Yn ddelfrydol ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi, yr MSc Gweithio gydag Oedolion a Throseddwyr Ifanc yw'r cyntaf o'i fath yn y DU gyda ffocws arbenigol ar theori ac arfer rheoli troseddwyr. Gyda newidiadau diweddar i drefnu a rheoli gorchmynion cymunedol yn y DU, a phreifateiddio rhannol y gwasanaeth prawf, mae mwy o ffocws bellach ar ddatblygu arferion ar gyfer rheoli gwaith ar ôl dedfrydu gyda phobl a gafwyd yn euog. Bydd y Meistri Troseddeg arbenigol hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r theori i raddedigion ddylanwadu ymhellach ac arwain datblygiad ymarfer mewn goruchwyliaeth ôl-ddalfa. 

Trwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn ymchwilio i athroniaeth, theori ac arfer gweithio gydag unigolion sy'n cael eu dedfrydu i gyflwyno gorchymyn cymunedol neu ddedfryd o garchar ac sy'n destun goruchwyliaeth ôl-ddalfa. Ar ôl cwblhau'r MSc yn llwyddiannus Gweithio gydag Oedolion a Throseddwyr Ifanc, fe allech chi ddilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Fe'ch anogir i archwilio'r system cyfiawnder troseddol yn fanwl sy'n ymdrin â damcaniaethau trosedd, adsefydlu, dial, ataliaeth, ymatal a chyfiawnder adferol. Byddwch yn cael mewnwelediad i sut mae gwahanol wasanaethau sifil (gan gynnwys carchar a phrawf) yn gweithio gyda throseddwyr tra hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o'r gwaith a wneir yn y trydydd sector a'r sector preifat. 


Dysgu 

Wedi'ch dysgu gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch chi'n dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Mae'r addysgu ar Ddydd Mercher rhwng 10:00 a 4:00 ac mae'n debygol y bydd hyn yn parhau i fod yn batrwm yn y dyfodol. Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 4 wythnos. Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan fydd eu modiwlau'n cael eu haddysgu. 

Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth annibynnol gan arwain at draethawd hir. Er mwyn eich helpu i gyflawni'r dasg hon cewch eich cefnogi a'ch goruchwylio gan aelod o'r tîm addysgu. 

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys ymchwilwyr gweithredol sy'n arbenigo mewn rheoli troseddwyr, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, cyfiawnder adferol, defnyddio cyffuriau, atal troseddau, lladdiad a thrais, cam-drin anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol rhyngwladol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu. 

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Canolfan Troseddeg  hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel ailsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, ac ymchwilio troseddol.

Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn amrywiol ac yn cynnwys traethodau, beirniadaeth, arholiadau ysgrifenedig, profion amlddewis, a chyflwyniadau llafar a phoster. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau traethawd hir o oddeutu 18,000 o eiriau ar ddarn unigol o ymchwil ar bwnc rydych chi'n cytuno â'ch goruchwyliwr ac a allai fod yn gysylltiedig â gwaith. 

Darlithwyr

Rhian Kinsella - Arweinydd Cwrs

Yr Athro Katy Holloway

Yr Athro Kate Williams

Athro Cyswllt Jenny Maher


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig. 

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sefydledig yn cael eu hystyried yn unigol trwy fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: £9000 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14500 

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Ar ôl cwblhau'r radd Meistr hon yn llwyddiannus, fe allech chi ddilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.