Mae’r cwrs MSc Marchnata Strategol a Digidol yn gwrs ôl-raddedig a addysgir am flwyddyn (llawn amser) neu ddwy flynedd (rhan-amser) sydd wedi’i achredu’n driphlyg gyda’r cyrff rheoleiddio marchnata, digidol a chysylltiadau cyhoeddus proffesiynol a ganlyn:

 • Sefydliad Data a Marchnata a'i chwaer sefydliadau y Gymdeithas Data a Marchnata (IDM/DMA)
 • Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM)
 • Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu (PRCA)

Mae'n cael ei gydnabod yn y DU a ledled y byd fel cwrs o safon.

Mae’r cwrs MSc Marchnata Strategol a Digidol wedi’i anelu at fyfyrwyr israddedig sy’n ffres o’u hastudiaethau israddedig, neu’r rhai sydd ag ychydig flynyddoedd o brofiad, yn ogystal ag ymarferwyr ‘dymhorol’ sy’n dymuno atgyfnerthu a/neu sefydlu dysgu a sgiliau newydd. Nod cynnwys y cwrs, sy’n cael ei addysgu yng nghanol Caerdydd ac ar-lein, yw meithrin y genhedlaeth nesaf o ymarferwyr marchnata, strategwyr ac arweinwyr, sy’n ymateb yn fasnachol i fewnwelediadau ymchwil cynulleidfa, i ddatblygu cynigion gwerth ystyrlon a gweithredu aml-asiantaeth arloesol a chynaliadwy. sianeli cynigion trwy fodelau busnes ystwyth a chreadigol. Mae myfyrwyr yn cael llwyfan creadigol unigryw i gysyniadu, y broses o fynd i'r farchnad trwy strategaethau marchnata cyfoes, cynllunio, ymarfer ac mewnwelediad ymchwil, a gweithredu cynigion gwerth i heriau cymhleth yn y byd go iawn.

Athroniaeth arweiniol MSc Marchnata Digidol Strategol yw mynd ati i chwilio am ffyrdd newydd o ‘wneud busnes’ trwy fodelu busnes ystwyth ac mae wedi’i hategu gan feysydd astudio thematig sy’n cyd-fynd â heriau economaidd-gymdeithasol byd-eang, gan gynnwys anhunanoldeb effeithiol, treuliant ac economïau cynaliadwy; cymunedau ymarfer a diddordeb, cyfranogiad llwythol; a model busnes dyfodol wedi'i alluogi gan dechnoleg a gweithredu omnichannel.

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn cydnabod mai'r unig beth cyson yw newid, a dim yn fwy felly na'r amgylchedd presennol. Mae’r cwrs newydd a chyffrous hwn yn adlewyrchu’r heriau y mae rheolwyr newydd ac arweinwyr presennol ym maes marchnata yn eu hwynebu, gan archwilio rôl marchnata wrth sicrhau gwerth i unigolion, busnesau a chymdeithas.

Cyflwynir y cwrs gan arbenigwyr addysgu, dysgu ac ymchwil rhyngwladol sydd wedi ennill gwobrau ym meysydd marchnata, digidol a chysylltiadau cyhoeddus. Mae pwrpas clir i addysgu o fewn y cwrs, sef adeiladu ymreolaeth broffesiynol myfyrwyr fel unigolion sy’n ymatebol i bryderon sy’n dod i’r amlwg, ac yn tarfu ar sefydliadau cyd-greadigol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol.

Yn ogystal, i myfyrwyr ar y cwrs MSc Marchnata Strategol a Digidol yw:

 • Rhoddir aelodaeth yn awtomatig i'r Sefydliad Data a Marchnata (IMD) a gall ennill dyfarniad GDPR.
 • Wedi cael mynediad i lu o adnoddau, digwyddiadau rhwydweithio a phrofiadau datblygu sgiliau a ddarperir gan yr IDM a DMA.
 • O gael mynediad i’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), sydd â rhwydwaith toreithiog o ganolbwynt marchnatwyr proffesiynol yn y DU a ledled y byd.
 • Yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, cewch eich eithrio rhag rhywfaint o gynnwys cwrs* yr MSc Marchnata Strategol a Digidol, yn ogystal â chael mynediad i ddigwyddiadau a chyfleoedd dysgu a rhwydweithio ar-lein rhad ac am ddim a ddarperir gan y PRCA.
LinkedIn

Wedi'i achredu gan y partneriaid hyn

IDM_Logo_-_accredit.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan-amser 2 flynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae’r cwrs MSc Marchnata Digidol Strategol yn seiliedig ar ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o luniadau damcaniaethol allweddol ac fe’i harweinir gan weledigaeth gyffredin a rennir gan y tîm addysgu, sef sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu’r galluoedd proffesiynol sydd eu hangen i weithio’n llwyddiannus yn y sector Marchnata Digidol Strategol.

Caiff cynnwys y cwrs ei lywio gan adroddiadau diwydiant fel y Fframwaith Cymhwysedd CIM a Chyfrifiad Sgiliau IDM/DMA, a bydd gweithgareddau addysgu yn canolbwyntio ar gymhwyso theori yn ymarferol a datblygu sgiliau proffesiynol. Mae’r defnydd o astudiaethau achos, dosbarthiadau meistr gwadd arbenigol a siaradwyr diwydiant, a digwyddiadau rhwydweithio ac efelychiadau yn enghraifft o’r dull hwn, yn ogystal â chynnwys y modiwl Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol. Mae’r modiwl hwn yn rhedeg drwy gydol y cwrs ac yn galluogi myfyrwyr i ennill ardystiadau, gwybodaeth a phrofiadau dysgu sy’n berthnasol i gyflwyniadau modiwlau’r prif gwrs. Byddwch yn ymgymryd â dadansoddiad anghenion dysgu/hyfforddiant personol a phroffesiynol i ddeall eich bylchau sgiliau caled a meddal, a theilwra eich datblygiad yn seiliedig ar y bylchau hyn. Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd, a lle bo modd, bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r gweithdai sgiliau proffesiynol yn derbyn tystysgrif neu gymhwyster diwydiant. Er enghraifft, bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r gweithdy Google Analytics yn cael eu hannog i sefyll arholiad Cymhwyster Unigol Google Analytics (GAIQ).

Cwrs llawn amser

1 Flwyddyn 

Tymor 1: Medi i Dachwedd

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Mae’r modiwl unigryw hwn yn ategu ein cyflwyniad modiwl craidd – byddwch nid yn unig yn dysgu sylfaen ddamcaniaethol pob un o’r meysydd pwnc, ond byddwch hefyd yn astudio ac yn ennill dysgu sy’n benodol i chi. Nod y modiwl yw datblygu a gwella cyflogadwyedd myfyrwyr trwy roi cyfle iddynt ddatblygu'r sgiliau personol a phroffesiynol a werthfawrogir gan gyflogwyr y diwydiant marchnata strategol a digidol. Bydd myfyrwyr yn nodi cyfleoedd dysgu ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol a fydd yn cael eu cyfeirio at gyfleoedd ar-lein neu ddysgu/rhwydweithio perthnasol gan arweinydd y cwrs a thiwtoriaid modiwl ar yr un pryd â chyflwyno modiwlau a darpariaeth Prifysgol De Cymru - er mwyn sicrhau bod Datblygiad Personol a Phroffesiynol yn gallu digwydd. Yn ogystal, byddwch yn cymhwyso'r dysgu hwn i brosiectau cleient byw a byd go iawn (neu eich prosiectau eich hun) trwy gydol y cwrs, sy'n golygu y bydd gennych dystiolaeth werthfawr o'ch dysgu a'i gymhwysiad erbyn i chi gwblhau eich astudiaeth.

Mewnwelediadau Ymchwil Marchnata Strategol a Digidol

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a sgiliau mewn datblygu marchnata cymhwysol ac ymchwil ddigidol sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa yn ogystal â'r athroniaethau a'r methodolegau ymchwil academaidd a damcaniaethol sy'n sail iddynt. Ei nod yw galluogi'r dysgwr i gynnal a chymhwyso ymchwil gadarn gan ymarferwyr academaidd a busnes i ddatblygu synhwyro'r farchnad a galluoedd dysgu. I wneud hynny, nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth feirniadol y dysgwr a'i sgiliau o theori ac ymarfer ymchwil mewn cyd-destun marchnata strategol a digidol. Datblygu dealltwriaeth y dysgwr gan ddiffinio gwerth ar gyfer y gynulleidfa a'r sefydliad trwy MIS, MR, Gwybodaeth am y Farchnad, a dulliau trawsddisgyblaethol. Adolygu'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil a dewis, fel y bo'n briodol, y rhai sy'n berthnasol i nodau ac amcanion yr ymchwil. Rhoi set sgiliau i'r dysgwr i reoli'r agweddau ymarferol ar gynllunio, cynnal, a chynhyrchu prosiect ymchwil a bodloni gofynion corff proffesiynol ar gyfer sgiliau ymchwil, gwybodaeth, ac achrediad ymarferwyr.

Marchnata Cyfoes a Strategaethau Digidol

Archwilio’r fodelau a fframweithiau strategaeth farchnata strategol a digidol gyfoes, eu perthnasoedd a’u rhagflaenwyr a’u potensial ar gyfer cymhwysiad cyd-destunol.

Tymor 1-2: Rhagfyr i Ionawr

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Fel yr uchod

Cyfathrebiadau Marchnata Integredig

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddylunio a chynllunio gweithrediad ymgyrchoedd mewn modd ystwyth. Trwy’r modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu diffinio ystyriaethau, grymoedd, fframweithiau, a chamau allweddol cynllun ymgyrch a dylunio ymgyrch y gellir ei haddasu sy’n cyd-fynd â gofynion brand a chwsmeriaid a ddangosir trwy ymarfer digidol ymarferol.

Tymor 2: Ionawr i Ebrill

Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Fel yr uchod

Rheoli Brand Strategol yn yr Oes Ansicrwydd

Mae’r modiwl hwn yn ceisio cydnabod ein bod yn byw mewn oes lle mae newid cyflym wedi dod yn norm. Mae’r modiwl hwn yn archwilio’n feirniadol sut mae brandiau’n ymateb yn rhagweithiol ac yn bragmataidd i’r heriau sy’n cael eu creu gan amgylchedd byd-eang sy’n newid yn gyson. Felly, nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ddamcaniaethau allweddol brandio a rheoli enw da brand a datblygu ymwybyddiaeth feirniadol o heriau allanol rheoli brandiau yn yr amgylchedd byd-eang.

Prosiect Ymgynghori Marchnata Strategol a Digidol

Nod y modiwl hwn yw archwilio ac archwilio'n feirniadol sgiliau rheoli prosiect marchnata strategol a digidol, a sgiliau ymgynghori mewn cyd-destun marchnata strategol a digidol. Galluogi myfyrwyr i ddeall ac archwilio egwyddorion rheoli prosiect perthnasol ac allweddol. Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio sgiliau ymgynghori i fyfyrio, monitro a dangos tystiolaeth o ‘reoli eich hun’ mewn cyd-destun marchnata strategol a digidol.

Tymor 3: Mai i Medi

Marchnata Strategol a Digidol Traethawd Hir NEU Brosiect Marchnata Strategol a Digidol

Bydd myfyrwyr yn dewis naill ai'r traethawd hir neu'r opsiwn prosiect mawr ar ôl trafod ac ymgynghori ag arweinydd y cwrs. Nod y ddau yw caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'u maes arbenigedd neu ymarfer, rhoi cyfle i fyfyrwyr naill ai ymgymryd â darn estynedig o ymchwil ffocws annibynnol neu brosiect mawr o natur sylweddol, i ddatblygu ymhellach alluoedd myfyrwyr i gynhyrchu. darn estynedig o waith ysgrifenedig ffurfiol ac i broffesiynoli sgiliau gyrfa.

Cwrs rhan amser (2 flwyddyn) cyflwyniad a argymhellir

Blwyddyn 1

Tymor 1: Medi i ganol mis Tachwedd

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol.
 • Mewnwelediadau Ymchwil Marchnata Strategol a Digidol

Tymor 1-2: Rhagfyr i Ionawr

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol.
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig

Tymor 2: Ionawr i Ebrill

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol
 • Rheoli Brand Strategol yn yr Oes Ansicrwydd

Blwyddyn 2

Tymor 1: Medi i ganol mis Tachwedd

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol
 • Marchnata Cyfoes a Strategaethau Digidol

Tymor 1-2: Rhagfyr i Ionawr

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol

Tymor 2: Ionawr i Ebrill

 • Datblygiad Sgiliau Personol a Phroffesiynol
 • Prosiect Ymgynghori Marchnata Strategol a Digidol

Tymor 3: Mai i Medi

 • Marchnata Strategol a Digidol Traethawd Hir NEU Brosiect Marchnata Strategol a Digidol Mawr

Dysgu 

Ar hyn o bryd, mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel dull cyfunol - mae dysgu'n digwydd yn wythnosol ar y campws (2 ddiwrnod), gydag oriau cyswllt rhwng 8-10 awr yr wythnos. Bydd gweithgareddau myfyrwyr yn seiliedig ar ymgysylltu â gweithgareddau darlithoedd / tiwtorial / seminar a gweithdai (gan gynnwys cynnwys wedi'i recordio ymlaen llaw).

Yn ogystal â mynychu ymgysylltiad ar y campws, disgwylir i fyfyrwyr gyflawni dysgu hunangyfeiriedig yn seiliedig ar eu cynllun datblygiad personol a phroffesiynol (CDP) a all gynnwys dysgu annibynnol ar-lein, a phresenoldeb mewn digwyddiadau rhithwir a chorfforol e.e. gweminarau, rhwydweithio neu gynadleddau.

Bydd oriau astudio unigol ychwanegol yn amrywio rhwng modiwlau, ond ar gyfartaledd byddai 20-30 awr y modiwl.

Bydd darlithoedd gwadd yn cael eu darparu ac yn seiliedig ar argaeledd a fesul modiwl.

Yn aml mae ymgysylltiad a chyfleoedd cyflogwyr yn cael eu cyfryngu trwy yrfaoedd, digwyddiadau campws neu ddulliau asesu modiwlau gan fod y rhain yn aml yn seiliedig ar friffiau cleient byw.

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan  Grŵp Ymchwil Marchnata. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Nid oes unrhyw arholiadau.

Mae pob asesiad yn waith cwrs - gyda chyflwyniadau, adroddiadau, traethodau a gwaith prosiect (grŵp ac unigol) yn cael eu defnyddio yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer dysgu ac asesu personol unigol trwy'r modiwl Datblygiad Personol a Phroffesiynol.

Achrediadau

Mae’r cwrs wedi’i achredu gyda:

 • Sefydliad Data a Marchnata a'i chwaer sefydliadau y Gymdeithas Data a Marchnata (IDM/DMA)
 • Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM)
 • Cymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu (PRCA)

Sefydliad Data a Marchnata (IDM)

Bydd myfyrwyr MSc Strategol a Digidol yn derbyn:

 1. Aelodaeth IDM am ddim (£168 fel arfer)
 2. Y cyfle i ennill Tystysgrif IDM mewn Marchnata Digidol a Data/Marchnata wedi'i Yrru (cost arholiad ar-lein IDM = £250). Mae cofrestru ar gyfer yr arholiad yn rhoi'r hawl i chi: 12 mis o Aelodaeth Myfyriwr DMA (Cymdeithas Ddigidol a Data a Marchnata) am ddim (£45 fel arfer)
 3. Mynediad am ddim i'r Dyfarniad IDM yn GDPR (£594 fel arfer)
 4. Mynediad am ddim i adroddiadau ymchwil Euromonitor (£375 yr un fel arfer)
 5. Cyfleoedd rhwydweithio

Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM)

Bydd myfyrwyr MSc Strategol a Digidol yn derbyn:

 1. Eithriadau ar gymwysterau CIM, yn ogystal â'u gradd (TBC).
 2. Gall myfyrwyr wneud cais am eithriadau ar gymwysterau CIM hyd at 5 mlynedd ar ôl iddynt raddio (I'w gadarnhau)

Y Gymdeithas Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu (PRCA)

Bydd myfyrwyr MSc Marchnata Strategol a Digidol yn derbyn:

 1. Mynediad diderfyn ac am ddim i gyrsiau hyfforddi ar-lein PRCA i ychwanegu at ddysgu academaidd
 2. Mynediad am ddim i Dystysgrif PRCA Ar-lein (£2200 fel arfer)
 3. Defnyddiwch y llythrennau MPRCA i ddangos eich ymrwymiad i broffesiynoldeb ac arfer gorau.

Teithiau Maes

Mae ymweliadau cyflogwr/busnes yn amodol ar argaeledd a fesul modiwl.


Darlithydd dan Sylw:  
Dr Jackie Harris 

Treuliodd Dr Jackie Harris 20 mlynedd mewn diwydiant, mewn meysydd yn rhychwantu hysbysebu/marchnata, peirianneg, gweithgynhyrchu, datblygu meddalwedd addysg ryngwladol a dysgu yn y gwaith cyn ymuno â Phrifysgol De Cymru. Mae ymchwil Jackie yn edrych ar drawsnewid digidol ar gyflymder - gan edrych ar fusnesau bach yn ystod Covid-19; ac yn archwilio buddion rhyw, amrywiaeth, cynwysoldeb ac iechyd meddwl/corfforol mewn cymunedau beicio hamdden mewn cysylltiad â Beicio Cymru. 

"Rwy'n gyffrous iawn fy mod yn gallu cynnig cwrs mor unigryw sy'n arwain y farchnad i fyfyrwyr sydd eisiau dysgu a datblygu mewn maes pwnc deinamig. Mae'r MSc Marchnata Digidol Strategol yn cynnig potensial twf i fyfyrwyr a chyflogwyr trwy addysg a dysgu â ffocws strategol a arweinir gan ymchwil o fewn sector sgiliau a gwybodaeth sy'n tyfu," meddai Jackie. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Isafswm gradd Anrhydedd 2:2 yn y DU neu gymhwyster cyfwerth rhyngwladol cydnabyddedig. Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant yn cael eu hystyried yn unigol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd sydd â chais addas gael cyfweliad gyda aelod o'r gyfadran addysgu a rhaid iddynt lwyddo yn y cyfweliad hwn cyn y gellir cynnig lle iddynt ar y cwrs.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 Academaidd gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £14300 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2023 - Gorffennaf 2024 Ffioedd

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig 

Teithiau Maes  

£ 20 - £ 100 

Bydd gofyn i fyfyrwyr gyfrannu at gostau teithiau maes.  

Aelodaeth Broffesiynol: cyswllt/aelod/cyswllt  

£ 168 - £ 204  

Treuliau lleoliad: Lleoliad gwaith/interniaeth   

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. Fodd bynnag, nid ydynt wedi'u gwarantu ac fe'u pennir yn ôl cyflenwad, amseriad ac addasrwydd.  

Arall: Gwerslyfrau/ardystiadau ar-lein  

£ 50  

Mae testunau ac adnoddau ar-lein ar gael o'r llyfrgell, ond mae’n bosib yr hoffai myfyrwyr brynu eu copïau eu hunain.  


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn 

Cyn i chi ddechrau astudio

Er y gallwch ddarllen eich deunyddiau astudio ar eich ffôn clyfar neu lechen, i wneud y gorau o'ch profiad dysgu, bydd angen i chi gael mynediad at liniadur neu gyfrifiadur (rydym yn argymell un sy'n rhedeg y fersiwn diweddaraf o Windows), a chysylltiad rhyngrwyd sefydlog da.

Mae graddedigion y cwrs hwn bellach yn cael eu cyflogi mewn cyflogaeth asiantaeth (marchnata/hysbysebu), sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat e.e. ffasiwn, iechyd, adeiladu, a phethau fel rheoli digwyddiadau a'r sector ariannol. Mae rhai hefyd wedi dechrau eu mentrau llwyddiannus eu hunain.

Mae teitlau swyddi a enillwyd gan raddedigion (yn dibynnu ar brofiad ac ati) yn cynnwys:

 • Swyddog Gweithredol Marchnata / Digidol
 • Swyddog Gweithredol Cyfathrebu
 • Rheolwr Marchnata
 • Uwch Reolwr Cyflenwi Agile
 • Arweinydd Digidol
 • Arbenigwr Cynnwys Digidol
 • Cydlynydd Marchnata
 • Rheolwr/Prif Weithredwr Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheolwr/Pwyllgor Gweithredol Datblygu Cymunedol
 • Swyddog Gweithredol Dylunio a Marchnata
 • Pennaeth Byd-eang SEO a Marchnata Cynnwys
 • Strategaethwr Digidol dan Hyfforddiant
 • Golygydd gwe
 • Arbenigwr Hysbysebu Cymdeithasol
 • Rheolwr Cyswllt / Cyfrif
 • Rheolwr e-Fasnach a Marchnata Digidol

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.