MPhil / PhD Psychology

MSc Seicoleg trwy Ymchwil

Mae'r MSc Seicoleg trwy Ymchwil yn caniatáu ichi gwblhau rhaglen o ymchwil dan oruchwyliaeth a chyflwyno ac amddiffyn traethawd ymchwil o hyd at 40,000 o eiriau. 

Mae'r Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig ym Mhrifysgol Cymru yn gartref i academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd â diddordebau ymchwil amrywiol, ac mae ganddi ddiwylliant ymchwil bywiog. 

Rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o offer a gofod labordy, ac awyrgylch gefnogol i gynnal eich ymchwil. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Hydref Trefforest A
Rhan amser 2 blynedd Hydref Trefforest A

Gallwch ddewis maes seicoleg sydd o ddiddordeb mwyaf ichi a dilyn prosiect ymchwil perthnasol yn y maes hwnnw. Mae pynciau ymchwil yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Seicoleg Iechyd
 • Seicoleg Caethiwed
 • Perthynas Rhamantaidd Ar-lein
 • Seicoleg Twyll
 • Seicoleg Defnydd Ffôn Camweithredol
 • Hunaniaeth Gymdeithasol
 • Seicoleg y Paranormal
 • Datblygiad Plant
 • Seicoleg Chwaraeon

Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant mewn methodoleg ymchwil, gan gwmpasu dulliau ansoddol a meintiol. Byddai gwybodaeth flaenorol am ystadegau yn well, er y cewch hyfforddiant ffurfiol mewn ystadegau a chymwysiadau cyfrifiadurol perthnasol. 

Dysgu

Byddwch yn gweithio'n annibynnol ar y cyfan, ond fe'ch cefnogir gan oruchwyliaeth agos gan aelodau academaidd o staff, y byddwch yn cwrdd â hwy yn rheolaidd i asesu'ch cynnydd. 

Bydd ymgeisydd llawn amser fel arfer yn neilltuo o leiaf 35 awr yr wythnos i'r ymchwil ar gyfartaledd; ymgeisydd rhan amser ar gyfartaledd o leiaf 12 awr yr wythnos. 

I rannu a datblygu eich syniadau, fe'ch anogir i gyflwyno'ch ymchwil i gydweithwyr mewn seminarau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, ac i ryngweithio a thrafod eich gwaith gyda myfyrwyr ymchwil eraill. 

Ewch i wefan ein Ysgol Graddedigion  am fanylion cefnogaeth i fyfyrwyr ymchwil. 

Asesiad

Mae'r MSc Seicoleg trwy Ymchwil yn cynnwys cwblhau eich hyfforddiant Methodoleg Ymchwil a chyflwyno traethawd ymchwil o'ch ymchwil eich hun o tua 40,000 o eiriau, a byddwch yn derbyn arholiad llafar gan asesydd mewnol ac allanol ar ei ddiwedd. 

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arweiniad gyrfaoedd. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a'r croen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 

Darlithwyr

Fel rheol, bydd ymgeisydd ar gyfer y Meistr trwy Ymchwil yn dal un o'r canlynol: 

 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uchaf y DU (neu gyfwerth)
 • Cymhwyster priodol, perthnasol neu brofiad perthnasol y mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn gyfwerth

Rhaid i bob cais gynnwys dau gyfeirnod ar bapur pennawd gan eich canolwyr y dylid eu lanlwytho fel dogfen ategol. Sylwch, ni allwn dderbyn ceisiadau heb y ddau dystlythyr hyn. Dylai o leiaf un canolwr allu rhoi sylwadau ar eich gallu academaidd / proffesiynol. Nid yw tystlythyrau a ddarperir gan berthnasau yn dderbyniol. 

Rhaid i bob ymgeisydd am raddau ymchwil gyflwyno ffurflen gais ynghyd â chynnig ymchwil i Banel Ceisiadau Ymchwil y Gyfadran (RAP). Darllenwch ein gwybodaeth ar sut i ysgrifennu cynnig ymchwil. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein Gwefan Ysgol y Graddedigion. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • Llawn amser y DU: £ 4407
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 15000
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

DBS (Dewisol) - £ 53.20

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Bydd y Meistr Seicoleg trwy Ymchwil yn cynnig sylfaen dda i unrhyw un sydd am ddilyn gyrfa mewn ymchwil. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau ymchwil i lefel broffesiynol i gefnogi ceisiadau am PhD, neu ar gyfer rhaglen hyfforddiant proffesiynol clinigol neu addysgol. 

Darganfyddwch fwy am Ymchwil yn USW

GWYBODAETH DEFNYDDIOL