Mae'r MSc Peirianneg Broffesiynol, sy'n ateb gofynion academaidd statws CEng, ar gael i'r rhai sydd mewn swydd ar hyn o bryd ac mae'n ddelfrydol os ydych chi'n ceisio symud ymlaen a datblygu ymhellach yn y proffesiwn peirianneg. 

Mae'r cymhwyster peirianneg rhan-amser arloesol a hyblyg yn caniatáu ichi ennill gradd Meistr a symud ymlaen tuag at statws Peiriannydd Siartredig (CEng) trwy weithgareddau a wneir yn y gweithle. 

Gyda phwyslais cryf ar ddysgu yn y gwaith, mae'n integreiddio dysgu dan oruchwyliaeth yn y gwaith a datblygiad proffesiynol. Mae'r cynnwys yn uniongyrchol berthnasol i chi a'ch cyflogwr. 

2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 4 blynedd Chwefror Ar-lein 8
Rhan amser 4 blynedd Medi Ar-lein 8
2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 4 blynedd Medi Ar-lein 8

Bydd yr amser y mae'n ei gymryd i gwblhau'r MSc Peirianneg Broffesiynol yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr wrth gychwyn. 

Ar ddechrau'r MSc Peirianneg Broffesiynol, rhoddir mentor i chi a fydd yn eich tywys trwy bob modiwl gan ddefnyddio prosiectau yn gysylltiedig â gwaith. Gwneir adolygiad o ddatblygiad proffesiynol i benderfynu pa gymwyseddau proffesiynol yr ydych wedi tystio iddynt trwy brosiectau blaenorol, a pha rai y mae angen rhoi sylw iddynt o hyd. 

Ar ôl i'r cymwyseddau coll hyn gael eu nodi, mae contract dysgu yn cael ei ddatblygu a'i gytuno gennych chi, eich cyflogwr a'r Brifysgol. Cyflwynir y contract hwn i'r corff proffesiynol perthnasol i'w gymeradwyo. Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo byddwch, yn cymryd cyfres o fodiwlau sy'n mynd i'r afael â'r cymwyseddau proffesiynol yr ydych am eu cyflawni. Ar ôl cwblhau'r elfen hon a addysgir, byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir. 

Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

Archwiliad o Ddatblygiad Proffesiynol 
Myfyrio ar agweddau ar eich dysgu cysylltiedig â gwaith a'u dadansoddi'n feirniadol yng nghyd-destun mynd i'r afael â Chymhwysedd Peirianneg Safonol y DU (UK-Spec) ar gyfer Peiriannydd Siartredig. 

Contract Dysgu 
Nodi bylchau mewn gwybodaeth academaidd a phroffesiynol a datblygu cyswllt dysgu manwl i nodi amcanion dysgu a llunio rhaglen o astudiaeth gysylltiedig â gwaith i fodloni gofynion y rhaglen a'r DU-Spec 

Technolegau Presennol a Newydd 
Gwerthuso ac asesu'n feirniadol dechnoleg a / neu dechnegau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg wrth geisio'r datrysiad gorau posibl. 

Dylunio Peirianneg 
Creu a datblygu cynnyrch, proses neu system sy'n economaidd hyfyw i ddiwallu angen diffiniedig. Dylunio datblygiad mewn meysydd lle mae gwybodaeth ymchwil yn gyfyngedig neu'n anghyflawn. 

Dadansoddi Peirianneg 
Arddangos y defnydd o ddulliau priodol wrth ddadansoddi problemau peirianneg ac i werthuso'r canlyniadau'n feirniadol. 

Rheoli Prosiectau ar gyfer Peirianwyr 
Ymwybyddiaeth feirniadol o faterion rheoli wrth gyflawni prosiectau peirianneg, er mwyn ddatblygu sgiliau arwain wrth gynllunio a gweithredu prosiectau. 

Sgiliau Cyfathrebu Technegol 
Myfyrio'n feirniadol ar sgiliau rhyngbersonol effeithiol, cyfathrebu yn y gweithle a chyfleu deunydd technegol i gynulleidfaoedd annhechnegol. 

Cyfrifoldebau Peirianneg Broffesiynol 
Deall ac asesu'n feirniadol oblygiadau ehangach y broses beirianneg. Adolygu a myfyrio ar oblygiadau cymdeithasol ehangach y proffesiwn peirianneg 

Traethawd Hir 
Gan ddefnyddio adnoddau priodol, ymgymryd â darn mawr o ymchwil ymchwiliol sy'n datblygu ac yn dangos y gallu i gasglu, dadansoddi ac adrodd ar gynhyrchion yr ymchwil mewn modd rhesymegol a phroffesiynol 

  

Dysgu 

Mae'r cwrs Meistr hyblyg hwn mewn peirianneg yn rhoi cyfle i weithwyr proffesiynol na allant ymrwymo i astudio amser llawn ennill cymhwyster proffesiynol o'r cartref / y gweithle. 

Bydd yr amser y mae'n ei gymryd i gwblhau'r MSc Peirianneg Broffesiynol yn amrywio yn dibynnu ar brofiad pob myfyriwr wrth gychwyn. Fodd bynnag, tua thair blynedd yw'r amser a gymerir ar gyfartaledd. 


Cefnogaeth i fyfyrwyr 

Bydd gennych hefyd fynediad i'r holl gyfleusterau a gwasanaethau sydd ar gael yn y Brifysgol. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at arweinydd y rhaglen, arweinwyr dafarniad a thiwtoriaid modiwl trwy bolisi 'drws agored' yn bersonol, ar y ffôn neu drwy e-bost a Blackboard. 

Darperir gofal bugeiliol gan siop Cyngor y Gyfadran a gwasanaethau cymorth myfyrwyr y Brifysgol sy'n cynnwys cydgysylltwyr Anghenion Arbennig. 

Mae cefnogaeth academaidd mewn mathemateg, Saesneg ac ysgrifennu traethodau ar gael gan y Tîm Sgiliau Astudio.  

Dyrennir mentor diwydiannol i fyfyrwyr yn y gweithle yn ogystal â mentor academaidd yn y Brifysgol. 


Asesiad 

Mae hwn yn waith cwrs 100%. Bydd gofyn i chi gynhyrchu adroddiadau ar y prosiectau rydych chi wedi'u cynnal yn y gweithle, cyflwyno cyflwyniad, neu gymryd rhan mewn arholiadau llafar. 

Efallai y gwelwch eich bod eisoes yn ateb y gofynion academaidd fel rhan o'ch swydd ac mai cynnig ffocws pellach a buddion ychwanegol i chi a wna’r astudiaethau.

Achrediadau 

Mae'r MSc Peirianneg Broffesiynol yn rhan o fenter Pyrth Peirianneg y Cyngor Peirianneg. 

Darlithwyr 

Matthew Jones, Uwch Ddarlithydd

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd BEng achrededig a dylent fod mewn swydd berthnasol. 

Yna gwahoddir ymgeiswyr addas i gael cyfweliad. Gellir hefyd ystyried ymgeiswyr sydd ag achrediad gan IEng neu sydd wedi cwblhau adolygiad academaidd gan gorff proffesiynol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra eich bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Mae'r fframwaith pyrth peirianneg yn darparu dull dysgu hyblyg seiliedig ar waith sy'n caniatáu i chi symud ymlaen i gofrestriad proffesiynol heb fod angen i chi adael gwaith, gan leihau lefel y ddyled yr ewch iddi yn ogystal â gwella eich rhagolygon o ran cyflogaeth ac enillion. 

Ar ôl graddio o'r cwrs meistr hwn mewn peirianneg hwn byddwch yn barod am Adolygiad Proffesiynol ar gyfer Statws Siartredig, ac mewn sefyllfa dda i symud ymlaen yn eich dewis yrfa beirianneg. Gallech hefyd symud ymlaen i wend PhD neu radd ymchwil peirianneg.. Darganfyddwch fwy am ymchwil peirianneg yn PDC.