Mae'r MSc Cemeg Fferyllol wedi'i anelu at raddedigion sydd â BSc mewn Cemeg neu radd â chysylltiad agos sy'n dymuno teilwra eu harbenigedd tuag at swyddi yn y diwydiant fferyllol. Bydd hefyd yn apelio at raddedigion sydd â BSc Gwyddor Fferyllol sy'n dymuno dilyn cymhwyster Meistr yn eu maes. 

Mae prif ran yr ôl-radd hon mewn cemeg fferyllol yn fodiwl dysgu yn y gwaith lle gallwch chi ymgymryd â phrosiect ymchwil, naill ai yn ein labordai arbenigol yn PDC neu o bosibl fel rhan o leoliad gwaith yn y diwydiant. Trwy gydol y cwrs meistr, byddwch yn astudio fformiwleiddio a chemeg feddyginiaethol, yn ogystal â phynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoli a sicrhau ansawdd a rheoli a chymhwyster Prince 2, gan roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad uwch i chi gystadlu am rolau y mae galw mawr amdanynt yn y sector fferyllol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol (Craidd / Dewisol): 

 • Technegau Dadansoddol ac Ansawdd yn y Labordy - 20 credyd
 • Gwyddoniaeth Fformiwleiddio Uwch – 20 credyd
 • Meddyginiaethau: Cynyddu, Ffurfio a Chynhyrchu - 20 credyd
 • Rheoli Prosiect a Thechnegau – 20 credyd
 • Ansawdd mewn Gweithgynhyrchu a Dosbarthu Meddyginiaethau – 20 credyd
 • Sgiliau Ymarferol, Ymchwil a Phroffesiynol ar gyfer y Diwydiant Fferyllol – 40 credyd
 • Dilysu System Gyfrifiadurol (dewisol) – 20 credyd
 • Technegau Cyfrifiadurol a Seiliedig ar Ddata yn y Diwydiant Fferyllol (dewisol) - 20 credyd
 • Tocsicoleg (dewisol) – 20 credyd

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Cemeg Fferyllol yn bennaf ar ffyrf blociau. Defnyddir dull dysgu ac addysgu cyfunol i ddarparu sgiliau allweddol a phwnc-benodol i chi. Yn nodweddiadol bydd pob modiwl yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, a gweithdai / sesiynau labordy ymarferol. Darperir nifer o weithgareddau dysgu i fyfyrwyr gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig; gwaith prosiect; gwaith grŵp; sesiynau ymarferol (gyda maint grwpiau wedi'u teilwra i'r gweithgaredd); sesiynau datrys problemau; aseiniadau hunan-astudio; cyflwyniadau llafar a phoster; astudio'n annibynnol; dysgu cysylltiedig â gwaith a hunanasesiadau ar-lein. 

Mae'r cwrs cemeg fferyllol yn un llawn amser am un flwyddyn, ac yn gyffredinol mae pob modiwl oddeutu 48 awr o gyswllt wedi'i wasgaru dros ddwy i dair wythnos. Treulir y tymor cyntaf yn gwneud modiwlau a addysgir yn bennaf, ac mae'r ail dymor ar gyfer y lleoliad gwaith / prosiect. 

Asesiad 

Gwneir asesiadau ar sail unigolyn, pâr neu grŵp bach, ac maent yn cynnwys: 

 • Arholiadau llyfr caeedig ffurfiol nas gwelwyd o'r blaen 
 • Profion yn y dosbarth 
 • Adroddiadau a sgiliau labordy / ymarferol 
 • Cyflwyniadau llafar 
 • Portffolios gwaith â thema 
 • Traethodau a thraethodau hir 
 • Aseiniadau cyfrifiadurol 
 • Gwaith prosiect gan gynnwys cynllunio, cynnal, dogfennu ac adrodd 
 • Monitro arfer diogel yn y labordy yn gyffredinol.

Lleoliadau

Fel rhan o'ch prosiect 10 wythnos, gallech fod yn gweithio mewn diwydiant neu ochr yn ochr â goruchwyliwr diwydiannol yn ein labordai ein hunain yn PDC. 

Ymhlith y cwmnïau sydd wedi darparu lleoliadau a chyflogaeth ffurfiol i'n myfyrwyr mae Nanopharm; PCI Services;  Zorba Foods; Simbec; Midatech; Animax UK; Dow Corning; Ortho Clinical Diagnostic; Norgine; Cat Sci; 3M Healthcare; Norgine; Cogent Power; Humiseal; Eurocaps a Bob Martin

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd 2: 2 BSc (Anrh) naill ai mewn Cemeg neu Wyddor Fferyllol neu radd sy'n cynnwys cemeg. Bydd ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024 

 • Amser llawn y DU: £9500
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Gorfodol 

Eitem

Dillad / offer 

Cost

Anogir y myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol.  

Eitem

Lleoliad 

Cost - £500

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i gael leoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect ymchwil mawr dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MSc Cemeg Fferyllol.

Mae'r cwrs MSc Cemeg Fferyllol MSc yn darparu hyfforddiant naill ai ar gyfer cyflogaeth neu ar gyfer astudiaethau pellach fel PhD. Byddwch wedi eich paratoi'n dda i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant fferyllol neu mewn rolau eraill yn sector gwyddorau bywyd sydd hefyd yn cynnwys y diwydiannau biotechnolegol. Bydd myfyrwyr hefyd yn ddeniadol i gyflogwyr yn y diwydiannau cemegol. 

Byddwch hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau hanfodol a throsglwyddadwy fel datrys problemau dadansoddol, gwaith tîm, trefnu a chyfathrebu gwybodaeth. O'r herwydd, gall graddedigion fynd ymlaen i ddod o hyd i gyflogaeth mewn disgyblaethau eraill fel addysgu, rheoli, y gyfraith, cyllid a busnes. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil