Os ydych chi'n chwilio am raglen nyrsio unigryw i archwilio'ch maes ymarfer proffesiynol a chydnabod eich lefel uwch o sgil a gwybodaeth yn eich proffesiwn, mae'r MSc Ymarfer Proffesiynol ar eich cyfer chi. 

Mae'r cwrs ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd am ddatblygu eu hymarfer neu sydd angen modiwlau arbenigol, gan gynnig profiad addysgol unigryw a chynhwysfawr i ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol y DU a rhyngwladol. Mae ei strwythur hyblyg a'i ddewisiadau modiwl yn caniatáu ichi greu rhaglen y gellir ei theilwra'n unigol i gefnogi'ch ymarfer proffesiynol. 

Yn addas ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd profiadol a dibrofiad, mae'r MSc Ymarfer Proffesiynol yn hwyluso'r defnydd o'r ymchwil ddiweddaraf, a'i nod yw trawsnewid eich ymarfer, a gwella ansawdd y gofal. 

Mae'r cwrs Ymarfer Proffesiynol hwn yn canolbwyntio ar y datblygiad proffesiynol sy'n angenrheidiol ar gyfer rolau ymarfer ac arwain lefel uwch. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, byddwch wedi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi'i gynllunio i baratoi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ymgymryd â swyddi o fewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn fyd-eang. 

Mae tri phwynt ymadael - Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig a lefel Meistr. 

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Mae'r MSc Ymarfer Proffesiynol yn cynnig dewis eang o fodiwlau i ddiwallu anghenion llwybrau gyrfa ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol cymwys, gan gynnwys nyrsys o bob maes, ymwelwyr iechyd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cymdeithasol a bydwragedd.

Mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Rhaglen, byddwch yn dyfeisio rhaglen unigol (180 credyd) sy'n diwallu eich anghenion eich hun. Bydd gennych hefyd yr hyblygrwydd i astudio ar eich cyflymder eich hun, gan ddod o hyd I gydbwysedd rhwng gwaith, addysg a bywyd bob dydd. Gall eich rhaglen unigol redeg o un flwyddyn i hyd at chwe blynedd yn dibynnu ar eich ymrwymiadau eraill.

Mae tri phwynt ymadael - Tystysgrif Ôl-raddedig (60 credyd); Diploma Ôl-raddedig (120 credyd) a lefel Meistr (180 credyd). 

Modiwl Craidd  

 • Dulliau ymchwil (40 credyd) 

Modiwlau dewis craidd (dewiswch o leiaf un)  

 • Traethawd Hir (60 credyd) 
 • Prosiect Ymarfer Proffesiynol (20 a 40 credyd) 

Modiwlau Sampl Dewisol  

 • Arwain Timau Effeithiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
 • Materion Cyfreithiol a Moesegol sy'n Ymwneud â Phersonau sy'n Agored i Niwed 
 • Gwyddorau Bywyd Uwch ar gyfer Ymarfer Clinigol 
 • Gofal Diwedd Oes 
 • Asesiad Clinigol a Diagnosteg 
 • Cefnogi'r unigolyn â dementia mewn lleoliad gofal 
 • Natur a Chwmpas Gofal Lliniarol 
 • Astudiaethau Gofal Iechyd Cyfoes yn y DU ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol 
 • Ymarfer Gofal Iechyd Cyfoes mewn Arena Fyd-eang


Dysgu 

Mae dulliau addysgu ac asesu yn amrywio yn dibynnu ar y dewis o fodiwlau / llwybr. Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd arweiniol, trafodaethau dan arweiniad myfyrwyr, astudiaethau achos, dadl, adroddiadau myfyriol o ymarfer, gweithdai, gwaith grŵp a thiwtorialau. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig yn seiliedig yn bennaf ar faterion o ymarfer, cyflwyniadau, chwarae rôl ar sail senario ac adolygiadau llenyddiaeth feirniadol. 

Cyfleusterau 

Mae amgylchedd dysgu ar-lein y Brifysgol, Unilearn, yn darparu gwybodaeth am eich cwrs, gan gynnwys deunyddiau ategol ac adnoddau ar gyfer pob un o'ch modiwlau. Mae yna Llyfrgellydd ymroddedig ar gyfer yr Ysgol Gwyddor Gofal, a all helpu myfyrwyr gyda llawer o ymholiadau gwahanol, gan gynnwys cyfnodolion a llyfrau perthnasol, neu hyd yn oed gynorthwyo gyda chwiliadau llenyddiaeth. Mae gan y Llyfrgell ystod ragorol o lyfrau a chyfnodolion ar-lein y gellir eu defnyddio gan ddefnyddio'r system bwrpasol Find It.  

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Fel rheol rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd Anrhydedd a bod yn weithiwr proffesiynol proffesiynol ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol. 

 • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.5 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

 • Ar gyfer myfyrwyr cartref heb radd Anrhydedd, mae'n bosibl y caniateir i chi ymgymryd â'r dyfarniad hwn ar ôl trafodaeth ag arweinydd y cwrs.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae cynllunio'r MSc Ymarfer Proffesiynol hwn wedi ystyried datblygu rolau newydd ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y dystiolaeth ymchwil a datblygu ddiweddaraf ar gyfer eu rôl broffesiynol. O ganlyniad, bydd y wobr hon yn cwrdd â gofynion yr amgylcheddau heriol a deinamig y mae ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio ynddynt heddiw. 

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ac yn croesawu gweithwyr gofal iechyd rhyngwladol rhyngwladol sydd wedi ennill gradd Meistr yn y DU. Yn y gyfadran, mae ein hymgysylltiad a'n partneriaeth â nifer o sefydliadau wedi arwain at lefelau uchel o gyflogaeth ôl-astudio yn y GIG ac yn y sector annibynnol. Yn ogystal, mae llawer o raddedigion rhyngwladol yn ennill cyflogaeth mewn meysydd amrywiol, er enghraifft mae graddedigion sy'n nyrsys wedi sicrhau swyddi mewn gwledydd fel Canada, Awstralia a'r Unol Daleithiau Emirate. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu gradd ymchwil.