Bydd y cwrs MSc Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau amlddisgyblaethol arloesol i'ch galluogi i ddatblygu gyrfa werth chweil yn y diwydiant twf cyflym hwn.

Mae'r cwrs meistr hwn mewn ynni adnewyddadwy wedi'i leoli yng Nganolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) sydd wedi bod yn ganolfan flaenllaw a gydnabyddir yn rhyngwladol am fwy na 30 mlynedd. Mae SERC hefyd yn gartref i Ganolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treuliad Anaerobig a Canolfan Ymchwil ac Arddangos Hydrogen Adnewyddadwy Prifysgol Cymru.

Fe'ch dysgir gan dîm o academyddion ac ymchwilwyr SERC sy'n ymwneud â phrosiectau cysylltiedig â diwydiant fel FLEXISRICE a SMART Circle gan weithio gyda chwmnïau fel Dŵr Cymru, Tata Steel, ac ITM Power. Mae hyn yn sicrhau bod eich modiwlau'n cael eu llywio gan yr ymchwil berthnasol, ddiwydiannol ddiweddaraf, gan eich paratoi ar gyfer cyflogaeth.

Dilynwch @USW_SERC ar Twitter

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser Llawn 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A
Amser Llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Amser Llawn 1 flwyddyn Chwefror Glyn-taf A
Amser Llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r pynciau a addysgir yn yr MSc Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy yn cael eu hategu gan ymchwil o ansawdd uchel a oedd, Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, yn rhagorol yn rhyngwladol neu'n arwain yn y byd.

Roedd hyn yn cynnwys ymchwil mewn Treuliad Anaerobig, Technoleg Ddadansoddol, Systemau Bioelectrogemegol, Cynhyrchu Biohydrogen a Biomethan, Ynni Hydrogen, Cerbydau Hydrogen a Ail-lenwi, Cynhyrchu Biopolymer, Modelu a Rheoli, Nanodeunyddiau a Thrin Dŵr Gwastraff.

Byddwch yn astudio'r modiwlau a addysgir canlynol (20 credyd yr un):

Hydro, Llanw, Ton a Gwynt.

Mae'r modiwl hwn yn cwmpasu'r technolegau ynni adnewyddadwy mecanyddol. Mae hyn yn dilyn egwyddorion gweithredu'r technolegau hyn i ddangos sut y gellir trosglwyddo dulliau a ddefnyddir i ddadansoddi un dechnoleg ynni adnewyddadwy i eraill yn effeithiol.

Solar, Gwres, a'r Grid

Mae'r modiwl hwn yn trafod yr heriau sy'n wynebu ein systemau ynni, a'r gydberthynas rhwng y galw am bŵer, y galw am wres a thrafnidiaeth. Mae hwn yn fater hanfodol ar gyfer y dyfodol lle bydd y rhwydweithiau galw hyn yn cael eu cydgysylltu'n gynyddol trwy ddefnyddio trydan adnewyddadwy.

Biobrosesau ar gyfer Economi Gylchol

Mae'r modiwl hwn yn ymdrin ag esblygiad y cysyniad o bioburfeydd. Mae'n symud o waredu gwastraff bioddiraddadwy mewn safleoedd tirlenwi, trwy dreuliad anaerobig, i gynhyrchu bioblastig, bioH2 a biomethaneiddiad fel llwybr i ddefnyddio carbon ac adfer adnoddau.

Adfer Adnoddau Diwydiannol

Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i lwybrau thermo/cemegol ar gyfer adfer a chynhyrchu adnoddau. Mae'n trafod cynnwys ar gynhyrchu dŵr yfed, yn ogystal â pyrolysis, adfer ac uwchraddio nwy gwastraff diwydiannol, a llosgi.

Ynni Hydrogen

Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i botensial hydrogen fel datrysiad allweddol i broblemau ynni'r 21ain ganrif, gan ddarparu gwres a phŵer glân ac effeithlon o ystod o ffynonellau cynhenid

Deddfwriaeth a Pholisi Ynni ac Amgylcheddol

Mae'r modiwl yn adolygu'r fframweithiau deddfwriaethol sy'n anelu at ddiogelwch cyflenwad ynni, goresgyn dibyniaeth ar ynni a gwella datblygu cynaliadwy byd-eang trwy fynd i'r afael â materion fel: cyflenwad ynni glân, cadwraeth natur, rheoli llygredd yn integredig, llygredd trawsffiniol, newid yn yr hinsawdd, rheoli adnoddau gwastraff a chynllunio a defnydd tir.

Traethawd Hir

Byddwch hefyd yn cwblhau prosiect traethawd hir sylweddol (60 credyd) yn y Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) lle byddwch yn cael eich goruchwylio gan ein tîm o academyddion ac ymchwilwyr gyda mynediad i'n labordai o'r radd flaenaf.

Dysgu

Mae dau bwynt mynediad ar gyfer y cwrs. Mae gennym grŵp o fyfyrwyr sy’n dechrau ym mis Medi ac un arall ym mis Chwefror. Mae myfyrwyr y ddau grŵp yn eistedd yn yr un dosbarthiadau.

O fis Medi i fis Chwefror, byddwch yn sefyll pedwar modiwl 20 credyd ac o fis Chwefror i fis Mai bydd dau fodiwl 20 credyd. Mae pob modiwl a addysgir yn cynnwys 36 awr o amser cyswllt (darlithoedd, tiwtorialau, a sesiynau ymarferol yn seiliedig ar gyfrifiadureg).

Fel arfer, bydd myfyrwyr llawn amser yn mynychu dau ddiwrnod yr wythnos, gyda myfyrwyr rhan-amser yn mynychu un diwrnod yr wythnos. Bydd disgwyl i chi hefyd wneud gwaith ymchwil, darllen cefndirol, a gwaith cwrs yn unigol yn ystod weddill yr wythnos i gefnogi eich astudiaethau.

Byddwch yn cael cyfle drwy gydol eich amser ar y cwrs i ymweld â labordai SERC a dysgu technegau dadansoddol allweddol gan ein tîm ymchwil.

Asesiad

Asesir y modiwlau a addysgir gan amrywiaeth o ddulliau gwaith cwrs.

Hydro, Llanw, Ton a Gwynt.

 • 30% Cyflwyniad Poster 
 • 70% Prosiect 

Solar, Gwres, a'r Grid

 • 50% Aseiniad Ymarferol 
 • 50% Portffolio

Biobrosesau ar gyfer Economi Gylchol

 • 70% Astudiaeth Achos
 • 30% Adroddiad Grŵp

Adfer Adnoddau Diwydiannol

 • 30% Cyflwyniad Llafar 
 • 30% Prawf Dosbarth
 • 40% Aseiniad Ysgrifenedig 

Ynni Hydrogen

 • 70% Portffolio 
 • 30% Prawf Ar-lein 

Traethawd Hir

 • 10% Cynnig Traethawd Hir
 • 80% Traethawd Hir 
 • 10% Cyflwyniad Llafar 

Achrediadau

Mae'r cwrs meistr hwn wedi'i achredu gan Y Sefydliad Ynni.

Cyfleusterau

Byddwch yn defnyddio ein labordai biosystemau o'r radd flaenaf gan gynnwys ein Canolfan Ymchwil ac Arddangos Hydrogen ym Maglan.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn pwnc sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth neu beirianneg.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU: £9500
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae galw byd-eang sylweddol am raddedigion sydd ag arbenigedd mewn ynni adnewyddadwy a thechnoleg gynaliadwy. Ni fu'r ddadl dros yr angen i gynhyrchu graddedigion gwybodus a medrus iawn yn y maes hwn erioed yn gryfach, a bydd yn parhau i gryfhau. Bydd yr angen i gyrraedd targedau allyriadau ac economi carbon net-sero yn creu angen i unigolion medrus roi'r newidiadau ar waith.

Gall graddedigion sydd â chymhwyster ynni adnewyddadwy ddod o hyd i waith mewn sawl sector o'r diwydiant ynni adnewyddadwy; awdurdodau lleol; asiantaethau rheoleiddio'r llywodraeth; diwydiannau gweithgynhyrchu; cwmnïau ymgynghori ynni ac amgylcheddol; cwmnïau dŵr; ymchwil a'r byd academaidd a sefydliadau anllywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol.

Ymhlith y rolau nodweddiadol mae:

 • Dadansoddwr Ynni
 • Rheolwr Gweithrediadau
 • Rheolwr Datblygu Prosiect
 • Peiriannydd Proses
 • Ymgynghorydd Datblygu
 • Rheolwr Amgylcheddol
 • Rheolwr Proses Fiolegol
 • Ymgynghorydd Ynni Adnewyddadwy a Storio Ynni

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil.

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG