downlo.b32e277a.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Rheoli Prosiect

Yr MSc Rheoli Prosiect oedd y cyntaf o'i fath yng Nghymru i gael ei gymeradwyo'n swyddogol gan y Cymdeithas Rheoli Prosiectau (APM). 

Mae ein cwrs Rheoli Prosiect yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar reoli prosiectau, rhaglenni a phortffolios. Mae'n hwyluso'r sgiliau a'r cymwyseddau hanfodol sy'n angenrheidiol i gynllunio, monitro, rheoli a darparu prosiectau llwyddiannus. 

Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ar gyfer gyrfaoedd mewn rheoli prosiect, gan gynnwys agweddau theori a chymhwysol, ac mae wedi'i fapio yn erbyn cymwyseddau allweddol cyrff proffesiynol. 

Os oes gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol a bod gennych dair i bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer eithriadau i gyflymu'ch astudiaethau. Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Gellir rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a enillwyd yn ystod y cwrs MSc Rheoli Prosiect ar waith mewn ystod o amgylcheddau. Mae'n dwyn ynghyd adnoddau, sgiliau, technoleg a syniadau, i wireddu buddion neu gyflawni amcanion, ac mae'n gweithredu o fewn amryw gyfyngiadau prosiect gofynion cost, cwmpas, amser ac ansawdd. Bydd myfyrwyr ar y cwrs MSc Rheoli Prosiect yn ymgyfarwyddo â meddwl blaenllaw ac ymchwil sy'n dod i'r amlwg ym maes rheoli prosiect er budd eu datblygiad proffesiynol parhaus. 

Mae strwythur y cwrs ar gyfer yr MSc Rheoli Prosiect yn cynnwys nifer o fodiwlau craidd yn ogystal â thraethawd hir neu brosiect ymchwil busnes. 

Modiwlau Craidd 

 • Damcaniaethau Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Materion mewn Rheolaeth Ryngwladol
 • Rheoli Trawsnewid Digidol 
 • Rheoli Gweithrediadau Strategol ac Ymchwil Weithredol 
 • Dulliau Ymchwil 

Prosiect Traethawd Hir 

Ynghyd ag 1 opsiwn o'r canlynol: 

 • Rheoli'r Amgylchedd 
 • Rheoli Iechyd a Diogelwch 
 • Gwerthuso a Rheoli Gweithle 
 • Modiwlau peirianneg perthnasol eraill

Bydd y traethawd hir neu'r prosiect ymchwil busnes yn cynnwys ymchwil annibynnol helaeth i bwnc perthnasol o fewn rheoli prosiect, rhaglen a phortffolio, gan ganiatáu ichi gymhwyso a myfyrio ar eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn y maes pwnc. 

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM (PMQ) 
Mae gan fyfyrwyr ar y radd MSc Rheoli Prosiect yr opsiwn i ategu eu hastudiaethau trwy ymgymryd â Chymhwyster Rheoli Prosiect APM am bum niwrnod yn y Brifysgol.

  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

  

Addysgu 

Bydd myfyrwyr yn mynychu cyfuniad o ddarlithoedd a thiwtorialau a addysgir. 


Asesiad 

Defnyddir cymysgedd o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau ac adroddiadau unigol, prosiectau ac adroddiadau grŵp, cyflwyniadau, seminarau a thraethawd hir neu brosiect unigol. 

Darlithwyr 

Chris Lee - Arweinydd y Cwrs, MSc Rheoli Prosiect 

APM Achrediad 

Mae achrediad academaidd APM yw golygu mapio cynnwys y cwrs yn erbyn Corff Gwybodaeth APM (BoK). Defnyddir BoK APM yn helaeth yn y diwydiant, ac mae'n adnodd allweddol ar gyfer pob sefydliad corfforaethol sydd wedi'i achredu gan APM a dyma'r prif adnodd y cyfeirir ato yn y APM IC a chymwysterau APMP. 

Mae achrediad APM  yn arwydd o ansawdd sy'n golygu bod y cynnwys ar gyfer y cwrs hwn o safon diwydiant a gyda chynnwys dysgu sy'n ymwneud ag arferion rheoli prosiect gwirioneddol yn y diwydiant. 

Gradd anrhydedd israddedig o brifysgol gydnabyddedig neu achrededig gydag o leiaf 2:2 neu gyfwerth 

Bydd profiad gwaith perthnasol sy'n gysylltiedig â rheoli prosiect hefyd yn cael ei ystyried 

MSc Rheoli Prosiect (llwybr eithrio) 

Os gallwch ddangos profiad helaeth fel ymarferwr yn rheoli a chyflawni prosiectau ynghyd â chymhwyster APMP lefel 7, mae’n bosib y gallwch astudio'r llwybr eithrio ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd gofyn i fyfyrwyr cymwys gwblhau'r modiwlau Rheoli Prosiectau a Rhaglenni a Dulliau Ymchwil, ynghyd â thraethawd hir neu brosiect ymchwil busnes er mwyn ennill y cymhwyster Meistr llawn. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 •  Llawn amser y DU a'r UE: £ 9000  

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £ 14100  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr.  


Cyllid 

Cyllid i helpu i gyfrannu at/dalu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022). Mae yna Delerau ac Amodau i hyn.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs rheoli prosiect hwn. 

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion y cwrs MSc Rheoli Prosiect hwn: 

 • Datblygu gyrfa mewn rôl neu amgylchedd sy'n seiliedig ar reoli prosiect 

 • Eisoes yn gweithio mewn amgylchedd o'r fath ond yn ceisio cydnabod eu gwaith yn ffurfiol 

 • Meddu ar y sylfaen wybodaeth, y sgiliau trefnu a dadansoddol i ddilyn gyrfa fel rheolwr prosiect neu raglen, rheolwr portffolio, gan weithio mewn swyddfa rheoli prosiect (PMO), neu fel gweinyddwr prosiect neu weithiwr prosiect 

 • Wedi datblygu sgiliau ymchwil cymhwysol er mwyn dilyn astudiaeth ymchwil uwch a chymwysterau proffesiynol pellach 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

el myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL