Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Wrth wraidd creadigrwydd, technoleg a busnes, cynlluniwyd yr MSc Peirianneg a Chynhyrchu Cerddoriaeth ar gyfer graddedigion sydd am ddatblygu eu sgiliau peirianneg cerdd a chynhyrchu ymhellach, i sefydlu gyrfa fel cynhyrchydd proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth neu feysydd cysylltiedig. 

Elfen bwysig o'r meistri peirianneg cerddoriaeth yw cymhwyso'ch gwybodaeth yn ymarferol i gynhyrchu gwaith hynod greadigol. 

Archwilir meysydd cysylltiedig hefyd, sy'n caniatáu i raddedigion gymhwyso eu sgiliau mewn llawer o feysydd eraill sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau, gan gynnwys ffilm ac animeiddio. Mae dull strategol o'r fath tuag at eich astudiaeth lefel uwch yn ennyn cyfrifoldeb, meddwl beirniadol, datrys problemau, a'r genhedlaeth hynod greadigol o gyffyrddiadau cerddorol a gweledol. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ôl-gynhyrchu
Rhennir ffocws y modiwl rhwng theori a chymhwyso, gan gynnwys datblygu technegau proffesiynol gyda thechnoleg uwch ar gyfer ôl-gynhyrchu cadarn. Astudir cyd-destun ar gyfer gweithgaredd masnachol ac academaidd (gan gynnwys fframweithiau damcaniaethol) sy'n ymwneud â foley, dylunio sain, cymysgu, golygu, sylwi, trosleisio, cynhyrchu effeithiau sain, a systemau fformat cyflwyno sain cyffredinol. Mae gan gynnwys y modiwl gymwysiadau i ddisgyblaethau gan gynnwys teledu, ffilm a gemau fideo.

HART
Bydd y modiwl hwn yn archwilio datblygiadau hanesyddol allweddol gyda'r amlygiadau cyfredol. Trwy ddadansoddiad, mae'n ennyn arfarniad beirniadol ac yn datblygu techneg unigol. Yn sail i hyn bydd astudiaethau repertoire helaeth, o fewn fframweithiau damcaniaethol.

Recordio
Cyd-destunoli peirianneg recordio sain, datblygu technolegol, technolegau cyfoes o fewn stiwdio recordio fodern sy'n dangos cymhwysiad technolegau a systemau recordio, cadwyn recordio, meicroffonau, preamps, consolau analog a digidol, olrhain, cymysgu, golygu, prosesu, recordio aml-sianel, materion gweithredol/rheoli a diogelwch, technolegau, technegau aml-drac, cymysgu a golygu.

Cynhyrchu Cerddoriaeth Broffesiynol
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau cynhyrchu ymhellach, mewn ffordd sydd wedi'i theilwra i ddiddordebau a dyheadau myfyrwyr unigol; dod o hyd i ddull hunan-ysgogol a hunan-fyfyriol/myfyriol gan gyfoedion tuag at ddatblygu a gwella sgiliau a gwybodaeth; annog syniadaeth, cynllunio a gweithredu prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael i gyflawni'r canlyniad a ddymunir; i alluogi myfyrwyr i adeiladu corff o waith sy'n cynrychioli eu sgiliau, eu dealltwriaeth a'u diddordebau orau.

Sain Trochi
Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i alluoedd clyw gofodol y system glywedol ac ymchwilio i systemau sain gofodol gan gynnwys stereo, binaural, 5.1 ac ambisonics o ran theori a defnydd ymarferol. Bydd cyfleoedd ar gyfer clyweliad ac arbrofi gyda nifer o wahanol systemau a meddalwedd amgylchynol yn ystod sesiynau ymarferol yn y stiwdios recordio, ystafell Atmos a labordy cyfrifiaduron.

Entrepreneuriaeth Greadigol a Diwylliannol
Mae'r modiwl hwn wedi'i ddatblygu ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio yn (neu gyda) sector y diwydiannau creadigol sy'n dymuno datblygu a dwyn syniad busnes, menter gymdeithasol neu arloesedd diwylliannol sylweddol. Mae'n gosod creadigrwydd unigol o fewn fframwaith cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol ehangach ac, wedi'i lywio gan y cyd-destunau hynny, mae'n galluogi myfyrwyr i gymhwyso modelau profedig ar gyfer datblygu busnes diwylliannol a chreadigol i'w hymarfer entrepreneuraidd eu hunain.

Prosiect Mawr Terfynol
Fel sy'n briodol i bob prosiect myfyriwr unigol. Yn ystod y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn adeiladu ar wybodaeth a phrofiad a gafwyd yn ystod camau cynharach astudio ôl-raddedig i gwblhau prosiect mawr a fydd yn uchelgeisiol yn ei gwmpas. Disgwylir i fyfyrwyr ddod yn fwyfwy annibynnol yn eu gallu i drafod eu prosiect ac i geisio cymorth, gwybodaeth, arbenigedd o fewn a thu allan i amgylchedd cefnogol (fel sy'n briodol i'w gwaith cwrs). Disgwylir i fyfyrwyr ddangos cymhwysiad parhaus sgiliau uwch, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth feirniadol wrth geisio a chwblhau eu prosiect mawr.

Dysgu

Addysgir y radd meistr peirianneg cerddoriaeth mewn amgylchedd creadigol proffesiynol a chyfeillgar. Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi yn y diwydiant ac yn weithgar mewn ymchwil a/neu ymgynghoriaeth. 

Bydd gennych diwtorialau stiwdio a gweithdy a gefnogir gan ddarlithoedd, seminarau, dadansoddiad astudiaeth achos integredig, grwpiau trafod a chyflwyniadau amlgyfrwng. 

Mae yna hefyd raglen o ddarlithoedd gwadd sy'n gysylltiedig â diwydiant a gyflwynir gan ddarlithwyr gwadd profiadol. 

Achrediadau

Achredwyd y radd meistr peirianneg cerddoriaeth hon gan JAMES, Cymorth Addysg Cyfryngau Sain ar y Cyd. Mae Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Caerdydd hefyd yn Ganolfan Hyfforddi Apple Achrededig ar gyfer Apple Logic Pro. 

Cyfleusterau

Mae ein stiwdios recordio â chyfarpar da yn cynnwys cyfleusterau o'r radd flaenaf gyda phecynnau meddalwedd o safon diwydiant.

Darlithwyr

Stuart Jones, Arweinydd Cwrs 
Andrew Gwilliam, Uwch Ddarlithydd 
Lloyd George, Uwch Ddarlithydd 
Matthew Evans, Uwch Ddarlithydd 
Paul Carr, Athro mewn Dadansoddi Cerddoriaeth Boblogaidd 
Neil Martin, Uwch Ddarlithydd 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Yn nodweddiadol mae angen Gradd Anrhydedd 2: 1 mewn maes priodol. Fodd bynnag, os oes gennych brofiad cadarn yn y diwydiant proffesiynol yn hytrach na chyflawniad academaidd, gallai hyn fod yn dderbyniol i fynediad i astudio ar y lefel hon trwy broses o'r enw Achredu Dysgu Blaenorol trwy Brofiad (APEL). 

Ystyrir pob cais yn  unigol. 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol a lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. Ewch i'n  gwefan rhyngwladol am fanylion. 

Portffolio

Rhowch dystiolaeth o wefan neu unrhyw fath arall o bortffolio digidol fel rhan o'ch cais. Dylai hon fod yn adran gyntaf eich datganiad personol neu ei lanlwytho yn adran 12 o'r ffurflen gais.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
  • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
  • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


  • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Mae gweithwyr proffesiynol peirianneg a chynhyrchu yn gweithio fel cynhyrchwyr cerddoriaeth, peirianwyr sain, ysgrifenwyr a threfnwyr, dylunwyr sain a chymysgwyr /ailgymysgwyr mewn amgylchynu. Bydd cyfleoedd gyrfa yn amrywio yn ôl galluoedd ac angerdd unigolyn, ond disgwylir y dylai graddedigion MSc, Peirianneg a Chynhyrchu Cerddoriaeth PDC chwarae rhan lawn wrth lunio dyfodol cerddoriaeth a sain yn y DU ac ymhellach i ffwrdd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG