Mae'r cwrs MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar-lein dwy flynedd wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn amgylchedd clinig chwaraeon. Addysgir myfyrwyr i gyrchu gwybodaeth yn annibynnol i asesu, gwerthuso a lledaenu'r ymchwil ar sail tystiolaeth yn feirniadol. 

Mae'r cwrs MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn cael ei redeg gyda'r partner cydweithredol Diploma MSc, yn cael ei ddarparu gan dîm arloesol a phrofiadol sydd ag enw da rhyngwladol ym maes meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Mawrth Ar-lein 8
Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Mae'r cwrs Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff â ffocws clinigol hwn wedi'i gynllunio i wella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol mewn chwaraeon a meddygaeth ymarfer corff. 

Mae'r cwricwlwm yn seiliedig ar y cwricwlwm hyfforddiant arbenigol a ddatblygwyd gan Gyfadran Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff Coleg Brenhinol y Meddygon. Felly mae'n cwrdd â'r safonau uchaf ar gyfer SEM addysg a byddai'n gwella cyflogadwyedd cenedlaethol a rhyngwladol. 

Mae MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn darparu llwybr dilyniant ar gyfer y cwrs diploma ôl-radd mewn meddygaeth ymarfer corff ac ymarfer corff a gynigir gan y Brifysgol. 

Blwyddyn 1

Modiwl 1 - Anatomeg, Ffisioleg a Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff 
Modiwl 2 - Ymarfer a Chwaraeon mewn Perthynas â Chlefyd Cronig a Phoblogaethau 
Modiwl 3 - Atal Anafiadau, Adsefydlu a Dychwelyd i Ymarfer 
Modiwl 4 - Anafiadau ac Ymchwiliadau Chwaraeon Cyffredin 
Modiwl 5 - Rheoli ac Adsefydlu Cynllunio Anafiadau sy'n Gysylltiedig â Chwaraeon ac Ymarfer Corff 
Modiwl 6 - Y Tîm Amlddisgyblaethol mewn Ymarfer Corff a Chwaraeon 

Blwyddyn 2

  • Methodolegau Ymchwil a Gwerthuso Beirniadol
  • Prosiect Proffesiynol (10,800 o eiriau)

Dysgu

Er y byddwch chi'n dysgu ar-lein byddwch chi'n rhan o grŵp gyda 10 i 15 o fyfyrwyr eraill. Bydd eich dysgu o bell hunangyfeiriedig yn cael ei arwain gan drafodaeth wedi'i ysgogi gan diwtor yn seiliedig ar senarios achos sy'n gyfoethog yn glinigol. 

Byddwch chi'n gwneud cyfuniad o brosiectau unigol a grŵp, a bydd gennych bortffolio ymarfer myfyriol i'ch helpu chi i ystyried sut y gellir trosi'r hyn rydych chi'n ei ddysgu ar y cwrs yn waith ac ymarfer bob dydd. 

Bydd gennych gefnogaeth tîm ymroddedig a fydd yn eich helpu gydag unrhyw heriau y gallech eu hwynebu - o help i lywio ein platfform dysgu ar-lein i gyngor ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud i basio'r cwrs a chwrdd â therfynau amser. 

Ar ôl i chi sicrhau eich lle ar y cwrs, fe'ch gwahoddir i Weminar Diwrnod Sefydlu Ar-lein. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdai sgiliau astudio ar Gyfeirio Harvard, ysgrifau gwyddonol a myfyriol, a lefelau tystiolaeth wrth baratoi ar gyfer eich astudiaethau. 

Nid yw'n orfodol ichi fynychu ein Diwrnod Sefydlu, ond argymhellir gan y bydd yn rhoi cyflwyniad cadarn i'r cwrs i chi 

Asesiad

Disgwylir i fyfyrwyr yn yr 8 wythnos gyntaf ryngweithio â'u tiwtor yn wythnosol. Mae myfyrwyr yn dewis prosiect penodol ac yn cyflwyno crynodeb / cynnig prosiect (tua 1,500 o eiriau). 

Ar ôl i'r cynnig gael ei gymeradwyo, cwblheir y prosiect proffesiynol (10,500 gair) ei hun trwy arweiniad a goruchwyliaeth ar-lein a gynigir gan y tiwtor. 

Bydd y myfyriwr a'r tiwtor yn rhyngweithio'n rheolaidd (wythnosol) ar ardal drafod benodol y myfyrwyr / tiwtor neu trwy unrhyw ddulliau cyfathrebu eraill y mae'r ddau barti yn eu hystyried yn briodol (ffôn / SKYPE / e-bost). Cofnodir nodyn o unrhyw gyfathrebu llafar gyda'r tiwtor yng nghyfnodolyn y myfyriwr gan y myfyriwr. 

Darlithwyr

Cyfarwyddwr y cwrs yw Dr Gareth Jones. 

Ar ôl ennill MSc mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff aeth Dr Jones ymlaen i fod yn arholwr DipSEM. Mae wedi mynychu pedair Gemau'r Gymanwlad, y ddwy olaf fel Prif Swyddog Meddygol ac wedi bod yn Feddyg Diwrnod Gêm yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2015. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd ymgeiswyr fel arfer yn meddu ar radd gyntaf neu gyfwerth (gan gynnwys cymwysterau rhyngwladol) mewn maes gofal iechyd proffesiynol perthnasol, fel gradd feddygol neu nyrsio. Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig heb y cymwysterau cydnabyddedig hyn yn cael eu hystyried yn unigol a gellir ystyried ystod eang o brofiad blaenorol. 

Mewn rhai achosion, efallai y gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno darn o waith i'w asesu er mwyn cadarnhau eu bod yn gallu gweithio'n gyffyrddus ar lefel ôl-raddedig, a dangos y wybodaeth glinigol a phroffesiynol ofynnol.

Gofynion Iaith Saesneg

Mae hyfedredd yn yr Iaith Saesneg hefyd yn hanfodol i gwblhau ein cyrsiau. Os NAD Saesneg yw eich iaith gyntaf, gofynnwn am brawf cymhwysedd yn ystod y broses ymgeisio. Rydym yn gallu derbyn sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 (gydag isafswm o 5.5 ar gyfer pob band) neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Diploma MSc. Cyfeiriwch at eu gwefan am wybodaeth ffioedd.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Cofrestrwch a gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.
Datganiad derbyn

Cyflwynwyd y cymhwyster hwn gyda'r pwrpas o hyrwyddo a gwella sgiliau a gwybodaeth broffesiynol ymhlith ei fyfyrwyr sydd â pherthnasedd uniongyrchol ac sy'n berthnasol i ofynion eu rolau gwaith. Mae cystadleuaeth gynyddol am gyflogaeth yn y maes gofal iechyd ac angen cymwysterau uwch i gynorthwyo gyda datblygu gyrfa a chefnogi arbenigedd. Rhagwelir y bydd mwyafrif y myfyrwyr mewn gofal sylfaenol neu'n dyheu am swyddi o'r fath.