Gyda materion diogelwch, iechyd ac amgylcheddol yn dod yn fwy a mwy pwysig, mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol sydd â'r sgiliau cywir.

Mae'r radd MSc Diogelwch, Iechyd a Rheolaeth Amgylcheddol yn cynhyrchu ymarferwyr iechyd a diogelwch o'r fath, a all nodi, asesu a datrys problemau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd trwy gymhwyso egwyddorion rheolaeth dda. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am feysydd pwnc technegol trwy estyniad i reoli iechyd a diogelwch wrth roi ystyriaeth ddyledus i ddatblygiad economaidd cynaliadwy busnes a'r amgylchedd.

Mae'r cwrs yn cael ei gydnabod a'i achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Diogelwch Galwedigaethol ac Iechyd (IOSH) a'r Sefydliad Rhyngwladol Rheoli Risg a Diogelwch (IISRM). Mae'r achrediadau hyn yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr, megis cymorth gyrfa a chyngor, mynediad i ystod o weithdai, dosbarthiadau meistr, mentora, DPP a chyfleoedd rhwydweithio. Yna gall graddedigion wneud cais a symud ymlaen tuag at gyd-statws IIRSM a statws graddedig IOSH.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn cwblhau chwe modiwl a thraethawd hir: 

 • Rheolaeth Amgylcheddol 

Bydd y modiwl Rheolaeth Amgylcheddol yn rhoi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth i chi o faterion ac arferion rheoli amgylcheddol cyfredol a sefydledig. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar Safon Rheoli Amgylcheddol ISO 14001 adnabyddus ac a ddefnyddir yn fyd-eang ac yn eich tywys a galluogi i werthuso strategaethau ar gyfer gwella busnes yn feirniadol. Byddwch yn astudio'r pynciau a ganlyn: cyd-destun sefydliadol; arweinyddiaeth amgylcheddol gorfforaethol; cynllunio amgylcheddol o fewn cyd-destun EMS; cefnogaeth, cymhwysedd a chyfathrebu; materion gweithredol; gwerthuso perfformiad; Dangosyddion Perfformiad Allweddol e.e. defnyddio ynni; archwiliadau; adolygiad rheoli.  

 • Traethawd Hir Unigol 

Y traethawd hir yw eich cyfle i weithio ar ddarn o ymchwil sy'n canolbwyntio ar eich cwrs. Yn gyntaf dangosir i chi beth yw ymchwil, a sut i'w wneud, trwy gyfres o ddarlithoedd. Yna cewch eich annog a'ch arwain gan eich goruchwyliwr unigol i ddefnyddio adnoddau priodol i ymgymryd â darn ymchwil ymchwiliol mawr, cynhwysfawr ac arloesol sy'n berthnasol i chi. Fe'ch cynorthwyir i ddatblygu a dangos eich gallu i gasglu tystiolaeth helaeth, cynnal dadansoddiad beirniadol trylwyr a manwl, cynhyrchu dadl / dadleuon parhaus a chyfosod canfyddiadau'r ymchwil mewn modd proffesiynol. Gofynnir i chi hefyd ddarparu cyflwyniad o'ch canfyddiadau. 

 • Cyfraith Busnes 

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd agweddau cyfreithiol ar gyfraith busnes fel sail i astudiaethau mewn cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol (CSR). Mae'r modiwl yn adolygu pwysigrwydd cadwyni cyflenwi byd-eang moesegol, dyletswyddau cyfarwyddwr mewn perthynas â chyfrifoldebau CSR, rheoli anghydfodau busnes yn synhwyrol a datrys gwrthdaro. Mae rhwymedigaethau amgylcheddol cwmnïau'r DU a materion hawliau dynol sy'n ymwneud â'r amgylchedd yn rhan gref o'r modiwl hwn. Er mai cyfraith Cymru a Lloegr yw'r prif ffocws, mae digon o gyfle i fyfyrwyr gynnal astudiaethau cymharol â'u hawdurdodaeth eu hunain.

  

 • Rheoli Busnes a Risg 

Mae'r modiwl hwn yn ystyried ystod eang o bynciau rhyng-gysylltiedig sy'n dylanwadu ar reoli unrhyw fusnes, gan gynnwys ymwybyddiaeth o systemau rheoli, cyfathrebu, dylanwadu ac ystyriaethau ariannol a dealltwriaeth fanwl o 'risg' ar lefelau strategol a gweithredol. 

 • Gwerthuso a Rheoli yn y Gweithle 

Mae'r modiwl hwn yn darparu methodoleg dadansoddi risg systematig ac effeithiol o amgylch nifer o risgiau a pheryglon sy'n ddarostyngedig i reolaeth ddeddfwriaethol i alluogi'r myfyriwr i werthfawrogi rôl a chymhwysedd y ddeddfwriaeth yn llawn, a lle y bo angen, i allu mynd, y tu hwnt i'r gofynion deddfwriaethol rhagnodedig. wrth sicrhau gweithle diogel ac iach. 

 • Rheolaeth Iechyd a Diogelwch

Mae'r modiwl hwn yn darparu gwybodaeth graidd, dealltwriaeth a sgiliau hanfodol i fyfyrwyr allu creu a datblygu system reoli effeithiol sy'n cydymffurfio'n llawn â gofynion cyfreithiol a statudol ac sy'n gallu ardystio yn erbyn nifer o safonau system reoli neu fodelau aeddfedrwydd. 

 • Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol ar gyfer Rheolwyr Sefydliadol 

Canllawiau ISO 26000 ar gyfrifoldeb cymdeithasol yw'r safon ryngwladol a ddatblygwyd i helpu sefydliadau i asesu a mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfrifoldebau cymdeithasol hynny sy'n berthnasol ac yn arwyddocaol i'w cenhadaeth a'u gweledigaeth; gweithrediadau a phrosesau; cwsmeriaid, gweithwyr, cymunedau a rhanddeiliaid eraill; ac effaith amgylcheddol. Bydd y modiwl hwn yn edrych yn fanwl ar sut y gellir cymhwyso canllaw ISO 26000 a'r materion sy'n ymwneud â gweithredu o'r fath fel rhan o system reoli integredig ehangach. 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs MSc Diogelwch, Iechyd a Rheolaeth Amgylcheddol mewn tri bloc mawr, sy'n cynnig patrwm dysgu dwys ond hyblyg gyda dau fan cychwyn bob blwyddyn - Chwefror a Medi. 

Ar gyfer pob modiwl, byddwch fel arfer yn cwblhau dau aseiniad yn seiliedig ar astudiaethau achos neu senarios gweithle, ynghyd ag arholiad. Bydd gwaith grŵp, deunydd darllen a argymellir a thiwtorialau bob wythnos. Bydd eich traethawd terfynol wedi'i deilwra'n arbennig i chi a gallai fod wedi'i leoli mewn diwydiant. 

Asesiad 

Mae llawer o fodiwlau yn cael eu hasesu'n barhaus tra bod modiwlau eraill yn gymysgedd o asesu ac arholi parhaus. 

Darlithwyr 

Trevor Price, arweinydd cwrs 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd dda mewn pwnc perthnasol, neu gymhwyster proffesiynol priodol, neu HNC/HND gyda phrofiad rheoli digonol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU: £9500 
 • Rhyngwladol amser llawn: £15100 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol. 

Mae'r rhaglen hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol  (IOSH). Gall myfyrwyr cofrestredig gael mynediad at Aelodaeth Myfyrwyr IOSH trwy gydol eu hastudiaethau, ac ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus, byddant yn cwrdd â'r gofynion academaidd ar gyfer aelodaeth Graddedigion (Grad IOSH). 

Aelodaeth graddedigion yw'r porth i statws Siartredig. Gan mai IOSH yw'r unig sefydliad yn y byd sy'n cynnig aelodaeth Siartredig i ymarferwyr iechyd a diogelwch, gall hyn eich helpu i gyflawni'r safonau proffesiynol uchaf a chael cydnabyddiaeth ryngwladol. 

Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn ein helpu i deilwra ein cyrsiau i ddiwallu anghenion cyflogwyr, a sicrhau eich bod yn graddio gyda'r sgiliau cywir i ddatblygu gyrfa gyffrous, ddeinamig ym maes adeiladu. Mae'r berthynas ddiwydiannol hon wedi'i ffurfioli yn Fforwm Strategol yr Amgylchedd Adeiledig (BESF). Mae'r buddion i'r ddwy ochr sy'n deillio o'r bartneriaeth prifysgol / diwydiant hon yn sylweddol ac yn gwarantu potensial cyflogadwyedd gwell i'n myfyrwyr a'n graddedigion. 

Mae rhagolygon gyrfa yn rhagorol, yn enwedig gan fod cyflogwyr yn gwerthfawrogi'r sgiliau a'r profiad y byddwch chi'n eu hennill trwy'r radd MSc Diogelwch, Iechyd a Rheolaeth Amgylcheddol. Mae cyfleoedd yn bodoli mewn amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys diogelu'r amgylchedd, a diogelwch ac iechyd galwedigaethol yn y sectorau preifat a chyhoeddus. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swydd drwy e-bost. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

Cyrsiau Cysylltiedig