Ydych chi'n teimlo allan o'ch parth cysur pan fydd claf yn arddangos symptomau problemau arennau? Hoffech chi wella eich rheolaeth ar gleifion sy'n dioddef o neu sydd mewn perygl o anaf acíwt yr arennau (AKI) a chlefyd cronig yr arennau (CKD)? A allai'ch sefydliad elwa o arbenigwr arennol? Os felly, gallai'r MSc Meddygaeth Arennol helpu. 

Wedi'i gyflenwi gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc, mae'r MSc ar-lein mewn Meddygaeth Arennol wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n aml yn gweld cleifion sy'n arddangos symptomau clefyd yr arennau nad ydyn nhw'n arbenigwyr arennol. 

Mewn ymarfer clinigol, mae'r arbenigwr nad yw'n arennau'n dod ar draws clefyd yr arennau yn aml mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod o gyflyrau cyffredin fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd, felly mae angen offer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ar y rheng flaen. gyda'r sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. 

Mae cynnwys y cwrs yn seiliedig ar achosion gyda ffocws clinigol. Ac fel y'i cynlluniwyd yn seiliedig ar ymchwil helaeth gydag ymarferwyr gofal sylfaenol, mae'n berthnasol iawn ac mae'n cynnwys y datblygiadau diweddaraf mewn meddygaeth arennol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol rheng flaen. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 blwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 blwyddyn Medi Ar-lein 8

  • Mae'r MSc yn ddilyniant o'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Arennol, ac ar ôl cwblhau'r cwrs byddwch yn derbyn MSc mewn Meddygaeth Arennol gan Brifysgol De Cymru. 

Gallwch astudio'r MSc mewn Meddygaeth Arennol dros flwyddyn neu ddwy. 

I astudio dros flwyddyn bydd angen i chi fod wedi cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Arennol yn llwyddiannus - naill ai gyda Diploma MSc neu brifysgol arall yn y DU wedi cwblhau modiwlau tebyg. Gallwn drafod hyn gyda chi fel rhan o'ch cais. 

Yna byddwch chi'n cwblhau'r MSc hwn ym mlwyddyn dau. 

Os dewiswch astudio’r MSc dwy flynedd byddwch yn cwblhau’r Diploma Ôl-raddedig mewn Meddygaeth Arennol ym mlwyddyn un, ac yna’r canlynol ym mlwyddyn un. 

Ar ôl i'ch cynnig gael ei gymeradwyo byddwch yn cwblhau'r Prosiect Proffesiynol 10,800 gair, dan oruchwyliaeth eich tiwtor. 

Modiwl Un: Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol 

  • Byddwch yn dysgu mewn ffordd debyg i sut y gwnaethoch chi ddysgu ar y Diploma Ôl-raddedig; fodd bynnag, mae'r modiwl hwn yn cael ei redeg dros 12 wythnos. 
    Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i gydnabod, deall, dehongli a chymhwyso dulliau a ddefnyddir mewn ymchwil gofal iechyd a gwerthuso'n feirniadol y gwahanol fethodolegau sy'n benodol i ymchwil meddygaeth arennol. 
     

Modiwl Dau: Prosiect Proffesiynol 

  • I gynhyrchu'r prosiect proffesiynol byddwch yn parhau i astudio ar-lein; fodd bynnag, mae llawer o'r gwaith yn hunangyfeiriedig. Byddwch yn datblygu eich gallu i werthuso meysydd penodol o ymarfer clinigol, ymchwil a / neu sefydliadol yn feirniadol a datblygu sgiliau mewn ymchwil annibynnol, astudio ac ysgrifennu i'w cyhoeddi. Bydd gennych diwtor ymroddedig y bydd disgwyl i chi ryngweithio ag ef bob wythnos. Byddwch yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect o oddeutu 1,200 o eiriau.  

Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i chi i'r cwrs. 

Asesiad 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Cyfleusterau 

Bydd gennych fynediad i holl ddeunyddiau dysgu'r Brifysgol gan gynnwys cyfnodolion a chyhoeddiadau ar-lein. 

Darlithwyr 

Richard Smith, Neffrolegydd Ymgynghorol a Chyfarwyddwr Meddygol Cyswllt ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ysbyty Ipswich yw cyfarwyddwr y cwrs. Mae Richard wedi: 

  • 25 mlynedd o brofiad o drawsblannu clinigol a 15 mlynedd fel neffrolegydd ymgynghorol mewn ysbytai ledled y DU 
  • 21 mlynedd o brofiad addysgu gan gynnwys ym Mhrifysgol Caergrawnt, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bryste a nawr, Prifysgol De Cymru 
  • 22 mlynedd o brofiad o dreialon clinigol ac ymchwil academaidd, gan gynnwys papurau a gyhoeddwyd mewn 38 o gyfnodolion a adolygwyd gan gymheiriaid Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSC sydd â dros 10 mlynedd o brofiad mewn cyflwyno cyrsiau addysg o bell ar-lein, Diploma Ôl-raddedig, MSc ac MBA.

Cliciwch yma i wneud cais i astudio'r cwrs hwn trwy Ddiploma MSC.

Datganiad Derbyn


Mewn ymarfer clinigol, mae'r arbenigwr nad yw'n aren yn dod ar draws clefyd yr arennau neu'r arennau yn aml, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, yn enwedig gan ei fod fel cymhlethdod cyflyrau cyffredin, fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. 

Felly mae angen i'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y rheng flaen, gan gynnwys gofal sylfaenol ac unedau arbenigol, feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth i ddelio â darpar gleifion neffroleg yn hyderus ac yn effeithiol. Bydd y cwrs yn rhoi'r gallu a'r wybodaeth hon i chi.