Glynta.194a163d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Gordewdra a Rheoli Pwysau (Cyflenwi Ar-lein)

Mae gordewdra yn epidemig byd-eang ac yn un o brif achosion nifer o afiechydon anhrosglwyddadwy mawr gan gynnwys diabetes math 2, clefyd cardiofasgwlaidd a rhai canserau. Mae atal a rheoli yn hanfodol er mwyn lleihau costau iechyd sylweddol gordewdra. Mae'r cwrs Rheoli Gordewdra a Phwysau ar-lein hwn yn canolbwyntio ar alluogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i drin cleifion yn effeithiol. 

Mae'r cwrs Meistr mewn Gordewdra a Rheoli Pwysau yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc. Nod y cwrs yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Gordewdra a Rheoli Pwysau yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain. Ar ôl ei gwblhau, bydd gennych ddealltwriaeth gymhwysol o sut y defnyddir technegau ymchwil ac ymholi sefydledig i greu a dehongli gwybodaeth mewn lleoliad clinigol priodol; a gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r ddisgyblaeth wedi'i llywio gan ysgolheictod ac ymchwil gyfredol. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

MSc: Hyd blwyddyn 

Mae myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r cwrs PG Gordewdra a Rheoli Pwysau yn gwneud yr MSc blwyddyn sy'n cynnwys y modiwlau canlynol:  

Modiwl 1 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol (modiwl gorfodol) 
Modiwl 2 - Prosiect Proffesiynol  

MSc: Hyd dwy flynedd 

Bydd myfyrwyr sy'n penderfynu cofrestru'n uniongyrchol ar yr MSc (yn hytrach na'r Dip PG) yn gwneud y fersiwn dwy flynedd, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 
  

Craidd  

  • Yr adipocyte, rheoleiddio archwaeth a maeth 

  • Gordewdra: diffinio gordewdra, epidemioleg a risgiau iechyd 

  • Achos gordewdra ac ennill pwysau mewn perthynas â chlefyd a geneteg 

  • Rheoli Pwysau, Diet, ymarfer corff a newid ymddygiad 

  • Rheoli Pwysau - Triniaethau meddygol a therapïau sy'n dod i'r amlwg 

  • Dulliau llawfeddygol o reoli pwysau 

  • Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 

  • Prosiect Proffesiynol 

  

Dysgu 

Addysgir pob un o'r modiwlau ar-lein ac mae'n cynnwys dysgu hunangyfeiriedig, trafodaeth wedi'i hysgogi gan diwtor ar senarios achos, arholiadau, prosiectau grŵp a phrosiectau annibynnol. Astudir ymarfer myfyriol hefyd sy'n cynnwys ystyried sut y gallwch gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd mewn gwaith ac ymarfer bob dydd. Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Nod y prosiect proffesiynol hwn yw datblygu gallu i werthuso'n feirniadol feysydd ymarfer proffesiynol o'ch dewis a datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol. Byddwch yn cynhyrchu adroddiad o 12,000 o eiriau a fydd yn cynnwys cynnig prosiect o 1,500 o eiriau a bydd y 10,500 gair sy'n weddill yn cynnwys adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad tystiolaeth, archwiliad ymarfer clinigol neu sefydliadol. Bydd hefyd yn cynnwys gweithredu ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac ymgymryd ag ymchwil ansoddol neu feintiol. Fel rhan o'r modiwl byddwch mewn cysylltiad rheolaidd â'ch tiwtor a fydd yn cynnig arweiniad a goruchwyliaeth naill ai trwy e-bost, ffôn neu SKYPE. 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr 

Cyflwynir y cwrs gan fwrdd sydd ag enw da rhyngwladol ym maes Gordewdra a Rheoli Pwysau a darparu addysg ar-lein: 

  • Yr Athro Nadim Haboubi - Gastroenterolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Cwrs 

  • Dr Karl New, Arweinydd Cwrs 

Yr Athro Haboubi sy'n rhedeg yr unig Glinig Rheoli Pwysau Arbenigol Amlddisgyblaethol GIG (Lefel 3) yng Nghymru. Mae hefyd yn arholwr PACES ar gyfer Coleg Brenhinol y Meddygon, yn Gadeirydd Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru ac yn gynghorydd Gordewdra i Lywodraeth Cymru ar y Llwybr Gordewdra. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Mae'r cyrsiau Gordewdra a Rheoli Pwysau wedi'u datblygu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rôl arwain ym maes rheoli pwysau a gordewdra gan gynnwys meddygon teulu, meddygon, nyrsys, meddygon, llawfeddygon, ffisiotherapyddion, dietegwyr, seicolegwyr a chynghorwyr sy'n rhedeg clinigau. Ar ôl cwblhau'r cwrs arbenigol hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth i wella gofal cleifion ymhellach a gallai wella eich dilyniant gyrfa yn y dyfodol. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL