Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ganiatáu gweithwyr proffesiynol profiadol yn y gadwyn gyflenwi (fel y tystia'r statws MCIPS) ychwanegu at eu cymwysterau a'u profiad presennol i Radd Meistr trwy gwblhau dau fodiwl a addysgir a phrosiect traethawd annibynnol.

Ffocws y cwrs hwn yw datblygu sgiliau dadansoddi a chyfathrebu uwch sy'n caniatáu i raddedigion ymgysylltu'n feirniadol â theori sydd ar flaen y gad a'i gymhwyso i'w hymarfer.

Gan fod hwn yn gwrs llwybr cyflym, gellir ei gwblhau mewn 12-18 mis.

Sylwch nad yw'r llwybr carlam yn denu cyllid myfyrwyr y llywodraeth oherwydd bydd angen i chi fod yn astudio’r cwrs cyfan, nid swm llai o gredydau oherwydd astudiaeth/profiad blaenorol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 18 Mis Hydref Ar-lein C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 18 Mis Hydref Ar-lein C

Caffael Cyfoes

Archwilio effaith strategol a chyfraniad Prynu a Chyflenwi tuag at gystadleurwydd cyffredinol y sefydliad sy'n gweithredu yn y sectorau cyhoeddus, preifat a di-elw

Nodi sut y gellid trefnu a defnyddio cymunedau caffael a phrynu a chyflenwi mewn perthynas â'i gyfraniad strategol, gan gynnwys y cwestiwn gwneud/prynu strategol

Archwilio'r perthnasoedd strategol mewnol ac allanol priodol sy'n ofynnol i reoli caffael a phrynu a chyflenwi ar y lefel strategol

Archwilio egwyddorion ac athroniaethau blaengar a chaffael blaengar newydd sy'n effeithio ar y maes a sefydliadau busnes


Dulliau Ymchwil

Nodau'r modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau ymchwil myfyrwyr mewn disgyblaeth pwnc rheoli.

Adolygu'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil a dewis un sydd fwyaf priodol i fynd i'r afael ag angen ymchwil.

Adolygu'n feirniadol ystod o ddulliau ymchwil a dewis yr un/rhai mwyaf priodol i fynd i'r afael â dyluniad yr ymchwil ac i arfogi myfyrwyr â'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer yr agweddau ymarferol ar gynllunio, cynnal a chynhyrchu gwaith ar lefel Meistr.


Traethawd Hir:

Mae'r Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o ddysgu dan gyfarwyddyd myfyrwyr, yn seiliedig ar ymchwiliad manwl i ffenomenon sy'n gysylltiedig â busnes. Mae'r traethawd hir yn gofyn i fyfyrwyr arddangos y canlynol:

 • Gwreiddioldeb.
 • Diffiniad clir o'r mater sy'n destun ymchwiliad a datganiad clir o nodau'r astudiaeth.
 • Dealltwriaeth a defnydd o fethodoleg ymchwil briodol sy'n nodi sgiliau casglu a dadansoddi data.
 • Os yw'n briodol, dadansoddiad o'r arfer presennol o fewn y sefydliad(au) o ran y fframwaith ddamcaniaethol a sefydlwyd ar gyfer yr astudiaeth ac o ran arfer cymharol.
 • I ba raddau y mae pob un o'r uchod yn arwain at set o gasgliadau sy'n gyson â'r ymchwil. Gosod argymhellion clir ar gyfer gweithredu, mabwysiadu neu fel arall.

Dysgu

Cyflwynir pob un o'r modiwlau a addysgir dros gyfnod o 12 wythnos. Addysgir y modiwlau gan ddefnyddio deunydd wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n cael eu cefnogi gan gyfres o 8 sesiwn cydamserol ar-lein sy'n para oddeutu awr yr un. Cyfanswm yr amser astudio a argymhellir ar gyfer modiwl 20 credyd yw 200 awr.

Mae'r traethawd hir yn brosiect ymchwil unigol a gefnogir gan oruchwyliwr traethawd hir a roddir i bob myfyriwr i'w tywys a'u mentora trwy'r broses ymchwil.

Cefnogir myfyrwyr gyda:

 • Chyswllt rheolaidd
 • Polisi drws agored
 • Cyfarfodydd E-bost / Teams / Zoom

Asesiad

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl drwy waith cwrs.

Darlithwyr

Stuart Milligan

Simon Thomas 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

MCIPS neu gyfwerth.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Rhan-amser y DU: £1,300 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Gwnewch gais nawr

Mae'r cwrs wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol caffael a chadwyn gyflenwi profiadol sy'n debygol o fod mewn swyddi amser llawn.

Y mathau o rolau a gyrfaoedd y gallai graddedigion gyrraedd:

 • Pennaeth Caffael
 • Rheolwr Caffael
 • Cyfarwyddwr y Gadwyn Gyflenwi