Mae gan yr MSc Rheoli Poen ffocws unigryw ar ddulliau rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol o reoli poen a darparu gwasanaeth. Bydd y cwrs yn galluogi mwy o weithwyr proffesiynol gofal iechyd i feddu ar y wybodaeth ofynnol i drin cleifion, gan ddatblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr I chwarae rôl arwain mewn Rheoli Poen. Y cwrs MSc Rheoli Poen yw'r unig un o'i fath sydd ar gael i'w astudio ar-lein, ac nid yw'n cael ei gynnig gan unrhyw sefydliad arall.

Ar ôl cwblhau'r cwrs Rheoli Poen ar-lein, byddwch yn gallu ehangu'r wybodaeth am ddulliau ymchwil a'u cymhwyso i ymarfer ar lefel MSc a dangos y gallu i ddefnyddio gwybodaeth i addasu ymarfer proffesiynol i fodloni gofynion newidiol systemau gofal iechyd.

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol: Rheoli Poen  

Bydd y modiwl yn helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau mewn ymchwil Rheoli Poen gan ddatblygu sgiliau arwain. Bydd yn ymdrin â: 

 • Terminoleg a ddefnyddir mewn epidemioleg ac astudiaethau ymchwil fel mynychder, mynychder, sensitifrwydd, penodoldeb, negatifau ffug a negyddol negyddol. 

 • Dehongli cynrychiolaeth graffigol o ddata epidemiolegol ac ystadegol fel Kaplan-Meier Curves, Forrest Plots a Meta-ddadansoddiadau 

 • Cyfrifiadau a ddefnyddir wrth asesu data ymchwil fel risg gymharol, risg absoliwt, y nifer sydd eu hangen i drin 

 • Profion ystadegol sylfaenol a'u cymwysiadau gan gynnwys Profion t, ANOVA, Chi-Square 

 • Methodolegau fel y'u cymhwysir i ymchwil Rheoli Poen rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol 

 • Hanfodion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a'i gymhwyso i'r lleoliad clinigol 

 • Egwyddorion economeg iechyd, archwilio a systemau gwella ansawdd / sicrhau 

 • Sefydlu cofrestrau cleifion a gwerth cofrestrau clefydau penodol 

 • Ymchwil i egwyddorion addysgol ar gyfer ymarferydd gofal iechyd a chlaf 

 • Deall beth all weithio i'r claf yn ogystal â'r addysgwr 

Ar ôl ei gwblhau byddwch yn gallu dadansoddi a dehongli ymchwil ym maes rheoli poen; cymharu a chyferbynnu'r gwahanol ddulliau ymchwil ym maes gofal iechyd gyda phwyslais ar reoli poen 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol: Rheoli Poen 

Byddwch yn datblygu gallu i werthuso meysydd ymarfer proffesiynol yn feirniadol; gwerthuso meysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a sefydliadol yn feirniadol; datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol a sgiliau sy'n berthnasol i gyhoeddiadau gwyddonol.

Bydd y modiwl yn dibynnu ar greu darn o waith yn seiliedig ar brosiect clinigol penodol sy'n berthnasol i ymarfer y myfyriwr. Gall y prosiect hwn gynnwys:

 • Adolygiad llenyddiaeth ac arfarniad o'r dystiolaeth 

 • Archwiliad o arfer gan gynnwys sefydliadol neu glinigol 

 • Adolygu a gweithredu arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

 • Ymchwil ansoddol neu feintiol (ni ragwelir ymchwil ffurfiol sy'n cynnwys pynciau dynol) 

 • Adolygiad ar sail achos (ion) ac ansawdd gwasanaeth gydag arfarniad beirniadol 

 • Adroddiad achos, adolygiad o lenyddiaeth ac asesiad sefydliadol 

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn dylech allu cynhyrchu darn helaeth o lenyddiaeth a allai fod yn addas i'w gyhoeddi gan adolygwyr cymheiriaid; gwerthuso arfer yn feirniadol ac awgrymu gwelliannau neu newid; ymgorffori gwybodaeth o'r broses ymchwil wrth ddatblygu gwasanaethau yn briodol. 

  

Dysgu 

Modiwl Un - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol Mae dulliau addysgu MSc ar gyfer y modiwl hwn yn debyg i'r modiwlau cwrs Diploma PG, fodd bynnag mae'n cael ei redeg dros 12 wythnos. 

Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol. I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol, mae myfyrwyr yn parhau i ddefnyddio'r cwrs ar-lein; fodd bynnag mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Disgwylir i fyfyrwyr yn yr wyth wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd yn wythnosol ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddull cyfathrebu arall y mae'r ddau barti yn ei ystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor ar gyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Mae'r ffioedd ar gyfer y cwrs hwn ar gael o'r Gwefan Diploma MSc. 


Asesiad 

Ar gyfer Modiwl Dau - Prosiect Proffesiynol - cewch eich asesu gan grynodeb / cynnig prosiect 1500 gair (10%) a'r prosiect proffesiynol gorffenedig hyd at 10,500 o eiriau (90%). 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae mynediad i'r cwrs fel arfer trwy'r cymwysterau canlynol: 

• Gradd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol). 
• Cymwysterau gofal iechyd proffesiynol perthnasol (ee meddyg, nyrs). 

Bydd y rhai heb gymwysterau cydnabyddedig yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn achos cymwysiadau UE a rhyngwladol rydym fel arfer yn gofyn am dystiolaeth ysgrifenedig o'ch galluoedd gan gynnwys lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni

Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar y lefel hon, mae ystod o gyrsiau Saesneg dwys a gydnabyddir gan UKBA ar gael yn USW. Rhaid cwblhau'r rhain cyn mynediad ar y Wobr. 

Mae mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Saesneg dwys ar gael yn ein Tudalennau gwe Canolfan Saesneg Rhyngwladol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs ôl-raddedig hwn. 

Mae'r Meistri arlein mewn Rheoli Poen yn cael ei gyflwyno gyda'r pwrpas penodol o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gweithio. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd, gydag arbenigedd cynyddol. Mae angen cymwysterau ôl-raddedig i gynorthwyo gyda gwella gyrfa a chefnogi arbenigedd.