Gyda phoblogaeth yn ehangu a disgwyliad oes uwch, ynghyd â ffactorau fel newid yn yr hinsawdd a ffyrdd o fyw afiach, mae angen amddiffyn cymunedau ac atal afiechyd a salwch.

Bydd ein cwrs mewn Iechyd y Cyhoedd yn helpu myfyrwyr i ddeall y materion sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd a datblygu'r sgiliau datrys problemau ac arweinyddiaeth sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â nhw.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer HCPs a graddedigion sydd â diddordeb mewn iechyd y cyhoedd - gallai hyn gynnwys meddygon, nyrsys, fferyllwyr, llunwyr polisi a'r rheini yn y sector cyhoeddus, fel yr heddlu a'r gwasanaeth tân.

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc.  Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gwella'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i asesu a gwella Iechyd y Cyhoedd.

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 1 blwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan-amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8

Mae'r MSc blwyddyn mewn Iechyd y Cyhoedd ar gael i'r rheini sydd wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig Iechyd y Cyhoedd (120 credyd) yn llwyddiannus. Gall hyn fod o Diploma MSc, Prifysgol De Cymru neu o brifysgol arall yn y DU (ar ôl cwblhau modiwlau tebyg).

I'r rhai nad ydynt wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig, gallwch wneud cais am MSc mewn Iechyd y Cyhoedd fel cwrs dwy flynedd, sy'n cynnwys wyth modiwl (180 credyd) gyda'r 120 credyd cyntaf yn deillio o’r Diploma Ôl-raddedig.

Mae'r cwrs MSc mewn Iechyd y Cyhoedd yn cychwyn gyda modiwl cychwynnol 10 wythnos ar-lein a fydd yn datblygu sgiliau mewn arfarnu beirniadol a gwybodaeth am fethodoleg ymchwil.  Yna bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i fodiwl 2 lle maen nhw'n ymgymryd â'r prosiect proffesiynol, sy'n cynnwys cynnig 1,500 gair a phrosiect proffesiynol 10,500 gair (traethawd estynedig).

MSc 2 flynedd:

Modiwl 1 - Materion cyfoes ym maes iechyd y cyhoedd

 • Rhoi trosolwg o'r cyflwyniad i iechyd y cyhoedd ac archwilio diffiniadau perthnasol.
 • Defnyddio data a thystiolaeth berthnasol yn feirniadol i ddeall materion cyfoes ym maes iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o ymyriadau ar sail tystiolaeth, i atal materion cyfoes neu i amddiffyn iechyd y boblogaeth. 

Modiwl 2 - Penderfynyddion amgylcheddol/geowleidyddol iechyd

 • Defnyddio data a thystiolaeth berthnasol yn feirniadol i ddeall effaith materion ac ymyriadau amgylcheddol/geowleidyddol i amddiffyn iechyd y boblogaeth.

Modiwl 3 - Data a deallusrwydd

 • Defnyddio data perthnasol a gasglwyd gan amrywiaeth o ddulliau a thechnegau yn feirniadol i arolygu ac asesu iechyd poblogaethau.

Modiwl 4 - Delio â chymhlethdod

 • Datblygu gwybodaeth am ystod o sgiliau arweinyddiaeth strategol, trefnu a rheoli effeithiol mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd a chyd-destunau iechyd y cyhoedd cymhleth, gan ddelio'n effeithiol ag ansicrwydd a'r annisgwyl i gyflawni nodau iechyd y cyhoedd.

Modiwl 5 - Amddiffyn iechyd y cyhoedd

 • Cymhwyso'r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol i fynd i'r afael â materion o fewn systemau gofal iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o asesiad o anghenion ac asesiad effaith ar iechyd i gefnogi ymyriadau ar sail tystiolaeth.
 • Datblygu sgiliau mewn datblygu llwybr ar gyfer gwasanaethau integredig.

Modiwl 6 - Iechyd y cyhoedd o fewn systemau iechyd a gofal

 • Cymhwyso'r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol i fynd i'r afael â materion o fewn systemau gofal iechyd y cyhoedd.
 • Datblygu dealltwriaeth o asesiad o anghenion ac asesiad effaith ar iechyd i gefnogi ymyriadau ar sail tystiolaeth.
 • Datblygu sgiliau mewn datblygu llwybr ar gyfer gwasanaethau integredig. 

Modiwl 7 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer prosiect annibynnol sy'n seiliedig ar ymchwil trwy ddatblygu sgiliau mewn dewis, gwerthuso, gwahaniaethu, defnyddio tystiolaeth a dulliau ymchwil/ymchwilio priodol i fynd i'r afael â phynciau perthnasol i'w hymchwilio.

Modiwl 8 - Prosiect Proffesiynol

 • Llunio'r cwestiwn ymchwil rydych chi'n ceisio'i ateb.
 • Datblygu gallu i werthuso meysydd ymarfer proffesiynol yn feirniadol.
 • Gwerthuso'n feirniadol feysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a sefydliadol.
 • Datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol.
 • Datblygu sgiliau sy'n berthnasol i gyhoeddiadau gwyddonol. 

MSc blwyddyn1:

Modiwl 1 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol

 • Paratoi myfyrwyr ar gyfer prosiect annibynnol sy'n seiliedig ar ymchwil trwy ddatblygu sgiliau mewn dewis, gwerthuso, gwahaniaethu, defnyddio tystiolaeth a dulliau ymchwil/ymchwilio priodol i fynd i'r afael â phynciau perthnasol i'w hymchwilio.

Modiwl 2 - Prosiect Proffesiynol

 • Llunio'r cwestiwn ymchwil rydych chi'n ceisio'i ateb.
 • Datblygu gallu i werthuso meysydd ymarfer proffesiynol yn feirniadol.
 • Gwerthuso'n feirniadol feysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a sefydliadol.
 • Datblygu sgiliau mewn ymchwil ac astudio annibynnol.
 • Datblygu sgiliau sy'n berthnasol i gyhoeddiadau gwyddonol.

Dysgu

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i'n hwythnos Cyfeiriadedd a Sgiliau Astudio ar-lein.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifennu gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau.

Cynhelir ein cyrsiau yn gyfan gwbl ar-lein trwy ddysgu o bell hunangyfeiriedig.  Byddwch yn derbyn arweiniad trwy gydol eich cwrs gyda thrafodaethau academaidd a ysgogir gan diwtor, sy'n seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol.  Mae'r rhain fel arfer yn digwydd mewn grwpiau o 10-15 myfyriwr, sy'n eich galluogi i gyfathrebu'n glir â'ch tiwtor a'ch cyd-fyfyrwyr.

Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn cyfuniad o weithgareddau modiwl a allai fod yn seiliedig ar grŵp a/neu unigolyn, yn dibynnu ar y modiwl.  Mae'r dulliau addysgu arloesol hyn yn eich galluogi i ragweld trosi’ch astudiaethau i'ch gwaith a'ch ymarfer bob dydd.

Oherwydd natur ar-lein y cwrs, bydd disgwyl i chi fewngofnodi a chymryd rhan yn y cwrs yn rheolaidd - yn ddyddiol yn ddelfrydol.  Argymhellir bod myfyrwyr yn treulio tua dwy awr y dydd ar eu hastudiaethau. 

Cymorth

Mae ein Tîm Cymorth Myfyrwyr ymroddedig ar gael i helpu gydag unrhyw broblemau y gallech eu hwynebu.  O lywio ein platfform ar-lein i'ch cynghori ar ddyddiadau cau, gall ein tîm gynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau neu heriau a allai fod gennych ar hyd y ffordd.

Asesiad

Mae gan bob un o'r chwe modiwl yr un fformat asesu:

 • Fforwm Academaidd - 40%
 • Dyddiadur Myfyriol - 10%
 • Gweithgaredd modiwl - 20%
 • Arholiad yn seiliedig ar achosion - 30% Cyfleusterau

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.  FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein.  Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr

 • Dr Karl New, arweinydd cwrs

 • Dr Anthony Hill MBE, arweinydd rhaglen

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs dwy flynedd (180 credyd) fel a ganlyn:

Dylai ymgeiswyr fod yn gweithio mewn lleoliad iechyd cyhoeddus, naill ai yn y DU neu dramor, bod â gradd mewn gwyddoniaeth, a bod â rhywfaint o dystiolaeth o astudiaeth iechyd cyhoeddus gan gynnwys epidemioleg a / neu ystadegau.

Bydd mynediad i'r MSc Iechyd Cyhoeddus blwyddyn yn gofyn am gwblhau Diploma Ôl-raddedig Iechyd y Cyhoedd (120 credyd) yn llwyddiannus.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Rhan amser DU: I'w gadarnhau

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Rhan amser DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.


Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Credwn fod cyfle a galw am gwrs ôl-raddedig mewn Iechyd y Cyhoedd wedi'i gynllunio ar gyfer pobl gan gynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol (HCPs), sydd â diddordeb mewn iechyd y cyhoedd:

 • Llunwyr polisi
 • Gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd
 • Daearyddwyr
 • Gwyddonwyr ymarfer corff
 • Cymdeithasegwyr
 • Gwyddonwyr amgylcheddol
 • Heddlu
 • Gwasanaeth tân
 • Awdurdod lleol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Y Gwasanaeth Iechyd
 • Sefydliadau anllywodraethol (NGOs)
 • Gweithwyr iechyd yr amgylchedd
 • Diogelu'r cyhoedd
 • Cynllunwyr brys
 • Iechyd galwedigaethol
 • Gweithwyr datblygu cymunedol
 • Milfeddygon 

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Mae'r cwrs yn uniongyrchol berthnasol i ofynion rolau gweithio a bydd yn cynorthwyo i wella gyrfa a chefnogi arbenigedd.  Rhagwelir y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn derbyn rolau sy'n gysylltiedig ag alldaith neu'n anelu at swyddi o'r fath.

Mae cymhwyster ôl-raddedig yn rhoi mantais gystadleuol i chi a fydd yn eich gosod ar wahân i ymgeiswyr eraill.