Yn ddelfrydol ar gyfer ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi, yr MSc Gweithio gydag Oedolion a Phobl Ifanc sy'n Troseddu yw'r cyntaf o'i fath yn y DU gyda ffocws arbenigol ar theori ac arfer rheoli troseddwyr. Yn ystod haf 2021, dychwelwyd gwasanaethau prawf wedi’u preifateiddio i reolaeth y cyhoedd, yn dilyn cyfres o fethiannau gyda’r rhan-breifateiddio o’r system a gyflwynwyd yn 2014. Gyda chyllid ychwanegol yn cael ei bwmpio i’r Gwasanaeth Prawf yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Gwasanaeth Prawf yn gweithio tuag at fynd i’r afael â’r hyn sy’n sbarduno trosedd (fel defnyddio cyffuriau, salwch meddwl, diweithdra a phroblemau gyda thai) mewn ymgais i leihau cyfraddau aildroseddu. Bydd y Meistri Troseddeg arbenigol hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r theori i raddedigion ddylanwadu ymhellach ac arwain datblygiad ymarfer mewn goruchwyliaeth ôl-ddalfa. 

Trwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn ymchwilio i athroniaeth, theori ac arfer gweithio gydag unigolion sy'n cael eu dedfrydu i gyflwyno gorchymyn cymunedol neu ddedfryd o garchar ac sy'n destun goruchwyliaeth ôl-ddalfa. Ar ôl cwblhau'r MSc Gweithio gydag Oedolion a Phobl Ifanc sy'n Troseddu yn llwyddiannus, fe allech chi ddilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn cael eich annog i archwilio’r system cyfiawnder troseddol yn fanwl gan gwmpasu damcaniaethau trosedd, adsefydlu, dial, ataliaeth, ymatal a chyfiawnder adferol. Byddwch yn cael cipolwg ar sut mae gwasanaethau sifil gwahanol (gan gynnwys carchardai a phrawf) yn gweithio gyda throseddwyr tra hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o'r gwaith a wneir yn y trydydd sector a'r sector preifat.

Ymyriadau Cyffuriau

Mae'r modiwl hwn yn gwerthuso'n feirniadol graddau a natur camddefnyddio cyffuriau, dulliau rhoi, a'r niweidiau sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio cyffuriau tra'n dadansoddi'n feirniadol ymyriadau a gynlluniwyd i fynd i'r afael â chamddefnyddio cyffuriau.

Gweithio gydag Oedolion sy'n Troseddu

Bydd y modiwl hwn yn ystyried arfer moesegol ac effeithiol gydag oedolion sy'n ymwneud â'r System Cyfiawnder Troseddol. Fel rhan o'r broses hon, bydd myfyrwyr yn dadansoddi'n feirniadol y damcaniaethau sy'n sail i ymddygiad troseddol, gan ganolbwyntio'n benodol ar y gwasanaeth prawf, carchardai a chosb.

Agweddau at Iechyd Meddwl Fforensig

Meithrin gwerthfawrogiad beirniadol soffistigedig o effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a thrawma ar ddatblygiad heriau iechyd meddwl. Datblygu sgiliau mewn gwerthuso ymyriadau’n feirniadol ar gyfer iechyd meddwl fforensig – gan gynnwys y ffordd orau o gyfleu’r effeithiolrwydd hwn i ymarferwyr.

Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc yn y System Cyfiawnder Troseddol

Bydd y modiwl hwn yn archwilio arferion moesegol ac effeithiol gyda phlant a phobl ifanc sy'n ymwneud â'r System Cyfiawnder Troseddol. Bydd y modiwl yn gofyn i fyfyrwyr ddadansoddi'n feirniadol y damcaniaethau sy'n sail i ymddygiad troseddol, gan ganolbwyntio'n benodol ar blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu neu sydd wedi cyflawni trosedd.

Dulliau adsefydlu, adsefydlu ac adferol

Nod y modiwl hwn yw darparu dealltwriaeth ddamcaniaethol o adsefydlu, adsefydlu, a chyfiawnder adferol a sut mae hyn yn berthnasol i ymarfer a diwydiant cyfoes gan roi dealltwriaeth ymarferol a beirniadol i fyfyrwyr o'r gwasanaethau ailsefydlu a ddarperir i'r rhai sy'n dod i gysylltiad â'r system cyfiawnder troseddol.

