185475.fdd024ee.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Marchnata Digidol a Strategol

Mae marchnata digidol yn sbarduno mewnwelediadau cwsmeriaid, ac mae'n allweddol wrth wella enillion ar fuddsoddiad a pherfformiad cwmni. Mae prinder pobl fedrus sy'n gallu rheoli'r broses hon a dehongli data i ddarparu cyfiawnhad dros wneud penderfyniadau, sy'n golygu bod y cwrs Marchnata Digidol Strategol MSc hwn yn ddeniadol i gyflogwyr. Trwy astudio MSc Marchnata Digidol Strategol byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth y mae galw mawr amdanynt yn y farchnad, gan ganiatáu ichi gyfrannu'n strategol at lwyddiant busnes ym maes marchnata digidol. 

Byddwch yn archwilio dulliau cyfoes marchnata strategol mewn cyd-destun digidol, a sut y gellir defnyddio'r rhain nawr ac yn y dyfodol. Bydd hyn yn rhoi mantais gystadleuol amlwg i chi, eich sefydliad, neu ddarpar gyflogwr. Mae'r MSc Marchnata Digidol Strategol yn darparu llawer o gyfleoedd i chi rwydweithio â chyd-fyfyrwyr, gan rannu eich profiad a'ch syniadau yn y gweithle. Ar hyn o bryd mae'r Sefydliad Marchnata Uniongyrchol a Digidol yn ystyried achredu’r MSc Marchnata Digidol Strategol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

LinkedIn

Wedi'i achredu gan y partneriaid hyn

IDM_Logo_-_accredit.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae'r MSc Marchnata Digidol Strategol yn canolbwyntio ar farchnata entrepreneuraidd strategol a datblygu modelau busnes newydd a chynigion gwerth yn seiliedig ar fewnwelediadau manwl o ddadansoddiad sector cwsmeriaid a diwydiant / marchnad. 

Mae ganddo bwyslais clir ar ddefnydd strategol o theori, strategaeth, offer a thactegau marchnata digidol ynghyd â dadansoddi a gwerthuso dadansoddeg a metrigau allweddol wrth fodloni dangosyddion perfformiad allweddol sefydliadol. 

Byddwch chi'n astudio 180 credyd ar y cwrs. Mae'r credydau hyn yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

 • Rheoli Marchnata Digidol (Medi - Rhagfyr) 
  Ar y modiwl hwn byddwch yn dysgu agweddau allweddol ar gynllunio marchnata digidol strategol yn ogystal â natur newidiol marchnadoedd cwsmeriaid a modelau busnes strategol. Disgwylir i chi osod amcanion marchnata digidol strategol i gyflawni nodau busnes strategol. 

 • Marchnata Entrepreneuraidd Strategol (Medi - Rhagfyr) 
  Ennill dealltwriaeth o syniadau allweddol sy'n gysylltiedig â Marchnata Entrepreneuraidd Strategol, sut mae Marchnata Entrepreneuraidd Strategol yn ymgysylltu â strategaeth y busnes; a'r gwahaniaeth rhwng Marchnata Entrepreneuraidd Strategol, a chynllunio a rheoli marchnata normadol.chnata normadol. 

 • Marchnata Cynnwys a Chysylltiadau Cyhoeddus (Ionawr i Fawrth) 
  Byddwch yn cael sylfaen gadarn ar gyfer ysgrifennu ac adrodd straeon ffeithiol yn ogystal â chyfathrebu ar lafar o fewn cyd-destun marchnata a chysylltiadau cyhoeddus. 

 • Offer Digidol, Technolegau a Metrigau (Ionawr i Fawrth) 
  Byddwch yn dysgu am sut y gellir defnyddio offer a thechnolegau digidol i ymgysylltu a dylanwadu ar sgyrsiau a rhyngweithio cwsmeriaid yn ogystal â chadw cwsmeriaid. Byddwch hefyd yn deall ac yn beirniadu arfer gorau ac offer a thechnolegau perthnasol, defnydd, tâl a rheolaethau i sicrhau canlyniadau a darganfod sut mae offer a thechnolegau digidol yn rhyngweithio â gweithgareddau busnes i gyflawni nodau ac amcanion strategol.

 • Cynllunio Ymgyrch ar gyfer Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus (Ebrill - Mai) 
  Ar y modiwl hwn byddwch yn dysgu am syniadau allweddol sy'n gysylltiedig â Chynllunio Ymgyrch ar gyfer Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus; a sut mae Cynllunio Ymgyrch ddigidol strategol ar gyfer Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn ymwneud â strategaethau a gweithredoedd cyffredinol y sefydliad.

 • Dulliau Ymchwil 
  Datblygu eich dealltwriaeth a'ch sgiliau ymchwil mewn cyd-destun rheoli a/neu ddatblygiad proffesiynol wrth gynnal adolygiad beirniadol o fethodoleg a dulliau ymchwil.

 • Traethawd Hir 
  Darn sylweddol o ymchwil i faes astudio priodol. 

Addysgu 

Mae'r cwrs MSc Marchnata Digidol Strategol yn cael ei ddarparu'n llawn amser bob dydd yn ystod y tymor. Bydd myfyrwyr rhan amser, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad blaenorol, yn cael eu cynghori ar yr opsiynau hyblyg sydd ar gael iddynt. 

Byddwch yn astudio trwy gyfres o ddarlithoedd, gweithdai ac interniaeth/dysgu yn y gwaith. Mae tîm y cwrs yn gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol marchnata digidol sy'n cyd-gyflwyno elfennau o'r cwrs. 

Daw staff addysgu o ystod o gefndiroedd academaidd ac ymarferwyr. Daw eu harbenigedd o ystod eang o feysydd ymarfer preifat a chyhoeddus yn ogystal â phynciau academaidd ac ymchwil-ganolog. 

Mae cyn-fyfyrwyr yn rhan bwysig o gyflwyno’r cwrs trwy sôn am eu profiadau ac ysbrydoli ein myfyrwyr. Trwy gyfryngau cymdeithasol, rydym wedi gallu creu grŵp o raddedigion sydd wedi astudio’r cwrs a modiwlau cysylltiedig. Y gobaith yw y bydd y grŵp hwn yn hwyluso rhwydweithio a rhannu gwybodaeth. Mae maes cwrs LinkedIn wedi'i ddatblygu i sicrhau y gall darpar fyfyrwyr, myfyrwyr cyfredol a chyn-fyfyrwyr ymgysylltu ac adeiladu eu rhwydwaith proffesiynol. 


Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan  Grŵp Ymchwil Marchnata. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu ar amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys gwaith cwrs unigol (adroddiadau a gwaith portffolio), prosiectau grŵp (adroddiadau, cyflwyniadau, ac astudiaethau achos) a phrosiect traethawd hir / ymchwil busnes. Nid oes unrhyw arholiadau. 

Darlithydd dan Sylw:  
Dr Jackie Harris 

Treuliodd Dr Jackie Harris 20 mlynedd mewn diwydiant, mewn meysydd yn rhychwantu hysbysebu/marchnata, peirianneg, gweithgynhyrchu, datblygu meddalwedd addysg ryngwladol a dysgu yn y gwaith cyn ymuno â Phrifysgol De Cymru. Mae ymchwil Jackie yn edrych ar drawsnewid digidol ar gyflymder - gan edrych ar fusnesau bach yn ystod Covid-19; ac yn archwilio buddion rhyw, amrywiaeth, cynwysoldeb ac iechyd meddwl/corfforol mewn cymunedau beicio hamdden mewn cysylltiad â Beicio Cymru. 

"Rwy'n gyffrous iawn fy mod yn gallu cynnig cwrs mor unigryw sy'n arwain y farchnad i fyfyrwyr sydd eisiau dysgu a datblygu mewn maes pwnc deinamig. Mae'r MSc Marchnata Digidol Strategol yn cynnig potensial twf i fyfyrwyr a chyflogwyr trwy addysg a dysgu â ffocws strategol a arweinir gan ymchwil o fewn sector sgiliau a gwybodaeth sy'n tyfu," meddai Jackie. 


Darlithwyr 

Dr Jackie Harris, arweinydd y cwrs 

 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf o brifysgol gydnabyddedig/achrededig, neu gyfwerth.  

Pasio mewn rhaglen gymhwyso cyn-Feistr neu Feistr gydnabyddedig.  

Dysgu Blaenorol Achrededig (APL) – bydd mynediad ar gyfer myfyrwyr CIM yn cael ei g cynnal a'i ystyried yn unigol. 

Mae’n bosib y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr.  

* Gorfodol

Eitem 

Cost 

Teithiau Maes  

£ 20 - £ 100 

Bydd gofyn i fyfyrwyr gyfrannu at gostau teithiau maes.  

Aelodaeth Broffesiynol: cyswllt/aelod/cyswllt  

£ 168 - £ 204  

Treuliau lleoliad: Lleoliad gwaith/interniaeth   

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad wynebu costau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd y gwisg ddisgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. Fodd bynnag, nid ydynt wedi'u gwarantu ac fe'u pennir yn ôl cyflenwad, amseriad ac addasrwydd.  

Arall: Gwerslyfrau/ardystiadau ar-lein  

£ 50  

Mae testunau ac adnoddau ar-lein ar gael o'r llyfrgell, ond mae’n bosib yr hoffai myfyrwyr brynu eu copïau eu hunain.  

Cyllid 

Cyllid i helpu i gyfrannu at/dalu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2022). Mae yna Delerau ac Amodau i hyn.  

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae'r MSc Marchnata Digidol Strategol yn denu myfyrwyr o ystod o gefndiroedd sy'n rhannu'r nod cyffredin o fod eisiau datblygu fel marchnatwyr digidol strategol. Dylai graddedigion wella eu rhagolygon gyrfa yn fawr ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau yn y sectorau preifat a chyhoeddus ond gallant hefyd ddewis cychwyn eu busnes eu hunain yn y maes twf hwn. Ymhlith yr opsiynau gyrfa mae Arweinydd Cyfryngau Cymdeithasol, Rheolwr Marchnata Digidol, Rheolwr Strategaeth Ddigidol, Rheolwr Marchnata, Rheolwr Cyfathrebu Digidol neu Reolwr E-Farchnata. Mae’n bosib yr hoffech chi barhau â'ch astudiaethau gydag a  Meistr trwy Ymchwil neu PhD. 

Trwy gydol y cwrs MSc Marchnata Digidol Strategol mae siaradwyr gwadd sy'n cynrychioli cyflogwyr o ddiwydiannau a sefydliadau'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector yn darparu cyngor gyrfa i fyfyrwyr. Bydd y sesiynau hyn yn rhoi trosolwg eang i chi o'r gwahanol gyfleoedd sydd ar gael i chi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL