Nod y Dystysgrif Ôl-raddedig  mewn Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) yw datblygu gweithwyr proffesiynol gwybodus a myfyriol sy'n gallu tynnu ar arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn ffyrdd a fydd yn effeithio ar y gweithle ac ar ganlyniadau i'r plant a'r bobl ifanc yn y gwasanaethau hynny. 

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol ac yn bwysicaf oll eu gallu i feddwl yn feirniadol. Nod y cwrs yw datblygu gweithwyr proffesiynol sy'n gallu ymgysylltu â chymhlethdodau'r maes gwaith hwn, gan reoli llwythi gwaith ymestynnol yn aml mewn lleoliad amlasiantaethol wrth barhau i flaenoriaethu buddiannau'r plant a'r teuluoedd maen nhw'n gweithio gyda nhw. 

Mae'r Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg yn caniatáu i weithwyr proffesiynol ar bob cam o'u gyrfa ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o ystod eang o faterion, dadleuon a chysyniadau addysgol. 

Mae natur hyblyg y cwrs yn caniatáu i fyfyrwyr gyfuno modiwlau i adlewyrchu eu hystod eu hunain o ddiddordebau, gan arwain at y cyfle i gynhyrchu traethawd hir sydd â pherthnasedd ymarferol a damcaniaethol. Yn fwy na hynny, mae cynnwys y cwrs yn cael ei adnewyddu'n gyson i sicrhau ei fod yn cyfeirio at ddadleuon addysgol cyfredol allweddol. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Gall myfyrwyr naill ai gymryd un modiwl 60 credyd - Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu a Datblygu - neu gymryd dau fodiwl o'r rhestr ganlynol: 

 • Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu - 30 credyd 
 • Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm - 30 credyd 
 • Datblygu Cymhwysedd Digidol - 30 credyd 
 • Gweithio gydag Amrywiaeth - 30 credyd 
 • Dysgu Proffesiynol - 30 credyd 
 • Dysgu Proffesiynol trwy Ymchwil Weithredu - 30 credyd 
 • Gweithio gyda Dysgwyr Mwy Gall a Thalentog - 30 credyd 
 • Datblygu Dysgu mewn Trefniadaeth - 30 credyd 
 • Datblygu arferion proffesiynol: rhifedd a mathemateg - 30 credyd 
 • Datblygu arferion proffesiynol: llythrennedd a chyfathrebu - 30 credyd 
 • Ymchwilio i Iaith, Llythrennedd a Rhifedd ar gyfer Dysgu - 30 credyd 
 • Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar - 30 credyd 

Dysgu 

Cefnogir pob modiwl gan 30 awr o ddarlithoedd (10 x 3 awr) dros gyfnod o ddeng wythnos. Mae'r modiwlau cyfansoddol yn cael eu hadnewyddu'n gyson i sicrhau eu bod yn cyfeirio at ddadleuon addysgol cyfredol allweddol. Yn aml, darperir darlithoedd gan weithwyr proffesiynol allweddol yn y maes, a chyflenwir adnoddau a rhestrau darllen i sgaffaldio hunan-astudiaeth bellach. Mae cyfle bob dwy flynedd i gymryd rhan ar ymweliad astudiaeth maes â'r Iseldiroedd. 

Asesiad 

Mae'r dull asesu safonol ar gyfer y modiwlau cyfansoddol (30 credyd) yn aseiniad 5000 gair. Yn gyffredinol, diffinnir pwynt ffocws yr aseiniad hwn gan y myfyriwr, wrth drafod ag arweinydd y modiwl. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae mynediad i'r cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg fel arfer yn gofyn am un o'r canlynol: 

 • gradd anrhydedd 
 • cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig 
 • gall cymhwyster amgen neu brofiad perthnasol fod yn dderbyniol. 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Mae'r cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) yn helpu myfyrwyr i sicrhau rolau arwain o fewn cyd-destunau addysgol, yn ogystal â'u helpu i baratoi ar gyfer rolau cynhwysiant / ADY mwy 'arbenigol' mewn ysgolion. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig  mewn Addysg yn astudio tra'u bod yn cael eu cyflogi ar yr un pryd yn y sector addysg. Mae'r cysylltiadau a'r cyfleoedd rhwydweithio a roddir gan y cwrs yn cefnogi'r cynnwys damcaniaethol i ddarparu posibiliadau rhagorol ar gyfer dilyniant gyrfa.