Course Image - MSc Mobile and Satellite Communications (with Internship).jpg

MSc Cyfathrebu Symudol a Lloeren

Mae chwyldro byd-eang wedi digwydd mewn cyfathrebu symudol a lloeren. O ganlyniad, mae’r twf yn y diwydiannau cyfathrebu symudol a lloeren wedi creu galw mawr am raddedigion sydd ag arbenigedd ym meysydd allweddol cyfathrebu a rhwydweithio digidol, symudol a lloeren. 

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni'r cwrs Meistr gorau mewn Cyfathrebu Symudol, Di-wifr a Lloeren yn y Deyrnas Unedig ac i drosoli cyfuniad cyfoethog o ysgolheictod, addysgu, diwydiant ac ymchwil er mwyn cyflawni'r nod hwnnw. 

Gyda mewnbwn sylweddol gan ddiwydiant, mae ein cwrs MSc Cyfathrebu Symudol a Lloeren yn cynhyrchu graddedigion cymwys iawn a all lenwi swyddi allweddol a chwarae rolau blaenllaw wrth lunio'r maes technolegau cyfathrebu hwn sy'n esblygu'n gyflym yn yr oes 5G a thu hwnt. 

Erbyn graddio, bydd gennych y gallu i ddatblygu cymwysiadau peirianneg newydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o systemau cyfathrebu. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Chwefror Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Bydd eich astudiaethau yn cynnwys datblygiadau mewn antenâu a lluosogi, trosglwyddo digidol, cyfathrebu lloeren, cyfathrebu symudol, rhwydweithiau lloeren, cymwysiadau diwifr, prosesu signalau digidol ac arloesi cynnyrch. 

Cyfoethogir hyn i gyd gyda seminarau gan arbenigwyr diwydiant a chyfnod o waith prosiect mawr dan oruchwyliaeth sy'n rhoi cyfle i chi loywi eich sgiliau mewn maes cymhwysol o’ch dewis. 

Byddwch hefyd yn dysgu defnyddio'r offer dylunio peirianneg diweddaraf, gan gynnwys y Systems ToolKit (STK) a ddefnyddir gan NASA ar gyfer cynllunio teithiau gofod, a MATLAB / SIMULINK a ddefnyddir yn helaeth mewn diwydiant. 

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

 • Systemau Cyfathrebu Di-wifr 

 • Cyfathrebu Lloeren 

 • Systemau Cyfathrebu Digidol 

 • Prosesu Signalau Digidol Cymhwysol 

 • Dyfeisiau Optoelectroneg ar gyfer Telathrebu 

 • Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth 

 • Prosiect Mawr MSc

Dysgu 

Fe'ch dysgir trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a gweithdai sy'n cynnwys modelu systemau ac efelychiadau yn ymarferol gan ddefnyddio cyfleusterau caledwedd a meddalwedd o'r radd flaenaf. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwneud gwaith ymchwil dan oruchwyliaeth wedi'i gefnogi gan fynediad llawn i gyfleusterau ar-lein a llyfrgell o'r radd flaenaf. 

Mae'r llwybr amser llawn yn cael ei ddarparu mewn tri bloc mawr. Cwblheir chwe modiwl a addysgir yn ystod dau floc addysgu sy'n cynnwys 12 awr gyswllt yr wythnos ac yna prosiect ymchwil mawr 16 wythnos. Tua 14 mis yw hyd y cwrs amser llawn. Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser yna byddwch chi'n cwblhau'r cwrs mewn dwy i dair blynedd. 

Mae astudion rhan-amser yn cynnwys cwblhau tri modiwl ym mhob un o'r ddwy flynedd gyntaf a phrosiect ymchwil mawr yn y flwyddyn olaf. Mae cyflawni fesul bloc fel hyn yn caniatáu hyblygrwydd o ran ymuno a gadael ac mae hefyd yn galluogi peirianwyr gweithredol i ddilyn modiwl sengl fel cwrs byr. 

Asesiad 

Fel arfer, asesir pob un o'r chwe modiwl a addysgir trwy 40% o waith cwrs a 60% arholiad llyfr caeedig. Asesir y prosiect mawr trwy ei gyflwyno i banel o arholwyr, viva ac adroddiad ysgrifenedig. 

Cyfleusterau 

Mae llyfrgell o'r radd flaenaf yn y Brifysgol yn rhoi mynediad i chi i'r rhan fwyaf o gyhoeddiadau mwyaf blaenllaw'r byd. Mae cyfleusterau mawr eraill yn cynnwys labordy rhwydweithio Academi Cisco, labordy Cyfathrebu Di-wifr gan gynnwys siambr dieco 1-65 GHz a gorsaf ddaear gyfathrebu lloeren, a labordy efelychu Systemau Cyfathrebu sydd â chyfrifiaduron personol sy'n rhedeg y fersiynau diweddaraf o feddalwedd MATLAB, SIMULINK, STK ac ati.

Yn ogystal, rydym wedi agor labordy Calypto yn ddiweddar, sydd â thrwyddedau meddalwedd a chefnogaeth ar gyfer set offer Catapult C. Defnyddir hwn i ddatblygu cynhyrchion electronig datblygedig, fel y genhedlaeth nesaf o ffonau clyfar, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol a helpu peirianwyr i oresgyn heriau dylunio ym myd cynyddol gymhleth dylunio byrddau a sglodion. Noddir y labordy gan Calypto Design Systems Inc, sy'n arwain ym maes awtomeiddio dylunio electronig. Rydym yn un o ddim ond pedair prifysgol yn y DU a 60 prifysgol yn fyd-eang sydd wedi cael caniatâd i ddefnyddio'r feddalwedd sy'n werth £ 1.9m. 

Mae labordy newydd Systemau Corfforedig Renesas yn cynnwys 25 o derfynellau newydd o’r radd flaenaf sy'n rhedeg offer blaengar. Dyluniwyd y cyfleuster mewn cydweithrediad â Renesas, prif gyflenwr microreolwyr y byd y mae ei nawdd yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gweithio gyda'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Darlithwyr 

Arweinir y cwrs gan Yr Athro Otung, Peiriannydd Siartredig ac awdur sydd wedi derbyn clod rhyngwladol am derbyn clod rhyngwladol am werslyfrau Peirianneg Cyfathrebu a ddefnyddir mewn prifysgolion blaenllaw ledled y byd. Caiff ei a gefnogi gan dîm addysgu a goruchwylio trawiadol a chymwys iawn. 

Mae graddedigion y cwrs hwn yn canmol yn fawr nid yn unig yr arbenigedd blaengar a'r sgiliau technegol a ddatblygwyd ganddynt ar y cwrs ond hefyd am ysbrydoliaeth, proffesiynoldeb a chyfeillgarwch y tîm addysgu cyfan. 

Mae darlithwyr eraill ar y cwrs yn cynnwys Yr Athro Nigel Copner, Dr Ali Roula, Dr Jurgen Richter, Dr Clive Morgan a Dr Kang Li. 

Ewch i Wefan Ymchwil Cyfathrebu Symudol a Lloeren I wybod may am ymchwil gyfredol yn y maes hwn. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth briodol (Peirianneg, Ffiseg, Cyfrifiadureg neu Fathemateg), neu HND mewn disgyblaeth briodol ynghyd â thair blynedd o brofiad mewn diwydiant perthnasol. Gellir ystyried ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r cymwysterau hyn yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Cofrestru a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae twf esbonyddol yn y defnydd o ddata symudol a datblygiadau mewn technoleg, megis rhwydweithiau diwifr 4G / 5G a systemau cyfathrebu lloeren a optegol trwybwn uchel, yn creu cyfleoedd gyrfa cyffrous i raddedigion sydd â'r sgiliau cywir. Gall graddedigion y cwrs Meistr hwn ymuno â'r diwydiant telathrebu mewn sawl rôl wahanol, yn gwneud gwaith ymchwil neu weithio tuag at PhD. Ewch i wefan Ymchwil Cyfathrebu Symudol a Lloeren i wybod mwy o wybodaeth am ymchwil gyfredol yn y maes hwn. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL