Mae’r cwrs cwnsela a seicotherapi integreiddiol dwy flynedd hwn, sydd wedi’i achredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), yn pwysleisio integreiddio theori, ymchwil, ymarfer therapiwtig, ac ymrwymiad i hunanymwybyddiaeth, i’ch helpu i ddatblygu i fod yn gymhwyster proffesiynol cymwys. cynghorydd a seicotherapydd sy'n ddiogel, yn greadigol ac yn foesegol gadarn. Mae gan y cwrs draddodiad hir o baratoi myfyrwyr i fod yn hyblyg ac yn hyblyg yn eu hymarfer therapiwtig, er mwyn cwrdd ag anghenion unigol gwahanol grwpiau cleientiaid ac asiantaethau lleoli.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela Integredig a Seicotherapi wedi’i gynllunio i wasanaethu fel cymhwyster proffesiynol ar gyfer myfyrwyr sy’n ceisio gyrfa fel Cwnselydd a Seicotherapydd sy’n gweithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus a/neu wirfoddol.

Mae’r cwrs Cwnsela a Seicotherapi Integredig yn hwyluso myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol ddadansoddol a gwerthusol o gwnsela integreiddiol a theori ac ymarfer seicotherapi, gyda’r bwriad o’u galluogi i ddatblygu eu hymagwedd gydlynol, foesegol ac effeithiol at eu hymarfer proffesiynol eu hunain.

Ategir y cwrs gan ddull integreiddiol perthynol sy'n adlewyrchu ffyrdd o weithio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, yn Ddifodol, yn Seicodynamig ac yn Gwybyddol-Ymddygiadol.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un

 • Theori ac Ymarfer Cwnsela Integreiddiol: Mae’n cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol y dulliau dyneiddiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a dirfodol, tra hefyd yn gosod seiliau cadarn y fframweithiau moesegol a chyfreithiol y mae cwnselwyr a seicotherapyddion yn rhwymedig i weithio ynddynt. 20 credyd.
 • Theori ac Ymarfer Cwnsela Integredig Cymhwysol: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol y dull seicodynamig perthynol. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn dechrau dysgu sut i integreiddio dulliau o fewn ymarfer therapiwtig cymhwysol gyda materion cleient go iawn. 20 credyd
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol: Mae’r modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar hunan ymwybyddiaeth, patrymau o ymwneud ag eraill, gweithio gydag agweddau di-fudd o’ch hunan yn ogystal â gweithio gyda’r her o roi a derbyn adborth. 20 credyd

Blwyddyn Dau

 • Theori a Sgiliau Cwnsela Integreiddiol Uwch: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaenol therapi Gwybyddol Ymddygiadol a dulliau Trydedd Don, megis ymwybyddiaeth ofalgar, CFT ac ACT. Mae’r modiwl hefyd yn rhoi trosolwg o fodelau a dulliau o weithio gydag iechyd meddwl, e.e. Model Meddygol, Model Bio-Seico-Gymdeithasol-Ysbrydol yn ogystal â dulliau mwy Gwybodus o Drawma. 20 credyd.
 • Theori ac Ymarfer Cymhwysol Uwch: Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio mwy ar weithio’n integreiddiol ag ystod o faterion cleient a geir yn nodweddiadol mewn ymarfer proffesiynol e.e. galar a cholled, cam-drin domestig, trawma cymhleth. Mae ffocws hefyd ar ddatblygu sgiliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer cwblhau prosiect ymchwil. 20 credyd
 • Ymarfer Personol a Phroffesiynol Uwch: Mae'r modiwl hwn yn rhoi pwyslais ar ymgysylltu â gwaith grŵp diogel, moesegol ac effeithiol a'i hwyluso. 20 credyd.

Ar ôl cwblhau cam dwy flynedd y Diploma yn llwyddiannus, gallwch ddewis a ydych am fynd ymlaen i'r flwyddyn ymchwil olaf a thesis Meistr. Gweler ein MA Cwnsela a Seicotherapi Integredig am ragor o wybodaeth.

Dysgu

Mae’r dosbarthiadau’n cynnwys darlithoedd damcaniaethol rhyngweithiol, gweithdai trwy brofiad, grwpiau datblygiad personol, chwarae rôl, grwpiau sgiliau efelychiedig, a recordiad digidol o sesiynau sgiliau at ddibenion asesu a chyflwyno.

Yn ogystal, bydd angen i chi fod mewn lleoliad lleoliad yn gweld cleientiaid ‘go iawn’ trwy gydol y cwrs (unwaith y byddwch wedi cael eich asesu’n barod i ymarfer) a bydd angen i chi fod wedi cwblhau o leiaf 100 awr o gwnsela dan oruchwyliaeth ac ymarfer seicotherapi gan y diwedd y ddwy flynedd. Mae gofyniad BACP y dylech gael goruchwyliaeth bob pythefnos ar gyfer eich ymarfer cwnsela a seicotherapi ac o leiaf 1.5 awr o oruchwyliaeth y mis.

Disgwyliwn i fyfyrwyr fynychu pob sesiwn addysgu, ac mae gofyniad presenoldeb o 80% o leiaf ar gyfer cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. 

Asesu

Defnyddir ystod o asesu ar y cwrs Diploma Ôl-raddedig i brofi eich gwybodaeth, sgiliau, hunanymwybyddiaeth a gallu ymarfer therapiwtig.

Blwyddyn Un: Efelychu Ar-lein o Sesiwn Cwnsela a Seicotherapi 50 munud, Adroddiad Sgiliau Critigol, Traethawd, Portffolio o Ymarfer Proffesiynol gan gynnwys Myfyrdodau Datblygiad Personol.

Blwyddyn Dau: Traethawd, Sesiwn Cwnsela a Seicotherapi 50 munud mewn Person, Adroddiad Sgiliau Critigol, Astudiaeth Achos, Cynnig Ymchwil, Portffolio Arfer Proffesiynol gan gynnwys Hwyluso Gweithgaredd Grŵp.

Lleoliadau

Mae’n bosibl y bydd lleoliadau ar gael (trwy gais / cyfweliad) o fewn ein Canolfan Therapïau Helen Kegie, sy’n gweithredu o Gampws Prifysgol Casnewydd.

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfres o ystafelloedd addysgu ysgafn ac awyrog a ddefnyddir gan y cyrsiau cwnsela a seicotherapi, cyfleusterau recordio digidol a'r defnydd o gyfres o ystafelloedd ymarfer therapiwtig a chwnsela arbenigol seicotherapi.

Therapi Personol

Rhaid i fyfyrwyr ar y Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela Integredig a Seicotherapi ymgysylltu â therapi personol i helpu gyda'u datblygiad personol a phroffesiynol fel cwnselydd a seicotherapydd; bydd angen i chi drefnu a thalu am hyn eich hun. Un o ofynion y cwrs yw bod myfyrwyr yn cael lleiafswm o 20 awr o therapi personol yn ystod dwy flynedd academaidd y cwrs.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cwnsela Integredig neu gyfwerth
 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau'r Gweithlu Oedolion a Gwahardd Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru'r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)
 • Dau eirda wedi'u lanlwytho gyda'ch cais (un gan eich tiwtor Cwnsela blaenorol/presennol)*
 • Gradd neu gymhwyster ar Lefel 6 neu uwch
 • Bydd y meini prawf ar gyfer lleoliad addas yn cael eu trafod mewn cyfweliad a byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi am sefydliadau sy'n derbyn myfyrwyr cwnsela integredig ar leoliad yn rheolaidd. Bydd angen i chi drefnu'r lleoliad drosoch eich hun ond mae ein tîm lleoliadau ar gael i roi cyngor a chymorth.

* Rhaid i’r tystlythyrau fod ar bapur pennawd neu gall y canolwr eu hanfon yn syth o gyfeiriad e-bost proffesiynol/gwaith i [email protected]

Dyddiadau Cyfweld ar gyfer 2022:

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs cwnsela hwn. Mae'r broses gyfweld yn cynnwys arddangosiad byr o'ch sgiliau cwnsela ar ffurf chwarae rôl, dau ymarfer grŵp, cyfweliad byr un i un a chyflwyniad ysgrifenedig byr. Bydd hyn yn cynnwys yr amser i chi ofyn cwestiynau a darganfod yn fanwl sut mae'r rhaglen yn rhedeg. Gofynnir i ymgeiswyr ganiatáu hanner diwrnod ar gyfer y broses hon. Os cewch eich dewis i ddod i gyfweliad byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i archebu. Rydym yn cynghori'n gryf eich bod chi'n archebu lle i chi'ch hun ar ddyddiad cynharaf y cyfweliad er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod y niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob dyddiad ac yn cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. 

Dyddiadau i'w gadarnhau.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


*Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £25-£50

Cof bach wedi'i hamgryptio ar gyfer recordio fideo

DBS* - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach.

Arall: Therapi Personol - £25-£45

10 awr o therapi bob blwyddyn academaidd. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Goruchwyliaeth Bersonol - £30 - £45

Mae'n ofynnol i rai asiantaethau dalu am oruchwyliaeth sy'n ofynnol ym Mlwyddyn 1 a 2. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol - £75 - £150

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i gwmpasu.

Arall: Penwythnos Preswyl * - £200 - £250

Ym Mlwyddyn 1. Y gost yn fras.

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol *

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Er y bydd adeiladu'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth i gyflawni achrediad personol BACP yn gofyn am brofiad ymarfer mwy therapiwtig, ar ôl cwblhau'r oriau hyfforddi ffurfiol a'r aseiniadau yn llwyddiannus, ar gyfer blwyddyn 1 a 2 byddwch yn barod i chwilio am waith ym maes Cwnsela a Seicotherapi a yn gymwys ar gyfer cofrestriad proffesiynol personol BACP.

Mae cyn-fyfyrwyr y cwrs wedi dod o hyd i swyddi mewn llawer o leoliadau o fewn y GIG, Sefydliadau Gofal Iechyd Preifat, Awdurdodau Lleol, y Sector Gwirfoddol ac mewn Practis Preifat.