Mae gordewdra yn epidemig byd-eang ac yn un o brif achosion nifer o afiechydon anhrosglwyddadwy mawr gan gynnwys diabetes math 2, clefyd cardiofasgwlaidd a rhai canserau. Mae atal a rheoli yn hanfodol er mwyn lleihau costau iechyd sylweddol gordewdra. Mae'r cwrs Rheoli Gordewdra a Phwysau ar-lein hwn yn canolbwyntio ar alluogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i drin cleifion yn effeithiol. 

Mae'r cwrs Meistr mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc. Nod y cwrs yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Gordewdra a Rheoli Pwysau yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain. Ar ôl ei gwblhau, bydd gennych ddealltwriaeth gymhwysol o sut y defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth mewn lleoliad clinigol priodol; a gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r ddisgyblaeth wedi'i llywio gan ysgolheictod ac ymchwil gyfredol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

MSc: Hyd blwyddyn 

Mae myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r cwrs PG Gordewdra a Rheoli Pwysau yn gwneud yr MSc blwyddyn sy'n cynnwys y modiwlau canlynol:  

Modiwl 1 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol (modiwl gorfodol) Modiwl 2 - Prosiect Proffesiynol  

MSc: Hyd dwy flynedd 

Bydd myfyrwyr sy'n penderfynu cofrestru'n uniongyrchol ar yr MSc (yn hytrach na'r Dip PG) yn gwneud y fersiwn dwy flynedd, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 
  

Craidd  

  • Yr adipocyte, rheoleiddio archwaeth a maeth 
  • Gordewdra: diffinio gordewdra, epidemioleg a risgiau iechyd 
  • Achos gordewdra ac ennill pwysau mewn perthynas â chlefyd a geneteg 
  • Rheoli Pwysau, Diet, ymarfer corff a newid ymddygiad 
  • Rheoli Pwysau - Triniaethau meddygol a therapïau sy'n dod i'r amlwg 
  • Dulliau llawfeddygol o reoli pwysau 
  • Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 
  • Prosiect Proffesiynol 

Dysgu 

Addysgir pob un o'r modiwlau ar-lein ac mae'n cynnwys dysgu hunangyfeiriedig, trafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor ar senarios achos, arholiadau, prosiectau grŵp a phrosiectau annibynnol. Astudir ymarfer myfyriol hefyd sy'n cynnwys ystyried sut y gallwch gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd mewn gwaith ac ymarfer bob dydd. Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Nod y prosiect proffesiynol hwn yw datblygu gallu i werthuso'n feirniadol feysydd ymarfer proffesiynol o'ch dewis a datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol. Byddwch yn cynhyrchu adroddiad o 12,000 o eiriau a fydd yn cynnwys cynnig prosiect o 1,500 o eiriau a bydd y 10,500 gair sy'n weddill yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad tystiolaeth, archwiliad ymarfer clinigol neu sefydliadol. Bydd hefyd yn cynnwys gweithredu ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ymgymryd ag ymchwil ansoddol neu feintiol. Fel rhan o'r modiwl byddwch mewn cysylltiad rheolaidd â'ch tiwtor a fydd yn cynnig arweiniad a goruchwyliaeth naill ai trwy e-bost, ffôn neu SKYPE. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da rhyngwladol ym maes Gordewdra a Rheoli Pwysau a darparu addysg ar-lein: 

  • Yr Athro Nadim Haboubi - Gastroenterolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Cwrs 
  • Dr Karl New, Arweinydd Cwrs 

Yr Athro Haboubi sy'n rhedeg yr unig Glinig Rheoli Pwysau Arbenigol Amlddisgyblaethol GIG (Lefel 3) yng Nghymru. Mae hefyd yn arholwr PACES ar gyfer Coleg Brenhinol y Meddygon, yn Gadeirydd Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru ac yn gynghorydd Gordewdra i Lywodraeth Cymru ar y Llwybr Gordewdra. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae'r cyrsiau Gordewdra a Rheoli Pwysau wedi'u datblygu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arwain ym maes rheoli pwysau a gordewdra gan gynnwys meddygon teulu, meddygon, nyrsys, meddygon, llawfeddygon, ffisiotherapyddion, dietegwyr, seicolegwyr a chynghorwyr sy'n rhedeg clinigau. Ar ôl cwblhau'r cwrs arbenigol hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth i wella gofal cleifion ymhellach a gallai wella eich dilyniant gyrfa yn y dyfodol.