Mae'r cwrs Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol hwn wedi'i ddatblygu i gwrdd â maes iechyd y cyhoedd sy'n newid yn gyflym, gan ddarparu cymhwyster proffesiynol i chi sy'n cydnabod eich arbenigedd. 

Nod nyrsys iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol (SCPHNs) fel nyrsys ysgol, yw lleihau anghydraddoldebau iechyd trwy weithio gydag unigolion, teuluoedd a chymunedau i hybu iechyd da ac atal afiechyd. 

Rydyn ni'n rhoi pwyslais ar weithio mewn partneriaeth sy'n torri ar draws ffiniau disgyblu, proffesiynol a sefydliadol.  

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Ebrill Glyn-taf A
Rhan amser 3 blwyddyn Ebrill Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

  • Sylfeini Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol 
  • Datblygiadau Cyfoes mewn Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol
  • Iechyd Cyhoeddus yn Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Hybu Iechyd Cyhoeddus Poblogaethau
  • Y Gyfraith, Moeseg a Diogelu
  • Llywodraethu ac Arweinyddiaeth 

Mae cwblhau'r modiwlau uchod yn llwyddiannus a'r 16 canlyniad dysgu clinigol yn eich galluogi i wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer cofrestriad Rhan Tri fel SCPHN (mewn nyrsio ysgol) ac ymadael â'r cwrs gyda Diploma Ôl-raddedig ar ddiwedd un blwyddyn os yn astudio amser llawn. 


Os ydych chi'n dymuno dychwelyd ac ychwanegu at eich credydau i 180 a chwblhau'r MSc, rydyn ni'n cynnig tri modiwl 20 credyd yn benodol ar gyfer y myfyriwr SCPHN. 


Mae pob un o'r tri modiwl yn gofyn am archwiliad beirniadol o faes allweddol o theori a / neu ymarfer SCPHN mewn nyrsio ysgol, i ddatblygu a gwella eich ymarfer a'ch gallu arwain eich hun. 


Gallwch astudio pob un o'r tri modiwl mewn un flwyddyn galendr ac fe'u cyflwynir trwy diwtorialau yn yr ystafell ddosbarth, dysgu o bell ac astudio hunangyfeiriedig. Sylwch nad yw Llywodraeth Cymru yn ariannu'r tri modiwl hyn. 


Dysgu 


Dyluniwyd y cwrs MSc Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ysgol) i fodloni gofynion SCPHN NMC (2004) cymhareb 50/50 o theori ac ymarfer. 
Bydd dysgu ac asesu yn digwydd yn y Brifysgol ac mewn ystod o amgylcheddau clinigol, ac mae pob modiwl yn cynnwys asesiadau damcaniaethol a chlinigol o bwysiad cyfartal. 
Lle bo hynny'n briodol, mae cyfleoedd profiad gwaith a allai gynnwys defnyddio'r Gymraeg.  
Fel rheol, cefnogir y Diploma Ôl-raddedig gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru. 


Asesiad 


Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniad llafar, cyflwyniad poster, arholiadau, cyflwyniad wedi'i recordio ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Achrediadau 

Mae Sefydliad Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Cyfleusterau 

Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r Ystafell Hydra Minerva a Canolfan Efelychu Clinigol. 


Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

  • Mae angen cymwysterau proffesiynol ac academaidd ar ymgeiswyr. Rhaid bod gennych gofrestriad proffesiynol gyda'r NMC ar Ran Un a/neu Ran Dau o Gofrestr yr NMC fel Nyrs Gofrestredig a/neu Fydwraig Gofrestredig.
  • Dylai fod gan ymgeiswyr radd Anrhydedd fel arfer, er y rhoddir ystyriaeth trwy fecanwaith achredu dysgu blaenorol a thrwy brofiad (APEL) os nad oes gennych y cymwysterau hyn.
  • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS.

Bydd darpar ymgeiswyr yn cael eu cyfweld gan dîm y cwrs, a fyddai yn y rhan fwyaf o achosion yn cynnwys aelod o'r ymddiriedolaeth GIG sy'n darparu lleoliadau myfyrwyr am 50% o hyd y cwrs a defnyddiwr gwasanaeth.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Lleoliad   

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 1 a 2 PT. Bydd costau lleoli yn amrywio yn dibynnu ar ble mae'r myfyriwr yn cael ei leoli, ond gellir adennill rhai costau.  

Arall: Argraffu Poster  

£ 40  

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 2 PT  

Arall: Cyfleoedd allgyrsiol  

£  

Mae costau presenoldeb mewn cynadleddau a gweithgareddau allgyrsiol yn gyfnewidiol, gyda rhai am ddim. Fodd bynnag, mae'r rhain yn gyfleoedd dewisol ac allgyrsiol. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y gweithgaredd a'r lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs nyrsio ysgol hwn yn paratoi SCPHNs i weithio mewn lleoliadau cymhleth ac amrywiol ac mae ganddynt y wybodaeth, y sgiliau rhyngbersonol a'r galluoedd rheoli i ymarfer yn effeithiol yn y gwasanaeth iechyd heddiw. Mae graddedigion fel arfer yn cael eu cyflogi gan GIG mae byrddau iechyd lleol a chyfleoedd cyflogaeth ehangach yn datblygu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.