Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig CAMH (Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed) yn nodedig yn yr ystyr ei fod yn darparu llwybr anghlinigol i ymarferwyr cyffredinol, a mwy arbenigol, rheolwyr ac ymchwilwyr ddatblygu eu gwybodaeth am CAMH mewn cyd-destun eang. Dyma'r unig gwrs o'i fath yng Nghymru ac un o ychydig iawn o gyrsiau sydd ar gael yn Lloegr.

Bydd y cwrs CAMH yn datblygu gweithwyr proffesiynol gwybodus a myfyriol sy'n gallu tynnu ar arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn ffyrdd a fydd yn effeithio ar y gweithle ac ar ganlyniadau i'r plant a'r bobl ifanc yn y gwasanaethau hynny. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol ac yn bwysicaf oll eu gallu i feddwl yn feirniadol. 

Nod y cwrs yw cynhyrchu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu ymgysylltu â chymhlethdodau'r maes gwaith hwn, gan reoli llwythi gwaith ymestynnol yn aml mewn lleoliad amlasiantaethol wrth barhau i flaenoriaethu buddiannau'r plant a'r teuluoedd maen nhw'n gweithio gyda nhw. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Bydd myfyrwyr yn cymryd dau fodiwl 30 credyd, a fydd yn cynnwys o leiaf un o'r modiwlau arbenigol canlynol: 

CAMH: Cyd-destunau a Chysyniadau
Mae ffocws damcaniaethol i hyn ac mae'n cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau allweddol o fewn CAMH, ac yn datblygu eu gallu i edrych yn feirniadol ar faterion CAMH mewn cyd-destun, gan edrych er enghraifft ar gysyniadau risg a ffactorau amddiffynnol mewn perthynas â chanlyniadau da i blant a phobl ifanc.

Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD
Mae hyn yn edrych yn fwy ar theori ymarfer ac yn datblygu gallu myfyrwyr i edrych yn feirniadol ar yr ystod o ddulliau o atal ac ymyriadau trwy archwilio ystod o ddulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth.

Modiwlau dewisol eraill:

 • Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 
 • Gweithio gydag Amrywiaeth 
 • Arwain a Rheoli AAA / ADY 
 • Traethawd Hir 
 • Methodoleg Ymchwil 
 • TESOL: Dylunio Dysgu ac Addysgu Iaith 
 • TESOL Defnydd a Chaffael Iaith 
 • TESOL: Deunyddiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Iaith 
 • Datblygu Arferion Proffesiynol: Llythrennedd a Chyfathrebu 
 • Datblygu Arferion Proffesiynol: Rhifedd a Mathemateg 
 • Ymchwilio i Lythrennedd, Rhifedd a Dysgu Iaith ar draws y Cwricwlwm 
 • Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm 
 • CAMH: Cyd-destunau a Chysyniadau 
 • Dysgu Trwy Fentora 
 • Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD 
 • Gweithio gyda Dysgwyr Mwy Gall a Thalentog
 • Gweithio gyda Grwpiau sy'n Agored i Niwed 
 • Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 
 • Datblygu Cymhwysedd Digidol 
 • Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau 
 • Datblygu Pobl mewn Sefydliadau 
 • Dyslecsia: Theori ac Asesu (AMBDA) 
 • Dyslecsia: Theori ac Asesu (ATS) 
 • Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar 
 • Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth 
 • Dysgu Proffesiynol 
 • Dysgu Proffesiynol trwy Ymchwil Weithredu 
 • AAA / ADY: Cyd-destunau a Chysyniadau 
 • Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer (AMBDA) 
 • Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer (ATS) 
 • Gweithio gyda Dyslecsia 

Dysgu

Mae'r cwrs CAMH yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr ddatblygu fel ymarferwyr myfyriol. Adlewyrchir hyn yng nghynnwys a phroses y cwrs. Mae'r ddau fodiwl arbenigol (CAMH: Cyd-destunau a Chysyniadau Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD) yn tynnu ar ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaeth achos, chwarae rôl a sesiynau ymarferol sydd i gyd yn cyfrannu at brofiad dysgu cyfoethog. 

Cyflwynir y cwrs nos Lun a nos Fawrth a chaiff pob modiwl ei rannu'n 10 sesiwn tair awr yr un. Cefnogir sesiynau a addysgir gan astudio annibynnol a thiwtorialau unigol. Darperir adnoddau yn electronig lle bynnag y bo modd ac felly gellir cynnal y rhan fwyaf o'r astudiaeth annibynnol oddi ar y campws. 

Asesiad

Asesir y cwrs CAMH trwy ddau aseiniad 5,000 gair ar bynciau a drafodwyd. 

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys y gofyniad i fyfyrwyr ledaenu eu dysgu trwy gyflwyniadau, sy'n cefnogi'r rôl y bydd llawer o raddedigion y cwrs yn ei chwarae wrth arwain gweithrediad dulliau newydd ac ymyriadau newydd a chefnogi cydweithwyr. 

Cyfleusterau

Mae Campws Dinas Casnewydd yn cynnig amgylchedd dysgu deniadol a modern gyda mynediad at adnoddau dysgu arbenigol, cefnogaeth sgiliau astudio ac ystod o wasanaethau myfyrwyr. 

Darlithwyr

Rebecca Haycock, arweinydd cwrs


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


 • Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 
 • Ar gyfer myfyrwyr sy'n dewis modiwlau sydd ag elfen lleoliad fel rhan o'r broses asesu, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol).  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS o 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. Trefnir trafodaeth anffurfiol gyda thiwtor y cwrs ar ôl gwneud cais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os gwelwch yn dda.

Bydd mwyafrif yr ymgeiswyr yn weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y Gwasanaethau Plant (addysg, iechyd a gofal cymdeithasol) a hoffai ddatblygu eu harbenigedd mewn perthynas â materion CAMH wrth iddynt gael eu hunain yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag ystod fwy o anawsterau mwy cymhleth. Fel datblygiad proffesiynol y bwriad yw y bydd dilyn y cwrs CAMH yn cefnogi dyrchafiad o fewn gwasanaeth a / neu symud i rôl fwy arbenigol.