Glynta.5192a895.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Rheoli Poen (Cyflenwi Ar-lein)

Mae gan yr MSc Rheoli Poen ffocws unigryw ar ddulliau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol o reoli poen a darparu gwasanaeth. Bydd y cwrs yn galluogi mwy o weithwyr proffesiynol gofal iechyd i feddu ar y wybodaeth ofynnol i drin cleifion, gan ddatblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr I chwarae rôl arwain mewn Rheoli Poen. Y cwrs MSc Rheoli Poen yw'r unig un o'i fath sydd ar gael i'w astudio ar-lein, ac nid yw'n cael ei gynnig gan unrhyw sefydliad arall.

Ar ôl cwblhau'r cwrs Rheoli Poen ar-lein, byddwch yn gallu ehangu'r wybodaeth am ddulliau ymchwil a'u cymhwyso i ymarfer ar lefel MSc a dangos y gallu i ddefnyddio gwybodaeth i addasu ymarfer proffesiynol i fodloni gofynion newidiol systemau gofal iechyd.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
Rhan amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol: Rheoli Poen  

Bydd y modiwl yn helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau mewn ymchwil Rheoli Poen gan ddatblygu sgiliau arwain. Bydd yn ymdrin â: 

 • Terminoleg a ddefnyddir mewn epidemioleg ac astudiaethau ymchwil fel mynychder, mynychder, sensitifrwydd, penodoldeb, negatifau ffug a negyddol negyddol. 

 • Dehongli cynrychiolaeth graffigol o ddata epidemiolegol ac ystadegol fel Kaplan-Meier Curves, Forrest Plots a Meta-ddadansoddiadau 

 • Cyfrifiadau a ddefnyddir wrth asesu data ymchwil fel risg gymharol, risg absoliwt, y nifer sydd eu hangen i drin 

 • Profion ystadegol sylfaenol a'u cymwysiadau gan gynnwys Profion t, ANOVA, Chi-Square 

 • Methodolegau fel y'u cymhwysir i ymchwil Rheoli Poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol 

 • Hanfodion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a'i gymhwyso i'r lleoliad clinigol 

 • Egwyddorion economeg iechyd, archwilio a systemau gwella ansawdd / sicrhau 

 • Sefydlu cofrestrau cleifion a gwerth cofrestrau clefydau penodol 

 • Ymchwil i egwyddorion addysgol ar gyfer ymarferydd gofal iechyd a chlaf 

 • Deall beth all weithio i'r claf yn ogystal â'r addysgwr 

Ar ôl ei gwblhau byddwch yn gallu dadansoddi a dehongli ymchwil ym maes rheoli poen; cymharu a chyferbynnu'r gwahanol ddulliau ymchwil ym maes gofal iechyd gyda phwyslais ar reoli poen 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol: Rheoli Poen 

Byddwch yn datblygu gallu i werthuso meysydd ymarfer proffesiynol yn feirniadol; gwerthuso meysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a sefydliadol yn feirniadol; datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol a sgiliau sy'n berthnasol i gyhoeddiadau gwyddonol.

Bydd y modiwl yn dibynnu ar greu darn o waith yn seiliedig ar brosiect clinigol penodol sy'n berthnasol i ymarfer y myfyriwr. Gall y prosiect hwn gynnwys:

 • Adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad o'r dystiolaeth 

 • Archwiliad o arfer gan gynnwys sefydliadol neu glinigol 

 • Adolygu a gweithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

 • Ymchwil ansoddol neu feintiol (ni ragwelir ymchwil ffurfiol sy'n cynnwys pynciau dynol) 

 • Adolygiad ar sail achos (ion) ac ansawdd gwasanaeth gydag arfarniad beirniadol 

 • Adroddiad achos, adolygiad o lenyddiaeth ac asesiad sefydliadol 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylech allu cynhyrchu darn helaeth o lenyddiaeth a allai fod yn addas i'w gyhoeddi gan adolygwyr cymheiriaid; gwerthuso arfer yn feirniadol ac awgrymu gwelliannau neu newid; ymgorffori gwybodaeth o'r broses ymchwil wrth ddatblygu gwasanaethau yn briodol. 

  

Dysgu 

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol Mae dulliau addysgu MSc ar gyfer y modiwl hwn yn debyg i'r modiwlau cwrs Diploma PG, fodd bynnag mae'n cael ei redeg dros 12 wythnos. 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol. I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol, mae myfyrwyr yn parhau i ddefnyddio'r cwrs ar-lein; fodd bynnag mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Disgwylir i fyfyrwyr yn yr wyth wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd yn wythnosol ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddull cyfathrebu arall y mae'r ddau barti yn ei ystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor ar gyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Ar gyfer Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol - cewch eich asesu gan grynodeb / cynnig prosiect 1500 gair (10%) a'r prosiect proffesiynol gorffenedig hyd at 10,500 o eiriau (90%). 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer trwy'r cymwysterau canlynol: 

• Gradd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol). 
• Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (ee meddyg, nyrs). 

Bydd y rhai heb gymwysterau cydnabyddedig yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn achos cymwysiadau UE a rhyngwladol rydym fel arfer yn gofyn am dystiolaeth ysgrifenedig o'ch galluoedd gan gynnwys lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar y lefel hon, mae ystod o gyrsiau Saesneg dwys a gydnabyddir gan UKBA ar gael yn USW. Rhaid cwblhau'r rhain cyn mynediad ar y Wobr. 

Mae mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Saesneg dwys ar gael yn ein Tudalennau gwe Canolfan Saesneg Rhyngwladol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2019 - Gorffennaf 2020  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae'r Meistri ar-ein mewn Rheoli Poen yn cael ei gyflwyno gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gweithio. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL