MAE 100% O'N GRADDEDIGION MSC NYRSIO IECHYD CYHOEDDUS CYMUNEDOL ARBENIGOL (YMWELD IECHYD), MEWN CYFLOGAETH NEU'N ASTUDIO YMHELLACH CHWE MIS AR ÔL GRADDIO - AROLWG CYRCHFAN I RADDEDIGION 2016

Bydd yr MSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymweld Iechyd) yn paratoi nyrsys a bydwragedd i ddod yn Nyrsys Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol. Byddwch yn ennill y wybodaeth, y sgiliau rhyngbersonol a'r galluoedd rheoli i ymarfer yn hyderus, yn gymwys ac yn effeithiol. 

Mae'r cwrs Meistr hwn wedi'i ddatblygu i fodloni gofynion y maes hwn sy'n newid yn gyflym, gan ddarparu cymhwyster proffesiynol i chi sy'n cydnabod eich arbenigedd. 

Nod nyrsys iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol (SCPHNau), fel ymwelwyr iechyd, yw lleihau anghydraddoldebau iechyd trwy weithio gydag unigolion, teuluoedd a chymunedau i hybu iechyd da ac atal afiechyd. Rydyn ni'n rhoi pwyslais ar weithio mewn partneriaeth sy'n torri ar draws ffiniau disgyblu, proffesiynol a sefydliadol.  

Mae cyllid ar gael trwy Lywodraeth Cymru. Sylwch, rhaid i ymgeiswyr weithio i'r GIG yng Nghymru i dderbyn cyllid gan WEDS (Gweithlu, Addysg a Gwasanaethau Datblygu). 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Ebrill Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Ebrill Glyntaff A
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

 • Datblygiadau Cyfoes mewn Ymarfer Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

 • Hyrwyddo Iechyd Cyhoeddus Poblogaethau - 20 credyd 

 • Iechyd Cyhoeddus yn Seiliedig ar Dystiolaeth - 20 credyd 

 • Y Gyfraith, Moeseg a Diogelu - 20 credyd 

 • Llywodraethu ac Arweinyddiaeth - 20 credyd 

 • Sylfeini Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

Mae cwblhau'r modiwlau uchod yn llwyddiannus a'r 16 canlyniad dysgu clinigol yn eich galluogi i wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer cofrestriad Rhan Tri fel SCPHN (ym maes ymweld ag iechyd) ac ymadael â'r cwrs gyda Diploma Ôl-raddedig ar ddiwedd un blwyddyn os yn astudio amser llawn. 

Os ydych chi'n dymuno dychwelyd ac ychwanegu at eich credydau i 180 a chwblhau'r MSc, rydyn ni'n cynnig tri modiwl 20 credyd yn benodol ar gyfer y myfyriwr SCPHN. 

 • Dadansoddiad Polisi ar Ddatblygu Ymarfer - 20 credyd 

 • Effaith Ymchwil ar Ddatblygu Ymarfer - 20 credyd 

 • Lledaenu Datblygiad Prosiect - 20 credyd 

Mae pob un o'r tri modiwl yn gofyn am archwiliad beirniadol o faes allweddol o theori a / neu ymarfer SCPHN ym maes ymweld ag iechyd, i ddatblygu a gwella eich ymarfer a'ch gallu arwain eich hun. Gallwch astudio pob un o'r tri modiwl mewn un flwyddyn galendr ac fe'u cyflwynir trwy diwtorialau yn yr ystafell ddosbarth, dysgu o bell ac astudio hunangyfeiriedig. Sylwch nad yw Llywodraeth Cymru yn ariannu'r tri modiwl hyn. 

Dysgu 

Dyluniwyd y cwrs MSc Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymweld ag Iechyd) i fodloni gofynion SCPHN NMC (2004) cymhareb 50/50 o theori ac ymarfer. Bydd dysgu ac asesu yn digwydd yn y Brifysgol ac mewn ystod o amgylcheddau clinigol, ac mae pob modiwl yn cynnwys asesiadau damcaniaethol a chlinigol o bwysiad cyfartal. Lle bo hynny'n briodol, mae cyfleoedd profiad gwaith a allai gynnwys defnyddio'r Gymraeg. Mae'r cwrs Diploma Ôl-raddedig yn denu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer staff y GIG. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniad llafar, cyflwyniad poster, arholiadau, cyflwyniad wedi'i recordio ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Achrediadau 

Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 

Lleoliadau 

Ymgymerir â lleoliadau o fewn y bwrdd iechyd cyflogi / cynnal. Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliad amgen wythnos o hyd mewn lleoliad daearyddol gwahanol. Sylwch, nid oes cyllid ar gyfer hyn. 

Mae'r lleoliadau o fewn byrddau iechyd yng Nghymru a disgwylir i fyfyrwyr weithio ym maes Ymweld Iechyd yng Nghymru unwaith y bydd y cwrs wedi'i gwblhau. 

Cyfleusterau 

Trwy ein Canolfan Efelychu Hydra a Canolfan Efelychu Clinigol, gallwn ailadrodd profiadau ymarfer mewn amgylchedd diogel a gefnogir yn effeithiol. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Mae angen cymwysterau proffesiynol ac academaidd ar ymgeiswyr. Rhaid bod gennych gofrestriad proffesiynol gyda'r NMC ar Ran Un a/neu Ran Dau o Gofrestr yr NMC fel Nyrs Gofrestredig a/neu Fydwraig Gofrestredig.
 • Dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd fel arfer, er y rhoddir ystyriaeth trwy fecanwaith achredu dysgu blaenorol a thrwy brofiad (APEL) os nad oes gennych y cymwysterau hyn.
 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS.

Mae’n bosibl y bydd y cwrs Ymwelwyr Iechyd hwn yn denu cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer staff GIG Cymru.

Bydd darpar ymgeiswyr yn cael eu cyfweld gan dîm y cwrs, a fyddai yn y rhan fwyaf o achosion yn cynnwys aelod o'r ymddiriedolaeth GIG sy'n darparu lleoliadau myfyrwyr am 50% o hyd y cwrs a defnyddiwr gwasanaeth.

Derbynnir ceisiadau ar gyfer mis Ebrill 2023 tan y dyddiad cau, sef 31 Hydref 2022. Cynhelir cyfweliadau yn ystod /Tachwedd/Rhagfyr 2022.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Lleoliad   

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 1 a 2 PT. Bydd costau lleoli yn amrywio yn dibynnu ar ble mae'r myfyriwr yn cael ei leoli, ond gellir adennill rhai costau.  

Arall: Argraffu Poster  

£ 40  

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 2 PT  

Arall: Cyfleoedd allgyrsiol  

Mae costau presenoldeb mewn cynadleddau a gweithgareddau allgyrsiol yn gyfnewidiol, gyda rhai am ddim. Fodd bynnag, mae'r rhain yn gyfleoedd dewisol ac allgyrsiol. Mae'r costau'n amrywio yn dibynnu ar y digwyddiad a'r lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs SCPHN hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs hwn yn paratoi SCPHNs i weithio mewn lleoliadau cymhleth ac amrywiol ac mae ganddynt y wybodaeth, y sgiliau rhyngbersonol a'r galluoedd rheoli i ymarfer yn effeithiol yng ngwasanaeth iechyd heddiw. Mae graddedigion fel arfer yn cael eu cyflogi gan fyrddau iechyd lleol y GIG ac mae cyfleoedd cyflogaeth ehangach yn datblygu.