Mae chwyldro byd-eang wedi digwydd mewn cyfathrebu symudol a lloeren. O ganlyniad, mae’r twf yn y diwydiannau cyfathrebu symudol a lloeren wedi creu galw mawr am raddedigion sydd ag arbenigedd ym meysydd allweddol cyfathrebu a rhwydweithio digidol, symudol a lloeren. 

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni'r cwrs Meistr gorau mewn Cyfathrebu Symudol, Di-wifr a Lloeren yn y Deyrnas Unedig ac i drosoli cyfuniad cyfoethog o ysgolheictod, addysgu, diwydiant ac ymchwil er mwyn cyflawni'r nod hwnnw. 

Gyda mewnbwn sylweddol gan ddiwydiant, mae ein cwrs MSc Cyfathrebu Symudol a Lloeren yn cynhyrchu graddedigion cymwys iawn a all lenwi swyddi allweddol a chwarae rolau blaenllaw wrth lunio'r maes technolegau cyfathrebu hwn sy'n esblygu'n gyflym yn yr oes 5G a thu hwnt. 

Erbyn graddio, bydd gennych y gallu i ddatblygu cymwysiadau peirianneg newydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o systemau cyfathrebu. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Bydd eich astudiaethau yn cynnwys datblygiadau mewn antenâu a lluosogi, trosglwyddo digidol, cyfathrebu lloeren, cyfathrebu symudol, rhwydweithiau lloeren, cymwysiadau diwifr, prosesu signalau digidol ac arloesi cynnyrch. 

Cyfoethogir hyn i gyd gyda seminarau gan arbenigwyr diwydiant a chyfnod o waith prosiect mawr dan oruchwyliaeth sy'n rhoi cyfle i chi loywi eich sgiliau mewn maes cymhwysol o’ch dewis. 

Byddwch hefyd yn dysgu defnyddio'r offer dylunio peirianneg diweddaraf, gan gynnwys y Systems ToolKit (STK) a ddefnyddir gan NASA ar gyfer cynllunio teithiau gofod, a MATLAB / SIMULINK a ddefnyddir yn helaeth mewn diwydiant. 

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Systemau Cyfathrebu Di-wifr 

Cyfathrebu Lloeren 

Systemau Cyfathrebu Digidol 

Prosesu Signalau Digidol Cymhwysol 

Dyfeisiau Optoelectroneg ar gyfer Telathrebu 

Arloesi Cynnyrch ac Entrepreneuriaeth 

Prosiect Mawr MSc

Dysgu 

Fe'ch dysgir trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a gweithdai sy'n cynnwys modelu systemau ac efelychiadau yn ymarferol gan ddefnyddio cyfleusterau caledwedd a meddalwedd o'r radd flaenaf. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwneud gwaith ymchwil dan oruchwyliaeth wedi'i gefnogi gan fynediad llawn i gyfleusterau ar-lein a llyfrgell o'r radd flaenaf. 

Mae'r llwybr amser llawn yn cael ei ddarparu mewn tri bloc mawr. Cwblheir chwe modiwl a addysgir yn ystod dau floc addysgu sy'n cynnwys 12 awr gyswllt yr wythnos ac yna prosiect ymchwil mawr 16 wythnos. Tua 14 mis yw hyd y cwrs amser llawn. Os ydych chi'n astudio'n rhan-amser yna byddwch chi'n cwblhau'r cwrs mewn dwy i dair blynedd. 

Mae astudion rhan-amser yn cynnwys cwblhau tri modiwl ym mhob un o'r ddwy flynedd gyntaf a phrosiect ymchwil mawr yn y flwyddyn olaf. Mae cyflawni fesul bloc fel hyn yn caniatáu hyblygrwydd o ran ymuno a gadael ac mae hefyd yn galluogi peirianwyr gweithredol i ddilyn modiwl sengl fel cwrs byr. 

Asesiad 

Fel arfer, asesir pob un o'r chwe modiwl a addysgir trwy 40% o waith cwrs a 60% arholiad llyfr caeedig. Asesir y prosiect mawr trwy ei gyflwyno i banel o arholwyr, viva ac adroddiad ysgrifenedig. 