Prosiect Ymchwil

Datblygu dealltwriaeth o'r ffyrdd y mae ymchwil gwyddoniaeth gymdeithasol a chyfiawnder troseddol yn cael ei gynllunio a'i gynnal; datblygu gallu myfyrwyr i werthuso ymchwil yn feirniadol a rhoi’r cyfle i fyfyrwyr gymhwyso eu dealltwriaeth o ddulliau ymchwil a’u sgiliau ymchwil, i’w hymchwil neu astudiaeth eu hunain.

Ymchwiliad Cymhwysol a Gwarchod y Cyhoedd

Datblygu gwybodaeth reolaethol am fodelau a dulliau o reoli risg o fewn Gwarchod y Cyhoedd a gweithio gydag asiantaethau lluosog i hwyluso ymagwedd arfer gorau ar gyfer ymchwilio i achosion yn ymwneud â phobl agored i niwed mewn cymdeithas.

Dysgu 

Wedi'ch dysgu gan dîm o ddarlithwyr sydd ag arbenigedd hirsefydlog yn y maes, byddwch chi'n dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. 

Mae'r addysgu ar Ddydd Mercher rhwng 10:00 a 4:00 ac mae'n debygol y bydd hyn yn parhau i fod yn batrwm yn y dyfodol.

Addysgir pob modiwl dros gyfnod o 5 wythnos, a chynhelir yr asesiad(au) ar gyfer pob modiwl o fewn y cyfnod hwnnw o 5 wythnos.

Mae myfyrwyr amser llawn yn mynychu bob wythnos yn ystod y tymor ac mae myfyrwyr rhan-amser yn mynychu pan fydd eu modiwlau'n cael eu haddysgu. 

Fel rhan o'ch astudiaethau byddwch hefyd yn ymgymryd ag astudiaeth annibynnol gan arwain at draethawd hir. Er mwyn eich helpu i gyflawni'r dasg hon cewch eich cefnogi a'ch goruchwylio gan aelod o'r tîm addysgu. 

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys ymchwilwyr gweithredol sy'n arbenigo mewn rheoli troseddwyr, cyfiawnder ieuenctid a pholisi ieuenctid, cyfiawnder adferol, defnyddio cyffuriau, atal troseddau, lladdiad a thrais, cam-drin anifeiliaid, cyfiawnder anffurfiol rhyngwladol a dewisiadau amgen i erlyn a charcharu. 

Addysgu ar sail ymchwil 

Mae gan y Canolfan Troseddeg  hanes hir o ymchwil ar y gwasanaeth prawf a sefydliadau gwarchodol, a phynciau cysylltiedig fel ailsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr, effeithiolrwydd ac atebolrwydd mewn polisi ac ymarfer, partneriaethau rhyngasiantaethol a pherthnasoedd rhwng y system cyfiawnder troseddol, y Trydydd Sector a llywodraethau'r DU a Chymru. Mae hefyd yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel i'r defnydd o gyffuriau ac alcohol, trais a dynladdiad, ac ymchwilio troseddol.

Asesiad 

Mae'r dulliau asesu yn amrywiol ac yn cynnwys traethodau, beirniadaeth, arholiadau ysgrifenedig, profion amlddewis, a chyflwyniadau llafar a phoster.

Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau prosiect ymchwil o tua 10,000 o eiriau ar ddarn unigol o ymchwil ar bwnc rydych chi’n cytuno arno gyda’ch goruchwyliwr ac a allai fod yn gysylltiedig â gwaith.

Darlithwyr

Zoe Cross, Arweinydd Cwrs

Yr Athro Katy Holloway

Yr Athro Kate Williams

Athro Cyswllt Jenny Maher


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf mewn gwyddor gymdeithasol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig. 

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad proffesiynol sefydledig yn cael eu hystyried yn unigol trwy fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Ar ôl cwblhau'r radd Meistr hon yn llwyddiannus, fe allech chi ddilyn gyrfa yn y system cyfiawnder troseddol, fel yr heddlu, llysoedd, carchar, gwasanaethau prawf a gwasanaethau troseddu ieuenctid. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.