Postgraduate Diploma Integrative Counselling and Psychotherapy

Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela Integredig a Seicotherapi

Mae'r cwrs cwnsela a seicotherapi dwy flynedd hwn, wedi'i achredu gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), yn pwysleisio integreiddio theori, ymchwil, ymarfer, ac ymrwymiad i hunanymwybyddiaeth i'ch helpu chi i ddatblygu'n gwnselydd cymwys, creadigol a moesegol gadarn. Mae gan y rhaglen draddodiad hir o baratoi myfyrwyr i fod yn amlbwrpas ac yn addasadwy yn eu hymarfer therapiwtig i ddiwallu anghenion unigol gwahanol grwpiau cleientiaid a lleoliadau gwaith.

Dyluniwyd y Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela Integredig a Seicotherapi i wasanaethu fel cymhwyster proffesiynol i fyfyrwyr sy'n ceisio gyrfa fel cwnselydd / seicotherapydd cymwys sy'n gweithio yn y sectorau statudol a gwirfoddol, mewn busnes neu ymarfer preifat.

Mae'r cwrs Cwnsela a Seicotherapi yn hwyluso myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o gryfderau a gwendidau ymarfer cwnsela integredigl, gyda'r bwriad o ddatblygu eu dull cydlynol, moesegol ac effeithiol eu hunain o ymarfer cwnsela, y gellir ei addasu i'w ddefnyddio mewn ystod eang. o leoliadau ar gyfer gwaith tymor byr a hir. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn barod i weithio fel therapydd integreiddiol hyfforddedig.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r model integredig craidd a addysgir yn seiliedig ar y dull plwraliaethol perthynol, sy'n cynnwys tair prif elfen: y Dull Seicodynamig Perthynasol Cyfoes, dull Dyneiddiol-Dirfodol a Therapi Gwybyddol-Ymddygiadol. 

Blwyddyn Un

 • Theori ac Ymarfer Cwnsela Integredig: Yn cyflwyno model craidd y cwrs (Perthynasol a Phlwraliaethol) ac yn darparu theori a sgiliau sylfaen mewn ymarfer cwnsela dyneiddiol / dirfodol - 20 credyd.

 • Theori ac Ymarfer Cwnsela Integredig Cymhwysol: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaen cwnsela seicodynamig a seicosynthesis perthynol. Mae myfyrwyr yn dechrau dysgu integreiddio dulliau mewn ymarfer cymhwysol â materion cleientiaid - 20 credyd

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi pwyslais ar ddatblygiad personol a phroffesiynol, gwaith grŵp ac ymarfer sgiliau o fewn fframwaith moesegol cadarn - 20 credyd

Blwyddyn Dau

 • Ymarfer Theori a Sgiliau Integredig Uwch: Yn cyflwyno theori a sgiliau sylfaen Therapi Ymddygiad Gwybyddol a dulliau trydedd ton, fel ymwybyddiaeth ofalgar ac ACT. Mae'r modiwl hefyd yn cynnig trosolwg o iechyd meddwl a sut y gellir integreiddio'r damcaniaethau a addysgir ar y cwrs a'u cymhwyso i ymarfer - 20 credyd.

 • Ymarfer Cymhwysol Uwch: Mae pwyslais y modiwl hwn ar integreiddio ac ymarfer cymhwysol: dangos i fyfyrwyr sut y gellir defnyddio'r model integreiddiol craidd a addysgir i weithio'n foesegol gyda'r ystod o faterion cleientiaid a geir yn nodweddiadol mewn ymarfer cwnsela proffesiynol. Mae ffocws hefyd ar ddatblygu sgil ymchwil trwy gwblhau prosiect ymchwil ar raddfa fach - 20 credyd

 • Datblygiad Personol Uwch ac Ymarfer Cwnsela: Mae'r modiwl hwn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi pwyslais ar waith grŵp datblygu personol ac ymarfer sgiliau o fewn fframwaith moesegol cadarn.

Ar ôl cwblhau'r cam Diploma yn llwyddiannus, sef dwy flynedd, gallwch ddewis a ddylid symud ymlaen i'r flwyddyn ymchwil a thraethawd Meistr terfynol. Gwelwch ein MA Cwnsela Integredig a Seicotherapi am fwy o wybodaeth.

Dysgu

Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys darlithoedd damcaniaethol rhyngweithiol, gweithdai trwy brofiad, grwpiau datblygiad personol, chwarae rôl, grwpiau sgiliau, recordio digidol o sesiynau sgiliau i'w hasesu a chyflwyniadau. 

Yn ogystal, bydd angen i chi fod mewn lleoliad yn gweld cleientiaid 'go iawn' trwy gydol y cwrs a bydd yn rhaid i chi fod wedi cwblhau o leiaf 100 awr o ymarfer cwnsela erbyn diwedd y ddwy flynedd. Mae gofyniad BACP y dylech gael goruchwyliaeth bob pythefnos ar gyfer eich ymarfer cwnsela ac o leiaf 1.5 awr o oruchwyliaeth y mis. 

Disgwyliwn y bydd myfyrwyr yn mynychu pob sesiwn addysgu, ac mae gofyniad o 80% o leiaf er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.  

Asesu

Defnyddir ystod o asesu yng ngham Diploma Ôl-raddedig y cwrs hwn i brofi eich gwybodaeth, sgiliau, hunanymwybyddiaeth a gallu ymarfer. 

Blwyddyn Un: Dau draethawd, Dau asesiad sgiliau, portffolio ymarfer proffesiynol, ac adolygiad datblygiad personol. 

Blwyddyn Dau: Traethawd, asesiad sgiliau, portffolio ymchwil, astudiaeth achos gyda sain cleientiaid byw, prosiect grŵp a phortffolio ymarfer proffesiynol, adolygiad datblygiad personol ac adroddiad goruchwyliwr. 

Lleoliadau

Efallai y bydd lleoliadau ar gael (trwy gais / cyfweliad) yn y PDC gwasanaeth cwnsela mewnol ar gyfer y gymuned leol sy'n gweithredu o gyfleusterau clinig cwnsela'r Brifysgol.

Cyfleusterau

Rydym yn cynnig cyfres o ystafelloedd addysgu golau ac awyrog a ddefnyddir gan y cyrsiau cwnsela / seicotherapi, cyfleusterau recordio fideo a defnyddio cyfres o ystafelloedd ymarfer cwnsela arbenigol.

Therapi Personol

Mae myfyrwyr ar y Diploma Ôl-raddedig Cwnsela Integredig a Seicotherapi yn cael therapi i helpu gyda'u datblygiad personol a phroffesiynol fel cwnselydd; bydd angen i chi drefnu a thalu am hyn eich hun. Un o ofynion y cwrs yw bod myfyrwyr yn cael o leiaf 10 awr o therapi personol ar gyfer pob un o'r ddwy flynedd academaidd.

Darlithwyr

Alison O'Connor (Course Lead)
Mason Neely
Mariya Levitanus
Andrew Dale

 • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Cwnsela neu gyfwerth (lleiafswm o hyfforddiant Lefel 4 ac oddeutu 150 awr i gynnwys sgiliau cwnsela, cwnsela integredig.
 • Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manylach (DBS) ar y Gweithlu Oedolion a’r Rhestrau  Gwahardd Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt  o’r DU). 
 • Dau eirda wedi'u llanlwytho gyda'ch cais (un gan eich tiwtor Cwnsela blaenorol/cyfredol). 
 • Gradd neu gymhwyster ar Lefel 6 neu'n uwch
 • Lleoliad addas wedi'i gadarnhau ar gyfer ymarfer cwnsela. Sylwch fod hyn yn hanfodol a gofynnir ichi ddarparu manylion eich lleoliad ar ddechrau'r cwrs. Trafodir y meini prawf ar gyfer lleoliad addas yn y cyfweliad a byddwn yn darparu gwybodaeth i chi am sefydliadau sy'n derbyn myfyrwyr cwnsela integredig ar leoliad yn rheolaidd, fodd bynnag bydd angen i chi drefnu'r lleoliad i chi'ch hun. 

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs cwnsela hwn. Mae'r broses gyfweld yn cynnwys arddangosiad byr o'ch sgiliau cwnsela ar ffurf chwarae rôl, dau ymarfer grŵp, cyfweliad byr un i un a chyflwyniad ysgrifenedig byr. Bydd hyn yn cynnwys yr amser i chi ofyn cwestiynau a darganfod yn fanwl sut mae'r rhaglen yn rhedeg. Gofynnir i ymgeiswyr ganiatáu hanner diwrnod ar gyfer y broses hon. Os cewch eich dewis i ddod i gyfweliad byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i archebu. Rydym yn cynghori'n gryf eich bod chi'n archebu lle i chi'ch hun ar ddyddiad cynharaf y cyfweliad er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod y niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer pob dyddiad ac yn cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. 

Dyddiadau Cyfweld ar gyfer 2020:

Ebrill 1af
13eg Mai

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

* Gorfodol

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £25-£50

Cof bach wedi'i hamgryptio ar gyfer recordio fideo

DBS* - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach.

Arall: Therapi Personol - £25-£45

10 awr o therapi bob blwyddyn academaidd. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Goruchwyliaeth Bersonol - £30 - £45

Mae'n ofynnol i rai asiantaethau dalu am oruchwyliaeth sy'n ofynnol ym Mlwyddyn 1 a 2. Mae'r gost fesul sesiwn.

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol - £75 - £150

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i gwmpasu.

Arall: Penwythnos Preswyl * - £200 - £250

Ym Mlwyddyn 1. Y gost yn fras.

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol *

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad

Er y bydd angen mwy o brofiad ymarfer i adeiladu'r oriau i gyflawni achrediad personol BACP, ar ôl cwblhau'r oriau hyfforddiant ffurfiol a'r aseiniadau yn llwyddiannus, bydd graddedigion Diploma Ôl-raddedig Cwnsela Integredig a Seicotherapi yn barod i chwilio am waith ym maes cwnsela a seicotherapi. 

Mae cyn-fyfyrwyr y cwrs wedi gwella eu proffil gyrfa yn eu cyflogaeth gyfredol neu wedi dod o hyd i swyddi newydd yn y sector gwirfoddol, mewn lleoliadau iechyd, mewn Addysg Uwch neu Addysg Bellach, mewn Rhaglenni Cymorth Cyflogaeth (EAPs), mewn busnes ac mewn ymarfer preifat.

Mae gan y cwrs record dda o raddedigion yn datblygu gyrfaoedd portffolio, gan ddefnyddio eu dull addasadwy o weithio mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae hefyd yn bosibl ymgymryd â hyfforddiant arbenigol pellach er mwyn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, neu i wneud cais am PhD ymchwil.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL