Mae MSc Seicoleg (Trosi) yn gwrs ar-lein arloesol sy'n darparu mecanwaith i raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth i ennill Sail Graddedigion ar gyfer Siarteriaeth (GBC*) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain. Mae'r statws hwn yn angenrheidiol os ydych chi am ddilyn gyrfa fel a seicolegydd proffesiynol (e.e. Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol neu MSc mewn Seicoleg Iechyd), yn ogystal â gyrfaoedd academaidd neu ymchwil.

Yn ogystal â rhoi sylw i'r wybodaeth ddiweddaraf am feysydd craidd seicoleg, mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu profiad sy'n berthnasol i'r diwydiant trwy ein partneriaethau agos â sefydliadau allanol, fel Linc Cymru. Trwy gydol eich astudiaethau byddwch yn dylunio atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i heriau heb eu datrys sy'n wynebu ein partneriaid ar hyn o bryd, yn profi'r atebion hyn yn empirig yn eich traethodau estynedig blwyddyn olaf, a chyflwyno'ch casgliadau yn ôl i'n partneriaid.

Mae'r cwrs MSc Seicoleg (Trosi) yn cynnig llawer mwy i fyfyrwyr na GBC. Mae dysgu wedi'i gyd-destunoli mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn amrywiol a pherthnasol, gan eich cefnogi chi i gael gwerthfawrogiad dyfnach o'r rôl y gall seicoleg ei chwarae wrth drawsnewid cymdeithas yn gadarnhaol. Bydd sgiliau a phrofiad proffesiynol yn cael eu caffael i hwyluso cyfleoedd cyflogaeth ym meysydd perthnasol seicoleg.

* Mae angen marc pasio 50% ar gyfer GBC.

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 blwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
Rhan amser 2 blwyddyn Medi Ar-lein 8

Cyflwynir y cwrs MSc Seicoleg (Trosi) yn gyfan gwbl ar-lein. Bydd opsiwn astudio rhan-amser ar gael o fis Medi 2022, a bydd llwybr amser llawn yn cychwyn ym mis Medi 2023.

Astudir cyfanswm o 180 credyd ar draws 6 modiwl 20 credyd a thraethawd estynedig 60 credyd.

 • Cyd-destunau a Dadleuon (20 credyd) Bydd y modiwl hwn yn archwilio sail wyddonol seicoleg ynghyd â safbwyntiau damcaniaethol mawr a phatrymau hanesyddol. Bydd myfyrwyr yn astudio’r ffactorau cyd-destunol sy’n effeithio ar sefydlogrwydd a chysondeb mewn gweithrediad seicolegol gan gynnwys personoliaeth, arddull wybyddol, deallusrwydd, iechyd corfforol a meddyliol a hwyliau. Bydd y safbwyntiau hyn yn cael eu cymhwyso i faterion gwleidyddol a moesegol allweddol mewn seicoleg, yr heriau o fynd i'r afael â grwpiau amrywiol o fewn ymarfer seicolegol a materion cymhwysol cyfoes.

 • Ymchwiliad Seicolegol Ymarferol (20 credyd) Bydd y modiwl hwn yn mynd i’r afael â gwahanol fathau o ddylunio a dadansoddi ymchwil, gan ganolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o heriau ymchwil y gallent eu hwynebu mewn lleoliadau cymhwysol. Ymdrinnir ag ystod o brofion ystadegol, gyda myfyrwyr yn cael cyfle i ymarfer y rhain a deall eu rhagdybiaethau sylfaenol. Thema allweddol y modiwl hwn yw gallu dewis a gwerthuso'n feirniadol addasrwydd gwahanol ddulliau ymchwil meintiol a mathau o ddadansoddiadau ar gyfer amgylchiadau penodol, gan gynnwys ystyriaethau moesegol ac ymarferol gwneud ymchwil.

 • Seicoleg Gymdeithasol Gymhwysol (20 credyd) Bydd y modiwl hwn yn mynd i’r afael â phynciau craidd mewn seicoleg gymdeithasol gan gynnwys yr hunan a hunaniaeth, gwybyddiaeth gymdeithasol, priodoli, agweddau a newid agwedd, perthnasoedd agos a chysylltiadau rhwng grwpiau. Anogir myfyrwyr i ystyried ymddygiad cymdeithasol ar dair lefel wahanol o ddadansoddiad - unigol, rhyngbersonol a rhyng-grŵp - a'r gydberthynas rhwng y lefelau hyn. Gwahoddir myfyrwyr hefyd i gynhyrchu atebion i broblemau cymhwysol a all ddigwydd o fewn cyd-destunau addysg, busnes, iechyd, cyfiawnder troseddol neu amgylcheddol.

 • Datblygiad Rhychwant oes mewn Cyd-destun (20 credyd) Bydd y modiwl hwn yn mynd i’r afael â phynciau craidd mewn seicoleg ddatblygiadol gan gynnwys datblygiad gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol ar draws y rhychwant oes (o blentyndod cynnar i heneiddio). Anogir myfyrwyr i werthuso'n feirniadol y cysyniad o “nodweddiadol” o'i gymharu â datblygiad annodweddiadol; gan gynnwys sut mae hyn yn cael ei ddiffinio a'i asesu. Yn olaf, bydd myfyrwyr yn asesu'n feirniadol effaith ffactorau cyd-destunol fel iechyd meddwl a chorfforol, tlodi, anfantais economaidd a ffactorau diwylliannol ar ddatblygiad. Bydd heriau gweithio gydag unigolion amrywiol ar wahanol adegau yn y cwrs bywyd yn rhan o'r trafodaethau mewn seminarau ar-lein a bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i lunio atebion ar sail tystiolaeth i gyflawni'r heriau hyn.

 • Yr Ymennydd a Gwybyddiaeth (20 credyd) Mae'r modiwl hwn yn cynnwys pynciau craidd seicoleg fiolegol a gwybyddol gan gynnwys teimlad a chanfyddiad, dysgu a'r cof, iaith a chyfathrebu, meddwl a datrys problemau. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i werthuso'n feirniadol y berthynas rhwng strwythur yr ymennydd a swyddogaeth wybyddol a hefyd i asesu'n feirniadol effeithiau gwahaniaethau unigol mewn perthynas ag agweddau ar fywyd bob dydd. Bydd hyn yn cynnwys economeg fel profi'r byd trwy ddiffygion mewn teimlad a chanfyddiad, cyfathrebu ag eraill â datblygiad iaith annodweddiadol, a'r heriau o wneud penderfyniadau economaidd.

 • Paratoi ar gyfer Ymchwilio (20 credyd) Bydd y modiwl hwn yn mynd i'r afael â dulliau ansoddol o gasglu a dadansoddi data. Bydd y rhain yn cynnwys dulliau cyfweld, grŵp ffocws ac arsylwi ynghyd â mathau o ddata eilaidd y gellid eu cael a'u dadansoddi'n ansoddol. O ystyried natur ar-lein y cwrs, bydd dulliau'n canolbwyntio ar gasglu data y gellid ei gwblhau o bell (gan gynnwys cyfweld o bell); bydd hyn yn cynnwys y materion moesegol ac ymarferol sy'n gysylltiedig â chasglu data o'r fath a defnyddio fforymau rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol fel ffynonellau data posibl. Bydd y modiwl hwn hefyd yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr ac yn eu paratoi ar gyfer y broses traethawd estynedig. Bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu cynnig ymchwil a pharatoi ar gyfer cymeradwyaeth foesegol, gosod is-nodau ar gyfer prosiect ymchwil, gofynion traethawd estynedig, rolau a chyfrifoldebau goruchwyliwr/myfyriwr a gofynion adrodd.

 • Traethawd Estynedig mewn Seicoleg (60 credyd) Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ar ddatblygu prosiect mawr sy'n cymhwyso seicoleg i faterion a heriau'r byd go iawn. Trwy gydol y cwrs MSc Seicoleg (Trosi) byddwch wedi profi'r mewnbwn gan ein partneriaid cydweithredol a rhai o'r heriau y maent wedi'u hwynebu lle cymhwyswyd seicoleg i greu safbwyntiau amgen ar faterion, atebion i heriau a/neu ymyriadau ar gyfer newid ymddygiad. Byddwch yn cael cyfleoedd i gwblhau eich ymchwil Traethawd estynedig MSc gyda'r partneriaid hyn. Fel arall, efallai eich bod wedi sefydlu diddordebau neu feysydd lle rydych chi am fynd ar drywydd maes ymchwilio seicolegol.

Ar gyfer y llwybr rhan-amser, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau, un ar y tro, yn y dilyniant canlynol:

 • Cyd-destunau a Dadleuon (20 credyd)
 • Ymchwiliad Seicolegol ar Waith (20 credyd)
 • Seicoleg Gymdeithasol Gymhwysol (20 credyd)
 • Datblygiad Hyd Oes mewn Cyd-destun (20 credyd)
 • Ymennydd a Gwybyddiaeth (20 credyd)
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil (20 credyd)
 • Traethawd hir mewn Seicoleg (60 credyd)
 • Cyd-destunau a Dadleuon (20 credyd) a Datblygiad Hyd Oes mewn Cyd-destun (20 credyd)

Ar gyfer y llwybr amser llawn, bydd myfyrwyr yn cwblhau modiwlau yn y parau canlynol:

 • Ymchwiliad Seicolegol ar Waith (20 credyd) ac Ymennydd a Gwybyddiaeth (20 credyd)
 • Seicoleg Gymdeithasol Gymhwysol (20 credyd) a Pharatoi i Ymchwilio (20 credyd)
 • Traethawd hir mewn Seicoleg (60 credyd)

Dulliau Astudio

Cyd-ddyluniwyd y cwrs hwn gyda'n partneriaid diwydiant. Trwy gydol y flwyddyn fe'ch gwahoddir i ddatblygu atebion i heriau'r byd go iawn y mae ein partneriaid yn eu hwynebu. Yn y modiwl traethawd estynedig byddwch yn gallu gwerthuso'ch datrysiad a lledaenu'ch canfyddiadau i'n partneriaid.

Gwahoddir cynrychiolwyr o'r sefydliadau partner i gyflwyno eu heriau i'r myfyrwyr ar ddechrau pob blwyddyn academaidd. Yna byddant yn mynychu digwyddiadau rhithwir lle bydd myfyrwyr yn cyflwyno ac yn trafod eu datrysiadau yn uniongyrchol gyda'r partneriaid. Yn ogystal, bydd y tîm cwrs yn gwahodd siaradwyr gwadd o sefydliadau perthnasol eraill (gan gynnwys cyn-fyfyrwyr o gyrsiau Seicoleg) i siarad â myfyrwyr am eu rolau cyfredol. Gall enghreifftiau gynnwys y rhai sy'n gweithio fel seicolegwyr cynorthwyol, fel personél sy'n gyfrifol am hyfforddiant neu les gweithwyr mewn cwmnïau preifat neu fel swyddogion ymchwil/prosiect ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector.

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, ni fydd angen gwaith maes. Fodd bynnag, bydd casglu data o bell yn rhan annatod o'r cwrs ac anogir myfyrwyr i ffurfio cysylltiadau â sefydliadau yn eu hardaloedd lleol i drafod heriau ac atebion. Efallai y bydd hefyd yn bosibl i fyfyrwyr geisio gweithgaredd ymchwil gymhwysol wyneb yn wyneb os bernir bod hyn yn ymarferol ar gyfer cwestiwn ymchwil myfyrwyr ac yn cael cymeradwyaeth foesegol briodol.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein. Astudir cyfanswm o 180 credyd ar draws chwe modiwl 20 credyd ac un traethawd 60 credyd.

Bydd pob modiwl 20-credyd a addysgir yn cynnwys 10 awr o gyflwyno cydamserol ar-lein a 30 awr o weithgaredd anghydamserol ffocysedig (e.e. darlithoedd byr wedi'u recordio; arfarniad beirniadol o ymchwil gyfredol; senarios, adolygiadau achos neu gwestiynau yn ymwneud ag elfennau o “friff byw” diwydiant ). Cyflwynir pob modiwl dros gyfnod o 10 wythnos. Cefnogir y traethawd 60 credyd gan arweiniad grŵp ac unigol gan oruchwyliwr.

Ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, mae disgwyl i chi gymryd rhan mewn 17.5 awr o astudio bob wythnos ar gyfartaledd, gan astudio un modiwl 20 credyd ar y tro.

Ar gyfer myfyrwyr amser llawn, mae disgwyl i chi gymryd rhan mewn 35 awr o astudio bob wythnos ar gyfartaledd, gan astudio dau fodiwl 20 credyd ar y tro.

Yn ogystal â seminarau cydamserol ar-lein, cefnogir cynnydd myfyrwyr a gofal bugeiliol gan gyfarfodydd rheolaidd gyda’r Arweinydd Cwrs.  Cynhelir y cyfarfodydd hyn dair gwaith y flwyddyn.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau asesu, er enghraifft, cyfnodolyn arsylwi, cyflwyniad, astudiaeth achos, adroddiadau, dewis myfyrwyr (podlediad, templed gwefan neu boster), llyfryddiaeth anodedig, efelychu, gwaith ysgrifenedig ymarferol, adolygiad llenyddiaeth, a chynnig ymchwil.

Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd estynedig o 8,000 o eiriau, gyda chyfnodolyn arsylwi 1,500 gair a lledaenu 20 munud.

Cyfleusterau

Amgylchedd Dysgu Rhithwir Blackboard 

Fel cwrs ar-lein, bydd mwyafrif y cyflwyno trwy ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Blackboard. Gan ddefnyddio Blackboard, byddwch yn gallu cyrchu eich deunyddiau anghydamserol, rhestrau darllen a chymryd rhan mewn byrddau trafod, seminarau cydamserol a chwisiau ar-lein. Byddwch hefyd yn gallu cyflwyno'ch aseiniadau a derbyn eich adborth a'ch graddau trwy Blackboard.

Y llyfrgell

Mae gennym lyfrgellydd seicoleg pwrpasol sy'n gallu darparu cymorth uniongyrchol i fyfyrwyr trwy ddefnyddio adnoddau llyfrgell ar-lein fel ein 32,000 o gyfnodolion ar-lein ac e-lyfrau ynghyd â chynnal adolygiadau llenyddiaeth gyda'n dros 250 o gronfeydd data ar-lein. Gellir cyrchu adnoddau llyfrgell trwy borth syml FINDit yn ogystal â thrwy restrau darllen ar-lein ar Blackboard.

Cyfleusterau ar-lein arbenigol

Mae gennym nifer o drwyddedau arbenigol ar gyfer casglu data ar-lein, y mae mynediad atynt yn cael ei reoli gan ein tîm o Dechnegwyr Seicoleg. Yn benodol, mae gennym ymarferoldeb Profi ar y We CANTAB ar gyfer gweinyddu prawf o bell batri CANTAB ar gyfer asesiad gwybyddol ac ymchwil niwroseicoleg. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu defnyddio meddalwedd ar-lein Gorilla Experiment Builder i ddatblygu a darparu arbrofion ar-lein. Mae Arolygon Ar-lein JISC hefyd ar gael i bob myfyriwr ar gyfer casglu data ar-lein.
Ar gyfer dadansoddi data mae gan y brifysgol becynnau meddalwedd ac ystadegol ar gael i fyfyrwyr eu llawrlwytho i'w peiriannau eu hunain trwy UniApps (gan gynnwys SPSS)

Darlithwyr

Cymorth

Cefnogir pob myfyriwr trwy sesiwn wythnosol “dal i fyny â’ch Arweinydd Cwrs” neu mewn oriau swyddfa rhithwir gan aelodau o bob tîm modiwl.  Fel arall, gall myfyrwyr e-bostio aelod o’r Tîm Cwrs i ofyn am apwyntiad y tu allan i'r oriau hyn.

Yn ogystal, mae gan holl wasanaethau cymorth y Brifysgol (e.e., Ardaloedd Cynghori, Gyrfaoedd, Anabledd a Dyslecsia, y Llyfrgell) opsiynau i gael mynediad at gymorth o bell trwy e-bost, rhith-apwyntiadau a swyddogaethau sgwrsio. Byddwch yn gallu cyrchu'r tudalennau perthnasol ar Unilife, porth myfyrwyr y brifysgol, i ddod o hyd i'r opsiynau o bell sy'n berthnasol i'ch cwrs.

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn unrhyw bwnc.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Cyflwynir y cwrs hwn yn gyfan gwbl ar-lein, gan roi cyfleoedd i fyfyrwyr rhyngwladol ennill gradd achrededig BPS mewn 12 mis o astudio ar-lein. Gan fod y cwrs ar-lein ni fydd unrhyw gyfyngiadau Visa wrth astudio'r cwrs hwn.

Mae ffioedd amser llawn yn flynyddol. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Awst 2023 - Gorffennaf 2024 Ffioedd

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Offer cyfrifiadurol priodol a mynediad i'r rhyngrwyd * 

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, byddai angen i fyfyrwyr gael offer cyfrifiadurol priodol a mynediad i'r rhyngrwyd i allu cyrchu ADRh y Brifysgol a rhaglenni cysylltiedig megis Panopto a Microsoft Teams. Rhoddir manylion llawn am ofynion TG i fyfyrwyr cyn ymuno â'r cwrs.

DBS

Ni fydd angen DBS ar fyfyrwyr i gwblhau unrhyw fodiwlau yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os yw'r myfyrwyr yn cwblhau prosiect traethawd hir sy'n cynnwys cyswllt ag oedolion diamddiffyn neu blant a phobl ifanc, byddai'r broses hon yn cael ei chyflawni fel rhan o'r broses o sicrhau cymeradwyaeth foesegol i fyfyrwyr. (Cost cyfredol cael DBS yw £55.42 ac os oes angen i’r gwasanaeth diweddaru ddiweddaru DBS ar ôl iddo ddod i ben, y gwasanaeth diweddaru yw £13).

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Polisi Derbyn | Prifysgol De Cymru

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy’r brifysgol.

Gallwch hefyd wneud cais trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio’n rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol

Mae'r cwrs hwn yn darparu mecanwaith ar gyfer ennill Sail Graddedigion ar gyfer Siarteriaeth (GBC*) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hyn yn angenrheidiol os ydych am ddilyn gyrfa fel seicolegydd proffesiynol (e.e., Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol neu MSc mewn Seicoleg Iechyd), yn ogystal â gyrfaoedd academaidd neu ymchwil.

Mae myfyrwyr ar y cwrs hwn yn astudio ar gyfer dyfarniad sydd wedi'i gynllunio i gydymffurfio â gofynion achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Mae’r ymgysylltiad hwn â'n corff proffesiynol; gan gynnwys cynnwys polisïau a mentrau cyfredol a gynhyrchir gan y Gymdeithas yn ymgorffori proffesiynoldeb trwy gydol y cwrs.

Mae’r cysylltiadau penodol â phartneriaid allanol ar ffurf heriau’r byd go iawn yn annog datblygiad proffesiynoldeb ymhellach ac yn ehangu cyd-destun dysgu i feysydd ymgysylltu y tu allan i brofiad y myfyrwyr. Bydd myfyrwyr yn dysgu datblygu atebion a gefnogir yn empirig i heriau'r byd go iawn ac i ledaenu'r rhain i bartneriaid diwydiant.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach a hyfforddiant i ddod yn Seicolegydd Siartredig ym meysydd Addysg, Cwnsela, Clinigol, Fforensig, Iechyd Galwedigaethol, Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Byddai hefyd yn eich paratoi ar gyfer y cyrsiau canlynol yn PDC:

DPsych Seicoleg Cwnsela 

MSc Seicoleg Glinigol 

MSc Dadansoddi a Therapi Ymddygiad 

PhD Seicoleg

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Byddai'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych chi'n awyddus i ddod yn Seicolegydd proffesiynol gan ei fod yn darparu mecanwaith ar gyfer ennill Sail Graddedigion ar gyfer Siarteriaeth (GBC*) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain. Er enghraifft, os oes gennych radd mewn Addysg neu Gwnsela ac yn dymuno dod yn Seicolegydd Addysg neu'n Seicolegydd Cwnsela yna byddai hyn yn gam cyntaf tuag at gyflawni'r nod hwnnw.

Byddai'r cwrs hwn hefyd yn ddewis da os hoffech gael gradd lefel Meistr mewn maes sy'n rhoi gwybodaeth helaeth i chi o ymddygiad dynol a phrosesau meddyliol. Gall y wybodaeth hon fod yn ddefnyddiol mewn nifer o yrfaoedd mewn lleoliadau iechyd ac addysgol.

Mae seicoleg hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n datblygu sut rydych chi'n meddwl ac mae hyn yn ddeniadol i gyflogwyr, sgiliau fel: arfarnu tystiolaeth yn feirniadol, cyfathrebu syniadau, datblygu strategaethau ar gyfer newid ac ymchwilio a dadansoddi effaith. Yn ogystal, fel cwrs ar-lein byddech chi'n gallu dangos i gyflogwyr y gallwch chi reoli'ch amser a blaenoriaethu'ch ymrwymiadau wrth weithio.