Mae ein meistri hyfforddi chwaraeon yn cynnig mewnwelediad datblygedig i sut mae seicoleg, ffisioleg, cryfder a chyflyru a dadansoddi symudiadau yn effeithio ar berfformiad. 

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer y rhai sy'n gweithio ym maes chwaraeon a hyfforddi, neu raddedigion diweddar sydd â phrofiad hyfforddi. 

Mae dysgu yn y gwaith yn rhan bwysig o'r cwrs hyfforddi chwaraeon hwn, gyda myfyrwyr yn cymryd lleoliad 140 awr gydag un o'n partneriaid diwydiant niferus. 

Bydd integreiddio theori ac ymarfer yn gwella ac yn datblygu eich gallu i fyfyrio ar arfer hyfforddi cyfredol, cynllunio rhaglenni hyfforddi priodol a dadansoddi'n feirniadol y dulliau presennol o hyfforddi perfformiad. 

Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth gynhwysfawr o'r materion allweddol sy'n cefnogi'r amgylchedd hyfforddi chwaraeon perfformiad uchel. Mae cyn-fyfyrwyr proffil uchel yn cynnwys Jevon Groves, hyfforddwr Rygbi Saith Bob Ochr Elît i Sefydliad Chwaraeon Hong Kong, a James French, dadansoddwr gwrthwynebwyr yn Liverpool FC.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Modiwlau Craidd

Prosiect Ymchwil
Nod y prosiect hwn yw galluogi myfyrwyr i arddangos y sgiliau sy'n angenrheidiol i gynhyrchu astudiaeth, adnodd neu adroddiad ysgolheigaidd, manwl, empirig.

Dulliau Ymchwil
Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ddylunio a dadansoddi astudiaethau meintiol arbrofol, lled-arbrofol ac anarbrofol yn ystadegol. Bydd yn caniatáu ichi werthfawrogi cryfderau a chyfyngiadau'r gwahanol ddyluniadau ymchwil meintiol ac ansoddol a ddefnyddir mewn hyfforddi a gwyddoniaeth chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff; a syntheseiddio gwybodaeth a chymwyseddau a gafwyd yn ystod modiwlau a addysgir i gynhyrchu adolygiad beirniadol ysgolheigaidd a manwl a chynnig ar gyfer astudiaeth ymchwil.

Hyfforddi Effeithiol
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth uwch o sgiliau hunan-fyfyriol beirniadol trwy ddefnyddio dadansoddiad fideo, sy'n cynnwys nodi arddulliau hyfforddi, ymddygiadau a thechnegau adborth allweddol sy'n ofynnol mewn sefyllfaoedd hyfforddi uwch. Yn ogystal, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r dulliau rhyngddisgyblaethol sy'n cyfrannu at y broses hyfforddi gan gynnwys eich gallu i gydnabod a datblygu arferion hyfforddi cyfredol ac athroniaethau hyfforddi.

Datblygiad Seiliedig ar Waith Proffesiynol
Mae'r modiwlau hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arsylwi a chymryd rhan mewn amgylcheddau proffesiynol yn y gwaith, gan gynnwys nodi problem waith i chi ei goresgyn, a fydd yn gwella'ch dysgu proffesiynol a galwedigaethol ac yn llywio'ch ymarfer bob dydd eich hun. Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch yn myfyrio'n feirniadol ar eich dysgu trwy gydol y lleoliad gwaith. Byddwch chi, ynghyd â thîm y modiwl, yn nodi sefydliad neu sefydliadau sy'n berthnasol i'ch maes astudio ac a fydd yn gallu darparu 140 awr o brofiad gwaith. 

Modiwlau Opsiynol (dewiswch dri)

Mentora mewn Chwaraeon
Archwiliwch athroniaethau mentora cyfredol er mwyn darparu golwg gyfannol ar ddarparu mentora. Galluogi myfyrwyr i ddeall ac archwilio'r gwahaniaeth rhwng rôl mentor / hyfforddwr a datblygu perthnasoedd deinamig a dwyochrog yn yr amgylchedd chwaraeon gwaith sy'n ofynnol. Cydnabod a gwerthfawrogi'r angen am fentora mewn cyd-destunau chwaraeon a rheoli, datblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer mentora a'u cymhwyso mewn amgylchedd anfeirniadol amrywiol. Sicrhau bod myfyrwyr yn cael ac yn datblygu'r strategaethau sy'n ofynnol i fodloni canlyniadau'r mentoreion a'u hamgylchedd.

Dadansoddiad Symud
Nod y modiwl hwn yw datblygu eich ymwybyddiaeth o'r dadansoddiad o berfformiad chwaraeon, gyda phwyslais arbennig ar ddadansoddi technegau a dadansoddi nodiant. Bydd y defnydd o dechnegau arsylwi systematig wrth ddadansoddi perfformiad chwaraeon hefyd yn cael ei ystyried.

Cryfder a Chyflyru
Ar ddiwedd y modiwl hwn byddwch wedi datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a damcaniaethau ynghylch cryfder a chyflyru. Byddwch hefyd wedi datblygu'r gallu i weithredu rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol i mewn i ystod o amgylcheddau perfformiad. Mae'r uchod wedi'u cysylltu'n agos â'r safonau proffesiynol sy'n ofynnol ar gyfer achrediad gan yr NSCA a'r UKSCA. 

Yr Amgylchedd Hyfforddi: Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth
Bydd y modiwl yn dadansoddi ystod o wahanol ddulliau o ddatblygu'r amgylchedd hyfforddi a'i berthynas ag ymarfer hyfforddi. Bydd y modiwl yn asesu gwerth pob dull yn feirniadol tra hefyd yn tynnu sylw at y cyfaddawd sy'n gysylltiedig â phob dull, ac yn paratoi dysgwyr i weithredu ystod o ddulliau a myfyrio ar eu profiad o wneud hynny ynghyd ag effaith pob dull ar yr athletwyr sydd maen nhw'n hyfforddi.

Yr Amgylchedd Perfformiad Uchel
Bydd y modiwl yn dadansoddi sut mae sawl rhanddeiliad ar draws y sefydliad yn cynorthwyo ac yn ategu ei gilydd i gynhyrchu amgylchedd perfformiad uchel. Datblygu persbectif amlddisgyblaethol o ffactorau sy'n gweithredu ar unigolyn a sut mae'r rhain yn cyfrannu at ddatblygiad perfformiad uchel. Trafodir rheolaeth yr amgylchedd perfformiad a dadansoddir y llu o faterion sy'n sail i weithredu'n llwyddiannus.

Dysgu

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, darlithoedd gwadd (gan weithwyr proffesiynol y diwydiant), dadleuon a thiwtorialau. Mae'r ystod hon o ddulliau addysgu a dysgu yn sicrhau eich bod chi'n ennill amrywiaeth eang o sgiliau. 

Mae'n canolbwyntio'n fawr ar ennill barn a phrofiadau'r myfyrwyr i arwain dysgu'r grŵp. Bydd yr holl gynnwys yn cael ei gymhwyso mewn cyd-destun chwaraeon i gynorthwyo dysgu, a darparu syniadau ac atebion ymarferol y gall myfyrwyr fynd â nhw yn ôl i'r gweithle neu eu defnyddio yn y diwydiant. 

Bydd rhai modiwlau yn cael eu rhannu â chyrsiau Meistr eraill a fydd yn caniatáu trafodaeth a thrafodaeth bellach. 

Bydd y mwyafrif o ddarlithoedd yn grwpiau gweddol fach (10-25) sy'n darparu dull mwy rhyngweithiol a phersonol o'ch astudiaeth. Mae gwaith grŵp a thrafodaethau dosbarth yn eich helpu i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol ac rydym yn annog myfyrwyr i leisio eu barn a herio'r norm. 

Disgwylir i'r myfyriwr fynychu darlithoedd (mae'r amser yn amrywio yn dibynnu ar y modiwl) ond fel rheol bydd tua 25 awr o amser cyswllt fesul modiwl. Bydd oriau astudio ychwanegol a ddisgwylir yn dibynnu ar y myfyriwr a'i lefel dealltwriaeth o'r deunydd pwnc. 

Mae darlithoedd naill ai'n cael eu danfon mewn bloc (modiwl wedi'i orchuddio mewn un bloc tri diwrnod, o ddydd Llun i ddydd Mercher, 9-5pm). Gellir gofyn am amserlen ddrafft gan arweinydd y cwrs Melanie Tuckwell. 

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu nifer o wahanol sgiliau i allu eu defnyddio yn y diwydiant. 

Ymhlith y dulliau asesu mae: ysgrifennu traethodau, adroddiadau a blogiau myfyriol; cynhyrchu taflenni a phosteri; arholiadau (amlddewis ac arddull traethawd); cyflwyniadau; asesiadau hyfforddi ac arwain chwaraeon ymarferol; asesiadau ac asesiadau dysgu yn y gwaith. 

Achrediadau 

Cymwysterau Hyfforddi Pêl-droed CBDC

Rydym yn falch o'n partneriaeth sefydledig gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu cyrsiau addysg hyfforddwyr trwyddedig CBDC (FAW C a Thrwydded CBDC/UEFA B) ac fel myfyriwr ar y cwrs hwn byddwch yn gymwys i wneud cais i ddilyn Tystysgrif C CBDC neu Drwydded CBDC/UEFA B (am gost ychwanegol tua £500) os byddwch yn bodloni'r gofynion mynediad angenrheidiol.

I wybod mwy, trafodwch ymhellach â Melanie Tuckwell, arweinydd y cwrs.

Lleoliadau

Mae'r meistri Hyfforddi Chwaraeon yn cynnig cysylltiadau rhagorol â gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd, bydd y cwrs hyfforddi chwaraeon hwn yn rhoi cyfle gwych iddynt weithio gydag ystod o bartneriaid. Mae gennym gysylltiadau â bron i 50 o sefydliadau mewn chwaraeon - y mae llawer ohonynt yn cefnogi myfyrwyr gyda lleoliadau, prosiectau ymchwil a mentora. 

I'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, bydd y cwrs yn cynnig cyfleoedd rhwydweithio ychwanegol a rhannu syniadau trwy drafodaethau anffurfiol, a all ddarparu buddion ychwanegol enfawr ar ben eu dysgu ffurfiol. 

Mae dysgu yn y gwaith wedi'i wreiddio trwy gydol y cwrs gyda phwyslais arbennig ar y modiwl Datblygiad Seiliedig ar Waith, lle bydd myfyrwyr yn gweithio gyda chyflogwr am 140 awr. 

Ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant, gallai hyn fod naill ai gyda'u cyflogwr presennol neu gyflogwr amgen. Ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn gweithio ar hyn o bryd, trefnir lleoliadau i'w galluogi i ennill profiad yn eu rôl ddewisol. 

Mae cyfleoedd ychwanegol i ymgymryd â rolau arwain fel dod yn Gynrychiolydd Cwrs neu Lysgennad Myfyrwyr. 

Cyfleusterau

Mae Parc Chwaraeon PDC yn gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. 

Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

  • Fel rheol mae mynediad i'r cwrs yn gofyn am ddosbarthiad gradd Anrhydedd (o leiaf 2: 2) mewn pwnc perthnasol er y gellir ystyried profiad perthnasol hefyd. 
  • Mae'r cwrs hwn yn fwyaf addas ar gyfer y rhai sy'n dal cwrs ffurfiol UKCC cymhwyster hyfforddi, yn ddelfrydol ar Lefel 3, neu'r rheini sydd â phrofiad hyfforddi addas. 
  • Fel arall y rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd hyfforddi fel, a NGB Bydd hyfforddwr, hyfforddwr yr Academi, hyfforddwr perfformiad uchel, swyddog datblygu chwaraeon, hyfforddwr cryfder a chyflyru neu gefnogaeth gwyddoniaeth chwaraeon yn cael ei ystyried. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: £16000
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae'r angen am addysg bellach berthnasol i weithwyr proffesiynol chwaraeon yn parhau i gynyddu o ystyried natur gystadleuol iawn y diwydiant chwaraeon gyda channoedd yn ceisio am lond llaw o swyddi. 

Felly mae gweithwyr proffesiynol cyfredol ac ymgeiswyr newydd yn awyddus i ennill mantais gystadleuol dros eraill ar gyfer dyrchafiad, gyda chymwysterau ôl-raddedig yn darparu un fantais o'r fath. 

Mae'r meistri Hyfforddi Chwaraeon yn canolbwyntio ar fyfyrwyr sy'n caffael y wybodaeth a'r sgiliau cyflogadwyedd i gael cyflogaeth yn y sector chwaraeon gyda'r nod o symud ymlaen i rolau rheoli Mae gan Chwaraeon PDC hanes cryf o greu graddedigion cyflogadwy yn y diwydiant chwaraeon a thu hwnt. Mae'r pwyslais hwn ar gyflogadwyedd myfyrwyr yn parhau i fod yn ganolbwynt craidd y maes pwnc academaidd Chwaraeon. 

Gallai graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD chwaraeon gradd ymchwil chwaraeon.