Asesiad 

Asesir trwy aseiniadau yn seiliedig ar waith cwrs, yn ogystal â chyflwyniadau llafar ac arholiadau. Mae'r asesiad terfynol yn brosiect rheoli, lle byddwch chi'n archwilio maes rheoli sydd o ddiddordeb i chi neu brosiect sy'n seiliedig ar gwmni. 

Canolfan Datblygu Rheoli (MDC) 

Os oes gennych brofiad rheolaethol sylweddol neu gymwysterau gan sefydliad proffesiynol mae’n bosib y byddwch yn gymwys i astudio llwybr carlam MSc Rheoli ein partner cydweithredol, y Ganolfan Datblygu Rheoli. Mae'r cwrs yn rhedeg ddwywaith y flwyddyn yn y Gwanwyn a'r Hydref. 

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.managementmasters.co.uk 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

I gael eu derbyn ar gyfer y cwrs MSc Rheoli, fel rheol bydd gofyn i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd 2il ddosbarth y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. Gellir ystyried profiad gwaith perthnasol hefyd a byddai pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol. 

Ym mhob achos, bydd y Brifysgol yn bodloni ei hun bod ymgeisydd o'r safon academaidd ofynnol i gwblhau'r rhaglen astudio a gynigir a'i bod yn gallu cwrdd â gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol.  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9000   

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14300  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


*Rhwymedig

Arall: Gwerslyfrau  

Does dim gwerslyfrau gorfodol i'w prynu. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gall ennill cymhwyster Meistr mewn rheolaeth gyflymu eich rhagolygon gyrfa. Fel myfyriwr graddedig ym maes rheoli bydd gennych wybodaeth a dealltwriaeth ddatblygedig o theori rheoli ac, oherwydd union natur busnes, byddwch yn gallu cymhwyso hyn i faterion cymhleth mewn sawl sector o ddiwydiant a masnach. 

P'un a ydych chi'n cychwyn allan, neu eisoes mewn swydd reoli sefydledig, bydd y wybodaeth a'r sgiliau a enillwyd trwy gydol y cwrs MSc Rheoli yn eich galluogi i ddod yn ymgeisydd deniadol i gyflogwyr. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhD neu gradd ymchwil.