Cyfleusterau 

Mae llyfrgell o'r radd flaenaf yn y Brifysgol yn rhoi mynediad i chi i'r rhan fwyaf o gyhoeddiadau mwyaf blaenllaw'r byd. Mae cyfleusterau mawr eraill yn cynnwys labordy rhwydweithio Academi Cisco, labordy Cyfathrebu Di-wifr gan gynnwys siambr dieco 1-65 GHz a gorsaf ddaear gyfathrebu lloeren, a labordy efelychu Systemau Cyfathrebu sydd â chyfrifiaduron personol sy'n rhedeg y fersiynau diweddaraf o feddalwedd MATLAB, SIMULINK, STK ac ati.

Yn ogystal, rydym wedi agor labordy Calypto yn ddiweddar, sydd â thrwyddedau meddalwedd a chefnogaeth ar gyfer set offer Catapult C. Defnyddir hwn i ddatblygu cynhyrchion electronig datblygedig, fel y genhedlaeth nesaf o ffonau clyfar, yn gyflymach ac yn fwy cost-effeithiol a helpu peirianwyr i oresgyn heriau dylunio ym myd cynyddol gymhleth dylunio byrddau a sglodion. Noddir y labordy gan Calypto Design Systems Inc, sy'n arwain ym maes awtomeiddio dylunio electronig. Rydym yn un o ddim ond pedair prifysgol yn y DU a 60 prifysgol yn fyd-eang sydd wedi cael caniatâd i ddefnyddio'r feddalwedd sy'n werth £ 1.9m. 

Mae labordy newydd Systemau Corfforedig Renesas yn cynnwys 25 o derfynellau newydd o’r radd flaenaf sy'n rhedeg offer blaengar. Dyluniwyd y cyfleuster mewn cydweithrediad â Renesas, prif gyflenwr microreolwyr y byd y mae ei nawdd yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr bob amser yn gweithio gyda'r technolegau a'r offer datblygu diweddaraf. 

Darlithwyr 

Arweinir y cwrs gan Yr Athro Otung, Peiriannydd Siartredig ac awdur sydd wedi derbyn clod rhyngwladol am derbyn clod rhyngwladol am werslyfrau Peirianneg Cyfathrebu a ddefnyddir mewn prifysgolion blaenllaw ledled y byd. Caiff ei a gefnogi gan dîm addysgu a goruchwylio trawiadol a chymwys iawn. 

Mae graddedigion y cwrs hwn yn canmol yn fawr nid yn unig yr arbenigedd blaengar a'r sgiliau technegol a ddatblygwyd ganddynt ar y cwrs ond hefyd am ysbrydoliaeth, proffesiynoldeb a chyfeillgarwch y tîm addysgu cyfan. 

Mae darlithwyr eraill ar y cwrs yn cynnwys Yr Athro Nigel Copner, Dr Ali Roula, Dr Jurgen Richter, Dr Clive Morgan a Dr Kang Li. 

Ewch i Wefan Ymchwil Cyfathrebu Symudol a Lloeren I wybod may am ymchwil gyfredol yn y maes hwn. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn disgyblaeth briodol (Peirianneg, Ffiseg, Cyfrifiadureg neu Fathemateg), neu HND mewn disgyblaeth briodol ynghyd â thair blynedd o brofiad mewn diwydiant perthnasol. Gellir ystyried ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r cymwysterau hyn yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cofrestru a gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae twf esbonyddol yn y defnydd o ddata symudol a datblygiadau mewn technoleg, megis rhwydweithiau diwifr 4G / 5G a systemau cyfathrebu lloeren a optegol trwybwn uchel, yn creu cyfleoedd gyrfa cyffrous i raddedigion sydd â'r sgiliau cywir. Gall graddedigion y cwrs Meistr hwn ymuno â'r diwydiant telathrebu mewn sawl rôl wahanol, yn gwneud gwaith ymchwil neu weithio tuag at PhD. Ewch i wefan Ymchwil Cyfathrebu Symudol a Lloeren i wybod mwy o wybodaeth am ymchwil gyfredol yn y maes hwn.