USW_SP.45b8460d.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff

Hoffech chi ddatblygu eich gyrfa mewn gwyddoniaeth chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff? Hoffech chi gynnig cefnogaeth gwyddor chwaraeon i dimau proffesiynol? Neu a yw gweithio ym maes gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff yn eich cymuned yn gyrru'ch uchelgais? Mae'r cwrs MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff yn cynrychioli diddordebau academaidd ac ymchwil gwyddonwyr ymarfer corff ac iechyd yn y Brifysgol. 

Yn ystod eich astudiaethau ôl-raddedig, byddwch yn cynnal gwaith ymchwil dan oruchwyliaeth ac annibynnol yn ein Parc Chwaraeon ac yn ein labordai amgylcheddol, ffisioleg ymarfer corff a chyfansoddiad corff o'r radd flaenaf ar gampws Glyntaf. Mae Prifysgol Cymru yn 15fed ar y cyfan yn y DU ar gyfer ymchwil sy'n arwain y byd ym maes chwaraeon ac wyddor ymarfer corff - mae diwylliant ymchwil cryf ac anogir ein myfyrwyr i ymgysylltu â hyn o ddechrau eu hastudiaethau. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
 • Ffisioleg Ymarfer Corff
  Nod y modiwl hwn yw gwella'ch dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ymarfer corff, systemau ffisiolegol a biocemeg ddynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr hyn sy'n cyfyngu ar berfformiad ymarfer corff. Bydd hefyd yn caniatáu ichi ddatblygu dealltwriaeth uwch o ddetholiad o sgiliau technegol mewn ffisioleg ymarfer corff a chymhwysedd yn y sgiliau hyn.

 • Prosiect Ymchwil
  Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i arddangos y sgiliau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu astudiaeth, adnodd neu adroddiad ysgolheigaidd, manwl, empirig.

 • Dulliau Ymchwil
  Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ddylunio a dadansoddi astudiaethau meintiol arbrofol, lled-arbrofol ac anarbrofol yn ystadegol. Bydd yn caniatáu ichi werthfawrogi cryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol a ddefnyddir mewn chwaraeon, gwyddoniaeth iechyd ac ymarfer corff a syntheseiddio gwybodaeth a chymwyseddau a gafwyd yn ystod modiwlau a addysgir, i gynhyrchu adolygiad beirniadol ysgolheigaidd a chynnig ar gyfer astudiaeth ymchwil.

 • Datblygiad Seiliedig ar Waith Proffesiynol
  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arsylwi a chymryd rhan mewn amgylcheddau proffesiynol yn y gwaith, gan gynnwys nodi problem waith i chi ei goresgyn, a fydd yn gwella'ch dysgu proffesiynol a galwedigaethol ac yn llywio'ch ymarfer bob dydd eich hun. Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch yn myfyrio'n feirniadol ar eich dysgu trwy gydol y lleoliad gwaith. Byddwch chi, ynghyd â thîm y modiwl, yn nodi sefydliad neu sefydliadau sy'n berthnasol i'ch maes astudio ac a fydd yn gallu darparu 140 awr o brofiad gwaith.

Ynghyd â thri o'r modiwlau dewisol canlynol:

 • Cryfder a Chyflyru (Llwybr Gwyddor Chwaraeon)
  Nod y modiwl hwn yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a damcaniaethau ynghylch cryfder a chyflyru. Byddwch hefyd wedi datblygu'r gallu i weithredu rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol i mewn i ystod o amgylcheddau perfformiad. Mae'r uchod wedi'u cysylltu'n agos â'r safonau proffesiynol sy'n ofynnol ar gyfer achrediad gan yr NSCA a'r UKSCA.

 • Dadansoddiad Symudiad (Llwybr Gwyddor Chwaraeon)
  Nod y modiwl hwn yw datblygu eich ymwybyddiaeth o'r dadansoddiad o berfformiad chwaraeon, gyda phwyslais arbennig ar ddadansoddi technegau a dadansoddi nodiant. Bydd y defnydd o dechnegau arsylwi systematig wrth ddadansoddi perfformiad chwaraeon hefyd yn cael ei ystyried.

 • Maeth ar gyfer Iechyd a Pherfformiad (Gwyddor Chwaraeon neu Ymarfer Corff a Llwybr Iechyd)
  Nod y modiwl hwn yw darparu sylfaen wyddonol maeth i fyfyrwyr ar gyfer perfformiad. Dyluniwyd hyn i ddatblygu sgiliau uwch sy'n hanfodol ar gyfer deall gofynion maethol y corff dynol er mwyn cynyddu perfformiad ymarfer corff i'r eithaf a hybu iechyd a lles.

 • Gweithgaredd Corfforol ac Iechyd (Ymarfer a Llwybr Iechyd)
  Nod y modiwl hwn yw gwella'ch dealltwriaeth o'r berthynas rhwng gweithgaredd corfforol ac atal, trin a rheoli clefydau cronig. Fe'i datblygwyd hefyd i ystyried dylunio a gweithredu polisi iechyd cyhoeddus gweithgaredd corfforol.

 • Epidemioleg a Biostatistics ar gyfer Iechyd y Cyhoedd (Ymarfer a Llwybr Iechyd)
  Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau sylfaenol ac uwch mewn epidemioleg a chymhwyso'r cysyniadau hyn wrth astudio iechyd y cyhoedd.

 

 

Dysgu

Addysgir yr MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff trwy weithdai grŵp bach, seminarau, darlithoedd, dadansoddi fideo, ymchwiliadau labordy ymarferol ac ymarferion ymarferol; bydd rhai ohonynt yn cael eu harwain gan fyfyrwyr. Cefnogir yr holl ddeunydd addysgu gan yr wybodaeth ymchwil ddiweddaraf a gyrwyr polisi cenedlaethol a lleol. Defnyddir llwyfannau e-ddysgu rhyngweithiol i gefnogi'ch dysgu trwy gydol y cwrs, yn ogystal â'r cyfleusterau llyfrgell rhagorol. 

Asesiad

Defnyddir amrywiaeth eang o asesu cymhwysol, academaidd a galwedigaethol ar yr MSc Gwyddoniaeth Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer modern ac arloesol hwn. Cewch eich asesu trwy gyflwyniadau llafar a phoster, ysgrifennu mewn labordy ac astudiaethau achos, traethodau beirniadol ac mewn rhai modiwlau, arholiadau. Mae'r asesiadau'n cael eu diweddaru'n barhaus i adlewyrchu polisi ac arfer cyfoes er mwyn rhoi'r wybodaeth a'r profiadau proffesiynol mwyaf diweddar i raddedigion. 

Lleoliadau

Yn ystod y cwrs MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff, cewch gyfle i gwblhau modiwl lleoliad gwaith proffesiynol, gan ddefnyddio'r profiad i ddatblygu eich sgiliau galwedigaethol ymhellach mewn maes chwaraeon neu ymarfer corff penodol. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau'r lleoliad mwyaf perthnasol ar gyfer eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol. 

Cyfleusterau

Mae gennym labordai pwrpasol sy'n llawn offer arbenigol. Mae hyn yn cynnwys system pwyso tanddwr ac MRI corff cyfan i fesur braster a chyhyr y corff cyfan a rhanbarthol. Mae gennym hefyd siambr hypobarig sy'n profi pynciau mewn gwahanol amodau, yn aml ar eithafion dygnwch. Mae yna bum labordy addysgu, lle byddwch chi'n astudio o dan arweiniad ein staff academaidd ac yn cynnal eich gwaith arbrofol eich hun. Bydd gennych hefyd fynediad i'r labordy biomecaneg i fesur y grymoedd mewnol ac allanol sy'n gysylltiedig â pherfformio gweithredoedd chwaraeon. 

Ym Mharc Chwaraeon PDC, ychydig filltiroedd yn unig o Gampws Glyntaff, mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.

Fel arfer gradd Anrhydedd yn nosbarth 2: 2 neu'n uwch mewn pwnc gwyddoniaeth perthnasol fel Gwyddor Chwaraeon, Gwyddoniaeth Biofeddygol neu Ffisioleg, er y gellir ystyried profiad weithiau. 

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol. Bydd y rhai heb gymwysterau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad proffesiynol blaenorol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw.

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW

Mae gradd lefel uwch fel MSc, MPhil neu PhD yn dod yn fwyfwy hanfodol os ydych chi am ddilyn gyrfa broffesiynol a / neu academaidd mewn gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff neu weithgaredd corfforol / maeth sy'n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd. Mae cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys meysydd fel y byd academaidd, clybiau chwaraeon proffesiynol, y sector iechyd cyhoeddus / preifat, cyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, y diwydiant ffitrwydd, yn ogystal â chefnogi'r rhai ohonoch sydd eisoes mewn cyflogaeth fel athrawon, chwaraeon cymunedol a swyddogion iechyd, yn ogystal fel arweinwyr gweithgaredd corfforol a ffitrwydd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil chwaraeon.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL