Mae'r cwrs atodol 60 credyd hwn wedi'i gynllunio i ganiatáu i weithwyr proffesiynol profiadol yn y gadwyn gyflenwi sy'n dal PgDip mewn pwnc rheoli gweithrediadau (neu gyfwerth) “ychwanegu at” eu cymwysterau a'u profiad presennol i Radd Meistr trwy gwblhau modiwl Dull Ymchwil 20 credyd a phrosiect traethawd hir annibynnol 40 credyd.

Ffocws y cwrs hwn yw datblygu sgiliau dadansoddi a chyfathrebu datblygedig sy'n caniatáu i raddedigion ymgysylltu'n feirniadol â theori ar flaen y gad a'i roi ar waith yn eu hymarfer. P'un a ydych chi'n dewis astudio'r cwrs ar ein campws yn Ninas Casnewydd neu ar-lein, mae'r ddau fodd wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'ch ymrwymiadau gwaith presennol. Gan fod hwn yn gwrs llwybr cyflym, gellir ei gwblhau mewn 9-12 mis. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2023 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Caffael Cyfoes 

  • Archwilio effaith strategol a chyfraniad Prynu a Chyflenwi tuag at gystadleurwydd cyffredinol y sefydliad sy'n gweithredu yn y sectorau cyhoeddus, preifat a dielw 

  • Nodi sut y gellid trefnu cymunedau caffael a phrynu a chyflenwi a’u defnyddio mewn perthynas â'i gyfraniad strategol, gan gynnwys y cwestiwn gwneud/prynu strategol 

  • Archwilio'r perthnasoedd strategol mewnol ac allanol priodol sy'n ofynnol i reoli caffael a phrynu a chyflenwi ar lefel strategol 

  • Archwilio egwyddorion ac athroniaethau caffael newydd a blaengar sy'n effeithio ar y maes a sefydliadau busnes  

Dulliau ymchwil 

Nodau'r modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth a sgiliau ymchwil myfyrwyr mewn disgyblaeth pwnc rheoli. Adolygu'n feirniadol ystod o fethodolegau ymchwil a dewis un sydd fwyaf priodol i fynd i'r afael ag angen ymchwil. Adolygu'n feirniadol ystod o ddulliau ymchwil a dewis yr un (y rhai) mwyaf priodol i fynd i'r afael â dyluniad yr ymchwil ac i arfogi myfyrwyr â'r sgiliau gofynnol ar gyfer yr agweddau ymarferol ar gynllunio, cynnal a chynhyrchu gwaith ar lefel Meistr. 

Traethawd Hir 

Mae'r Traethawd Hir yn ddarn sylweddol o ddysgu dan gyfarwyddyd myfyrwyr, yn seiliedig ar ymchwiliad manwl i ffenomenon sy'n gysylltiedig â busnes. 

Mae'r traethawd hir yn gofyn i fyfyrwyr ddangos y canlynol: 

  • Gwreiddioldeb 
  • Diffiniad clir o destun yr ymchwiliad a datganiad clir o nodau'r astudiaeth 
  • Dealltwriaeth a defnydd o fethodoleg ymchwil briodol sy'n nodi sgiliau casglu a dadansoddi data 
  • Os yw'n briodol, dadansoddiad o'r arfer presennol o fewn y sefydliad(au) o ran y fframwaith damcaniaethol a sefydlwyd ar gyfer yr astudiaeth ac o ran arfer cymharol 
  • I ba raddau y mae pob un o'r uchod yn arwain at set o gasgliadau sy'n gyson â'r ymchwil 
  • Gosod argymhellion clir ar gyfer gweithredu, mabwysiadu neu fel arall 

Addysgu 

Cyflwynir pob un o'r modiwlau a addysgir dros gyfnod o 12 wythnos. I'r rhai sy'n mynychu dosbarthiadau ar gampws Dinas Casnewydd, mae 2 floc dysgu i bob modiwl. 

Mae'r rhain yn cael eu cyflwyno ar y penwythnos (dydd Sadwrn a dydd Sul) ac maent yn cael eu cynnal bob 6 wythnos ar gyfartaledd.  

Ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dewis astudio'r cwrs ar-lein, addysgir y modiwlau gan ddefnyddio deunydd wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n cael ei gefnogi gan gyfres o 8 sesiwn cydamserol ar-lein sy'n para oddeutu awr yr un. 

Cyfanswm yr amser astudio a argymhellir ar gyfer modiwl 20 credyd yw 200 awr.  

Mae'r traethawd hir yn brosiect ymchwil unigol a gefnogir gan oruchwyliwr traethawd hir a roddir i bob myfyriwr i'w tywys a'u mentora trwy'r broses ymchwil. 

Asesiad 

Asesir y cwrs yn gyfan gwbl gan waith cwrs. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am MCIPS neu gymhwyster cyfatebol. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Rhan-amser UK: £1000 fesyl 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol profiadol ym maes logisteg a’r gadwyn gyflenwi sy'n debygol o fod mewn swyddi amser llawn. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa posibl ar gyfer y radd hon mae: Pennaeth Caffael, Rheolwr Caffael a Chyfarwyddwr y Gadwyn Gyflenwi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.