Mae'r MSc Iechyd y Cyhoedd yn creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu eirioli, galluogi a chyfryngu newid ym maes iechyd y cyhoedd ar draws llwyfan y byd.

Mae'n cefnogi datblygiad ymarferwyr iechyd y cyhoedd trwy eu galluogi i drafod, cynllunio, gweithredu a gwerthuso mentrau polisi ac ymarfer.

Mae Meistr Iechyd y Cyhoedd yn cydnabod y gall heriau iechyd fod yn fwy byd-eang na phoblogaeth un wlad ond y bydd ymatebion polisi a rheoleiddio lleol yn amrywio o wlad i wlad.

Mae modiwlau’n cynnwys cysyniadau damcaniaethol a moesegol perthnasol i annog myfyrwyr i fyfyrio’n feirniadol ar gwestiynau a phenderfyniadau sy’n codi ym maes iechyd y cyhoedd, yn ogystal â rhai elfennau ymarferol gan gynnwys ymgymryd â phrosiect ymchwil a defnyddio efelychiadau.

Ar ddiwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn datblygu fel gweithwyr proffesiynol ymatebol a all drafod, cynllunio, gweithredu a gwerthuso polisi ac ymarfer iechyd y cyhoedd.

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl.  

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Mae cwrs Iechyd y Cyhoedd wedi'i strwythuro drwy'r flwyddyn academaidd, a gall myfyrwyr ddechrau'r cwrs naill ai ym mis Medi neu fis Chwefror. Mae gan y mwyafrif o fodiwlau saith i wyth wythnos o addysgu un diwrnod yr wythnos, gydag asesiadau i'w cwblhau ar ôl i'r addysgu ddod i ben. Bydd angen i chi astudio wyth modiwl (cyfanswm o 180 credyd) i gyflawni'r MSc Iechyd y Cyhoedd.

Y modiwlau astudio craidd yw: Iechyd Cyhoeddus Cynaliadwy, Arwain Newid, Dulliau ymchwil ac iechyd y cyhoedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, Diogelu Iechyd mewn amgylcheddau amrywiol, epidemioleg a biostatistics a’r prosiect iechyd cyhoeddus. Mae myfyrwyr yn dewis un llwybr dewisol gyda dau fodiwl dewisol yn dibynnu ar y maes diddordeb.

Fel myfyriwr llawn amser byddwch ar y campws am ddau neu dri diwrnod yr wythnos. Bydd myfyrwyr rhan-amser ar y campws un neu ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ddefnyddio sgiliau hybu iechyd ymarferol gyda gweithgareddau hybu iechyd ar y campws o gwmpas nifer o ddiwrnodau ymwybyddiaeth iechyd e.e. Diwrnod HIV y Byd a stondinau hybu iechyd myfyrwyr-staff.

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Iechyd Cyhoeddus Cynaliadwy
 • Dulliau Ymchwil ac Iechyd Cyhoeddus Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Diogelu Iechyd mewn Amgylcheddau Amrywiol
 • Arwain Newid
 • Epidemioleg a Bioystadegau
 • Prosiect Iechyd y Cyhoedd

Byddwch hefyd yn dewis un llwybr dewisol o’r rhestr hon, a bydd eich dyfarniad yn dal i fod ar gyfer ‘MSc Iechyd y Cyhoedd’ waeth beth fo’ch dewis modiwl dewisol.

 • Llwybr Opsiwn 1 (Hybu Iechyd): Hybu iechyd ac iechyd teuluol rhyngwladol
 • Llwybr Opsiwn 2 (Iechyd y Cyhoedd): Hybu Iechyd a Llywodraethu ac Economeg ar gyfer Iechyd y Cyhoedd
 • Llwybr Opsiwn 3 (Gofal iechyd ar ôl trychineb): Cynllunio ar gyfer Trychinebau ac Argyfyngau Dyngarol ac Iechyd, trychinebau ac argyfyngau dyngarol. Mae'r opsiwn hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n dechrau ym mis Chwefror yn unig, neu fyfyrwyr rhan-amser.

Dysgu 

Mae'r dulliau addysgu a dysgu a ddefnyddiwn wedi'u cynllunio i gefnogi cymhelliant, rhyngweithio a datblygiad graddedigion y dyfodol mewn ymarfer iechyd cyhoeddus.

Bydd y cwrs MSc Iechyd y Cyhoedd yn cael ei gyflwyno gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol yn bennaf gan ddefnyddio darlithoedd rhyngweithiol sy'n integreiddio amrywiaeth eang o fformatau dysgu. Mae darlith nodweddiadol yn cynnwys cymysgedd o gynnwys darlithoedd dan arweiniad tiwtor ochr yn ochr â gweithgareddau a thasgau strwythuredig i alluogi myfyrwyr i ennill a rhannu gwybodaeth ddamcaniaethol a chymhwyso'r wybodaeth newydd hon i enghreifftiau ymarferol o iechyd y cyhoedd.

Cefnogir ein holl fodiwlau gan Blackboard (yr amgylchedd dysgu ar-lein), lle mae nodiadau darlith wythnosol a darllen ehangach ar gael i fyfyrwyr.

Bydd disgwyl i chi reoli eich dysgu seiliedig ar ymholiad eich hun a darllen ac ymchwilio'n helaeth am theori ac ymarfer Iechyd y Cyhoedd. Mae dysgu'n digwydd ochr yn ochr â myfyrwyr o ystod eang o ddisgyblaethau ac o ystod eang o wledydd.

Asesiad 

Asesir pob modiwl ar ddiwedd y modiwl gan ddefnyddio dau ddarn o asesiad. Asesir pob modiwl gan ddefnyddio ystod o ddulliau, ac fel arfer mae ganddynt un elfen o waith cwrs ac un elfen ymarferol neu arholiad.

Mae'r elfen gwaith cwrs yn defnyddio fformatau ysgrifenedig y gallech eu defnyddio mewn ymarfer iechyd cyhoeddus ac mae'n cynnwys prosiect, portffolio, proffil cymunedol, cyflwyniad llafar, cyflwyniad poster, adolygiad llenyddiaeth, adroddiad, papur briffio a phrotocol.

Mae'r elfennau arholiad yn cynnwys cymysgedd o arholiadau ac yn cynnwys atebion byr, tasgau ymarferol, arholiadau arddull traethawd.

Darlithwyr 

Mae gennym hefyd bum darlithydd achlysurol sy'n gweithio ym maes Ymarfer Iechyd y Cyhoedd sy'n rhan o'n timau modiwl.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gan fod iechyd y cyhoedd yn gwrs amlddisgyblaethol, rydym yn derbyn ystod eang o raddau israddedig i'n MSc Iechyd Cyhoeddus gydag isafswm meini prawf mynediad o 2.2. Yn ogystal, mae angen o leiaf blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol ar ymgeiswyr. Felly yn eich datganiad personol rydym yn disgwyl ichi ddangos diddordeb cryf mewn Iechyd y Cyhoedd, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol sydd gennych yn y maes iechyd. Gallai hyn gynnwys cyflogaeth gyfredol neu yn y gorffennol, profiad gwaith gwirfoddol, prosiectau ymchwil israddedig neu interniaethau. 

Mae ymgeiswyr rhyngwladol lle nad yw Saesneg yn eu hiaith gyntaf yn gofyn am isafswm sgôr IELTS o 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 mewn Ysgrifennu a 5.5 ym mhob cydran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae’r cwrs Iechyd Cyhoeddus hwn yn agor amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth yn y DU ac yn rhyngwladol, ac ar draws y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, e.e. mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, sefydliadau eiriolaeth, sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol, cwmnïau ymgynghori, llywodraeth leol a chenedlaethol. sefydliadau, sefydliadau darparu iechyd a sefydliadau datblygu cymunedol.

Sylwch, nid yw'r MSc Iechyd y Cyhoedd yn arwain at gofrestru ar unrhyw gofrestr broffesiynol ond gall gyfrannu at baratoi ar gyfer Rhan A arholiadau Cyfadran Iechyd y Cyhoedd.

Gallai graddedigion hefyd symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig a dilyn gyrfa mewn ymchwil neu academia. Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hunan-ariannu ar gyfer graddau ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys Meistr trwy Ymchwil a PhD, mewn ystod o bynciau yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd. Gweler ein gwefan Ysgol i Raddedigion am ragor o fanylion. Am y tro cyntaf yn 2022, dyrannwyd cyllid i ddau fyfyriwr rhyngwladol gan y gyfadran i ddechrau PhD gyda Dr Nova Corcoran a Dr Joseph Sunday i archwilio 'Iechyd a Lles Myfyrwyr Rhyngwladol'.