Mae amgylcheddau’r byd wedi cael eu bygwth ers amser gan effaith ddynol. Wrth i'r pwysau ar yr amgylchedd naturiol ddwysáu, mae angen cynyddol am weithwyr proffesiynol sy'n fedrus mewn cadwraeth a rheolaeth amgylcheddol. Wedi'i achredu gan  Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) a Grŵp Proffesiynol yr Amgylchedd ac Adnoddau Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), mae'r MSc Bywyd Gwyllt a Rheolaeth Gadwraethol yn dwyn ynghyd agweddau ffisegol, cemegol, biolegol, economaidd-gymdeithasol, gweinyddol a deddfwriaethol ar gynllunio tir, gan ddarparu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa gyffrous a gwerth chweil fel rheolwr cadwraeth amgylcheddol. 

Mae'r MSc Bywyd Gwyllt a Rheolaeth Gadwraetholyn cyfuno dealltwriaeth eang o wyddoniaeth a rheolaeth cadwraeth, gan roi pwyslais ar integreiddio gwybodaeth arbenigol a sgiliau ymarferol gyda TG a chyfathrebu. Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau, gan gynnwys bioamrywiaeth, technegau arolygu, systemau rheoli a monitro amgylcheddol, systemau gwybodaeth ddaearyddol a dealltwriaeth o egwyddorion ecolegol perthnasol, deddfwriaeth a fframweithiau rheoleiddio. Yn fwy na hynny, bydd ein rhaglen gwaith maes helaeth a chyffrous yn eich hyfforddi mewn ystod eang o dechnegau arolygu ac asesu amgylcheddol. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
 • Ecoleg Drofannol - 20 credyd (Dewisol)
  Mae'r modiwl hwn yn cwmpasu hyfforddiant deifio; taith 16 diwrnod (cyrchfannau amrywiol, e.e. Borneo, Honduras, Pilipinas); un wythnos o arolygon coedwigoedd trofannol, un wythnos o ddeifio rîff cwrel - adnabod ac arolygu organebau.
 • Rheolaeth a Deddfwriaeth Amgylcheddol - 10 credyd
  Edrychwn ar sut mae deddfwriaeth yn amddiffyn yr amgylchedd, deddfau a pholisïau cynllunio, economeg amgylcheddol a dadansoddiad cost a budd.

 • Arolygu Bywyd Gwyllt - 10 credyd
  Byddwch yn cynnal arolygon ansawdd dŵr pyllau ac afonydd (dulliau BMWP a PSYM) ac arolygon cynefinoedd afonydd (RHS). Byddwch yn dysgu sgiliau adnabod infertebratau dŵr croyw ac adnabod planhigion.

 • Offer ar gyfer Datblygu Cynaliadwy - 20 credyd (Dewisol)
  Mae'r modiwl gwaith cwrs 100% hwn yn cynnwys gweithdy pedwar diwrnod. Edrychwn ar ddefnydd / adnoddau ynni a newid yn yr hinsawdd. Byddwn hefyd yn ymchwilio i ddewisiadau amgen cynaliadwy i ffyrdd o fyw cyfredol, prynwriaeth a defnyddio tanwydd ffosil, a'r goblygiadau ar gyfer polisi ac arferion cadwraeth, ynghyd â sut i gael cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol a chynaliadwyedd.

 • Ecoleg Adfer - 20 credyd
  Yn y modiwl hwn rydym yn astudio ecoleg a bioamrywiaeth; ail-wylltio: ailgyflwyno’r afanc, y lyncs, a’r blaidd; dulliau adfer ar gyfer cynefinoedd amrywiol a rheoli coedwigoedd trofannol. 
 • Cadwraeth Ddaearol a Dyfrol - 20 credyd
  Byddwch yn astudio ardaloedd gwarchodedig a'u rheolaeth; effaith newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd daearol; systemau amaethyddol a'r effaith ar gadwraeth; 
  ecoleg afonydd, llynnoedd a chynefinoedd morol; yr effeithiau dynol ar gynefinoedd dŵr croyw a nodi bywyd dŵr croyw.

 • Alldaith Maes Ewropeaidd - 20 credyd
  Byddwch yn astudio arolygon llystyfiant (arolygon strwythur coedwigoedd, asesu parthau thermol, technegau trawsluniau amrywiol, mapio cynefinoedd); materion defnydd  a theoli tir; dulliau arolygu adar (sgiliau adnabod adar).

 • Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith - 20 credyd (Dewisol)
  Mae'r modiwl Dysgu Seiliedig ar Waith dewisol yn galluogi ein myfyrwyr i ennill 60 awr o brofiad gwaith o dan oruchwyliaeth cyflogwr. Byddwch hefyd yn cael goruchwyliwr academaidd a fydd yn eich cynghori ar gyflogwr addas yn seiliedig ar eich maes diddordeb. Ymhlith y sefydliadau diweddar sydd wedi croesawu ein myfyrwyr mae Capita Symonds, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llwybr Arfordirol Treftadaeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Warwick.

 • Prosiect MSc - 60 credyd
  Gwneir y prosiect hwn yn aml mewn cydweithrediad â sefydliadau cadwraeth fel Parciau Cenedlaethol; English Nature / Cyngor Cefn Gwlad; Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru; Asiantaeth yr Amgylchedd ac Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt. Mae enghreifftiau o brosiectau diweddar yn cynnwys cadwraeth riffiau cwrel yn y Bahamas; arferion bwydo’r grwper oddi ar Honduras; datgoedwigo yn ne-ddwyrain Asia; rhywogaethau goresgynnol ym Mae Caerdydd; cynnydd bioamrywiaeth yn sgil ffermio organig; ailgyflwyno glöynnod byw a’u cynefinoedd; adnabod Clymog Japan trwy synhwyro o bell. 
 • Monitro Amgylcheddol Trofannol - 20 credyd (Dewisol)
  Modiwl ymwneud â chadwraeth a rheoli bywyd gwyllt / saffari yw hwn. Rydym yn edrych ar dechnegau monitro maes a sgiliau adnabod, ac olrhain anifeiliaid ar droed ac mewn cerbyd. 
 • Dadansoddi Geo-ofodol Cymhwysol - 20 credyd
  Mae hyn yn cynnig cyflwyniad ymarferol i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a'u defnydd wrth reoli'r amgylchedd. Byddwn yn edrych ar dechnegau synhwyro o bell; modelu poblogaeth anifeiliaid; modelu llygredd a defnyddio meddalwedd ystadegol ar gyfer dadansoddiad parametrig ac an-baramedrig, cydberthynas, atchweliad a dadansoddiad ANOVA.

Dysgu

Dros y flwyddyn academaidd, bydd myfyrwyr amser llawn yn treulio rhwng 12 i 16 awr yr wythnos mewn darlithoedd a sesiynau ymarferol ac ar waith maes. Bydd yr amrywiad mewn oriau yn dibynnu ar yr opsiynau a ddewisir. 

Mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu'r hyn sy'n cyfateb i un diwrnod yr wythnos, gan gwblhau'r MSc mewn dwy flynedd yn gyffredinol. Fodd bynnag, yn seiliedig ar amgylchiadau unigol, ar gyfer myfyrwyr rhan amser, gall y Prosiect MSc ymestyn i'ch trydedd flwyddyn astudio. Byddai angen cytuno ar hyn fel rhan o drafodaeth gydag arweinydd y cwrs. 

Rydym yn addysgu gan ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau labordy, tiwtorialau datrys problemau, cyflwyniadau fideo a gwaith ymarferol. Byddwch hefyd yn cynnal teithiau gwaith maes yn y DU a thramor (mae costau ychwanegol yn berthnasol). Bydd nifer yr oriau o addysgu ffurfiol yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis o fodiwlau.

Fe'ch anogir hefyd i gymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun trwy ddarllen dan arweiniad a thrwy becynnau cyfrifiadurol rhyngweithiol amrywiol. Sylwch y bydd rhai teithiau maes yn amrywio o ddiwrnod i fwy nag wythnos o hyd tra gall gwaith maes dewisol bara am oddeutu pythefnos. 

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis o fodiwlau. Mae'r rhain yn cynnwys: arholiadau, gwaith cwrs fel ysgrifennu adroddiadau ar deithiau maes. Byddwch hefyd yn dadansoddi astudiaethau achos, yn gwneud cyflwyniadau, yn cymryd rhan mewn gweithdai ac yn dadansoddi data. 

Achrediadau

Mae'r cwrs MSc Bywyd Gwyllt a Rheolaeth Gadwraethol wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) ar gyfer Grŵp Proffesiynol yr Amgylchedd ac Adnoddau. Mae hyn yn galluogi graddedigion i symud ymlaen i statws Siarter ar ôl cwblhau asesiad RICS o Gymhwysedd Proffesiynol. Prifysgol De Cymru hefyd yw'r unig Brifysgol yng Nghymru i gael ei hachredu gan Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol

Teithiau Maes

Mae yna nifer o deithiau maes dewisol dramor. Mae gan y modiwl Monitro Amgylcheddol Trofannol daith maes i Botswana tra bod taith maes y modiwl Ecoleg Drofannol dramor hefyd; eleni, aethom i Fecsico, ond rydym hefyd wedi bod i Cuba, Indonesia, Borneo a Palau. Mae yna hefyd ystod o deithiau maes lleol a fydd yn gwella eich sgiliau cadwraeth amgylcheddol. 

Mae'r rhaglen gwaith maes yn cynnwys:

 • Hydref - arolygon llystyfiant ac afonydd - pedwar diwrnod (lleol)
 • Tachwedd - ymweliadau â safleoedd adfer, arolygon arfordirol - pum niwrnod (lleol)
 • Taith Maes Ewropeaidd - wyth diwrnod (preswyl)
 • Mawrth / Ebrill - Teithiau trofannol (dewisol) - 16 diwrnod
 • Mai - adnabod planhigion - dau ddiwrnod (lleol)

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Darlithwyr

Dr Amelia Grass, arweinydd cwrs

Dr Gareth Powell


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn pwnc sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd a allai gynnwys Astudiaethau Amgylcheddol, Bioleg, Daearyddiaeth, Daeareg, Sŵoleg neu Astudiaethau Bywyd Gwyllt. Bydd ymgeiswyr eraill yn cael eu hystyried yn unigol.

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am Saesneg ar lefel IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Gwybodaeth bellach i ymgeiswyr rhyngwladol:
Gwefan ryngwladol a'r UE
Gwybodaeth am Visa

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: £16000 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Dillad / Offer *

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Sylwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae Ysgol y Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw mor isel â phosibl, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi' gynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Taith Maes - £1500-£1600

Gwaith maes Monitro Amgylcheddol Trofannol a gynhelir ar hyn o bryd yn Ne Affrica ac yn gyffredinol bydd yn para oddeutu pythefnos. Mae'r costau'n cynnwys; trafnidiaeth 'fewnol' - yn gyffredinol rhwng Johannesburg a'r gwersyll hyfforddi - llety yn y gwersyll hyfforddi ynghyd â llety y noson cyn ac ar ôl y gwersyll (Johannesburg) - yr holl fwyd a diodydd meddal yn y gwersyll.

Taith Maes - £ 2200 - £ 2500

Hyd at bythefnos a hanner o waith maes Ecoleg a Chadwraeth Drofannol mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ychwanegol ar gyfer cymhwyster deifio sgwba os nad yw gennych eisoes.

Lleoliad *

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i gael lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad.

Taith Maes * - £795

Taith Maes Ewropeaidd i leoliad yn Ewrop i astudio ecoleg bywyd gwyllt a choedwigaeth, arolygon cynefinoedd daearol amrywiol, astudiaethau o ddefnydd tir a rheoli cadwraeth. Mae'r gost yn cynnwys trafnidiaeth ryngwladol, trafnidiaeth fewnol, tywyswyr, llety a'r mwyafrif o brydau bwyd.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.

Datganiad derbyn

Mae graddedigion ein cwrs MSc Bywyd Gwyllt a Rheolaeth Gadwraethol wedi symud ymlaen i yrfaoedd yn Asiantaeth yr Amgylchedd, cwmnïau cyfleustodau, sefydliadau cadwraeth lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ymgyngoriaethau amgylcheddol, a llywodraeth ranbarthol a chenedlaethol. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyeddtrwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.