Chemistry

MSc Cemeg Fferyllol

Mae'r MSc Cemeg Fferyllol wedi'i anelu at raddedigion sydd â BSc mewn Cemeg neu radd â chysylltiad agos sy'n dymuno teilwra eu harbenigedd tuag at swyddi yn y diwydiant fferyllol. Bydd hefyd yn apelio at raddedigion sydd â BSc Gwyddor Fferyllol sy'n dymuno dilyn cymhwyster Meistr yn eu maes. 

Mae prif ran yr ôl-radd hon mewn cemeg fferyllol yn fodiwl dysgu yn y gwaith lle gallwch chi ymgymryd â phrosiect ymchwil, naill ai yn ein labordai arbenigol yn PDC neu o bosibl fel rhan o leoliad gwaith yn y diwydiant. Trwy gydol y cwrs meistr, byddwch yn astudio fformiwleiddio a chemeg feddyginiaethol, yn ogystal â phynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoli a sicrhau ansawdd a rheoli a chymhwyster Prince 2, gan roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad uwch i chi gystadlu am rolau y mae galw mawr amdanynt yn y sector fferyllol. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol (Craidd / Dewisol): 

 • Gwyddor Gwahanu Uwch 

 • Gwyddor Llunio Uwch 

 • Meddyginiaethau: Tyfu, Fformiwleiddio a Gweithgynhyrchu (dewisol) 

 • Rheoli Prosiectau a Thechnegau 

 • Pynciau Ymchwil Uwch mewn Cemeg (dewisol) 

 • Ansawdd wrth Gynhyrchu a Dosbarthu Meddyginiaethau 

 • Prosiect Ymchwil Mawr, Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd 

 • Deunyddiau Uwch ar gyfer Cymhwyso Ynni (dewisol) 

 • Tocsicoleg (dewisol) 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Cemeg Fferyllol yn bennaf ar ffyrf blociau. Defnyddir dull dysgu ac addysgu cyfunol i ddarparu sgiliau allweddol a phwnc-benodol i chi. Yn nodweddiadol bydd pob modiwl yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, a gweithdai / sesiynau labordy ymarferol. Darperir nifer o weithgareddau dysgu i fyfyrwyr gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig; gwaith prosiect; gwaith grŵp; sesiynau ymarferol (gyda maint grwpiau wedi'u teilwra i'r gweithgaredd); sesiynau datrys problemau; aseiniadau hunan-astudio; cyflwyniadau llafar a phoster; astudio'n annibynnol; dysgu cysylltiedig â gwaith a hunanasesiadau ar-lein. 

Mae'r cwrs cemeg fferyllol yn un llawn amser am un flwyddyn, ac yn gyffredinol mae pob modiwl oddeutu 48 awr o gyswllt wedi'i wasgaru dros ddwy i dair wythnos. Treulir y tymor cyntaf yn gwneud modiwlau a addysgir yn bennaf, ac mae'r ail dymor ar gyfer y lleoliad gwaith / prosiect. 

Asesiad 

Gwneir asesiadau ar sail unigolyn, pâr neu grŵp bach, ac maent yn cynnwys: 

 • Arholiadau llyfr caeedig ffurfiol nas gwelwyd o'r blaen 

 • Profion yn y dosbarth 

 • Adroddiadau a sgiliau labordy / ymarferol 

 • Cyflwyniadau llafar 

 • Portffolios gwaith â thema 

 • Traethodau a thraethodau hir 

 • Aseiniadau cyfrifiadurol 

 • Gwaith prosiect gan gynnwys cynllunio, cynnal, dogfennu ac adrodd 

 • Monitro arfer diogel yn y labordy yn gyffredinol.

Lleoliadau

Fel rhan o'ch prosiect 10 wythnos, gallech fod yn gweithio mewn diwydiant neu ochr yn ochr â goruchwyliwr diwydiannol yn ein labordai ein hunain yn PDC. 

Ymhlith y cwmnïau sydd wedi darparu lleoliadau a chyflogaeth ffurfiol i'n myfyrwyr mae Nanopharm; PCI Services;  Zorba Foods; Simbec; Midatech; Animax UK; Dow Corning; Ortho Clinical Diagnostic; Norgine; Cat Sci; 3M Healthcare; Norgine; Cogent Power; Humiseal; Eurocaps a Bob Martin

Darlithwyr 

Dr Rehana Karim, arweinydd cwrs 
Dr Ryszard Babecki 
Dr Natasha Galea 
Dr Gareth Owen 
Darren Evans 
Yr Athro Tony Davies 
Dr Andrew Graham 
Dr Paul Jones 
Dr Suzy Kean 

Gradd 2: 2 BSc (Anrh) naill ai mewn Cemeg neu Wyddor Fferyllol neu radd sy'n cynnwys cemeg. Bydd ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried yn unigol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Gorfodol 

Eitem

Dillad / offer 

Cost

Anogir y myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Eitem

Ffioedd mainc * 

Cost - £ 1000 

Eitem

Ffioedd sy'n daladwy yn allanol 

Cost - £ 500 - £ 1000 

Cwrs hyfforddi PRINCE2. 

Eitem

Lleoliad 

Cost

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i gael leoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect ymchwil mawr dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae telerau ac amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs MSc Cemeg Fferyllol.

Mae'r cwrs MSc Cemeg Fferyllol MSc yn darparu hyfforddiant naill ai ar gyfer cyflogaeth neu ar gyfer astudiaethau pellach fel PhD. Byddwch wedi eich paratoi'n dda i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant fferyllol neu mewn rolau eraill yn sector gwyddorau bywyd sydd hefyd yn cynnwys y diwydiannau biotechnolegol. Bydd myfyrwyr hefyd yn ddeniadol i gyflogwyr yn y diwydiannau cemegol. 

Byddwch hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau hanfodol a throsglwyddadwy fel datrys problemau dadansoddol, gwaith tîm, trefnu a chyfathrebu gwybodaeth. O'r herwydd, gall graddedigion fynd ymlaen i ddod o hyd i gyflogaeth mewn disgyblaethau eraill fel addysgu, rheoli, y gyfraith, cyllid a busnes. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

https://gradschool.southwales.ac.uk/postgraduate-research-degrees/

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL