Yr MSc Rheoli Prosiect oedd y cyntaf o'i fath yng Nghymru i gael ei gymeradwyo'n swyddogol gan y Cymdeithas Rheoli Prosiectau (APM). 

Mae ein cwrs Rheoli Prosiect yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar reoli prosiectau, rhaglenni a phortffolios. Mae'n hwyluso'r sgiliau a'r cymwyseddau hanfodol sy'n angenrheidiol i gynllunio, monitro, rheoli a darparu prosiectau llwyddiannus. 

Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ar gyfer gyrfaoedd mewn rheoli prosiect, gan gynnwys agweddau theori a chymhwysol, ac mae wedi'i fapio yn erbyn cymwyseddau allweddol cyrff proffesiynol. 

Os oes gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol a bod gennych dair i bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer eithriadau i gyflymu'ch astudiaethau. Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Gellir rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a enillwyd yn ystod y cwrs MSc Rheoli Prosiect ar waith mewn ystod o amgylcheddau. Mae'n dwyn ynghyd adnoddau, sgiliau, technoleg a syniadau, i wireddu buddion neu gyflawni amcanion, ac mae'n gweithredu o fewn amryw gyfyngiadau prosiect gofynion cost, cwmpas, amser ac ansawdd. Bydd myfyrwyr ar y cwrs MSc Rheoli Prosiect yn ymgyfarwyddo â meddwl blaenllaw ac ymchwil sy'n dod i'r amlwg ym maes rheoli prosiect er budd eu datblygiad proffesiynol parhaus. 

 • Cyfrifeg a Rheolaeth Ariannol
 • Strategaeth Fyd-eang a Marchnadoedd Datblygol
 • Dulliau Ymchwil
 • Damcaniaethau ac Arferion Arwain a Rheoli
 • Materion Deddfwriaethol a Phroffesiynol
 • Rheoli Prosiectau a Rhaglenni
 • Traethawd hir

Cymhwyster Rheoli Prosiect APM (PMQ) 
Mae gan fyfyrwyr ar y radd MSc Rheoli Prosiect yr opsiwn i ategu eu hastudiaethau trwy ymgymryd â Chymhwyster Rheoli Prosiect APM am bum niwrnod yn y Brifysgol.

Yn amodol ar ailddilysu o Fis Medi 2024

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu’n cael ei newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i roi gwybod i chi. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Addysgu 

Bydd myfyrwyr yn mynychu cyfuniad o ddarlithoedd a thiwtorialau a addysgir. 


Asesiad 

Defnyddir cymysgedd o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau ac adroddiadau unigol, prosiectau ac adroddiadau grŵp, cyflwyniadau, seminarau a thraethawd hir neu brosiect unigol. 

Darlithwyr 

Chris Lee - Arweinydd y Cwrs, MSc Rheoli Prosiect 

Achrediad APM 

Mae achrediad academaidd APM yw golygu mapio cynnwys y cwrs yn erbyn Corff Gwybodaeth APM (BoK). Defnyddir BoK APM yn helaeth yn y diwydiant, ac mae'n adnodd allweddol ar gyfer pob sefydliad corfforaethol sydd wedi'i achredu gan APM a dyma'r prif adnodd y cyfeirir ato yn y APM IC a chymwysterau APMP. 

Mae achrediad APM  yn arwydd o ansawdd sy'n golygu bod y cynnwys ar gyfer y cwrs hwn o safon diwydiant a gyda chynnwys dysgu sy'n ymwneud ag arferion rheoli prosiect gwirioneddol yn y diwydiant. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd anrhydedd israddedig o brifysgol gydnabyddedig neu achrededig gydag o leiaf 2:2 neu gyfwerth 

Bydd profiad gwaith perthnasol sy'n gysylltiedig â rheoli prosiect hefyd yn cael ei ystyried 

MSc Rheoli Prosiect (llwybr eithrio) 

Os gallwch ddangos profiad helaeth fel ymarferwr yn rheoli a chyflawni prosiectau ynghyd â chymhwyster APMP lefel 7, mae’n bosib y gallwch astudio'r llwybr eithrio ar gyfer y cwrs hwn. 

Bydd gofyn i fyfyrwyr cymwys gwblhau'r modiwlau Rheoli Prosiectau a Rhaglenni a Dulliau Ymchwil, ynghyd â thraethawd hir neu brosiect ymchwil busnes er mwyn ennill y cymhwyster Meistr llawn. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: £9500  
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14950  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs rheoli prosiect hwn. 

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion y cwrs MSc Rheoli Prosiect hwn: 

 • Datblygu gyrfa mewn rôl neu amgylchedd sy'n seiliedig ar reoli prosiect 
 • Eisoes yn gweithio mewn amgylchedd o'r fath ond yn ceisio cydnabod eu gwaith yn ffurfiol 
 • Meddu ar y sylfaen wybodaeth, y sgiliau trefnu a dadansoddol i ddilyn gyrfa fel rheolwr prosiect neu raglen, rheolwr portffolio, gan weithio mewn swyddfa rheoli prosiect (PMO), neu fel gweinyddwr prosiect neu weithiwr prosiect 
 • Wedi datblygu sgiliau ymchwil cymhwysol er mwyn dilyn astudiaeth ymchwil uwch a chymwysterau proffesiynol pellach 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

el myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.