Hoffech chi ddatblygu eich gyrfa mewn gwyddor chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff? Hoffech chi gynnig cymorth gwyddor chwaraeon i dimau proffesiynol? Neu a yw gweithio ym maes gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff yn eich cymuned yn gyrru eich uchelgais? Bydd y cwrs MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff yn eich galluogi i ddatblygu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r maes pwnc, datblygu eich galluoedd mesur ac yn y pen draw eich helpu i arbenigo yn eich maes diddordeb penodol.

Mae’r cwrs wedi’i leoli o fewn y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ac mae’n defnyddio ein labordai sydd wedi’u cymeradwyo gan Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES) ar Gampws Glyntaff a’n hystafelloedd dadansoddi cryfder a chyflyru a pherfformiad o’r radd flaenaf yn ein Parc Chwaraeon. Cyflwynir y cwrs gan dîm amlddisgyblaethol sy’n sicrhau bod gennych chi amrywiaeth o arbenigwyr arbenigol yn y maes i hwyluso’ch dysgu a’ch datblygiad proffesiynol.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn cynnal ymchwil annibynnol dan oruchwyliaeth fel rhan o'ch modiwl prosiect ymchwil. Mae hyn yn eich galluogi i ddefnyddio'r cyfleusterau a'r arbenigedd staff sydd ar gael, ac yn eich galluogi i arbenigo yn eich maes diddordeb. Yn ddiweddar gosodwyd Prifysgol De Cymru yn gydradd 1af yn y DU am effaith ei hymchwil mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, gyda 96% o’n hymchwil yn cael ei hystyried fel un sy’n arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae hyn yn dangos y diwylliant ymchwil cryf o fewn yr adran ac anogir ein myfyrwyr i ymgysylltu â hyn o ddechrau eu hastudiaethau.

Mae'r cwrs hefyd yn gofyn i chi gwblhau lleoliad gwaith, sy'n sicrhau nid yn unig y byddwch yn cael y cyfle i raddio gyda chymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol, ond bod gennych hefyd brofiad sy'n berthnasol i ddiwydiant, sy'n hanfodol ar gyfer y myfyriwr graddedig modern. Mae rhai enghreifftiau o leoliadau y mae ein myfyrwyr wedi'u gwneud yn ddiweddar yn cynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Ysbyty Athrofaol Cymru, technegol yn dangos swyddi o fewn sefydliadau addysg uwch, campfeydd a chynlluniau atgyfeirio ymarfer corff o fewn awdurdodau lleol.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 blwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Llawn amser 2 blwyddyn Medi Glyn-taf A

Mae'r cwrs yn cynnwys 4 modiwl penodol y mae'n ofynnol i bob myfyriwr eu cwblhau. Yna mae gofyn i chi ddewis 3 modiwl dewisol sy'n eich galluogi i arbenigo yn eich maes diddordeb. Darperir ‘llwybrau’ a awgrymir (Gwyddor Chwaraeon neu Ymarfer Corff ac Iechyd), ond gellir dewis unrhyw gyfuniad o fodiwlau i sicrhau bod y cwrs wedi’i deilwra i’ch gofynion. Mae manylion pob modiwl i’w gweld isod:

Modiwlau Penodedig

Ffisioleg Ymarfer Corff
Cyflwynir y modiwl hwn gan Dr Chris Marley a'i nod yw gwella eich dealltwriaeth o'r berthynas rhwng ymarfer corff, systemau ffisiolegol a biocemeg ddynol, gyda ffocws penodol ar yr hyn sy'n cyfyngu ar berfformiad ymarfer corff. Bydd hefyd yn caniatáu ichi ddatblygu dealltwriaeth uwch o ddetholiad o sgiliau technegol mewn ffisioleg ymarfer corff a chymhwysedd yn y sgiliau hyn.

Prosiect Ymchwil
Arweinir y modiwl hwn gan Melanie Tuckwell a'i nod yw galluogi myfyrwyr i ddangos y sgiliau angenrheidiol i gynhyrchu astudiaeth, adnodd neu adroddiad ymchwil empeiraidd, manwl ac ysgolheigaidd. O fewn y modiwl hwn gallwch ddewis goruchwyliwr o ystod o staff academaidd i sicrhau bod gennych yr arbenigwr cywir i'ch cefnogi wrth ddatblygu a chyflwyno eich prosiect.

Dulliau Ymchwil
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ddylunio a dadansoddi astudiaethau meintiol arbrofol, lled-arbrofol ac anarbrofol yn ystadegol. Bydd yn caniatáu ichi werthfawrogi cryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol a ddefnyddir mewn chwaraeon, gwyddoniaeth iechyd ac ymarfer corff a syntheseiddio gwybodaeth a chymwyseddau a gafwyd yn ystod modiwlau a addysgir, i gynhyrchu adolygiad beirniadol ysgolheigaidd a chynnig ar gyfer astudiaeth ymchwil.

Datblygiad Seiliedig ar Waith Proffesiynol
Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arsylwi a chymryd rhan mewn amgylcheddau proffesiynol yn y gwaith, gan gynnwys nodi problem waith i chi ei goresgyn, a fydd yn gwella'ch dysgu proffesiynol a galwedigaethol ac yn llywio'ch ymarfer bob dydd eich hun. Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch yn myfyrio'n feirniadol ar eich dysgu trwy gydol y lleoliad gwaith. Byddwch chi, ynghyd â thîm y modiwl, yn nodi sefydliad neu sefydliadau sy'n berthnasol i'ch maes astudio ac a fydd yn gallu darparu 140 awr o brofiad gwaith.

Modiwlau Opsiynol:

Cryfder a Chyflyru (Llwybr Gwyddor Chwaraeon)
Arweinir y modiwl hwn gan Richard Clarke a'i nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a damcaniaethau ynghylch cryfder a chyflyru. Byddwch hefyd wedi datblygu'r gallu i roi rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol ar waith mewn amrywiaeth o amgylcheddau perfformio. Mae'r uchod wedi'u cysylltu'n agos â'r safonau proffesiynol sy'n ofynnol ar gyfer achredu gan yr NSCA a'r UKSCA.

Dadansoddiad Symudiad (Llwybr Gwyddor Chwaraeon)
Arweinir y modiwl hwn gan Dr Morgan Williams a Ben Stanway. Ei nod yw datblygu eich ymwybyddiaeth o ddadansoddi perfformiad chwaraeon, gyda phwyslais arbennig ar ddadansoddi techneg a dadansoddi nodiant. Bydd y defnydd o dechnegau arsylwi systematig wrth ddadansoddi perfformiad chwaraeon hefyd yn cael ei ystyried.

Maeth ar gyfer Iechyd a Pherfformiad (Gwyddor Chwaraeon neu Ymarfer Corff a Llwybr Iechyd)
Arweinir y modiwl hwn gan Dr George Rose a'i nod yw rhoi i fyfyrwyr y sylfaen wyddonol o faeth ar gyfer perfformiad. Mae hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau uwch sy'n hanfodol ar gyfer deall gofynion maethol y corff dynol er mwyn gwneud y gorau o berfformiad ymarfer corff a hybu iechyd a lles.

Gweithgaredd Corfforol ac Iechyd (Ymarfer a Llwybr Iechyd)
Arweinir y modiwl hwn gan Dr Stuart Jarvis a'i nod yw gwella eich dealltwriaeth o'r berthynas rhwng gweithgaredd corfforol ac atal, trin a rheoli clefydau cronig. Mae hefyd wedi'i ddatblygu i ystyried dylunio a gweithredu polisi iechyd y cyhoedd gweithgaredd corfforol.

Epidemioleg a Biostatistics ar gyfer Iechyd y Cyhoedd (Ymarfer a Llwybr Iechyd)
Arweinir y modiwl hwn gan Dr Joseph Sunday a'i nod yw cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau sylfaenol ac uwch mewn epidemioleg a chymhwyso'r cysyniadau hyn wrth astudio iechyd y cyhoedd. 

Dysgu

Addysgir yr MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff trwy weithdai grŵp bach, seminarau, darlithoedd, dadansoddi fideo, ymchwiliadau labordy ymarferol a sesiynau ymarferol; bydd rhai ohonynt yn cael eu harwain gan fyfyrwyr. Cefnogir yr holl ddeunydd addysgu gan y wybodaeth ymchwil ddiweddaraf, yn ogystal â ysgogwyr polisi cenedlaethol a lleol. Defnyddir llwyfannau e-ddysgu rhyngweithiol i gefnogi eich dysgu drwy gydol y cwrs, yn ogystal â’r cyfleusterau llyfrgell rhagorol.

Ategir eich astudiaethau gan yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp Ymchwil Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff y Brifysgol sy'n cydweithio'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol â phartneriaid o ddiwydiant a'r byd academaidd i ddarparu gwybodaeth ac effaith sy'n arwain y byd. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich addysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol.

Asesiad

Defnyddir amrywiaeth eang o asesu cymhwysol, academaidd a galwedigaethol ar yr MSc Gwyddoniaeth Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer modern ac arloesol hwn. Cewch eich asesu trwy gyflwyniadau llafar a phoster, ysgrifennu mewn labordy ac astudiaethau achos, traethodau beirniadol ac mewn rhai modiwlau, arholiadau. Mae'r asesiadau'n cael eu diweddaru'n barhaus i adlewyrchu polisi ac arfer cyfoes er mwyn rhoi'r wybodaeth a'r profiadau proffesiynol mwyaf diweddar i raddedigion. 

Lleoliadau

Yn ystod y cwrs MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff, byddwch yn cael y cyfle i gwblhau modiwl lleoliad gwaith proffesiynol, gan ddefnyddio’r profiad i ddatblygu eich sgiliau galwedigaethol ymhellach mewn maes penodol o chwaraeon, iechyd neu ymarfer corff. Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau'r lleoliad mwyaf perthnasol ar gyfer eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol. Mae gan ein Canolfan Cyflogadwyedd, Menter ac Arwain mewn Chwaraeon (CEELS) bartneriaethau gyda dros 50 o sefydliadau chwaraeon sy’n cynnig lleoliadau gwaith, sy’n eich galluogi i gael profiad uniongyrchol o weithio yn y diwydiant chwaraeon – gofyniad hanfodol i unrhyw un sydd am gael cyflogaeth yn chwaraeon.

Cyfleusterau

Ar ein campws yng Nglyntaff, bydd gennych fynediad i’n labordai pwrpasol BASES cymeradwy sy’n llawn offer arbenigol. Mae'r labordai hyn a rhai enghreifftiau o'r offer y maent yn eu cartrefu wedi'u crynhoi isod.

Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff: Ystod o felinau traed ac ergomedrau, dulliau lluosog o asesu perfformiad aerobig (certi metabolig ar-lein a bagiau Douglas) ac anaerobig (systemau Wingate a matiau neidio), offer samplu gwaed (gwythïen-bigo a chanwleiddiad) a dadansoddiad biocemegol (glwcos, lipid , lactad, haematocrit, haemoglobin) yn ogystal ag offer i asesu gweithrediad/iechyd anadlol (ffitagraff a mesuryddion llif brig) a chardiofasgwlaidd (electrocardiogram, dadansoddi tonnau curiad y galon, monitor cyfradd curiad y galon/pwysedd gwaed).

Labordy Cyfansoddiad y Corff: System bwyso tanddwr, dadansoddiad rhwystriant biodrydanol a chaliperau plyg croen i fesur braster a chyhyr y corff cyfan a rhanbarthol.

Cliciwch yma i weld sut rydym yn mesur braster y corff gan ddefnyddio pwyso o dan y dŵr

Labordy Biomecaneg: Llwyfan grym, dynamomedr isokinetic, llwyfan dadansoddi cerddediad 1.5m a chamera cyflymder uchel Quintic, yn ogystal â meddalwedd dadansoddi fideo cyfatebol.

Labordy Ffisioleg Amgylcheddol: Siambr amgylcheddol normobaidd sy’n mesur 16 metr sgwâr y gellir ei defnyddio i efelychu unrhyw hinsawdd o bob rhan o’r byd (e.e. uchder uchel, tymheredd amgylchynol a lleithder) ac offer i asesu ocsigeniad cyhyrau/cerebral (sbectrosgopeg isgoch bron) a swyddogaeth/iechyd pibellau gwaed (uwchsain Doppler deublyg a thrawsgreuanol).

Yn ein Parc Chwaraeon PDC, ychydig filltiroedd yn unig o Gampws Glyn-taf, mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon wedi’i ddylunio’n arbennig. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 llwyfan codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer athletwyr uchelgeisiol. Mae ein cae 3G maint llawn dan do wedi’i adeiladu i safon Fifa Pro a safon World Rugby 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr. Ni yw’r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnig y cyfleuster hwn. Byddwch hefyd yn dod o hyd i swît dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum maes gyda llifoleuadau. Mae gennym gae ‘astroturf’ wedi’i drin â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn a gymeradwyir gan FIFA.

Yn ogystal â’r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn newid mawr. Mae ein cyfleusterau’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, megis tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â charfanau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein lleiniau ac amlbwrpasedd ein hoffer.

Darlithwyr

Mae Dr Christopher Marley yn uwch ddarlithydd mewn ffisioleg ymarfer corff ac yn arweinydd y cwrs. Mae hefyd yn aelod o'r Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd ym Mhrifysgol De Cymru ac yn aelod o banel Sefydliad Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Chwaraeon Cymru. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n fras ar ffactorau sy'n dylanwadu ar gyflenwi ocsigen i'r ymennydd ac yn ei dro gweithrediad gwybyddol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn deall yn well y mecanweithiau ffisiolegol sy'n esbonio manteision niwro-amddiffynnol ymarfer corff, yn ogystal â chanlyniadau niwrolegol hirdymor anaf i'r pen o fewn chwaraeon. Yn ddiweddar dyfarnwyd grant o Gronfa Ymchwil ac Effaith Strategol Prifysgol De Cymru iddo i ddatblygu ei ymchwil. Mae Dr Marley yn aelod proffesiynol o'r Gymdeithas Ffisiolegol ac yn arddangos ei waith diweddaraf o'r labordy yn rheolaidd yn eu cynhadledd flynyddol.

George Rose: gwyddonydd ymarfer corff sy’n archwilio’r cysylltiad rhwng ffitrwydd cardio-anadlol cyn llawdriniaeth a goroesiad ar ôl llawdriniaeth mewn cleifion sy’n cael llawdriniaeth fawr. Mewn cydweithrediad ag Adran Anaestheteg Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, mae ei ymchwil wedi helpu i optimeiddio’r broses o adnabod cleifion sydd mewn perygl mawr o gymhlethdodau a marwolaethau ar ôl llawdriniaeth, sy’n cefnogi prosesau penderfynu ar ddarpariaeth gofal cleifion.

Mae Dr Morgan Williams yn Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Ardystiedig yr NSCA. Mae'n aelod o Grŵp Anafiadau Hamstring Hamstring Prifysgol Technoleg Queensland ac yn ymwneud yn allanol â datblygu a threialu Dyfeisiau Profi Cryfder Nordbord Hamstring a ForceFrame. Mae ei waith ymchwil arobryn wedi’i ddefnyddio i ddarparu fframwaith sy’n seiliedig ar dystiolaeth i lywio diagnosis, atal a thrin HSI (yn ogystal ag anafiadau cyffredin eraill i’r cyhyrau eithaf isaf mewn chwaraeon) ac mae wedi trawsnewid atal HSI ac adsefydlu mewn chwaraeon lluosog ledled y byd.

Mae Ben Stanway yn ddarlithydd mewn dadansoddi perfformiad. Mae ei brofiad yn cynnwys gweithio i’r Undeb Rygbi Pêl-droed fel dadansoddwr dethol sgwad ar gyfer timau penodol o fewn uwch gynghrair rygbi’r undeb. Roedd hefyd yn rhan o’r tîm ymchwil a roddodd wybod i fwrdd y chwe gwlad am yr amrywiadau cyfreithiol arbrofol a pha effaith y mae hyn wedi’i chael ar y gêm.

Mae Dr Stuart Jarvis yn ddarlithydd mewn chwaraeon. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys sgiliau symud sylfaenol a gweithredol mewn plant, yn ogystal â ffitrwydd corfforol cysylltiedig ag iechyd a gweithgaredd plant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Mae Richard Clarke yn hyfforddwr cryfder a chyflyru achrededig a fu’n gweithio’n flaenorol gyda Chlwb Rygbi Caerloyw ac Academi Chwaraeon Bryste cyn trosglwyddo i addysgu mewn addysg uwch.

Mae Melanie Tuckwell yn ddarlithydd, hyfforddwr, athrawes a mentor. Mae hi’n hyfforddwraig a hyfforddwraig hynod brofiadol a chymwysedig ac mae hi hefyd wedi chwarae Pêl-rwyd Rhyngwladol ar bob lefel. Mae hi wedi hyfforddi Cymru a sawl tîm dan 21 i Bencampwriaethau Byd ar draws y byd. Ym mis Awst 2015 hi oedd Cynghorydd Technegol tîm Pêl-rwyd Cymru yng Nghwpan Pêl-rwyd y Byd yn Awstralia, lle gorffennodd Cymru eu safle uchaf yn 7fed ers 1991. Mae hi wedi bod yn Hyfforddwr Cynorthwyol i dîm Superleague Pêl-rwyd y Dreigiau Celtaidd ac yn Hyfforddwr Cynorthwyol i’r Cymry Tîm pêl-rwyd cenedlaethol. Mae gan Mel ddiddordeb mewn Hyfforddi ac yn arbennig Golosgi Hyfforddwyr a Mentora Hyfforddwyr.

Mae Dr Joseph Sunday yn uwch ddarlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus. Mae'n cyfrannu at y cyrsiau MSc Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff ac MSc Iechyd y Cyhoedd.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fel arfer gradd Anrhydedd yn nosbarth 2: 2 neu'n uwch mewn pwnc gwyddoniaeth perthnasol fel Gwyddor Chwaraeon, Gwyddoniaeth Biofeddygol neu Ffisiotherapy, er y gellir ystyried profiad weithiau. 

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol. Bydd y rhai heb gymwysterau o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad proffesiynol blaenorol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: £16000 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gallwch wneud gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cwrs neu astudio ym Mhrifysgol De Cymru mae croeso i chi gysylltu ag arweinydd y cwrs, Dr Chris Marley.

Mae gradd lefel uwch fel MSc, MPhil neu PhD yn dod yn fwyfwy hanfodol os ydych chi am ddilyn gyrfa broffesiynol a / neu academaidd mewn gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff neu weithgaredd corfforol / maeth sy'n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd. Mae cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys meysydd fel y byd academaidd, clybiau chwaraeon proffesiynol, y sector iechyd cyhoeddus / preifat, cyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, y diwydiant ffitrwydd, yn ogystal â chefnogi'r rhai ohonoch sydd eisoes mewn cyflogaeth fel athrawon, chwaraeon cymunedol a swyddogion iechyd, yn ogystal fel arweinwyr gweithgaredd corfforol a ffitrwydd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon neu gradd ymchwil chwaraeon.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.