International Student Damilola from Nigeria

MSc Iechyd y Cyhoedd

Mae'r MSc Iechyd Cyhoeddus yn creu gweithwyr proffesiynol a all arwain a gweithredu newid mewn iechyd cyhoeddus ledled y byd. 

Fe'i cynlluniwyd mewn ymgynghoriad â Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn cefnogi datblygiad ymarferwyr iechyd cyhoeddus trwy eu galluogi i drafod, cynllunio, gweithredu a gwerthuso mentrau polisi ac ymarfer. 

Mae Meistri Iechyd y Cyhoedd yn cydnabod y gall heriau iechyd fod yn fwy byd-eang na phoblogaeth un wlad ond y bydd ymatebion polisi a rheoleiddio lleol yn amrywio o wlad i wlad. 

Mae'r modiwlau'n cynnwys cysyniadau damcaniaethol a moesegol perthnasol i annog myfyrwyr i fyfyrio'n feirniadol ar gwestiynau a phenderfyniadau sy'n codi ym maes iechyd y cyhoedd. 

Ar ddiwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn datblygu fel gweithwyr proffesiynol ymatebol a all drafod, cynllunio, gweithredu a gwerthuso polisi ac arfer iechyd cyhoeddus. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Glyntaff A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Glyntaff A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Mae'r cwrs Iechyd Cyhoeddus wedi'i strwythuro trwy'r flwyddyn academaidd, a gall myfyrwyr ddechrau'r cwrs naill ai ym mis Medi neu fis Chwefror. Mae gan bob modiwl 20 credyd saith wythnos o addysgu sy'n rhedeg 10.00-3.00, gyda'r asesiad i'w gwblhau ar ôl i'r addysgu ddod i ben. Bydd angen i chi astudio naw modiwl (180 credyd) i gyflawni'r MSc Iechyd Cyhoeddus. 

Rhwng mis Medi a mis Chwefror bydd myfyrwyr yn cwblhau Arwain Newid, Amddiffyn Iechyd mewn Amgylcheddau Amrywiol, Llywodraethu ac Economeg ac Integreiddio Ymarfer Iechyd Cyhoeddus. Rhwng mis Chwefror ac Awst bydd myfyrwyr yn cwblhau Iechyd Cyhoeddus Cynaliadwy, Iechyd Cyhoeddus yn Seiliedig ar Dystiolaeth, Prosiect Iechyd y Cyhoedd, Hybu Iechyd ac un modiwl dewisol (Iechyd Teulu Rhyngwladol neu Epidemioleg a Biostatisteg). 

Fel myfyriwr amser llawn byddwch ar y campws am ddau ddiwrnod yr wythnos ar wahân i pan fyddwch chi'n astudio'ch modiwl dewisol, sef tri diwrnod yr wythnos. Bydd myfyrwyr rhan amser ar y campws un diwrnod yr wythnos. Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ddefnyddio sgiliau hybu iechyd ymarferol gyda gweithgareddau hybu iechyd ar y campws o amgylch nifer o ddiwrnodau ymwybyddiaeth iechyd ee Diwrnod HIV y Byd. Mae myfyrwyr yn staffio stondinau hybu iechyd, yn datblygu deunyddiau a rhaglenni i'w lledaenu i fyfyrwyr PDC ar gampysau eraill. 

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 


 • Iechyd Cyhoeddus Cynaliadwy 
 • Hybu Iechyd 
 • Iechyd Cyhoeddus yn Seiliedig ar Dystiolaeth 
 • Amddiffyn Iechyd mewn Amgylcheddau Amrywiol 
 • Integreiddio Ymarfer Iechyd y Cyhoedd (modiwl ar sail sgiliau) 
 • Arwain Newid 
 • Llywodraethu ac Economeg ar gyfer Iechyd y Cyhoedd 
 • Prosiect Iechyd y Cyhoedd 


Byddwch hefyd yn dewis un modiwl dewisol o'r canlynol: Epidemioleg a Biostatistics ar gyfer Iechyd y Cyhoedd neu Iechyd Teulu Rhyngwladol. 

Dysgu 

Mae'r dulliau addysgu a dysgu a ddefnyddiwn wedi'u cynllunio i gefnogi cymhelliant, rhyngweithio a datblygu graddedigion y dyfodol mewn ymarfer iechyd cyhoeddus. 

Cyflwynir y cwrs MSc Iechyd Cyhoeddus gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol yn bennaf gan ddefnyddio darlithoedd rhyngweithiol sy'n integreiddio amrywiaeth eang o fformatau dysgu. Mae darlith nodweddiadol yn cynnwys cymysgedd o gynnwys darlithoedd dan arweiniad tiwtor ochr yn ochr â gweithgareddau a thasgau strwythuredig i ganiatáu i fyfyrwyr ennill a rhannu gwybodaeth ddamcaniaethol, a chymhwyso'r wybodaeth newydd hon i enghreifftiau iechyd cyhoeddus ymarferol. 

Cefnogir ein holl fodiwlau gan Blackboard (yr amgylchedd dysgu ar-lein), lle mae nodiadau darlith wythnosol a darllen ehangach ar gael i fyfyrwyr. 

Bydd disgwyl i chi reoli eich dysgu eich hun yn seiliedig ar ymholiadau. Mae dysgu'n digwydd ochr yn ochr â myfyrwyr o ystod eang o ddisgyblaethau ac o ystod eang o wledydd. Mae hyn yn darparu amgylchedd dysgu cyfoethog sy'n gydnaws â dulliau amlddisgyblaethol cyfoes o iechyd y cyhoedd. 

Bydd y mwyafrif o'r addysgu rhwng 10am a 3pm. Mae modiwlau'n rhedeg am saith wythnos. Bydd rhai gweithgareddau (gan gynnwys elfennau asesu) y tu allan i'r amseroedd hyn, ond rhoddir rhybudd o'r rhain. 

Asesiad 

Asesir pob modiwl 20 credyd ar ddiwedd y modiwl gan ddefnyddio dau ddarn o asesiad. Asesir pob modiwl gan ddefnyddio ystod o ddulliau, ac fel rheol mae ganddynt un elfen gwaith cwrs ac un elfen arholiad. 

Mae'r elfen gwaith cwrs yn defnyddio fformatau ysgrifenedig y gallech eu defnyddio mewn ymarfer iechyd cyhoeddus ac mae'n cynnwys cynnwys prosiect, portffolio, proffil cymunedol, cyflwyniad llafar, cyflwyniad poster, adolygiad llenyddiaeth, adroddiad, papur briffio a phrotocol. 

Mae'r elfennau arholiad yn cynnwys cymysgedd o arholiadau ac yn cynnwys ateb byr, tasgau ymarferol, MCQs ac arholiadau arddull traethawd. 

Darlithydd dan Sylw:

Dr Emily Steggall

Emily Steggall

Ymunodd Dr Emily Steggall, MBBS, MSt, DCH, MFPH, â Phrifysgol Cymru yn 2015. 

Cymhwysodd Emily fel meddyg ym 1998 o St Bartholomew's ac Ysgol Feddygaeth Ysbytai Brenhinol Llundain, Prifysgol Llundain. 

Yn dilyn cymhwyster, hyfforddodd Emily fel meddyg teulu a bu’n gweithio ym maes gofal sylfaenol yn Nwyrain Llundain, cyn mynd ymlaen i gwblhau hyfforddiant arbenigol mewn Iechyd y Cyhoedd. 

Mae Emily wedi gweithio ar lefel ymgynghorydd ym maes Iechyd y Cyhoedd yn sefydliadau'r GIG, yr Awdurdod Lleol a'r Gwasanaeth Sifil ac mae'n parhau i weithio fel contractwr i Iechyd Cyhoeddus Lloegr, gan arwain gwaith ar gysylltu data canser. 

Meysydd arbenigedd a diddordeb Emily yw iechyd y cyhoedd plant, sgrinio a gwybodaeth iechyd. 

Darlithwyr 

Ar draws y cwrs iechyd cyhoeddus mae tîm addysgu profiadol gan gynnwys darlithwyr amser llawn, rhan amser ac ymwelwyr / gwadd. 

Mae gan lawer o staff flynyddoedd o brofiad addysgu ac ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd a'i ddisgyblaethau cysylltiedig ac mae gan rai staff brofiad gwaith ymarferol sylweddol sy'n gysylltiedig ag iechyd. 


Gan fod iechyd y cyhoedd yn gwrs amlddisgyblaethol, rydym yn derbyn ystod eang o raddau israddedig i'n MSc Iechyd Cyhoeddus gydag isafswm meini prawf mynediad o 2.2. Yn ogystal, mae angen o leiaf blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol ar ymgeiswyr. Felly yn eich datganiad personol rydym yn disgwyl ichi ddangos diddordeb cryf mewn Iechyd y Cyhoedd, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol sydd gennych yn y maes iechyd. Gallai hyn gynnwys cyflogaeth gyfredol neu yn y gorffennol, profiad gwaith gwirfoddol, prosiectau ymchwil israddedig neu interniaethau. 

Mae gofyn i ymgeiswyr rhyngwladol nad sy’n siarad Saesneg fel iaith gyntaf gael isafswm sgôr IELTS o 6.5 mewn Saesneg ysgrifenedig. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,500
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Mae'r cwrs Iechyd Cyhoeddus hwn yn agor amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth yn y DU ac yn rhyngwladol, ac ar draws y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, ee, mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, sefydliadau eirioli, sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol, cwmnïau ymgynghori, llywodraeth leol a chenedlaethol. sefydliadau, sefydliadau cyflenwi iechyd a sefydliadau datblygu cymunedol. 

Mae cyfle hefyd i weithio mewn sefydliadau byd-eang fel Sefydliad Iechyd y Byd. 

Sylwch, nid yw'r MSc Iechyd Cyhoeddus yn arwain at gofrestru ar unrhyw gofrestr broffesiynol ond gall gyfrannu at baratoi ar gyfer Rhan A o arholiadau'r Gyfadran Iechyd Cyhoeddus. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL