Os ydych chi eisiau gyrfa mewn rheoli caffael, mae'r MSc Rheoli Caffael Strategol arbenigol yn cynnig addysgu strategol lefel uchel ym mhob ardal o'r maes hwn sy'n tyfu. 

Mewn amgylchedd cynyddol gystadleuol, mae angen i reolwyr prynu a’r gadwyn gyflenwi ddatblygu a dangos amrywiaeth o gymwyseddau allweddol. 

Mae gan ein graddedigion y wybodaeth arbenigol i gydlynu ac addasu eu gweithgareddau prynu a’r gadwyn gyflenwi, ac ymateb i anghenion deinamig busnes modern. 

Mae'r MSc Rheoli Caffael Strategol wedi'i achredu gan nifer o gyrff proffesiynol, sy'n golygu y gallwch fod yn sicr eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion diwydiant. 

Mae MSc Rheoli Caffael Strategol PDC wedi'i chredu gan y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS), corff proffesiynol y sector. Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn ennill y MCIPS (gyda thair blynedd o brofiad gwaith). 

Os oes gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol a bod gennych dair i bum mlynedd o brofiad yn y diwydiant, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer eithriadau i gyflymu'ch astudiaethau. Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Modiwlau

  • Egwyddorion a Rheolaeth Prynu (20 credyd)
  • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy (20 credyd)
  • Strategaeth Fyd-eang a Marchnadoedd Datblygol (20 credyd)
  • Perthnasoedd Masnachol (20 credyd)
  • Gweithrediadau a Rheoli Prosiectau (20 credyd)
  • Caffael Cyfoes (20 credyd)
  • Dulliau Ymchwil (20 credyd)
  • Traethawd hir (60 credyd)

Addysgu 

Mae'r dull addysgu yn cynnwys cyfuniad o arddulliau gyda phwyslais ar amgylchedd rhyngweithiol. Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, seminarau, gwaith grŵp, astudiaethau achos, a dadansoddiadau o faterion cyfoes wrth reoli caffael strategol. Mae’r cyflwyniad rhan-amser wedi'i gynllunio o amgylch anghenion gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy'n ymarfer ac mae'n digwydd ar benwythnosau, lle byddwch chi'n dod i Gampws Trefforest y Brifysgol am un penwythnos bob chwe wythnos. 

Mae myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar Diploma Graddedig CIPS, neu gyfwerth, yn gymwys i gael eithriadau a mynediad i raglen llwybr carlam 18 mis (penwythnosau) sy'n dechrau ym mis Medi.

Mae pob aelod o staff amser llawn yn y tîm prynu a chyflenwi yn gymrodyr neu'n uwch gymrodyr yr Academi Addysg Uwch. 

Asesiad 

Ar hyn o bryd mae'r asesiadau'n seiliedig ar aseiniadau heb unrhyw arholiadau ysgrifenedig. Gall nifer y geiriau aseiniadau amrywio ond mae'n tueddu i olygu dau aseiniad 3,000 gair ar gyfer pob modiwl 20 credyd. 

Canolfan Datblygu Rheolaeth (MDC) 

Os oes gennych brofiad neu gymwysterau rheoli sylweddol gan sefydliad proffesiynol (megis CMI neu ILM) mae’n bosib y byddwch yn gymwys i astudio MSc Rheoli Caffael Strategol llwybr carlam yn ein partner cydweithredol, Management Development Center Ltd. Mae'r cwrs yn rhedeg ddwywaith y flwyddyn yn y Gwanwyn a'r Hydref. 

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.procurementmasters.co.uk 

Achrediadau 

Mae'r MSc Rheoli Caffael Strategol wedi'i achredu gan nifer o gyrff proffesiynol, sy'n golygu y gallwch fod yn sicr eich bod yn gweithio tuag at gymhwyster sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion diwydiant. 

Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) 
Mae'r cwrs Meistr hwn wedi'i achredu gan y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS). Bydd graddedigion yn gymwys i gael eu heithrio rhag arholiadau CIPS a gyda phrofiad perthnasol wneud cais am aelodaeth CIPS. 

Sefydliad Rheoli Gweithrediadau (IoM) 
Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheoli Gweithrediadau (IoM): Felly mae graddedigion yr MSc cyflawn wedi'u heithrio rhag arholiadau IoM a gyda phrofiad perthnasol gallant wneud cais am aelodaeth IoM. 

Darlithwyr 

Stuart Milligan, Arweinydd y Cwrs 

Chris Lee 

Dr Zheng Liu Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf neu gymhwyster cyfwerth mewn amgylchiadau eithriadol, tair blynedd neu fwy o brofiad rheoli arwyddocaol.

Os oes gennych gymhwyster CIPS eisoes, mae’n bosib y byddwch yn gallu cael eithriadau o'r cwrs.

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod am gyfweliad.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Darganfyddwch fwy am ba ofynion mynediad yr ydym yn gofyn amdanynt ar gyfer eich gwlad neu ranbarth trwy ymweld â'n tudalennau rhyngwladol.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.


Ffioedd  Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023   

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau  

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn 

Gan roi'r sgiliau trosglwyddadwy i chi ddatblygu mewn rôl strategol mewn maes busnes sy'n tyfu, bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i adeiladu gyrfa gynaliadwy a gwerth chweil mewn sefydliadau sector preifat a / neu gyhoeddus. 

Gall graddedigion o'r MSc Rheoli Caffael Strategol ddangos fel rheolwyr wybodaeth arbenigol i'w helpu i gydlynu ac addasu eu gweithgareddau prynu a chadwyn gyflenwi, gan ymateb i anghenion deinamig amgylchedd busnes yr 21ain Ganrif. 

Mae graddedigion hefyd yn arloesi gyda phrynu a rheoli'r gadwyn gyflenwi yn y maes hwn sy'n tyfu, gan drosglwyddo eu gwybodaeth arbenigol mewn gyrfa gynaliadwy a gwerth chweil. Mae llawer o'n graddedigion wedi dod yn uwch reolwyr yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac nid er elw. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.