Glynta.194a163d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Meddygaeth Anadlol (Cyflenwi Ar-lein)

Mae meddygaeth resbiradol yn faes meddygaeth cynyddol bwysig, gan fod clefyd resbiradol yn achos cynyddol morbidrwydd a marwolaeth. Mae'r MSc Meddygaeth Resbiradol yn gwrs ar-lein, sy'n cael ei redeg gyda'n partner cydweithredol Diploma MSc. Mae'n caniatáu ichi archwilio ac astudio prif ddosbarthiadau clefyd resbiradol, cynnal ymchwil mewn meddygaeth resbiradol a chael cyfle uniongyrchol i wella gofal cleifion. 

Mae'r ddau Diploma Ôl-raddedig ac mae cyrsiau MSc wedi'u hanelu at Feddygon, Meddygon Teulu, Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, Nyrsys Ymarfer neu gymwysterau proffesiynol cyfatebol a phrofiad cefndir. Bydd cwblhau'r cwrs MSc Meddygaeth Resbiradol yn gwella ymarfer preifat ac yn helpu dilyniant gyrfa. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Mae'r cwrs Meistr hwn wedi'i ddatblygu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn rolau arwain ym maes Meddygaeth Resbiradol. Nod MSc Meddygaeth Resbiradol yw creu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu cyrchu gwybodaeth yn annibynnol a defnyddio'r wybodaeth i asesu, gwerthuso a lledaenu'r sylfaen dystiolaeth sy'n gysylltiedig â Meddygaeth Resbiradol yn feirniadol. Bydd yn datblygu sgiliau datrys problemau a chlinigol ynghyd â pharatoi myfyrwyr i gymryd rôl arwain mewn Meddygaeth Resbiradol. 

MSc: Hyd blwyddyn 

Mae myfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r cwrs Diploma PG yn gwneud yr MSc blwyddyn sy'n cynnwys y modiwlau canlynol: 

Modiwl 1 - Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol mewn Meddygaeth Resbiradol (modiwl gorfodol)
Modiwl 2 - Prosiect Proffesiynol: Meddygaeth Resbiradol

MSc: Hyd dwy flynedd 

Bydd myfyrwyr sy'n penderfynu cofrestru'n uniongyrchol ar yr MSc (yn hytrach na'r Dip PG) yn gwneud y fersiwn dwy flynedd, sy'n cynnwys y modiwlau canlynol:
 
● Meddygaeth resbiradol - Symptomau, arwyddion ac ymchwiliadau (20 credyd)
● Asthma ac Alergedd (20 credyd) 
● Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (20 credyd)
● Oncoleg thorasig a chlefyd plewrol (20 credyd)
● Gorwelion Resbiradol Ehangach (20 credyd)
● Cyflyrau a chlefydau resbiradol pwysig eraill (20 credyd)
● Methodolegau Ymchwil a Gwerthusiad Beirniadol mewn Meddygaeth Resbiradol (20 credyd)
● Prosiect proffesiynol: Meddygaeth Resbiradol (traethawd hir) (40 credyd)


Dysgu 

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i'r cwrs i chi 


Asesiad 

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr 

Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch astudiaethau ar-lein bydd gennych fynediad at ddeunyddiau'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol Cymru. FINDit yw porth y Brifysgol sy'n eich galluogi i chwilio am dros 13,000 o erthyglau cyfnodolion testun llawn, erthyglau newyddion, trafodion cynhadledd a thua 160 o gronfeydd data trwy un blwch chwilio - mae mwyafrif y deunyddiau hyn ar gael ar-lein. Mae modiwlau sgiliau astudio rhyngweithiol ar gael i'w hastudio trwy Blackboard i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn llawn. 

Darlithwyr 

Cyflwynir y cyrsiau gan fwrdd sydd ag enw da rhyngwladol ym maes meddygaeth resbiradol ac addysg iechyd: 

  • Dr Ramsey Sabit, Meddygaeth Resbiradol Ymgynghorol, Cyfarwyddwr y Cwrs 

  • Yr Athro Mark Williams, Arweinydd Cwrs 

Mae ein tiwtoriaid yn arbenigwyr cydnabyddedig mewn meddygaeth resbiradol ac addysg iechyd ac yn brofiadol mewn cyflwyno dysgu ar-lein. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol.  

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol. 

Gofynion Iaith Saesneg 

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NID Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Mae myfyrwyr fel arfer yn cael eu cyflogi fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol felly ni fyddai lleoliadau gwaith / astudio yn addas. 

Bydd cwblhau'r cwrs MSc Meddygaeth Resbiradol yn gwella ymarfer preifat ac yn helpu dilyniant gyrfa. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle uniongyrchol i chi wella gofal cleifion. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL